ŚCIEŻKI KARIER I PROGRAM ZARZĄDZANIA TALENTAMI

O szkoleniu

Cel szkolenia
Zdobycie szerokiej wiedzy na temat podstawowego rozwiązania w zakresie rozwoju pracowników, jakim są plany ścieżek karier oraz programy zarządzania talentami, w tym wiedzy:

• czym są i do czego służą plany ścieżek karier i program zarządzana talentami
• jaka jest różnica i wzajemna zależność pomiędzy tymi rozwiązaniami
• jak przygotować i wdrożyć te dwa programy
• jakie są plusy i korzyści z wprowadzenia tych dwóch programów rozwojowych, a także jakie są problemy i trudności im towarzyszące
• jakie rozwiązanie można zaproponować w sytuacji, kiedy warunki organizacji nie pozwalają na wprowadzenie ścieżek karier, a istnieje konieczność systemowego zarządzania rozwojem pracowników

Metody szkolenia
• miniwykład
• omówienie i analiza studium przypadku
• zadania warsztatowe

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• poznanie warunków wdrożenia ścieżek karier i realnych ograniczeń dla funkcjonowania tego rozwiązania
• wiedza pozwalająca dokonać weryfikacji istniejących w firmie elementów ZZL, które są z jednej strony niezbędne do wprowadzenia zarządzania karierami i programu zarządzania talentami, a z drugiej strony często są niefunkcjonalne
• wiedza na temat licznych ograniczeń omawianego systemu i jego nie tylko pozytywnych konsekwencji
• poznanie rozwiązań umożliwiających bezpośrednie połączenie oceny kompetencji z systemami rozwoju pracowników
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• osoby, które stoją przed zadaniem przygotowania i wdrożenia planów ścieżek karier i/lub programów zarządzania talentami
• osoby, które są zainteresowane tymi dwoma rozwiązaniami na poziomie profesjonalnej wiedzy praktycznej
• osoby posiadające szeroką wiedzę i/lub praktykę z zakresu procesu oceniania pracowników (SOOP, AC, DC)

Program szkolenia

I. Wstęp, wprowadzenie
• ujednolicenie podejść i pojęć dotyczących systemów rozwoju pracowników – czym jest zarządzanie karierami, planowanie karier, planowanie sukcesji i planowanie ścieżek karier, program zarządzania talentami i plan awansów – relacje między tymi pojęciami i rozwiązaniami
• omówienie warunków koniecznych do wprowadzenia i działania ścieżek karier (precyzyjny SOOP, szeroki wachlarz sposobów doskonalenia zawodowego, elastyczność struktury organizacyjnej, system projektowania stanowisk pracy)
• przegląd przykładów systemu ocen okresowych spełniających warunki konieczne dla planowania ścieżek karier

II. Zasady tworzenia i wdrażania programu zarządzania talentami (PZT)
• ustalenie głównego celu PZT
• ustalenie kryteriów kwalifikacyjnych do PZT (kim jest „talent” i jak go znajdować i weryfikować)
• przygotowanie programu kwalifikacyjnego do PZT
• przygotowanie programu komunikacji nt. PZT
• omówienie aspektów problematycznych towarzyszących wprowadzeniu PZT (poziom wzajemnych relacji między osobami z programu i spoza programu, zakończenie udziału w programie i powrót do normalnych warunków pracy, przeciążenie obowiązkami podczas uczestnictwa w programie)

III. Zasady tworzenia i wdrażania programu indywidualnych ścieżek karier – procedury przygotowujące organizację do wdrożenia ŚK
• zapoznanie się z opisem studium przypadku i definicja celu chęci wprowadzenia przez tę firmę ścieżek karier
• przegląd struktury organizacyjnej firmy ze studium przypadku i schematu opisu stanowisk pracy
• zapoznanie się z procedurą analizy karier w tym z procedurą definiowania grup stanowisk (metoda funkcyjna i motywacyjna) oraz z procedurą tworzenia drabiny stanowisk jako szczególnie istotnego rozwiązania typowego dla planowania i realizacji ŚK

IV. Zasady tworzenia i wdrażania programu indywidualnych ścieżek karier – procedury związane z oceną pracowników, wyborem osób do planu tworzenia ŚK oraz realne rozpisywanie ścieżek karier
• zapoznanie się z opisem studium przypadku dwóch konkretnych osób A i B z działu handlowego omawianej wcześniej firmy (sytuacja widziana z perspektywy systemu oceny okresowej, dodatkowej informacji od przełożonego oraz wyników techniki MAPP – Motywacyjna Analiza Potencjału Pracowniczego)
• zdefiniowanie problemu osoby B, na której firmie zależy i dla której potrzebna jest ścieżka kariery, zamiast prostego awansu pionowego, który jest z kolei z pewnych powodów niemożliwy
• rozpisanie dwóch alternatywnych ścieżek kariery dla osoby B i ich argumentacja i przygotowanie do ich prezentacji pracownikowi B
• uzasadnienie przeprowadzonego postępowania i omówienie jego konsekwencji (odwołanie się do realnych wydarzeń z omawianej firmy)

V. Zasady przygotowania Matrycy Profili Rozwoju Zawodowego maproza© a – rozwiązania, które w warunkach uniemożliwiających zastosowanie ścieżek karier pozwala na kontrolowany, zróżnicowany i zindywidualizowany plan rozwoju zawodowego pracowników
• omówienie warunków koniecznych dla systemu matryc (przykłady informacji zwrotnej, którą nt. pracownika powinien dostarczać system oceny okresowej)
• omówienie, czym są bazy profili rozwojowych i jak się je tworzy
• omówienie na przykładzie, jak w prosty sposób można zróżnicować szkolenia, nadając im różny status pozwalający na zróżnicowanie oddziaływania rozwojowego i motywacyjnego w przypadku pracowników o różnych potrzebach i różnych osiągnięciach
• omówienie, jak przygotować rzetelną bazę programów szkoleniowych zintegrowanych z wcześniej zdefiniowanymi bazami profili rozwojowych
© Copyright dr Kinga Padzik

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach. Ekspert i trener Szkoły Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 290
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!