SCM – zarządzanie łańcuchem dostaw i beer game

O szkoleniu

Współcześnie wygrywają te łańcuchy dostaw (SC), które potrafią się elastycznie dostosować do zmiennej sytuacji na rynku, np. do wahań popytu, zmian w cyklu życia produktów/usług, fluktuacji przy wdrażaniu nowej oferty (komplementarność, substytut). Zdolność dostosowania wynika zarówno z pewnej dojrzałości organizacyjnej, jak i stosowanych narzędzi informatycznych. W trakcie szkolenia realizowane są liczne ćwiczenia, zadania, jak i warsztaty mające na celu przeniesienie pozyskanej wiedzy do własnej praktyki pracy. Sama charakterystyka łańcucha dostaw określana jest poprzez wskaźniki logistyczne. Wyjaśnione zostają zasady stosowania w praktyce teorii ograniczeń, jak i podstawowe reguły dotyczące wdrażania wybranych technik Lean dla stabilizowania łańcucha dostaw. Poznajemy formalne metody rozwoju współpracy z klientami i dostawcami np. VMI czy bardziej zaawansowane CPFR. Wszystko to w celu poprawienia rotacji zapasów (gospodarka materiałowa), jak i wskaźnika poziomu obsługi klienta. Uwzględniane są również rozwiązania informatyczne – szczególnie mając na uwadze możliwości optymalizacji wskaźników przez użycie APS i WMS, czy nowoczesnych metod sterowania przepływem materiałowym. Dyskutowane są również layout’y (hale, magazyny, produkcja) sprzyjające podtrzymaniu flow w obsłudze SC.

Celem szkolenia jest wsparcie rozwoju elastycznych łańcuchów dostaw i przećwiczenie najlepszych praktyk wykorzystywanych w ich optymalizowaniu. Istotnym jest tutaj zrozumienie niezbędnych warunków służących uzyskaniu możliwie skoordynowanego modelu zarządzania kooperacją partnerów gospodarczych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Prezentowane zajęcia z SCM mają charakter operacyjny dlatego też można poprzedzić je zajęciami ze strategicznego zarządzania SCM czy zajęciami z SOP (planowanie operacji i sprzedaży).

Zajęcia z SCM również bardzo dobrze komponują się z tematami miękkim dotyczącymi zarządzaniem zespołami ludzkimi, jak i pogłębionymi zajęciami z tematyki gospodarki materiałowej czy gospodarki magazynowej np. warsztaty z projektowania kubatury hal i magazynów.

Wykonanie zajęć z SCM wraz z identyfikacją typowych problemów występujących w różnych branżowych łańcuchach dostaw jest również dobrym punktem startowym dla wejścia w Lean Manufacturing czy 6 Sigma.

Korzyści dla uczestników

 • opanowanie reguł uelastyczniania łańcucha dostaw i doskonalenia procesów w SCM,
 • spójność koncepcyjna i językowa z dobrymi praktyki ASCM® (APICS®) szczególnie w obszarze tematu „podstawy zarządzania łańcuchem dostaw”,
 • poprawienie ustalania poziomu zapasów np. minimalne zapasy, zapasy bezpieczeństwa, metody określania wielkości partii,
 • opanowanie reguł VMI (Vendor Managed Inventory) i CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment),
 • opanowanie metodyki stabilizowania supply chain przez użycie wybranych metod Lean i użycie TOC (teoria ograniczeń),
 • zrozumienie layout’ów i kalkulacji powierzchni kubatur dających podtrzymanie flow (przepływu) przy danej zmienności popytu,
 • zrozumienie metod wdrożenia i prowadzenia dashboard informacyjnego np. Balanced Scorecard (zrównoważona karta wyników) dla pomiaru efektywności funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • zapoznanie się z rachunkiem kosztów działań (metoda ABC) – korzyści dla optymalizacji kosztów,
 • poznanie samego siebie (wiedza i emocje w procesie decyzyjnym) w trakcie warsztatu Beer Game,
 • zrozumienie zasad użycia metody SCOR (Supply Chain Operations Reference Model), jak i audytu łańcucha dostaw metodami Oliver Wight’a,
 • poznanie możliwości i ograniczeń współczesnych rozwiązań informatycznych (głównie APS i WMS i metody identyfikacji czy półautomatyzacji pickingu).
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:    

 • Personel wszystkich szczebli zarządzania łąńcuchem dostaw,
 • Personel działu utrzymania ruchu,
 • Osoby średniego i wyższego szczebla zarządzania,
 • Personel z działów jakości.

Program szkolenia

Dzień 1

Wprowadzenie do zajęć i tematyki zarządzania łańcuchem dostaw:

 • zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami/działami i wpływ jakości tych relacji na efektywność ekonomiczną funkcjonowania łańcucha dostaw,
 • “wyniesienie ponad perspektywę mojego działu” i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy (wewnętrzny SC) sprzecznych celów,
 • zbieżność celów (zewnętrzny SC) odrębnych podmiotów gospodarczych (przykłady),
 • zasady budowania relacji z klientami w łańcuchu dostaw – jak burzyć “mury”, ilość dostawców,
 • czym w temacie Supply Chain Management „mówią” dobre praktyki ASCM® (APICS®).

Strategie rozwoju efektywnego łańcucha dostaw, pomiar KPIs:

 • przyporządkowanie własnego przedsiębiorstwa do wybranego rodzaju Supply Chain,
 • Wskaźnik OTP (Order To Payment) i sens redukcji poziomy blokady kapitału,
 • Virtual Enterprise Scorecard – “Balanced Scorecard” (zrównoważona karta wyników) – przykłady i zasady stosowania w zgodzie ze strategią rozwoju łańcucha dostaw i własnej firmy.

Zarządzanie przepływem materiałów i informacji w elastycznym łańcuchu dostaw:

 • plan operacji i sprzedaży – SOP, jako narzędzie długoterminowego planowania łańcucha dostaw będące punktem wejściowym do planów średnio i krótko terminowych, unikanie konfliktów między działami firmy przez SOP i wykorzystanie go, jako narzędzia integrującego przedsiębiorstwo ze światem zewnętrznym,
 • wskaźnik P/D (wymagany czas do czas realizacji), sens prognozowania i planowania popytu – granica między Push, a Pull i horyzont planistyczny,
 • zmienność popytu i czasu realizacji zamówienia, np. sezonowość, zdarzenia losowe,
 • popyt zależny i niezależny – punkt rozdziału, kłopoty z planowaniem łańcucha dostaw w oparciu o popyt zależny, popyt utracony,
 • rozwój współpracy z partnerami w łańcuchu – metody wsparcia rozwoju jakości współpracy podmiotów, czyli VMI i CPFR.

Teoria ograniczeń i maksymalizacja wydajności łańcucha dostaw – TOC, Goldratt:

 • praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji “wąskich gardeł”,
 • zasady dynamicznego podporządkowania organizacji pracy ograniczeniom, jak i samego podnoszenia ich wydajności w łańcuchach dostaw,
 • przykład wykorzystania TOC w praktyce bezpośredniej sprzedaży zdolności (capacity) klientom.

Wsparcie informatyczne w funkcjonowaniu łańcucha dostaw:

 • bazy CRM (Customer Relationship Management),
 • wsparcie informatyczne dla elastycznych sieci logistycznych np. rozwiązania typu DRP (planowanie potrzeb dystrybucji),
 • APS – zaawansowane planowanie i harmonogramowanie,
 • WMS i metody otymalizacji pracy,
 • wystawianie danych do dashboard np. Crystal Reports czy QlikView,
 • metody wsparcia kompletacji voice i light picking,
 • identyfikacja materiałowa np. RFID,
 • formaty wymiany danych w łańcuchu dostaw.

Zarządzanie łańcuchem dostaw na przykładzie “Beer Game” – na drodze do Pull. Przeprowadzenie symulacji Beer Game (gra opracowana na MIT). Cele to: maksymalizacja wskaźnika poziomu obsługi klienta, poprawienie rotacji zapasu, integracja zespołu. Dane przetwarzane i prezentowane są w oparciu o dostarczone rozwiązanie informatyczne, dla wykazania jak przepływ informacji wpływa na łączny koszt funkcjonowania łańcucha dostaw (poziom obsługi klienta i poziom rotacji zapasów):

 • prezentacja zasad gry i przeprowadzenie symulacji,
 • zrozumienie relacji pomiędzy poszczególnymi elementami łańcucha logistycznego (“walka” poszczególnych podmiotów),
 • pomiar kosztów nieefektywnego funkcjonowania łańcucha.

 

Dzień 2

Prezentacja wyników Beer Game:

 • dyskusja nad dobrymi praktykami w zarządzaniu łańcuchem dostaw,
 • zaprezentowanie tzw. “Bullwhip Effect” powodującego nieregularne wzrosty i spadki obciążeń, jak i zapasów magazynowych poszczególnych jednostek w przedsiębiorstwie oraz w zewnętrznym łańcuchu dostaw,
 • identyfikacja czynników podnoszących koszty,
 • zaproponowanie rozwiązań mających podnieść elastyczność i dynamikę wewnętrznych, jak i zewnętrznych łańcuchów dostaw,
 • wskazówki dla sterowania i planowania zapasów w obszarze łańcucha wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

Zarządzanie rotacją zapasów w łańcuchu dostaw i poziomem obsługi klienta:

 • metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od przyjętej strategii przedsiębiorstwa realizacji/obsługi popytu dla danej rodziny produktów,
 • ATP – jako pomiar „dostępności do obiecania” dla klienta,
 • PAB – jako wskaźnik planowanej dostępności magazynowej obniżający ryzyko wystąpienia niedoborów i korygujący harmonogram (np. zakupów) uzupełnień stanów magazynowych,
 • zaawansowana analiza pozycji magazynowych wspierająca kalkulację produkowanych lub kupowanych wielkości partii; od podstawowych dwóch klasyfikacji ABC i XYZ stanów magazynowych do analizy wielowymiarowej (np. 10 elementowa analityka pozycji magazynowych),
 • minimalny zapas i zapas bezpieczeństwa, jak i poziom obsługi klienta – SS dla obsługi błędu prognozy, metody minimalizacji SS,
 • kalkulacja powierzchni i kubatury hal/magazynów/regałów na dany wymagany minimalny poziom obsługi klienta wewnętrznego czy zewnętrznego,
 • określanie i używanie punktu ponownego zamówienia ROP/OP,
 • zarządzania zapasami w warunkach niepewności rynkowej.

Algorytm planowania potrzeb materiałowych:

 • obliczenia dotyczące kalkulacji potrzeb brutto i netto w ramach BOM (list materiałowych).

Metody audytu łańcucha dostaw – wskazania priorytetów dla usprawnień:

 • użycie metody audytu procesów ABCD Oliver Wight,
 • analiza łańcucha dostaw z pomocą SCOR (Supply Chain Operations Reference Model).

Lean, jako narzędzie optymalizacji łańcucha dostaw:

 • metodyka identyfikacji strat w Supply Chain,
 • określanie priorytetów dla wdrażanych technik Lean, czyli „nie wszystko i nie wszędzie”.

Punkt opcjonalny – prawidłowe metody identyfikacji przyczyn powstawania kosztów. Przykład użycia rachunku kosztów działań czyli ABC (Activity Based Costing):

 • poprzez ABC weryfikujemy obszary usprawnień,
 • ABC jako metoda budowy rentowności firmy,
 • prezentacja różnych “kluczy” i “nośników” dla rozliczenia kosztów.

Zakończenie zajęć:

 • podsumowanie zajęć,
 • follow-up (praca domowa),
 • dodatkowe materiały video,
 • ankiety i sesja ocen.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 17:00
drugi dzień: 9:00 – 16:00

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Wrocław

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
1 445
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 1 490 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!