Szkolenie

SIWZ po nowelizacji Tworzenie nowych i dostosowywanie istniejących wzorów SIWZ przy uwzględnieniu zmian z dnia 29 sierpnia 2014

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA : 990 PLN
Czy wiesz, że...
... wielu Zamawiających przepisuje do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisy ustawowe, wskazując tym samym, że nie rozumie, co jest tak naprawdę istotną informacją, niezbędną wykonawcy do przygotowania prawidłowej oferty.

Cel szkolenia

Zapoznanie się z wymaganiami odnoszącymi się do najważniejszych elementów każdej Specyfikacji oraz zdobycie wiedzy o ich praktycznym zastosowaniu w procedurach zamówień publicznych.
Kto powinien wziąć udział?
Pracownicy komórek zamówień publicznych i jednostek merytorycznych,
Osoby pracujące w komisjach przetargowych,
Urzędnicy sporządzający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia,
Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych.

Program szkolenia

Program
ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Komisja przetargowa – zadania i uprawnienia członków Komisji
Odpowiedzialność dyscyplinarna i karna osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Bezstronność osób wykonujących czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia


SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM JEJ NERWRALGICZNE ELEMENTÓW - warsztat

Opis przedmiotu zamówienia:

Nieuczciwa konkurencja, czy też obiektywne potrzeby zamawiającego?
Przywołanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
Produkt równoważny i zasady udowodnienia równoważności oferowanych produktów
Opis przedmiotu zamówienia w przypadku robót budowlanych
Określenie przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę

Wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Możliwość dokonywania oceny Wykonawcy pod kątem jego rzetelności i efektywności
Wykaz wszystkich wykonanych robót budowlanych oraz głównych dostaw lub usług w świetle rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów […]
Dowody należytego wykonania zamówienia – definicja poświadczenia, inne dokumenty, w tym oświadczenia własne Wykonawcy, zagrożenia

Poleganie na zasobach innych podmiotów

Możliwość wykazywania spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b
Udostępnienie zasobu wiedzy i doświadczenia czy też handel referencjami?
Dokumenty żądane w celu dokonania oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów

Praktyczne wykorzystanie przesłanki wykluczenia wykonawcy, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe

Wykluczenie wykonawcy bez konieczności dysponowania prawomocnym orzeczeniem sądu
Udowodnienie przez wykonawcę, iż podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłościKryteria oceny ofert

Obowiązek stosowania kryteriów pozacenowych
Kryteria wymierne i niewymierne
Kryteria w usługach nie priorytetowych
Przypadki dopuszczające stosowanie kryterium najniższej ceny - licytacja elektroniczna, zamówienia powszechnie dostępne o ustalonym standardzie jakościowym
Jak wykazać w załączniku do protokołu postępowania, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty ponoszone w całym okresie korzystania z przedmiotu zamówienia?

Umowa w sprawie zamówienia publicznego

Zasady waloryzacji ceny wykonania zamówienia w przypadku zmiany obowiązujących przepisów w zakresie podatków, składek na ubezpieczenia społeczne oraz najniższego wynagrodzenia
Zasady wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy
Odstąpienie od umowy

Podwykonawcy

Zobowiązanie do osobistego wykonania
Kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane
Prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw
Dopuszczenie do realizacji kluczowych części zamówienia przez podwykonawcę, który udostępnia zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
Uprawnienie Zamawiającego do żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zatrzymywanie wadium w trybie art. 46 ust. 4a ustawy PZP
Zasady obowiązujące przy ustalaniu rażąco niskiej ceny

Definicja rażąco niskiej ceny
Obowiązek zwrócenia się o złożenie wyjaśnień i dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny
Przerzucenie ciężaru dowodu na Wykonawcę

Obowiązek

Poprawienia oczywistej omyłki pisarskiej
Poprawienia oczywistej omyłki rachunkowej
Poprawienia innej omyłki powodującej niezgodność treści oferty z SIWZ istotnie nie zmieniającej jej treści

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban
• Trener zamówień publicznych od 2004 roku,
na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.
• W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.
• Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych
w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.
• Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 marca 2015
GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
990 PLN
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się
Cena 2
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Kompendium Wiedzy z Zamówień Publicznych Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet Szkolenie On-line
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!