Szkolenie

Six Sigma - poziom Black Belt 4 zjazdy po 3 dni

O szkoleniu

Realizacja projektów doskonalących wg metodyki Six Sigma zgodnie z algorytmem DMAIC na poziomie Black Belt. Zarządzanie zespołem Six Sigma. Fazy projektu Six Sigma oraz związane z nimi narzędzia. Liczne przykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab. Cztery sesje szkoleniowe, konsultacje między sesjami, przeglądy postępów projektów Uczestników, opcjonalnie: certyfikacja Black Belt wg wymagań TQMsoft.
Kto powinien wziąć udział?
• Osoby o kwalifikacjach Green Belt planujący uzyskanie kwalifikacji Black Belt z możliwością certyfikacji.
• Uczestnicy programu Six Sigma w przedsiębiorstwie – członkowie zespołów Six Sigma z kilkuletnią praktyką

Program szkolenia

DZIEŃ 1
1.Istota Lean Six Sigma
- Ewolucja programów Lean i Six Sigma
- Integracja metodyki i narzędzi Lean i Six Sigma
- Istota programu Lean Six Sigma
- Korzyści z realizacji programu Lean Six Sigma
- Przykłady projektów LSS w produkcji i usługach
- Role i zadania w programie Lean Six Sigma
- Rola, szkolenie i wymagania dotyczące Black Belta
2. Metodyki Lean Six Sigma
Metodyka realizacji projektów Lean Six Sigma
- Kategoryzacja problemów występujących w firmie
- Istota i cele projektów Lean Six Sigma
- Priorytetyzacja, kryteria i dobór projektów
- Metodyka DMAIC
- Metodyka DMADV
- Przykłady projektów
3.Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
Projekt 1: poprawa zdolności procesu
Projekt 2: Skrócenie cyklu (czasu realizacji) procesu
Projekt 3: Poprawa wydajności procesu/stanowiska/linii

DZIEŃ 2
1.Warsztat realizacji projektu .
Wprowadzenie do warsztatów Lean Six Sigma
- Cele warsztatu
- Przebieg warsztatów
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 1 – DEFINE (definiuj projekt)
- Definiowanie projektów doskonalenia
- Podstawowe cele i mierniki projektów Six Sigma
- Sformułowanie problemu i celu projektu
- Zakres projektu
- Kamienie milowe
- Przygotowanie Project Charter (karty projektu)
- Analiza (top level) procesu
- Analiza SIPOC
- Analiza VSM
- Analiza VOC (Kano, CTX, badania klientów)
- Definiowanie parametrów CTQ
Przegląd wyników fazy Define
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
- Określenie mierników rezultatów procesu Y;
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie CTQ, CTQ Tree
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefinicje operacyjne Y
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie specyfikacji Y (standardy, specyfikacja)
DZIEŃ 3
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
- Określenie planu zbierania danych
- rodzaje danych
- proces zbierania danych
- wielkość prób
- identyfikacja potencjalnych czynników X wpływających na Y
- opracowanie planu zbierania danych
- walidacja systemu pomiarowego (R&R, Atribute Study)
- Walidacja systemu pomiarowego dla parametrów ciągłych i atrybutowych
- Gage R&R Study
- Metoda Kappa
- Warunki opracowania skutecznego planu zbierania danych
2. Metodyka realizacji projektu LSS wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
- Badanie rozkładu danych
- Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot,
- Badanie normalności rozkładu
- Określenie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia losowego
- Analiza zmienności procesu w czasie (karty kontrolne, Run Chart)
- Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
- Analiza obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z-shift, DPMO, wartość Sigma
- Interpretacja wyników
Prezentacja funkcji i możliwości programu Minitab
3. Realizacja projektu własnego
Przygotowanie się uczestników do procesu zbierania danych o procesie
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA II
DZIEŃ 4
1. Prezentacja analiz danych
- Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
- Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
- Analiza obecnej zdolności procesu:
- Interpretacja otrzymanych wyników
Przegląd wyników fazy Deasure
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza procesu
- Tworzenie szczegółowych map procesu
- analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn
- Variables Flow Chart
- Value Stream Map
- wytyczne dla sporządzania map
- Analiza strat w procesie (Waste Analysis)
- Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins)
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 5
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza czynników procesu
- Metody identyfikacji czynników X procesu
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie) - analizy uzupełniające strat w procesie
- Analiza VSM
- Analiza OEE
- inne analizy (SMED, diagram spaghetti)
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
- Metody identyfikacji czynników X procesu
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 6
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
- Definiowanie i testowanie hipotez
- Test T, test F, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model
- Proporcje, Test Chi kwadrat,
- Regresja liniowa I wielokrotna
Przegląd wyników fazy Analyse
2. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego
Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej)
Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu
3. Realizacja projektu własnego
Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań
SESJA III
DZIEŃ 7
1. Prezentacja realizowanych projektów
- Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X
- Zadania fazy Improve
- Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu)
- Istota zmiennych utajonych
- Metody generowania i wyboru rozwiązań
- burza mózgów
- SCAMPER
- metoda morfologiczna
- Metody wyboru najlepszych rozwiązań
- Kryterialny wybór rozwiązań
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
- Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE)
- Celowość używania DOE
- optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości,
- interakcje zachodzące między czynnikami
Model procesu (Transfer Function)
- Planowanie i realizacja eksperymentu
- wybór parametrów,
- wybór funkcji celu,
- realizacja eksperymentu
- Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function)
- Tworzenie wykresów interakcji
- Wybór czynników istotnych,
- Interpretacja uzyskanych wyników
- Optymalizacja nastaw parametrów
- Przykłady zastosowania DOE
DZIEŃ 8
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
- Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania)
- Eksperymenty ułamkowe
- Eksperymenty nieliniowe
- Metody nieliniowe
- Wady modeli liniowych
- Zastosowanie technik nieliniowych
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - opracuj proces Lean
- Istota doskonalenia procesu wg Lean
- Główne narzędzia i rozwiązania Lean
- Organizacja ciągłego przepływu (Flow)
- Analiza strat (Muda)
- Value Stream Map (VSM)
- Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE
- standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja)
- Rozwiązania Quick Changeover (SMED)
DZIEŃ 9
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - sprawdź rozwiązania
- Redukcja ryzyk defektów/błedów
- FMEA
- Error-Proofing (Poka-Yoke)
- Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań
- plan szkolenia uczestników
- wstępny Control Plan
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacja próby pilotażowej
- Weryfikacja/ testowanie nowej zdolności procesu
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - przegląd rezultatów fazy Improve
- rezultaty i zadania fazy Improve
- Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve
3. Realizacja projektu własnego
Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA IV
DZIEŃ 10
1. Prezentacja realizowanych projektów
Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 5 – CONTROL (opracuj system sterowania nowym procesem)
- Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników
- tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych
- lokalizacja stanowisk kontrolnych
- odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek
- Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych
- wybór kart kontrolnych
- rodzaje wykresów kontrolnych (X-R, X-S, I-MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga)
- Interpretacja wykresów kontrolnych
- zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych
- typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych
- Opracowanie planów reakcji (OCAP)
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)
- Planowanie wdrożenia
- Standaryzacja
- różne poziomy dokumentacji procesu
- zasady tworzenia procedur i instrukcji
- plan szkoleń
- plan komunikowania
- plan audytów
- Zamknięcie projektu
- lista kontrolna na zamknięcie projektu
- końcowa dokumentacja projektu
- Określenie efektów, kosztów i rekomendacji
- Podsumowanie i zamknięcie projektu

DZIEŃ 11
1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS
Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS )
- Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV
- Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV
- inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI)

2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
- Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu)
- Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP)
- Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ
- Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu
- Zastosowanie Quality Function Deployment
- Specyfikacja CTQ
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
- generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie)
- wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix)
- wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu)
4. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
- ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke)
- zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego )
- wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
- zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR)
DZIEŃ 12
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
- projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu
- wdrożenie w pełnej skali
- ocena efektywności projektu
- zamkniecie projektu
2. System zarządzania Lean Six Sigma
Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma
Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma)
3. Egzamin
Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny),
Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi)
Realizacja projektu pilotażowego
Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.- Konsultacje

Dodatkowe wymagania:
• Zakłada się, że uczestnicy szkolenia nabyli wcześniej podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania narzędzi statystycznych oraz uczestniczyli w realizacji projektów doskonalących.
• Realizacja projektu stanowi podstawę uzyskania certyfikatu Black Belta. Warunkiem uzyskania certyfikatu Black Belta jest również zaliczenie egzaminu z zakresu wiedzy objętej szkoleniem oraz wykonanie i obrona projektu.

Czas trwania

4 zjazdy po 3 dni x 7 godzin
TERMINY ZJAZDÓW:

- I zjazd - 24-26.07.2017; 13-15.09.2017

- II zjazd - 23-25.08.2017; 18-20.10.2017

- III zjazd - 27-29.09.2017; 15-17.11.2017

- IV zjazd - 25-27.10.2017; 13-15.12.2017

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Gdzie i kiedy

Kraków 15 - 16 stycznia 2018
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
zjazd
2200 PLN
Cena zawiera:
  • Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!