Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/six-sigma-poziom-black-belt-4-zjazdy-po-3-dni-13502-id127

Informacje o szkoleniu

 • Six Sigma - poziom Black Belt 4 zjazdy po 3 dni


  ID szkolenia: 13502
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 zjazdy po 3 dni x 7 godzin
  TERMINY ZJAZDÓW:

  - I zjazd - 24-26.07.2017; 13-15.09.2017

  - II zjazd - 23-25.08.2017; 18-20.10.2017

  - III zjazd - 27-29.09.2017; 15-17.11.2017

  - IV zjazd - 25-27.10.2017; 13-15.12.2017
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Realizacja projektów doskonalących wg metodyki Six Sigma zgodnie z algorytmem DMAIC na poziomie Black Belt. Zarządzanie zespołem Six Sigma. Fazy projektu Six Sigma oraz związane z nimi narzędzia. Liczne przykłady i ćwiczenia z wykorzystaniem programu Minitab. Cztery sesje szkoleniowe, konsultacje między sesjami, przeglądy postępów projektów Uczestników, opcjonalnie: certyfikacja Black Belt wg wymagań TQMsoft.

Szkolenie skierowane jest do:

• Osoby o kwalifikacjach Green Belt planujący uzyskanie kwalifikacji Black Belt z możliwością certyfikacji.
• Uczestnicy programu Six Sigma w przedsiębiorstwie – członkowie zespołów Six Sigma z kilkuletnią praktyką

Program szkolenia:

DZIEŃ 1
1.Istota Lean Six Sigma
- Ewolucja programów Lean i Six Sigma
- Integracja metodyki i narzędzi Lean i Six Sigma
- Istota programu Lean Six Sigma
- Korzyści z realizacji programu Lean Six Sigma
- Przykłady projektów LSS w produkcji i usługach
- Role i zadania w programie Lean Six Sigma
- Rola, szkolenie i wymagania dotyczące Black Belta
2. Metodyki Lean Six Sigma
Metodyka realizacji projektów Lean Six Sigma
- Kategoryzacja problemów występujących w firmie
- Istota i cele projektów Lean Six Sigma
- Priorytetyzacja, kryteria i dobór projektów
- Metodyka DMAIC
- Metodyka DMADV
- Przykłady projektów
3.Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
Projekt 1: poprawa zdolności procesu
Projekt 2: Skrócenie cyklu (czasu realizacji) procesu
Projekt 3: Poprawa wydajności procesu/stanowiska/linii

DZIEŃ 2
1.Warsztat realizacji projektu .
Wprowadzenie do warsztatów Lean Six Sigma
- Cele warsztatu
- Przebieg warsztatów
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 1 – DEFINE (definiuj projekt)
- Definiowanie projektów doskonalenia
- Podstawowe cele i mierniki projektów Six Sigma
- Sformułowanie problemu i celu projektu
- Zakres projektu
- Kamienie milowe
- Przygotowanie Project Charter (karty projektu)
- Analiza (top level) procesu
- Analiza SIPOC
- Analiza VSM
- Analiza VOC (Kano, CTX, badania klientów)
- Definiowanie parametrów CTQ
Przegląd wyników fazy Define
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
- Określenie mierników rezultatów procesu Y;
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie CTQ, CTQ Tree
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefinicje operacyjne Y
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedefiniowanie specyfikacji Y (standardy, specyfikacja)
DZIEŃ 3
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu)
- Określenie planu zbierania danych
- rodzaje danych
- proces zbierania danych
- wielkość prób
- identyfikacja potencjalnych czynników X wpływających na Y
- opracowanie planu zbierania danych
- walidacja systemu pomiarowego (R&R, Atribute Study)
- Walidacja systemu pomiarowego dla parametrów ciągłych i atrybutowych
- Gage R&R Study
- Metoda Kappa
- Warunki opracowania skutecznego planu zbierania danych
2. Metodyka realizacji projektu LSS wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
- Badanie rozkładu danych
- Wykresy: histogram, Dotplot, Boxpolt, ScatterPlot, Matrixplot,
- Badanie normalności rozkładu
- Określenie prawdopodobieństwa określonego zdarzenia losowego
- Analiza zmienności procesu w czasie (karty kontrolne, Run Chart)
- Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
- Analiza obecnej zdolności procesu: Cp, Cpk, Pp, Ppk, Zst, Zlt, Z-shift, DPMO, wartość Sigma
- Interpretacja wyników
Prezentacja funkcji i możliwości programu Minitab
3. Realizacja projektu własnego
Przygotowanie się uczestników do procesu zbierania danych o procesie
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA II
DZIEŃ 4
1. Prezentacja analiz danych
- Prezentacja zebranych danych i ich analiz przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 2 – MEASURE(mierz obecny stan procesu) - przegląd wyników, analiza zmienności procesu, ocena stabilności i zdolności procesu
- Analiza stabilności procesu; Interpretacja zmienności specjalnej
- Analiza obecnej zdolności procesu:
- Interpretacja otrzymanych wyników
Przegląd wyników fazy Deasure
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza procesu
- Tworzenie szczegółowych map procesu
- analiza procesu i identyfikacja możliwych przyczyn
- Variables Flow Chart
- Value Stream Map
- wytyczne dla sporządzania map
- Analiza strat w procesie (Waste Analysis)
- Określenie mapy przebiegu procesu oraz szybkich możliwości jego doskonalenia (Quick Wins)
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 5
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - analiza czynników procesu
- Metody identyfikacji czynników X procesu
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
2. Metodyka realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj straty w procesie) - analizy uzupełniające strat w procesie
- Analiza VSM
- Analiza OEE
- inne analizy (SMED, diagram spaghetti)
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
- Metody identyfikacji czynników X procesu
- Wykres przyczynowo skutkowy Ishikawy
- C&E Matrix
- Wykres i analiza Pareto
- Metoda 5 Why
- Is/Is not analysis
- diagram FTA
- Analiza przyczyn i skutków usterek (FMEA)
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieDZIEŃ 6
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 3 – ANALYSE (analizuj przyczyny problemu) - weryfikacja wpływu czynników procesu X na rezultaty Y
- Definiowanie i testowanie hipotez
- Test T, test F, ANOVA, Two-way ANOVA, General Linear Model
- Proporcje, Test Chi kwadrat,
- Regresja liniowa I wielokrotna
Przegląd wyników fazy Analyse
2. Analiza projektów Lean Six Sigma (Case Study)
Projekt 4: Skrócenie czasu realizacji procesu usługowego
Projekt 5: Optymalizacja parametrów procesu (np. suszenia powłoki lakierniczej)
Projekt 6: Redukcja wadliwości procesu
3. Realizacja projektu własnego
Przygotowanie się uczestników do generowania i wyboru rozwiązań
SESJA III
DZIEŃ 7
1. Prezentacja realizowanych projektów
- Prezentacja wyników realizacji projektów przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - generowanie i wybór rozwiązań dla czynników krytycznych X
- Zadania fazy Improve
- Strategia usprawnienia procesu (czynniki krytyczne i parametry procesu)
- Istota zmiennych utajonych
- Metody generowania i wyboru rozwiązań
- burza mózgów
- SCAMPER
- metoda morfologiczna
- Metody wyboru najlepszych rozwiązań
- Kryterialny wybór rozwiązań
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
- Zastosowania projektowania eksperymentów (DOE)
- Celowość używania DOE
- optymalizacja jakości, zmienności, krzepkości,
- interakcje zachodzące między czynnikami
Model procesu (Transfer Function)
- Planowanie i realizacja eksperymentu
- wybór parametrów,
- wybór funkcji celu,
- realizacja eksperymentu
- Tworzenie i interpretacja równania procesu/systemu (Transfer Function)
- Tworzenie wykresów interakcji
- Wybór czynników istotnych,
- Interpretacja uzyskanych wyników
- Optymalizacja nastaw parametrów
- Przykłady zastosowania DOE
DZIEŃ 8
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - określenie optymalnych nastaw parametrów operacyjnych procesu (DOE - Design of Experiments)
- Ćwiczenie z helikopterem lub katapultą: przygotowanie eksperymentu, obliczenia, decyzja dotycząca rozwiązania, próba sprawdzająca skuteczność decyzji (rozwiązania)
- Eksperymenty ułamkowe
- Eksperymenty nieliniowe
- Metody nieliniowe
- Wady modeli liniowych
- Zastosowanie technik nieliniowych
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – IMPROVE (ulepszaj proces) - opracuj proces Lean
- Istota doskonalenia procesu wg Lean
- Główne narzędzia i rozwiązania Lean
- Organizacja ciągłego przepływu (Flow)
- Analiza strat (Muda)
- Value Stream Map (VSM)
- Identyfikacja strat wg OEE/OAE/TPE
- standaryzacja rozwiązań (5S, standardy operacyjne, wizualizacja)
- Rozwiązania Quick Changeover (SMED)
DZIEŃ 9
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - sprawdź rozwiązania
- Redukcja ryzyk defektów/błedów
- FMEA
- Error-Proofing (Poka-Yoke)
- Wykonanie planu pilotowego wdrożenia rozwiązań
- plan szkolenia uczestników
- wstępny Control Plan
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacja próby pilotażowej
- Weryfikacja/ testowanie nowej zdolności procesu
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 4 – FAZA 4 –IMPROVE (ulepszaj proces) - przegląd rezultatów fazy Improve
- rezultaty i zadania fazy Improve
- Wykonanie przegladu rezultatów fazy Improve
3. Realizacja projektu własnego
Planowanie dalszej realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieSESJA IV
DZIEŃ 10
1. Prezentacja realizowanych projektów
Prezentacja wyników realizacji projektu pilotażowego przez uczestników
2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 5 – CONTROL (opracuj system sterowania nowym procesem)
- Ustalenie i walidacja systemu pomiarowego dla kluczowych czynników
- tworzenie, wdrażanie i stosowanie wykresów kontrolnych
- lokalizacja stanowisk kontrolnych
- odpowiedni rozmiar i jednolitość próbek
- Opracowanie i wdrożenie wykresów kontrolnych
- wybór kart kontrolnych
- rodzaje wykresów kontrolnych (X-R, X-S, I-MR, p, np. c, u, MA, EVMA, CUSUM, T2 Hottelinga)
- Interpretacja wykresów kontrolnych
- zaawansowane metody interpretacji wykresów kontrolnych
- typowe błędy w interpretacji wykresów kontrolnych
- Opracowanie planów reakcji (OCAP)
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMAIC
FAZA 5 – CONTROL (opracuj plan wdrożenia rozwiązań)
- Planowanie wdrożenia
- Standaryzacja
- różne poziomy dokumentacji procesu
- zasady tworzenia procedur i instrukcji
- plan szkoleń
- plan komunikowania
- plan audytów
- Zamknięcie projektu
- lista kontrolna na zamknięcie projektu
- końcowa dokumentacja projektu
- Określenie efektów, kosztów i rekomendacji
- Podsumowanie i zamknięcie projektu

DZIEŃ 11
1. Metodyka Design for Six Sigma (DFSS
Istota metodyki Design for Six Sigma (DfSS )
- Istota, etapy i narzędzia metodyki DMADV
- Istota, etapy i narzędzia metodyki IDOV
- inne metodyki DfSS( IDEAS, DMEDI, DCCDI)

2. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 1 i 2 metodyki DMADV (Define & Measure) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
Faza 1 metodyki IDOV (Identify) - Identyfikacja projektu oraz określenie oczekiwań klientów (VOC) - transformacja VOC w CTQ
- Project Charter (cele i efekty z projektu, zakres projektu, MGP, ryzyka projektu)
- Określenie oczekiwań klientów (Customer Needs Table, Affinity Diagram, Tree Diagram, Analiza Kano, priorytetyzacja oczekiwań klientów, NGT, AHP)
- Transformacja oczekiwań klientów w atrybuty produktu/systemu/usługi/procesu CTQ
- Analiza funkcji produktu/systemu/usługi/procesu
- Zastosowanie Quality Function Deployment
- Specyfikacja CTQ
3. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 3 metodyki DMADV (Analyse) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
Faza 2 metodyki IDOV (Design) - projektowanie produktu/systemu/usługi/procesu
- generowanie koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (droga, macierz syntezy, metoda morfologiczna, benchmarking, TRIZ i przezwyciężanie sprzeczności w projekcie)
- wybór najlepszej koncepcji (Pugh Matrix)
- wykonanie szczegółowego projektu koncepcji produktu/systemu/usługi/procesu (zasady projektowania Value Engineerin, projektowanie procesu)
4. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 4 metodyki DMADV (Design) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
Faza 3 metodyki IDOV (Opimize) - optymalizacja projektu produktu/usługi/procesu
- ocena i usuniecie ryzyk w projekcie produktu/systemu/usługi/procesu (FMEA, FTA, Error-Proofing, Poka-Yoke)
- zapewnienie krzepkości produktu/systemu/usługi/procesu (P-diagram, czynniki Noise i Control, Robust Design Taguchi'ego, DOE Taguchi'ego )
- wykonanie eksperymentów DOE Taguchi'ego dla ćwiczenia z helikopterem lub katapultą
- zapewnienie realizowalności i zdolności projektu produktu/systemu/usługi/procesu (Design for X: Design for Manufacture & Assambly DFMA, Design for Reliability DFR)
DZIEŃ 12
1. Warsztat realizacji projektu wg etapów DMADV lub IDOV
Faza 5 metodyki DMADV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
Faza 4metodyki IDOV (Verify) - oceń projekt produktu/systemu/usługi/procesu
- projektowanie i przeprowadzenie testów/pilotażu
- wdrożenie w pełnej skali
- ocena efektywności projektu
- zamkniecie projektu
2. System zarządzania Lean Six Sigma
Istota i rozwiązania systemu zarządzania Lean Six Sigma
Zarządzanie projektami Six Sigma (zastosowanie Quality Companion 3 do zarządzania projektami Lean Six Sigma)
3. Egzamin
Egzamin (150 pytań testowych jednokrotnego wyboru, 3,5 godziny),
Ogłoszenie wyników (warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 70% poprawnych odpowiedzi)
Realizacja projektu pilotażowego
Przegląd projektów realizowanych przez uczestników. Określenie i prezentacja dalszych planów dotyczących realizacji projektów pilotażowych przez uczestników.- Konsultacje

Dodatkowe wymagania:
• Zakłada się, że uczestnicy szkolenia nabyli wcześniej podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania narzędzi statystycznych oraz uczestniczyli w realizacji projektów doskonalących.
• Realizacja projektu stanowi podstawę uzyskania certyfikatu Black Belta. Warunkiem uzyskania certyfikatu Black Belta jest również zaliczenie egzaminu z zakresu wiedzy objętej szkoleniem oraz wykonanie i obrona projektu.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2200 zł zjazd

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu oraz bezpłatny dostęp do elektronicznych materiałów szkoleniowych w systemie Biblioteka TQMsoft.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia - W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w szkoleniu proszę o jej uzupełnienie i odesłanie na e-mail: szkolenia@tqmsoft.eu lub na numer faksu: 12 3971 884 albo kontakt : 12 397 18 81.


Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Six Sigma - poziom Black Belt 4 zjazdy po 3 dni