Szkolenie

Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.

O szkoleniu

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten występuje zarówno przy zakupach jak i przy sprzedaży.

Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych.

Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie.Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający? Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
- wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,
- zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
- wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
- poznanie zasad ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.
Kto powinien wziąć udział?
Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

Program szkolenia

1. ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
 Transport w sferze logistyki zakupów i logistyki sprzedaży.
 Ryzyka transportowe w łańcuchu dostaw.
 Zalety i ryzyka wykorzystania spedytora w procesie transportowym.
 Współpraca ze spedytorem działającym na zasadzie platformy logistycznej.
 Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
 Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 Metody usprawniania procesów transportowych w przedsiębiorstwie i ograniczania ich kosztów.
 Źródła informacji o przewoźnikach, spedytorach, przepisach transportowych.

2. ZAWIERANIE BEZPIECZNYCH UMÓW W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
 Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów wpływające na umowy transportowe i spedycyjne.
 Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
 Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.
 Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 Zabezpieczanie interesu firmy w umowach w transporcie samochodowym.
 Wzajemne relacje pomiędzy Prawem przewozowym a Konwencją CMR.
 Konwencja COTIF/CIM i jej wpływ na umowy w transporcie kolejowym.
 Zawieranie umów z agentami i armatorami w transporcie morskim.
 Konwencja RHV a Rotterdam Rules - zakres zmian w zakresie umów o transport morski.
 Posługiwanie się notą bukingową przy przewozach liniowych.
 Wpływ Konwencji montrealskiej na umowy w transporcie lotniczym.
 Zawieranie dobrych umów ze spedytorem - zlecenie spedycyjne czy umowa jedno dokumentowa.

3. AKTYWNY DOBÓR BAZY DOSTAWY WG. Incoterms® 2010 A RYZYKO TRANSPORTOWE.
 Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
 Zasady posługiwania się terminami, dedykowanymi dla każdego rodzaju transportu.
 Problem gestii transportowej w Incoterms® 2010.
 Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
 Zasady posługiwania się Incoterms® 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych w sytuacji likwidacji popularnego terminu DDU.
 Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach kontraktowych.
 Terminy przydzielające ryzyko transportowe sprzedającemu i ich negocjowanie.
 Terminy przydzielające ryzyko transportowe kupującemu i ich negocjowanie.
 Zmiany w grupie terminów przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb transportu morskiego.
 Nowa koncepcja terminu FOB i zwiększone ryzyko dla sprzedającego.
 Zmiany w zakresie przejścia ryzyka w terminie CIF.
 Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.
 Dostosowanie Incoterms® 2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
 Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms® 2010.

4. DOKUMENTY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
 Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR a krajowy list przewozowy.
 Zasady wystawiania międzynarodowych listów przewozowych CIM i SMGS.
 Posługiwanie się konosamentem. Zapewnienie dokumentu czystego na towary załadowane.
 Rozwiązywanie problemów z czystością konosamentu. Indosowanie konosamentu.
 Wymagania dotyczące B/L w akredytywie, według UCP600.
 List przewozowy, wystawiony wg. Konwencji montrealskiej.
 FCR - zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru.
 Protokoły szkody sporządzane przy reklamacjach transportowych - wymogi prawne.
 Ubezpieczenia OC przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).
 Ubezpieczenia cargo według klauzul ICC A, B, C - odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody.
5. DOCHODZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE.
 Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
 Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności w Prawie przewozowym a postanowienia Umowy przewozu.
 Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 Wykorzystanie Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 Proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
 Możliwości eliminowania limitów określonych w Konwencjach przewozowych.
 Postanowienia Konwencji COTIF/CIM a reklamacje w transporcie kolejowym.
 Zasady dochodzenia reklamacji według Konwencji montrealskiej.
 Reguły Haskie, Kodeks morski i Rotterdam Rules a problem awarii wspólnej.
 Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
 Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych.

ANALIZA PRZYPADKÓW:
 analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
 praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach,
 rozwiązywanie przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
 omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

Czas trwania

10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.

Prelegenci

Cytat
Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych w zakresie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Gdzie i kiedy

Gdańsk 13 - 14 czerwca 2016
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

ul. Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Poznań 30 - 31 maja 2016
Hotel Mercure**** Centrum

60-829 Poznań

ul. Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 maja 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Wrocław 13 - 14 kwietnia 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Wrocław

ul. Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 1 - 2 marca 2016
Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****

80-890 Gdańsk

Heweliusza 22

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 lutego 2016
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 16 - 17 lutego 2016
Hotel Mercure Centrum****

60-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 14 - 15 stycznia 2016
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 2 - 3 grudnia 2015
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

ul. Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 26 - 27 listopada 2015
Hotel Diament Plaza****

40-012 Katowice

Dworcowa 9

woj. śląskie

Zapisz się

Cena 1
Cena promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 4.05.2016
1390 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się
Cena 2
Cena po okresie promocji
1590 PLN
Cena zawiera:
  • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!