Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/skuteczny-specjalista-ds-transportu-i-spedycji-64579-id17740

Informacje o szkoleniu

 • Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.


  ID szkolenia: 64579
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Mercure Stare Miasto Gdańsk****
  ul. Heweliusza 22
  80-890 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-16.00 I dnia, 9.00-15.00 II dnia.
 • Organizator szkolenia:

  ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Realizacja każdego przewozu może doprowadzić do powstania roszczeń wobec przewoźnika. Kwestia reklamacji jest jedną z trudniejszych podczas współpracy z przewoźnikiem. Problem ten występuje zarówno przy zakupach jak i przy sprzedaży.

Problemy reklamacji w transporcie nie są zazwyczaj właściwie uregulowane w umowach, albo popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującymi postanowieniami konwencji przewozowych.

Strony zawsze powinny sięgać do tzw. odpowiedzialności z mocy prawa i dokonać weryfikacji warunków ogólnych, na które powołują się niejednokrotnie spedytorzy i przewoźnicy. Odpowiedzialność przewoźnika może być w poważnym stopniu ograniczona, pomimo braku jakiegokolwiek zapisu na ten temat w umowie.Powiedzmy, że wysyłający przekazuje do przewozu towar o wartości 100 tys. euro, zostaje on uszkodzony w tak poważnym stopniu, że nie nadaje się do użytku, a od przewoźnika otrzyma 3 tys. euro tytułem odszkodowania… Jaki błąd popełnił wysyłający? Problemy pojawiają się tu na każdym kroku, przepisy ulegają zmianie, odpowiedzialność jest bardzo dotkliwa, stąd temat wydaje się szczególnie istotny. Już z powyższego przykładu można wywnioskować, że oszczędności z tej wiedzy są duże.

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:
- wskazanie procedur zawierania różnego typu umów przewozowych i spedycyjnych z wykorzystaniem nowych możliwości prawnych i zwyczajowych; nabycie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów,
- zwiększenie skuteczności reklamacji zgłaszanych wobec przewoźników i spedytorów,
- wykorzystanie możliwości prawnych i zwyczajowych uzasadniania różnego typu reklamacji dotyczących ubytków ilościowych, uszkodzenia przesyłek i opóźnień w dostawie,
- poznanie zasad ograniczania ryzyka transportowego poprzez aktywne negocjowanie bazy dostawy.

Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Szkolenie skierowane jest do:

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:
Osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży.

Program szkolenia:

1. ORGANIZACJA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.
 Transport w sferze logistyki zakupów i logistyki sprzedaży.
 Ryzyka transportowe w łańcuchu dostaw.
 Zalety i ryzyka wykorzystania spedytora w procesie transportowym.
 Współpraca ze spedytorem działającym na zasadzie platformy logistycznej.
 Dobór przewoźników poprzez giełdy transportowe.
 Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 Metody usprawniania procesów transportowych w przedsiębiorstwie i ograniczania ich kosztów.
 Źródła informacji o przewoźnikach, spedytorach, przepisach transportowych.

2. ZAWIERANIE BEZPIECZNYCH UMÓW W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
 Najnowsze zmiany Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i zwyczajów wpływające na umowy transportowe i spedycyjne.
 Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 Ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika i spedytora, nadane im przez obowiązujące prawo i metody eliminowania limitów odpowiedzialności.
 Rozszerzanie odpowiedzialności przewoźnika i spedytora o specjalny interes w przewozie towaru.
 Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 Zabezpieczanie interesu firmy w umowach w transporcie samochodowym.
 Wzajemne relacje pomiędzy Prawem przewozowym a Konwencją CMR.
 Konwencja COTIF/CIM i jej wpływ na umowy w transporcie kolejowym.
 Zawieranie umów z agentami i armatorami w transporcie morskim.
 Konwencja RHV a Rotterdam Rules - zakres zmian w zakresie umów o transport morski.
 Posługiwanie się notą bukingową przy przewozach liniowych.
 Wpływ Konwencji montrealskiej na umowy w transporcie lotniczym.
 Zawieranie dobrych umów ze spedytorem - zlecenie spedycyjne czy umowa jedno dokumentowa.

3. AKTYWNY DOBÓR BAZY DOSTAWY WG. Incoterms® 2010 A RYZYKO TRANSPORTOWE.
 Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach.
 Zasady posługiwania się terminami, dedykowanymi dla każdego rodzaju transportu.
 Problem gestii transportowej w Incoterms® 2010.
 Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i zupełnie nowego terminu DAT.
 Zasady posługiwania się Incoterms® 2010 w dostawach wewnątrzwspólnotowych i krajowych w sytuacji likwidacji popularnego terminu DDU.
 Koncepcja zupełnie nowego terminu DAP i zasady jego stosowania w różnych sytuacjach kontraktowych.
 Terminy przydzielające ryzyko transportowe sprzedającemu i ich negocjowanie.
 Terminy przydzielające ryzyko transportowe kupującemu i ich negocjowanie.
 Zmiany w grupie terminów przeznaczonych wyłącznie dla potrzeb transportu morskiego.
 Nowa koncepcja terminu FOB i zwiększone ryzyko dla sprzedającego.
 Zmiany w zakresie przejścia ryzyka w terminie CIF.
 Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł z wersji 2010.
 Dostosowanie Incoterms® 2010 do wymagań bezpieczeństwa ładunków (m.in. C-TPAT i CSI) oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
 Dochodzenie roszczeń wobec przewoźnika w poszczególnych terminach Incoterms® 2010.

4. DOKUMENTY TRANSPORTOWE I UBEZPIECZENIA W TRANSPORCIE.
 Międzynarodowy samochodowy list przewozowy CMR a krajowy list przewozowy.
 Zasady wystawiania międzynarodowych listów przewozowych CIM i SMGS.
 Posługiwanie się konosamentem. Zapewnienie dokumentu czystego na towary załadowane.
 Rozwiązywanie problemów z czystością konosamentu. Indosowanie konosamentu.
 Wymagania dotyczące B/L w akredytywie, według UCP600.
 List przewozowy, wystawiony wg. Konwencji montrealskiej.
 FCR - zaświadczenie spedytora o przejęciu towaru.
 Protokoły szkody sporządzane przy reklamacjach transportowych - wymogi prawne.
 Ubezpieczenia OC przewoźnika (OCP) i spedytora (OCS).
 Ubezpieczenia cargo według klauzul ICC A, B, C - odpowiedzialność ubezpieczyciela za szkody.
5. DOCHODZENIE REKLAMACJI Z TYTUŁU SZKÓD W TRANSPORCIE.
 Zmiana zasad dochodzenia i załatwiania roszczeń w transporcie samochodowym w wyniku ratyfikacji przez Polskę Protokołu genewskiego.
 Reklamacje w transporcie dotyczące uszkodzenia lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 Reklamacje z tytułu niedotrzymania terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 Zwolnienia przewoźnika od odpowiedzialności w Prawie przewozowym a postanowienia Umowy przewozu.
 Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 Wykorzystanie Ogólnych Warunków Przewozu w procesie zwolnienia od odpowiedzialności przewoźnika.
 Proces dochodzenia oraz załatwiania reklamacji w transporcie drogowym.
 Możliwości eliminowania limitów określonych w Konwencjach przewozowych.
 Postanowienia Konwencji COTIF/CIM a reklamacje w transporcie kolejowym.
 Zasady dochodzenia reklamacji według Konwencji montrealskiej.
 Reguły Haskie, Kodeks morski i Rotterdam Rules a problem awarii wspólnej.
 Zasady współpracy ze spedytorem w zakresie roszczeń i odpowiedzialność spedytora w świetle postanowień OPWS, Prawa cywilnego i Umowy spedycji.
 Terminy i formy zgłaszania roszczeń oraz konsekwencje ich niedotrzymania.
 Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora za działanie strony trzeciej przy szkodach transportowych.

ANALIZA PRZYPADKÓW:
 analiza procesu zawierania umów w transporcie na przykładach,
 praktyczna analiza procesu reklamacyjnego w transporcie na przykładach,
 rozwiązywanie przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
 omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.
DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na min. 10 dni przed jego terminem.

Informacje o prelegentach:

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych (w tym zakupowych) z partnerem krajowym i zagranicznym. Pracował jako prezes przedsiębiorstwa handlu zagranicznego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, ostatnio jako szef zespołu ekspertów Banku Światowego. Pracuje też w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Szkoleniami handlowymi zajmuje się od 30 lat. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych w zakresie negocjacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi, analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań, dochodzenia roszczeń i reklamacji. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń”, „Handel zagraniczny dla menedżerów”, „Zawieranie i realizowanie kontraktów z partnerem zagranicznym”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe” - Podręcznik na Studia Master of Business Administration, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms 1990. Combiterms 1990. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów”, „Eksport – import według Incoterms 1990”- (program komputerowy na dyskietce), „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego według Incoterms 1990”, „Zawieranie i realizacja kontraktów z partnerem zagranicznym”, współautor: „Incoterms 1990 w transakcjach handlu zagranicznego. Przewodnik.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms 1990.”

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 Cena promocyjna dla osób zgłoszonych do dnia 4.05.2016
 • 1590 Cena po okresie promocji

Cena zawiera:

wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.

Dostępne zniżki:

 • 10 Przy zapisie 2 osób.
 • 15 Przy zapisie 3 osób.
 • 20 Przy zapisie 4 i więcej osób.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena promocyjna szkolenia otwartego wynosi: 1390 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiady, przerwy kawowe.
Cena po okresie promocji wynosi: 1590 zł. + 23% VAT.

- Rabaty przy zgłoszeniu: 2 osób - 10%, 3 osób - 15%, 4 osób - 20%.

Wydarzenie: Skuteczny specjalista ds. transportu i spedycji.