Służebność przesyłu i wynagrodzenie za bezumowne korzystanie w praktyce przedsiębiorstw sieciowych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.
Kto powinien wziąć udział?

Do udziału w warsztatach zapraszamy: wszystkich uczestników zainteresowanych praktycznymi aspektami związanymi z tematem służebności przesyłu i zaszłości inwestycyjnych.

W szczególności departamenty:

 • Inwestycji
 • Rozwoju
 • Przesyłu
 • Zarządzania siecią i majątkiem
 • Prawnego
 • Administracji
 • Nieruchomości

Program szkolenia

Praktyczny podział tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości w płaszczyźnie

 1. ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa
 2. analiza poszczególnych technik postępowania w przekroju krajowych przedsiębiorstw
 3. charakterystyka wykorzystywania przez właścicieli nieruchomości uprawnienia do regulacji zaszłości poprzez żądanie ustanowienia służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
   

Przedstawienie istotnych różnic oraz podobieństw przy wykorzystywaniu służebności przesyłu:

 1. przy nowych inwestycjach
 2. przy zaszłościach inwestycyjnych
   

Istota ugodowego oraz przymusowego (sądowego) ustanawiania służebności przesyłu- równoważenie interesów przedsiębiorstwa oraz właścicieli gruntów:

 1. elementy procesu negocjacji o kluczowym znaczeniu dla ochrony interesów przedsiębiorstwa,
 2. analiza poszczególnych zapisów występujących w aktualnie zawieranych ugodach (praktyczne aspekty)
 3. umiejętność prowadzenia właściwych negocjacji pomiędzy przedsiębiorstwem a właścicielem gruntu i jej wpływ na szybkość i opłacalność ewentualnego przymusowego realizowania inwestycji.
   

Właściwe usytuowanie służebności przesyłu w procesie posadowienia ( już posadowionych ) urządzeń sieciowych na cudzym gruncie:

 1. problematyka zgody właściciela nieruchomości (późniejsze wycofanie się z niej) na jej wykorzystanie na cele budowlane a bezpieczeństwo inwestycji.
 2. korzyści i wady wyrażonej zgody na wejście na nieruchomość w porównaniu ze służebnością przesyłu jako tytułem prawnym do korzystania z gruntu,
 3. możliwy katalog instrumentów prawnych, z jakich może skorzystać przedsiębiorstwo w przypadku odmowy właściciela gruntu na rozpoczęcie prac budowlanych,
 4. zapewnienie dostępu eksploatacyjnego do wcześniej posadowionych już urządzeń przy wrogim nastawieniu właściciela
   

Służebnego przesyłu a prawo własności i użytkowania wieczystego nieruchomości

 1. zmiana podejścia do tej problematyki w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego
   

Omówienie praktycznych przykładów stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa inwestycji liniowych ( nowych i istniejących)

Ustanowienie służebności na gruntach stanowiących przedmiot:

 1. współwłasności ułamkowej albo ustawowej
 2. własności wspólnoty mieszkaniowej,
 3. będących w zarządzie Lasów Państwowych.
   

Przymusowe wejście przedsiębiorstwa sieciowego na cudzy grunt w celu zrealizowania inwestycji lub regulacji zaszłości, przy braku zgody właściciela nieruchomości:

 1. charakterystyka sądowego postępowania w przedmiocie ustanowienia służebności przesyłu z punktu widzenia przeciwstawnych interesów właścicieli gruntu oraz urządzeń sieciowych,
 2. sposoby postępowania przedsiębiorstwa w przypadku oporu właściciela w udostępnieniu nieruchomości pomimo istniejącego orzeczenia w przedmiocie ustanowienia służebności bądź decyzji administracyjnej,
 3. analiza poszczególnych technik negatywnego oddziaływania stosowanych przez uczestników postępowania sądowego w stosunku do przedsiębiorstwa,
   

Dobrowolne oraz przymusowe ustalanie wysokości wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu (rzeczywiste aspekty):

 1. sposoby jego ustalania stosowane przez przedsiębiorstwo i właściciela gruntu,
 2. umiejętność równoważenia interesów obu stron,
 3. ustalanie wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych (biegłych sądowych),
 4. praktyczne aspekty ustalania rzeczywistego znaczenia pojęcia „odpowiedniego wynagrodzenia (odszkodowania)”,
 5. elementy operatu szacunkowego, które wymagają szczególnej uwagi właścicieli urządzeń
 6. problematyka związana z regulacją powierzchni pasów eksploatacyjnych (technologicznych, stref ochronnych, kontrolowanych) i pasów negatywnego oddziaływania sieci na wysokość wynagrodzenia,
 7. technika postępowania w przypadku istotnej różnicy pomiędzy operatami szacunkowymi sporządzanymi na zlecenie przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości w zakresie wysokości wynagrodzenia.
   

Przybliżenie znaczenia pojęcia zaszłości i jego podziały na różne okresy czasowe

 1. odniesienie okresu zrealizowania inwestycji liniowej do roszczeń finansowych właścicieli gruntów
 2. konieczność równoważenia interesów właścicieli nieruchomości i urządzeń sieciowych
 3. dokumentacje przebiegu inwestycji, a dostęp do informacji publicznej przez właścicieli gruntów w aspekcie realnych spraw sądowych o zapłatę
   

Podział roszczeń właścicieli gruntów na majątkowe i niemajątkowe

 1. wpływ rodzaju żądań na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa i niezawodność świadczonych przez niego usług
 2. żądania właścicieli nieruchomości prawa pełnego dostępu do dokumentacji zaszłości inwestycyjnej przedsiębiorcy w ramach dostępu do informacji publicznej
   

Problematyka związana z przedawnieniem roszczeń majątkowych w świetle interesów przedsiębiorstwa i właściciela gruntu

 1. konsekwencje dla każdego z właścicieli związane z realnością przyjęcia przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu i techniki zapobiegania temu
 2. złożoność kwestii przedawnienia roszczenia o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 3. przedawnienie roszczeń odszkodowawczych
   

Praktyczna analiza problematyki regulacji zaszłości poprzez zasiedzenia służebności:

 1. problematyka przedawnienia roszczenia o ustanowienie służebności przesyłu (najnowsze poglądy i stanowiska),
 2. najnowsze podejście do techniki i możliwości zaliczania okresu poprzednika do czasu zasiedzenia ( umiejętność wskazania właściwych dat)
 3. dochodzenie zasiedzenia służebności przesyłu a zasiedzenie służebności gruntowej (kiedy zaczyna się i kończy bieg terminu zasiedzenia),
 4. wybór optymalnej ścieżki dochodzenia zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe,
 5. konsekwencje zasiedzenia służebności dla roszczeń finansowych właścicieli gruntów,
 6. analiza możliwych technik wykazania przez przedsiębiorstwo sieciowe dobrej wiary (skutecznego powoływania się na nią),
 7. sposoby interpretacji pojęcia „urządzenia widoczne na gruncie”,
 8. umiejętność zaliczania do swojego okresu posiadania również okresu posiadania służebności przez poprzednika (w tym przedsiębiorstwo państwowe),
 9. trudności w zasiadywaniu służebności na nieruchomościach państwowych (w tym należących do Lasów Państwowych),
 10. wpływ modernizacji linii w okresie zasiadywania służebności na możliwość jej zasiedzenia.
   

Rzeczywiste aspekty realizowania roszczenia z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z cudzego gruntu

 1. właściwe zrozumienie istoty żądania wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntu pod urządzeniami sieciowymi (analiza przypadków z punktu widzenia interesów przedsiębiorstwa sieciowego i właściciela gruntu)
 2. kwestie mające zasadniczy wpływ na ustalenie wysokości wynagrodzenia
 3. przesłanki których zaistnienie uwalnia przedsiębiorstwo sieciowe od odpowiedzialności finansowej
 4. możliwość kolejnego dochodzenia roszczenia z tej samej nieruchomości w odniesieniu do tych samych urządzeń
 5. wynagrodzenie a odszkodowanie (zasadnicze różnice)
 6. techniki obliczania realnej wysokości zasądzanych kwot tytułem wynagrodzenia
 7. dopuszczalność dziedziczenia i cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
 8. wpływ uzyskania zasiedzenia służebności przez przedsiębiorstwo sieciowe na roszczenia właściciela gruntu o zapłatę
   

Podstawowe różnice pomiędzy roszczeniem o zasiedzenie służebności a wynagrodzeniem za bezumowne korzystanie w praktyce ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa sieciowego

 1. konsekwencje finansowe dla przedsiębiorstwa sieciowego
 2. problematyka dobrej i złej wiary
 3. moment nabycia i utraty dobrej - złej wiary
 4. wzajemne zależności pomiędzy pojęciem wynagrodzenia a odszkodowaniem
 5. kwestie przedawnienia roszczenia
 6. wpływ prowadzonych negocjacji przedsądowych na tok przyszłych przymusowych postępowań
   

Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem zgłaszanych roszczeń.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania.

Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
 • Ulica i nr: Mysłowicka 15
 • Kod pocztowy: 01-612
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 1132690108

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

Gamma Sp. z o.o. Sp.k.
01-612 Warszawa, Polska
Mysłowicka 15
woj. mazowieckie
W firmie szkoleniowej Gamma dbamy, aby wszystkie realizowane przez nas projekty szkoleniowe przyczyniały się do podnoszenia efektywności osobistej ich uczestników, a także zespołów i całych przedsiębiorstw. Staramy się wspierać naszych klientów w dos...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!