Smart MBA - zarządzanie w biznesie. Program menedżerski dla Liderów Jutra II edycja

O szkoleniu

Szanowni Państwo,

dziennik „Rzeczpospolita" i ośrodek THINKTANK serdecznie zapraszają do udziału w II edycji specjalnego programu edukacyjnego, przygotowanego z myślą o przywódcach, liderach, kadrze zarządzającej, menedżerach, osobach, które chcą lepiej zarządzać w czasach „nowej normalności” a jednocześnie myślą o ekspansji na rynki międzynarodowe.

Smart MBA to połączenie wiedzy menedżerskiej z praktycznymi doświadczeniami liderów, wnioskami z trendów i obserwacjami wynikającymi z tego, co dzieje się na świecie w czasie ostatnich kilkunastu miesięcy. Smart MBA to kompleksowy program menedżerski nastawiony na inspirowanie.

Konsultantem naukowym jest prof. Andrzej Blikle, przedsiębiorca, ale także prof. informatyki i doświadczony wykładowca. Zespołem wykładowców kieruje dr Małgorzata Bonikowska, współtwórca i prezes ośrodka THINKTANK, europeista i komentator spraw międzynarodowych, a jednocześnie menedżer z 20-letnim doświadczeniem. Wśród Ekspertów przedstawiciele rynku krajowego i zagranicznego, menedżerowie, praktycy, doradcy i liderzy opinii.

Czas niepewności to czas Liderów.

Jak funkcjonować w obecnych czasach, kiedy nie wiadomo, co będzie za rok, ani nawet za miesiąc? Jak planować działania firmy kiedy dane się błyskawicznie dezaktualizują? Jak pracować z zespołem, złożonym z ludzi pełnych niepewności, niepokoju i frustracji? Dla menedżerów i liderów to czas próby, wyzwań, poszukiwania nowych rozwiązań.

Przez ostatnie półtora roku naszą rzeczywistość nieustannie się przeobraża, zmieniają się nasze przyzwyczajenia, możliwości, standardy. Jest to czas rezygnacji z wielu dotychczas znanych rzeczy, a zarazem czas, w którym mamy szansę zacząć funkcjonować w zupełnie nowy sposób – czas przestawienia się na inne tory, znalezienia lepszych recept na codzienne życie, zorganizowanie pracy i procesów w naszych organizacjach, wprowadzenie nowych form działania, nowych produktów i usług. Zobaczmy w tym kryzysie szansę. Spróbujmy pomyśleć, jak inaczej możemy podejść do tego, co robimy. To szczególnie ważny czas dla menedżerów i liderów, bo oni określają cele w firmach, organizują pracę innym, są przywódcami. Im pewniejszy swoich decyzji lider, tym bezpieczniej czuje się z nim jego zespół. Skąd brać tę pewność? Czerpać z doświadczeń własnych i innych, uczyć się i rozumieć, poznawać i oswajać nowe, ryzykować i wyciągać wnioski, myśleć i obserwować.

Smart MBA jest odpowiedzią na wyzwania, z którymi styka się obecnie kadra zarządzająca. Przygotowaliśmy program, który pomaga zrozumieć procesy zachodzące w Europie i na świecie, prześledzić trendy, które formują rzeczywistość gospodarczą i wpływają na „nową normalność”, wymienić doświadczenia, obserwacje i dobre praktyki, a przede wszystkim znaleźć odpowiedzi co robić i jak działać.

To program dla wszystkich, którzy czują, że ich wiedza przestaje być wystarczająca, wymaga uzupełnienia i uporządkowania na nowo.

Zróbmy to razem!
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści, jakie daje SMART MBA:

• Otrzy­masz kon­kretną i prak­tyczną wie­dzę z zarzą­dza­nia i przy­wódz­twa w nie­sta­bil­nych czasach „nowej nor­mal­no­ści”;
• Uzy­skasz lep­szą orien­ta­cję w pro­ce­sach i wyda­rze­niach w Euro­pie i na świe­cie w gospodarce i poza nią;
• Dowiesz się jakie trendy ste­rują dziś roz­wo­jem biznesu i moty­wa­cją lide­rów z róż­nych części świata;
• Poznasz zasady dyplo­ma­cji eko­no­micz­nej i jej wpływu na biznes i eks­pan­sję zagra­niczną firm;
• Posze­rzysz wie­dzę o wpły­wie rewo­lu­cji tech­no­lo­gicz­nej na zarzą­dza­nie i dzia­ła­nia firm;
• Poznasz zagad­nie­nia zwią­zane z zarzą­dza­niem finan­so­wym i sytu­acją na międzynarodowych ryn­kach finan­so­wych;
• Uzy­skasz wie­dzę i inspi­ra­cje, które poma­gają two­rzyć i reali­zo­wać efek­tywne stra­te­gie działa­nia firm w cza­sie pan­de­mii;
• Poznasz mecha­ni­zmy, które wpły­wają na myśle­nie i dzia­ła­nie ludzi;
• Wzmoc­nisz umie­jęt­no­ści nego­cja­cyjne i media­cyjne;
• Nau­czysz się lepiej roz­wią­zy­wać kon­flikty mię­dzy ludźmi i orga­ni­za­cjami;
• Popra­wisz swoje umie­jęt­no­ści komu­ni­ka­cyjne, zwłasz­cza w mediach spo­łecz­no­ścio­wych;
• Zdo­bę­dziesz nową per­spek­tywę dzia­ła­nia dzięki dys­ku­sjom i inte­rak­cjom z wykła­dow­cami i innymi uczest­ni­kami pro­gramu.

Kto powinien wziąć udział?

Program skierowany jest do przywódcow, liderów, kadrze zarządzającej, menedżerach, osobach, które chcą lepiej zarządzać w czasach „nowej normalności” a jednocześnie myślą o ekspansji na rynki międzynarodowe.

Program szkolenia

Piątek
17 września 2021

MODUŁ I: FIRMA W GLOBALNYM ŚWIECIE

15:45

Czas na logowanie

16:00

Oficjalne rozpoczęcie programu edukacyjnego

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

16:00

Przywitanie, wprowadzenie do programu edukacyjnego.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Cele, zakres tematyczny i przebieg zajęć ]
•    Sylwetki wykładowców 
•    Prace zaliczeniowe 
 

17:00

Przerwa

17:05

Co się dzieje z naszym światem? Dyskusja inauguracyjna.

prof. Andrzej Blikle , dr Małgorzata Bonikowska , prof. Bogdan Góralczyk

•    Jak pandemia wpływa na procesy zarządcze i działania liderów w biznesie i polityce?
•    Jak może wyglądać nasza „nowa normalność”?
•    Jakie lekcje z kryzysu wyciągnęła Europa?
•    Co nas czeka w tej dekadzie w stosunkach międzynarodowych i w gospodarce?
 

19:05

Przerwa

19:15

Mapa świata: strefy polityczno-społeczno-kulturowe.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak wygląda obecnie mapa polityczno-społeczno-kulturowa świata?
•    Jak daleko sięgają strefy wpływów najważniejszych obszarów cywilizacyjnych?
•    Co chcą osiągnąć najsilniejsi gracze?
•    Jaki porządek międzynarodowy może się wyłonić z obecnego nieładu?
 

21:15

Zakończenie

DZIEŃ II

Sobota
18 września 2021

09:00

Czas na logowanie

09:15

Rynki międzynarodowe. Spojrzenie globalne.

(wystąpienie w języku angielskim)

prof. Salvatore Babones

•    Jak wygląda dziś mapa gospodarcza świata?
•    Jakie rynki się liczą i jakie są między nimi zależności?
•    Czy Europa i jej najsilniejsze gospodarczo kraje mogą nadawać ton globalnym procesom rozwojowym?
•    Jakie będą losy globalizacji i jak na to wpływa rywalizacja amerykańsko-chińska?
 

11:15

Przerwa

11:30

Handel międzynarodowy w XXI wieku.

Andrzej Dycha

•    Po co nam Światowa Organizacja Handlu?
•    Z kim Europa ma zawarte umowy o wolnym handlu czyli z kim handlujemy na preferencyjnych warunkach?
•    Jakie rynki regionalne są najbardziej atrakcyjne dla polskich firm i dlaczego? Chiny, Indie, NAFTA, ASEAN, WNP, regionalne rynki Afryki, MERCOSUR.
 

13:30

Przerwa

13:45

Rynki zagraniczne i dyplomacja ekonomiczna.

Katarzyna Kacperczyk

•    Co to jest dyplomacja ekonomiczna i na czym polegają jej zadania?
•    Co może zyskać firma dzięki współpracy z placówkami swojego państwa za granicą?
•    Jak wygląda system współpracy administracji i biznesu w Polsce i innych krajach UE w przypadku ekspansji zagranicznej?
 

15:45

Przerwa

16:00

Doing business – praktyczne aspekty współpracy z partnerami zagranicznymi w Europie, USA i Azji

(rozmowa w języku angielskim).

dr Małgorzata Bonikowska , Tony Houch , JJ Singh

•    Czym się różni funkcjonowanie na rynku UE w porównaniu z rynkiem USA i rynkami azjatyckimi?
•    Co warto wiedzieć o mentalności i kulturze biznesowej innych państw, aby działać tam efektywnie?
•    Jakie najczęstsze błędy popełniają polscy przedsiębiorcy i menedżerowie na rynkach pozaeuropejskich?
 

17:00

Zakończenie

DZIEŃ III

Piątek
1 października 2021

MODUŁ II: ZARZADZANIE FIRMĄ I LUDŹMI W NOWYCH CZASACH (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Zarzadzanie - można inaczej!

prof. Andrzej Blikle

•    Firmy w różnych kolorach – style zarządzania.
•    Jak zarządzać bez kontroli?
•    Co nas najsilniej motywuje do pracy?
 

18:00

Przerwa

18:10

Zarzadzanie - można inaczej (c.d.)

prof. Andrzej Blikle

•    Czy można zrezygnować z hierarchii i postawić na wartość?
•    Jaka organizacja pracy najskuteczniej buduje kreatywność?
 

20:10

Przerwa

20:15

Zarzadzanie - można inaczej (c.d.)

prof. Andrzej Blikle

•    zarządzanie jako sztuka komunikacji

21:15

Zakończenie

DZIEŃ IV

Sobota
2 października 2021

09:00

Czas na logowanie

09:15

Praca w kryzysowych czasach. Wyzwania dla liderów.

Piotr Wielgomas

•    Jak pandemia i czasy VUCA wpływają na rynek pracy w Polsce i Europie?
•    Jakie największe wyzwania stoją dziś przed pracodawcami?
•    Jak sobie radzą polscy liderzy i co o tym myślą ich podwładni? (wyniki badań)
 

11:15

Przerwa

11:30

Rynek pracy – aktualne trendy i praktyki pracodawców.

Piotr Wielgomas

•    Jakie są trendy w formułowaniu „nowej normalności” w sferze pracy i zarządzania?
•    Trendy rekrutacyjne. Jak szukać nowych pracowników?
•    Trendy zwolnieniowe. Jak przeprowadzić restrukturyzację zatrudnienia?
•    Jak optymalnie organizować pracę w firmie? Przykłady i rekomendacje.
•    Jakie są plusy i minusy pracy zdalnej? – opinie pracowników i zarządów (wnioski z badań).
 

13:30

Przerwa

13:45

Zarządzanie zmianą w firmie. Jak przez to przejść?

Katarzyna Niezgoda

•    Dlaczego ludzie nie lubią zmian?
•    Czynniki wpływające na modyfikowanie sposobów zarządzania organizacją.
•    Najważniejsze style menedżerskie i ich charakterystyka
 

15:45

Przerwa

16:00

Zarządzanie zespołem.

Katarzyna Niezgoda

•    Budowanie i motywowanie zespołów.

17:00

Zakończenie

DZIEŃ V

Piątek
15 października 2021

MODUŁ III: KOMUNIKACJA I NOWE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Marketing w postindustrialnym świecie.

Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Komunikacja społeczna w XXI wieku. Cechy charakterystyczne.
•    Czy marka ma wciąż znaczenie dla konsumentów?
•    Jak się tworzy strategie komunikacyjne dla firm i produktów?
 

18:00

Przerwa

18:10

Jak budować markę w „nowej normalności”?

Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Pozycjonowanie marki a zachowania konsumentów - globalne trendy.
•    Co robić, aby nasza marka i produkty były znane?
•    Jak budować skojarzenia z naszą marką? Metody i rekomendacje.
 

20:10

Przerwa

20:15

Rola i budowanie marki. Przykłady.

(wystąpienie w języku angielskim)

Edward Strasser , Julia Kozak, partnerka w spółce konsultingowej C.point

•    Jaką rolę pełnią marki w światowych zmaganiach firm?
•    Marka w kłopotach – co robić? Przykłady strategii
•    Jak giganci wzmacniają swoje marki?
 

21:15

Zakończenie

DZIEŃ VI

Sobota
16 października 2021

09:00

Czas na logowanie

09:15

Nowe technologie jako element zarządzania.

Tomasz Klekowski

•    Jak nowe technologie wpływają na biznes i jego otoczenie?
•    O co chodzi w transformacji cyfrowej? Kontrola procesów, optymalizacja kosztów, dotarcie do klientów, nowe źródła przychodów.
 

11:15

Przerwa

11:20

Praktyka wdrażania i korzystania z nowych technologii w biznesie.

Tomasz Klekowski

•    Jak usprawnić funkcjonowanie firmy dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych? Czy transformacja cyfrowa jest dla każdej firmy?
•    Jak przygotować organizację do przeprowadzenia i zaakceptowania zmiany oraz wykorzystywania nowych pomysłów?
•    Jak współpracować z informatykami i nauczyć informatyków współpracy z biznesem?
 

12:20

Przerwa

12:30

Sztuczna inteligencja. Co jej stosowanie oznacza dla społeczeństwa i państwa?

Zbigniew Gajewski

•    Czym jest Sztuczna Inteligencja (SI) i czy mamy się jej bać?
•    Jak SI wpływa na świat? Przykłady.
•    Sztuczna Inteligencja a rynek pracy. Czy roboty nas zastąpią?
 

14:30

Przerwa

14:45

Wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji w biznesie.

Zbigniew Gajewski

•    Jak SI wpływa na działania firm i zarządzanie procesami? 
•    Czy rozwiązania oparte na SI dotyczą także sektora MŚP?
•    Jak optymalnie wdrażać SI w biznesie i ile to kosztuje? Fakty i mity.
 

15:45

Przerwa

16:00

Praca nad tekstem zaliczeniowym.

dr Katarzyna Młynek

•    zasady tworzenia tekstu zaliczeniowego.
•    modelowa struktura tekstu i jego elementy.
•    wybór tematów tekstów dla każdego słuchacza.
 

17:00

Zakończenie

DZIEŃ VII

Piątek
5 listopada 2021

MODUŁ IV: PRZYWÓDZTWO W NOWEJ NORMALNOSCI (online)

15:45

Czas na logowanie

16:00

Teoria i praktyka przywództwa.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak czasy VUCA, a teraz pandemia, wpływają na teorię i praktykę przywództwa?
•    Jakiego rodzaju przywództwo sprawdza się w naszych czasach?
•    Sfera publiczna i biznes – w którym kierunku ewoluują modele przywództwa?
 

18:00

Przerwa

18:10

Power4Resilience. Sztuka pokonywania trudności i osiągania celów.

Marek Kamiński

•    Cztery wymiary odporności: emocjonalny, mentalny, fizyczny, relacyjny.
•    Praktyczne budowanie odporności. Diagnostyka, narzędzia, platformy.
•    Odporność a nowe technologie i sztuczna Inteligencja.
•    Odporność indywidulna, zespołowa i organizacyjna.
 

20:10

Przerwa

20:15

Przełamywanie własnych barier. Dyskusja.

dr Małgorzata Bonikowska , Marek Kamiński

•    Czy warto dążyć do osiągnięcia rzeczy nieosiągalnych?
•    Jak przełamywać własne wewnętrzne opory i lęk? 
•    Jak radzić sobie ze stresem i odpowiedzialnością za innych?
 

21:00

Zakończenie

DZIEŃ VIII

Sobota
6 listopada 2021

09:00

Czas na logowanie

09:15

Negocjacje w biznesie i stosunkach międzynarodowych.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Jak efektywnie negocjować? Teoria i praktyka.
•    Strategie negocjacyjne. Cele i pozycje.
•    Elementy procesu negocjacyjnego. Jak się przygotować?
 

11:30

Przerwa

11:30

Negocjacje: zasady i przykłady.

dr Małgorzata Bonikowska

•    Komunikacja i psychologia społeczna w negocjacjach. Zasady.
•    Style negocjacyjne. Charakterystyka i przykłady.
•    Typowe sytuacje negocjacyjne w polityce i biznesie. 
 

13:30

Przerwa

13:45

„Goniąc jednorożce”. Jak się buduje i rozwija globalny biznes?

Marek Zmysłowski

•    Od pomysłu do biznesu. Skąd wiedzieć, że nasz biznes „chwyci” i ma szansę się stać globalny?
•    Tworzenie firmy opartej na nowych technologiach – jak do tego podejść?
•    Finansowanie i rozwój start up’u. Najczęściej popełniane błędy.
•    Rozwijanie biznesu na rynkach pozaeuropejskich. Szanse i wyzwania. Przykład Afryki.
 

15:45

Przerwa

16:00

Praca nad tekstem zaliczeniowym

dr Katarzyna Młynek

•    Omówienie tekstów nadesłanych przez słuchaczy.
•    Konsultacje na temat struktury i zawartości tekstów.
•    Omówienie planu publikacji tekstów.
 

17:00

Zakończenie

DZIEŃ IX

Piątek
19 listopada 2021

19:00

ZAKOŃCZENIE (OFF LINE) *

*Jeżeli na dwa tygodnie przed planowanym terminem wręczania certyfikatów sytuacja epidemiczna w kraju będzie pozwalała to spotkanie zostanie zrealizowane w formule stacjonarnej.

Czas trwania

15.45-21.15

Prelegenci

dr Małgorzata Bonikowska

Współtwórca i prezes ośrodka THINKTANK, wydawca magazynu „THINKTANK”, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych, komentator spraw europejskich w mediach polskich i zagranicznych.
Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w problematyce stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej, oraz komunikacji w instytucjach publicznych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (italianistyka), paryskiej Sorbony (historia i nauki polityczne) i PWST (historia kultury), ukończyła dwa programy studiów doktorskich – w Polsce (PAN) i za granicą. Odbyła także studia specjalistyczne w School of International and Public Affairs (SIPA) Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku w ramach stypendium Fulbrighta.
W latach 1995–1998 pracowała jako redaktor w TVP, od 1998 kierowała Centrum Informacji Europejskiej w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Przygotowała i realizowała rządowy Program Informowania Społeczeństwa o integracji Polski z UE, tworzyła sieć Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej. W latach 2001-2008 była ekspertem Komisji Europejskiej i szefem Programu Informacji i Komunikacji KE w Polsce a potem w Bułgarii. Od 1997 roku prowadzi działalność dydaktyczną i naukową. Jest związana z Uniwersytetem Warszawskim, grupą uczelni Vistula i uczelnią Korczaka. Opublikowała kilkaset publikacji, wypromowała ponad 100 licencjatów, magistrów i dyplomantów.

 

prof. Andrzej Blikle

Profesor nauk matematycznych, informatyk, członek Rady Języka Polskiego i Rady Strategicznej ośrodka THINKTANK. Pracownik naukowy, specjalista w zakresie matematycznych podstaw informatyki, a także mistrz cukierniczy i przedsiębiorca.
Z wykształcenia matematyk i informatyk, w 1966 uzyskał doktorat w Polskiej Akademii Nauk, habilitował się 5 lat później z semantyki języków programowania. W 1990 uzyskał tytuł profesora. Wykładał na uni-wersytetach w Kanadzie, USA, Danii i Szwecji. Od 1996 zajmuje się zarządzaniem kompleksową jakością przedsiębiorstw TQM. Współtworzył Polskie Towarzystwo Informatyczne, i przez kilka lat był jego preze-sem. W 1993 został członkiem Europejskiej Akademii Nauk.
W latach 1990–2010 (z krótką przerwą) był prezesem rodzinnej firmy cukierniczej Blikle (istniejącej od 1869 r.), potem zasiadał w jej Radzie Nadzorczej. W 2012 jego rodzina po przekształceniach utraciła wpływ na zarządzanie firmą, ale prof. Blikle pozostał jej mniejszościowym udziałowcem.
W latach 2008-2016 był prezesem zarządu stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, a w latach 2002-2005 prezesem zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności. Od 2007 jest członkiem Komitetu Pro-gramowego Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju. Angażuje się również w wiele działalności spo-łecznych.
Autor książki „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu” wydanej przez Onepress (2014), na-grodzonej w konkursie „Economicus” organizowanym przez „Dziennik Gazetę Prawną” oraz przez Kole-gium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej (jako najlepsza praca naukowa z zakresu nauk o przedsiębiorczości.) Do końca 2020 roku książka sprzedała się w ponad 12 tys. egzemplarzy.

 

prof. Salvatore Babones

Amerykański socjolog i polityk społeczny, profesor na Uniwersytecie w Sydney w Australii, doradca w Centrum Stosunków Międzynarodowych i Associate Fellow w Institute for Policy Studies (IPS). Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących ekonomii politycznej w regionie Azji Wschodniej oraz metodologii badań ilościowych w naukach społecznych. Jest autorem bądź redaktorem dziesięciu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. Pisze również na tematy związane z polityką zagraniczną i społeczną Stanów Zjednoczonych, m.in. do „Foreign Affairs”

 

Andrzej Dycha

Politolog, urzędnik państwowy i dyplomata, w latach 2007–2010 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w latach 2011–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2015-2017 ambasador RP w Nigerii, Republice Beninu, Gwinei, Kamerunie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Sierra Leone, Togo, a także w Gwinei Równikowej, Ghanie i Liberii.
Ukończył studia europejskie na Uniwersytecie Szczecińskim. Studiował także nauki polityczne na Université Bordeaux-IV. W latach 2004–2006 był zatrudniony w Parlamencie Europejskim. Od 2006 do 2007 pracował jako asystent w grupie politycznej Unii na Rzecz Europy Narodów w PE.
W 2009 bez powodzenia startował jako kandydat bezpartyjny z list PSL do Parlamentu Europejskiego. W lutym 2010 odszedł ze stanowiska rządowego w związku z objęciem funkcji w administracji Komisji Europejskiej. W grudniu 2011 został wiceministrem gospodarki w rządzie Donalda Tuska. Objął także funkcję krajowego koordynatora współpracy RP-OECD. Obecnie pracuje w biznesie.

Zbigniew Gajewski

Partner w Ośrodku dialogu i analiz THINKTANK. Pomysłodawca i realizator wielu nowatorskich przedsięwzięć społecznych i biznesowych. Z wykształcenia politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Były pracownik naukowy, dziennikarz, redaktor i wydawca. W latach 2006-2016 pracował w Konfederacji Lewiatan, gdzie jako zastępca dyrektora generalnego odpowiadał za wizerunek i rozwój organizacji. W r. 2011 zainicjował Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. Jako dyrektor EFNI kierował przygotowaniami do sześciu pierwszych edycji Forum.
W latach 2017-19 był dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy. Od 2007 r. pracuje jako juror Złotych Spinaczy, najważniejszego konkursu branży PR. Jest laureatem nagród branżowych (z zespołem): Złoty Spinacz, Złota EFFIE, Proton. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi jako wykładowca komunikacji społecznej. W Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych jest wiceprzewodniczącym Rady Programowej i jurorem w konkursie na najlepsze przedsiębiorstwo społeczne roku.

 

prof. Bogdan Góralczyk

Politolog i sinolog, profesor i dyrektor Centrum Europejskiego UW. Był również ambasadorem Polski na Filipinach, w Tajlandii oraz w dawnej Birmie w latach 2003-2008. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi we współczesnym świecie. Specjalizuje się w tematyce Chin. Bogdan Góralczyk pracował jako profesor wizytujący na zagranicznych uniwersytetach, w tym na terenie Chin i Indii. Autor wielu pozycji poświęconych Państwu Środka, w tym książki "Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje".

Tony Houch

Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, doradca globalnej firmy komunikacji strategicznej APCO Worldwide oraz właściciel CGC Advisors. Pełni funkcję doradcy Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz członka Amerykańsko-Polskiej Rady Innowacji. W listopadzie 2014 roku odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 2000 – 2009 był członkiem Rady Nadzorczej oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w firmie CEDC, notowanej na NASDAQ oraz Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W przeszłości pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego w Amerykańskiej Izbie Departamentu Skarbu Państwa USA.

Katarzyna Kacperczyk

 

Politolog i ekonomistka, dyrektor Centrum Programów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013–2016 podsekretarz stanu w MSZ. Ukończyła stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Kształciła się także na Uniwersytecie Kraju Saary, Columbia University i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Od 2002 zawodowo związana z MSZ. Zatrudniona kolejno w Departamencie Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej, następnie w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ Nowym Jorku oraz w Departamencie Zagranicznej Polityki Ekonomicznej. W 2010 została wicedyrektorem Departamentu Polityki Ekonomicznej, następnie objęła stanowisko dyrektora Departamentu Współpracy Ekonomicznej. PO odejściu z MSZ w 2016 roku była doradcą Premiera RP. W 2011 odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

Marek Kamiński

Studiował filozofię i fizykę na U. Absolwent Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie, studiował także filozofię w Hamburgu. Jest zdobywcą nie tylko obu biegunów Ziemi, ale także Spitsbergenu, masywu Vinsona (najwyższa góra Antarktydy)oraz najwyższego szczytu Grenlandii. Dwukrotnie przeszedł Grenlandię na nartach, a także jako pierwszy przepłynął zimą kajakiem Wisłę (941 km). Lider pierwszej w historii wyprawy z niepełnosprawnym na biegun północny i południowy[6]. Przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, 800 km w 46 dni. Podczas wyprawy „Trzeci biegun” szlakiem Świętego Jakuba pokonał 4000 km (140 dni) od grobowca Immanuela Kanta w Królewcu (Kaliningrad) do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela. Przejechał 30 000 km samochodem elektrycznym do Japonii przez Syberię i Pustynię Gobi. Jako pierwszy pokonał bezemisyjnie Trans-Siberian Highway.
Twórca metody motywacyjnej „Power4Change”, pozwalającej przekraczać granice swoich możliwości. Założyciel Fundacji Marka Kamińskiego, Instytutu Marka Kamińskiego i firmy INVENA. Posługuje się 8 językami, jest autorem 13 książek o podróży w głąb siebie i świata. Niektóre z nich zostały przetłumaczone (nawet na 10 języków). O jego wyprawach powstało 16 filmów dokumentalnych i fabularnych. Film "Pielgrzym", efekt pielgrzymki do Santiago de Compostela w reżyserii Jana Czarlewskiego, obejrzało ponad pół miliona widzów

 

Tomasz Klekowski

Ekspert ds. transformacji cyfrowej, były dyrektor regionalny Intel Corporation EMEA. Popularyzator tematyki cyfrowej transformacji gospodarki i wpływu technologii na społeczeństwo. Były dyrektor w regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki w firmie Intel odpowiedzialnym za rozwój rynku i marketing w segmentach technologii Data Center i Internetu Rzeczy. Poprzednio Tomasz Klekowski pełnił funkcję dyrektora regionalnego na Europę Centralną i Wschodnią w Intel Corporation. Związany z branżą IT od 1994 roku. Tomasz Klekowski działa na rzecz branży IT, będąc Członkiem Zarządu Konfederacji Lewiatan i Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan od 2011 roku. Jest również członkiem Kolegium Rektorskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki. Tomasz Klekowski jest absolwentem wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz INSEAD International Executive Programme.

 

Julia Kozak

partnerka w spółce konsultingowej C.point

Od ponad 20stu lat zajmuje się komunikacją zintegrowaną. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom. Specjalizuje się w obszarach budowania strategii komunikacyjnych, sprzedażowych i biznesowych, budowaniu struktur operacyjnych, zarządzania prewencyjnego i kryzysowego, w procesie zmian w organizacjach (restrukturyzacje, przejęcia), komunikacji międzykulturowej, prowadzi sesje mentoringowe. Pełni funkcję representanta krajowego dla europejskiej inicjatywy przy Innovation in Politics z siedzibą główną w Wiedniu. Wieloletnia eskpertka THINKTANK, współpracuje z Centrum Stosunków Międzynarodowych.

Zarządzała projektami komunikacyjnymi dla czołowych polskich i międzynarodowych firm, koordynując działania na wielu rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Współpracowała z zespołami z ponad 20 krajów z Europy, Azji, Ameryki Północnej i Australii, planowała działania komunikacyjne dla ponad 200 firm i organizacji prywatnych i państwowych zdobywając polskie i międzynarodowe nagrody branżowe. 13 lat zarządzała polskim oddziałem FleishmanHillard, międzynarodowej agencji PR i komunikacji zintergrowanej. Przez 4 lata pełniła funkcję Wiceprezeski Zarządu ZFPR. Jurorka w licznych polskich i światowych konkursach z obszaru komunikacji, w tym m.in. Złote Spinacze, Effie oraz prestiżowego światowego konkursu Cannes Lions we Francji.

Wykłada w London School of Public Relations. Prowadzi liczne szkolenia z obszaru komunikacji, prezentacji, budowania strategii marek i rozwoju dla firm, kadry zarządczej, managerów, specjalistów oraz studentów. Absolwentka Indologii na Uniwersytecie Warszawskim, studiowała również Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej w Warszawie.

dr Katarzyna Młynek

Dyrektor programowa ośrodka THINKTANK, redaktor prowadząca magazynu „THINKTANK”, autor tekstów, moderator debat i konferencji naukowych. Jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii (KUL) oraz absolwentką psychologii (UMCS). W swojej pracy badawczej łączy wiedzę z obu ukończonych kierunków. Interesuje się filozofią komunikacji oraz psychologią społeczną.

 

Katarzyna Niezgoda

Z wykształcenia prawnik, z zawodu ekonomistka, ekspert ds. zarządzania kadrami. Ukończyła Uniwersytet Warszawski. W 1992 roku rozpoczęła pracę w kancelarii prawniczej, potem zaczęła pracować w banku. Na swoim koncie ma stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH oraz stanowisko Członka Zarządu Banku PKO S.A. W 2009 roku Katarzyna Niezgoda zajęła 11 miejsce na liście najbardziej wpływowych polek według rankingu Forbes. Obecnie prowadzi własną firmę w sprawach zarządzania kadrami i doradztwa personalnego.

 

JJ Singh

Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, współudziałowiec i CEO Weco Travel w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej – lidera na rynku podróży służbowych i turystyki biznesowej. Hindus od 1989 mieszkający w Polsce. Wiceprezes polskiego oddziału Stowarzyszenia IATA grupującego linie lotnicze

 

Edward Strasser

Współzałożycie i CEO Instytutu Innowacji Politycznych w Wiedniu. Ma 20 lat doświadczenia w branzy komunikacyjnej, lider jednej z najlepszych austriackich agencji public relations „The SKILL Group”. W młodości działacz partii socjalistycznej Austrii. Specjalizuje się w komunikacji w mediach społecznościowych i innowacyjnych formach eventowych. Wykłada public relations na uniwersytecie wiedeńskim. Załozyciel austriackiego komitetu na rzecz etycznej komunikacji.

 

Piotr Wielgomas

Prezes BIGRAM SA – lidera wśród polskich firm doradztwa personalnego, rekrutacyjnych i zajmujących się kadrami. Od ponad 25 lat wspiera biznes w zakresie doboru oraz oceny menedżerów i specjalistów.

 

Marek Zmysłowski

Przedsiębiorca, menedżer, twórca biznesów z obszaru online w sektorze energii odnawialnej. Współzałożyciel firm Sunroof, Hotel Online.com oraz Jumia Travel – największego portalu rezerwacji hotelowych w Afryce, notowanego na giełdzie NYSE. W 2014 roku został jednym 10 najbardziej wpływowych ludzi w sektorze IT w Afryce. Autor bestsellera „Goniąc czarne jednorożce”, w którym opisał swoje przygody biznesowe na tym kontynencie.

 

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Smart MBA odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge, Opera oraz Yandex.

Smart MBA będzie miał formę interaktywną. Wszyscy będą się widzieli i słyszeli, dzięki czemu będzie ono miało bardzo praktyczny charakter. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.

Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy komputer z głośnikiem i kamerą oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat oraz materiały w wersji elektronicznej.

Rejestracja

4500
przy zgłoszeniu do 31 sierpnia
4 500
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

  1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.konferencje.rp.pl. Zgłoszenie udziału dokonywane jest poprzez przesłanie wiadomości e-mail do Gremi Media SA (dalej „Organizator”) pod adres anna.szalaj@rp.pl (dalej „Zgłoszenie”). Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
  2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).

Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa Prosta 51
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!