Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-do-spraw-podatkowych-kurs-warszawa-18850-id106

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista do spraw podatkowych- kurs- Warszawa


  ID szkolenia: 18850
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Na zajęcia zapraszamy w soboty i niedziele, w trybie co dwa tygodnie w godzinach 09.00 do 15.45 lub do 16.30. Kurs kończy się egzaminem, na podstawie którego zostaną wystawione dwa certyfikaty ukończenia kursu.
  Daty zjazdów:
  12-13 marca 2011 r.
  26-27 marca 2011 r.
  9-10 kwietnia 2011 r.
  16-17 kwietnia 2011 r.
  7-8 maja 2011 r.
  28-29 maja 2011 r.
 • Organizator szkolenia:

  Polska Akademia Rachunkowości SA
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Miejsce: Warszawa
Data: 2011-03-12 - 2011-05-29
Kod: SP110312
Prowadzący: Ewa Kilian, Paweł Dymlang, Piotr Wąsowski
Godzin: 98
Cena: 2990--> 2840 PLN* (szczegóły)
Termin płatności: 2011-03-05

*specjalna cena obowiązuje do 2010-11-30, po zakończeniu promocji 2990 PLN

Szkolenie skierowane jest do:

Kurs kierowany jest do osób ,które posiadają podstawową wiedzę z zakresu podatkowego. Kurs jest traktowany jako etap w kierunku do doradcy podatkowego. Szczególny nacisk położony jest na kwestię, w jaki sposób należy poruszać się po przepisach i ustawach oraz jakie są pułapki i zagrożenia.

Program szkolenia:

Program kursu
Ogólne zagadnienia prawno-podatkowe - 4 dni

Założenia: Ta część kursu pozwoli na przygotowanie i wprowadzenie uczestnika w tematykę zagadnień ogólnopodatkowych. Pozwala na swobodne poruszanie się w materii prawa podatkowego. Ułatwia przyswojenie wiedzy szczegółowej dotyczącej poszczególnych podatków.
1 - 2 dzień

1. Obowiązujący system prawa w Polsce
Przedstawienie źródeł prawa w Polsce. Prawo powszechnie obowiązujące i akty prawa miejscowego (podatki lokalne). Rola orzeczeń sądów krajowych (sądy cywilne, sądy administracyjne). Charakter prawny i znaczenie interpretacji organów podatkowych. Wzajemne relacje pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym i międzynarodowym. Znaczenie umów i konwencji międzynarodowych (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, konwencja modelowa OECD). Stosowanie prawa wspólnotowego. Wpływ orzecznictwa TSWE na prawo krajowe.
2. Działalność gospodarcza w Polsce
* Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej
* Streszczenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (zezwolenia, koncesje). Formy prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna, spółka osobowa, spółka kapitałowa).
* Rozpoczęcie działalności gospodarczej
* Procedura i niezbędne dokumenty. Akty założycielskie konstytuujące powstanie przedsiębiorstwa. Znaczenie wpisu do KRS i do ewidencji działalności gospodarczej. Kompletność i poprawność dokumentów rejestrowych. Konsultacje przy podpisywaniu umów.
* Organizacja przedsiębiorstwa - ujęcie prawne
* Stosunki wewnętrzne przedsiębiorstwa. Rola zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej - relacje, kompetencje. Spółki dominująca i zależna (przedsiębiorstwa powiązane - znaczenie podatkowe - dokumentacja cen transferowych)
* Reprezentacja przedsiębiorstwa
* Reprezentacja łączna i rozdzielna. Ustanowienie i rola prokurenta. Prokura jedno- i kilkuosobowa (opłata skarbowa). Ważność umów podpisywanych przez pełnomocników.
* Likwidacja działalności gospodarczej
* Ogłoszenie upadłości lub likwidacji (znaczenie podatkowe). Powołanie i rola likwidatora (syndyka). Podział majątku. Obowiązek przechowywania dokumentów i ksiąg rachunkowych.
3. Zakres współpracy specjalisty ds. podatkowych z podmiotami wewnętrznymi i zewnętrznymi
* Współpraca z działem finansowo-księgowym (wstępna podatkowa kwalifikacja zawieranych umów, analiza sprawozdań finansowych, rzetelność i niewadliwość ksiąg podatkowych)
* Współpraca z doradcą podatkowym lub spółką doradztwa podatkowego (przygotowanie umów, ksiąg podatkowych, deklaracji i innych dokumentów, współpraca w trakcie kontroli podatkowej lub kontroli skarbowej lub w trakcie postępowania sądowo-administracyjnego)
* Rola biegłego rewidenta - obowiązek badania ksiąg rachunkowych
* Przymus adwokacki - czynności wymagające uprawnień ustawowo chronionych - współpraca z adwokatem, radcą prawnym
4. Zakres i przesłanki odpowiedzialności poszczególnych podmiotów
* Odpowiedzialność podatkowa
* Odpowiedzialność wynikająca z przepisów prawa pracy
* Odpowiedzialność karnoskarbowa
5. Obieg informacji w przedsiębiorstwie
* Współpraca przy tworzeniu regulaminów wewnętrznych dot. obiegu dokumentów i informacji istotnych podatkowo (protokoły odbioru, przekazania, wydania magazynowe, regulaminy dotyczące fakturowania, odbioru i doręczania dokumentów)
* Koordynowanie i kontrola przekazywania istotnych podatkowo informacji pomiędzy poszczególnymi działami

3 - 4 dzień - Ordynacja podatkowa

1. Charakterystyka systemu podatkowego w Polsce
Omówienie aktów prawnych regulujących system podatkowy (Ordynacja podatkowa, ustawa prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, i inne) oraz aktów prawnych okołopodatkowych (Ustawa o rachunkowości, Prawo pracy, ZFŚS, PFRON, Prawo dewizowe, Prawo celne i inne,).
2. Ogólne zagadnienia prawa podatkowego
* Podstawowe pojęcia (podatek, podatnik, płatnik, inkasent, obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe)
* Organy podatkowe i ich właściwość. Organy kontroli skarbowej
* Zobowiązania podatkowe - powstawanie i wygaśnięcie zobowiązań podatkowych - sposoby wygaśnięcia zobowiązań podatkowych;
* Przedawnienie - przerwanie biegu przedawnienia
* Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych (sukcesja uniwersalna i syngularna)
* Odpowiedzialność solidarna i odpowiedzialność osób trzecich w prawie podatkowym
* Zaległość podatkowa i nadpłata
* Zasady dotyczące zaliczania wpłaty na poczet różnych zobowiązań podatkowych
* Deklaracje i korekta deklaracji
* Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna- stawki odsetek za zwłokę oraz zasady ich obliczania; okresy, za które nie nalicza się odsetek za zwłokę.
* Obliczanie terminów w prawie podatkowym
3. Postępowanie podatkowe
* Zasady ogólne postępowania (strona - interes prawny)
* Wyłączenie pracownika organu podatkowego oraz organu podatkowego
* Doręczenia i wezwania
* Terminy (Przywrócenie terminu)
* Udostępnianie akt - podmioty uprawnione
* Decyzje - odwołanie od decyzji - wstrzymanie wykonania decyzji
* Postanowienia - zażalenie na postanowienie
* Interpretacje w sprawie przepisów prawa podatkowego (ogólne i indywidualne, tryb wydawania, warunki formalne wniosku, skutki niedopełnienia poszczególnych warunków wniosku o wydanie interpretacji, zasada nieszkodzenia wnioskodawcy)
* Tajemnica skarbowa - przesłanki i tryb uchylenia
* Udzielanie przedsiębiorcom ulg w spłacie podatków
o Ulgi w spłacie podatków niestanowiący pomocy publicznej
o Ulgi w spłacie podatków stanowiących pomoc de minimis
o Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną
o Pomoc w ramach wyłączeń grupowych

Specjalizacja w zakresie poszczególnych podatków - 10 dni

Założenia: Przedstawienie szczegółowych zagadnień materialno-podatkowych.
5 dzień - Podatek dochodowy od osób prawnych cz. I

1. Przedmiot opodatkowania
(podmioty updop: osoby prawne, spółki kapitałowe w organizacji, jednostki nie mające osobowości prawnej, wyłączenia podmiotowe, podatkowa grupa kapitałowa, następcy prawni, utrata podmiotowości prawno-podatkowej; zwolnienia podmiotowe)
2. Dochód jako przedmiot opodatkowania
3. (wyłączenia przedmiotowe, zwolnienia przedmiotowe (bezwarunkowe i warunkowe) dochód podatkowy, wyłączenia z podstawy opodatkowania, odliczenie strat, sukcesja podatkowa a odliczenia strat, wysokość odliczanej straty, dochód w podatkowych grupach kapitałowych)
4. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy
5. (opodatkowanie zagranicznych osób prawnych, których kraje nie zawarły z Polską umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, unikanie podwójnego opodatkowania)
6. Rok podatkowy
7. (podatnicy podejmujący po raz pierwszy działalność, zmiana roku podatkowe w trakcie prowadzenia działalności, zamknięcie ksiąg rachunkowych)
8. Prowadzenie ewidencji rachunkowej
9. (znaczenie ewidencji rachunkowej przy ustalaniu podstawy opodatkowania, ustala nie dochodu (straty) w drodze oszacowania, oszacowanie dochodu osób zagranicznych, definicja "działalności hurtowej i detalicznej", dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi)
10. Dochód z udziału w zyskach osób prawnych
11. (dywidendy, umorzenie udziałów lub akcji, likwidacja osoby prawnej podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie lub podział spółek)
12. Powiązania pomiędzy podatnikami
13. (oszacowanie dochodów, powiązania pomiędzy "podmiotem krajowym" a "podmiotem zagranicznym"; metody oszacowania dochodów podmiotów powiązanych)

6 dzień - Podatek dochodowy od osób prawnych cz. II

1. Przychód
* Pojęcie przychodu (otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, różnice kursowe, przychody z tytułu nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie otrzymanych rzeczy, praw lub świadczeń) data powstania przychodów
* Przychodu z działalności gospodarczej, przychody należne; przychody z tytułu umorzenia lub przedawnienia zobowiązań, przychody z tytułu zwróconych wierzytelności, przychody z odpisów aktualizujących, obniżenie lub zwrot VAT, przychody z udziałów (akcji); przychód z nieruchomości udostępnionej nieodpłatnie, przychód z odpłatnego zbycia składników majątkowych
2. Koszty uzyskania przychodów
* Pojęcie kosztów uzyskania przychodów (koszty bezpośredni i pośrednie, poniesienie wydatków stanowiących kup, osiągnięcie przychodów jako cel poniesienia kosztów, związek kosztów z przychodami, ciężar dowodu i sposób dokumentowania poniesionych kosztów)
* Potrącalność kosztów w czasie
* Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów

7 dzień - Podatek dochodowy od osób prawnych cz. III

1. Wybrane zagadnienia związane z amortyzacją majątku trwałego
* Środki trwałe
* Remont i ulepszenie
* Wartości niematerialne i prawne
* Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnycha
* Wartość początkowa
* Amortyzacja liniowa
* Amortyzacja degresywna
* Podwyższanie i obniżanie stawek amortyzacyjnych
2. Różnice kursowe
* rozliczanie różnic kursowych według ustawy o rachunkowości
* rozliczanie różnic kursowych według prawa podatkowego

8 dzień - Podatek dochodowy od osób fizycznych

1. Zakres podmiotowy
* rezydenci i nierezydenci - nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy - miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania, wspólne opodatkowanie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci
2. Zakres przedmiotowy - źródła przychodów
* Przychody ze stosunku pracy, nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników
* Przychody z działalności wykonywanej osobiście
* Przychody z działalności gospodarczej
* Przychodu z nieruchomości
* Przychody z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych
* Przychody z odpłatnego zbycia rzeczy i nieruchomości
* Przychody z innych źródeł
3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów.
4. Szczególne sposoby opodatkowania
* Dochody opodatkowane ryczałtowo
* Ryczałt ewidencjonowany
* Karta podatkowa
* Szacowanie dochodów
5. Obliczanie wysokości zobowiązania podatkowego
* Podatek liniowy. Skala podatkowa
* Odliczenia od dochodu i od podatku
* Alternatywne rozliczanie składek ZUS
* Pobór podatku przez płatnika

9 dzień - Podatek od towarów i usług - cz.I

1. Podatek VAT - istota, zasady
Omówienie podstawowych zasad i pojęć funkcjonujących w ramach wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.
2. Zakres przedmiotowy:
* Dostawa towarów, Świadczenie usług
o określenie daty sprzedaży i momentu wykonania usługi, - określenia miejsca wykonania czynności przy dostawie towarów, - ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntów - analiza, czynności niepodlegające systemowi VAT
* Opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia usług oraz nieodpłatnego przekazania lub zużycia towarów w świetle uregulowań podatku VAT (szczegółowo vide dzień 12)
* Transakcje wewnątrzwspólnotowe:
o rejestracja podatnika jako podatnika VAT UE przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu i dostawie towarów, warunki obowiązkowej rejestracji, - inne przypadku rejestracji VAT UE, - system wymiany informacji VIES
+ zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów - WDT
o moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - kiedy stawka 0%, - zasady dokumentowania, - rabaty, - korekty, - kursy walut, obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - faktury, - rozliczanie zaliczek, itp.
* zasady rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - WNT
o określenie miejsca opodatkowania, - moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, - zasady wystawniania faktur i dokumentowania,- informacje podsumowujące, - przypadki nie rozliczania WNT, pomimo przywozu towaru z innego państwa członkowskiego, - zwroty reklamacyjne a WNT
* Wewnątrzwspólnotowa Transakcja Trójstronna - zasada ogólna i procedura uproszczona
* Sprzedaż wysyłkowa - szczególna procedura (teoria i praktyka)
3. Import towarów:
* procedury celne, - wartość celna towarów, - moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania (rabaty, korekty, kursy walut), - zasady potrącania podatku naliczonego, - powrotny wywóz towarów za granicę (np. w ramach reklamacji) a zasady korekty podatku VAT, - import towarów otrzymanych w drodze darowizny, - import części w ramach napraw gwarancyjnych
4. Eksport towarów:
* eksport bezpośredni i pośredni, - obowiązek podatkowy, - podstawa opodatkowania, - zasady stosowania stawki 0%, - dokumentowanie, - obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze, - rozliczanie zaliczek
5. Przekazywanie nieodpłatnie towarów poza granice kraju - kontrahentom z innych krajów członkowskich lub z krajów trzecich
6. Międzynarodowe transakcje szeregowe
7. Import usług
* moment powstania obowiązku podatkowego, - kurs waluty, - import usług związanych z WNT i importem towarów
8. Usługi wykonywane poza granicami RP
* moment powstania obowiązku podatkowego, - podstawa opodatkowania, dokumentowanie, - zasady zastosowania stawki 0%,(m.in. usługi związane bezpośrednio z eksportem towarów, naprawa i uszlachetnianie towarów, usługi transportu międzynarodowego, itp.)
9. Zasady opodatkowania usług niematerialnych (na i poza terytorium UE)
10. Zasady opodatkowania usług transportowych (WUTT oraz UTM)

10 dzień - Podatek od towarów i usług - cz.II

1. Podatnik VAT
- pojęcie działalności gospodarczej, osoba fizyczna jako podatnik VAT, opodatkowanie likwidacji działalności, zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
2. Obowiązek podatkowy w VAT
* - zasady szczególne, - moment wystawienia faktury VAT a powstanie obowiązku podatkowego, - refakturowanie usług - podstawy prawne, orzecznictwo i praktyka, - rozliczanie zaliczek
3. Podstawa opodatkowania
* - rabaty, - premie pieniężne, - dotacje, - zastosowanie właściwego kursu waluty w transakcjach międzynarodowych
4. Stawki podatkowe w VAT
* kiedy 0%, 3%, 7% - Klasyfikacje statystyczne a podatek VAT (PKWiU)
5. Podatek naliczony - odliczenia, zwroty
* Prawo do odliczenia
* Termin odliczenia
* Rozliczanie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym - termin zwrotu VAT
* Wydatki nie dające prawa do odliczenia podatku naliczonego
6. Odliczanie częściowe. Korekta VAT
* - czynności z prawem do odliczenia i bez prawa do odliczenia, - wstępne określenie proporcji, - wyłączenia przy obliczaniu proporcji, dotacje w strukturze sprzedaży, - szacunkowe określenie proporcji, - przypadki niestosowania odliczania proporcjonalnego
* Korekta rozliczenia podatku po zakończeniu roku:
o ogólna zasada i przesłanki korygowania, sposób ujęcia w deklaracjach,
o korekta w przypadku nabycia składników majątku trwałego,
o korekta w przypadku zbycia lub zmianie przeznaczenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
o korekta podatku a wartość początkowa składników majątku trwałego,
o korekta przy zbyciu przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału),
o korekta w związku likwidacją, utratą środków trwałych,
o korekta odliczenia częściowego od wydatków inwestycyjnych,
o zaniechane inwestycje a korekta podatku naliczonego,
o korekta w związku z ulepszeniem, modernizacją środków trwałych,
o aport ŚT do spółki a korekta podatku naliczonego,
o korekta VAT - skutki w podatku dochodowym, rozliczenie różnic,

11 dzień - Podatek od towarów i usług - cz.III

1. Samochód w firmie a VAT Odliczenia VAT przy nabyciu samochodu, odliczanie VAT przy nabyciu paliwa do pojazdu samochodowego,
2. Fakturowanie
* Istota i znaczenie faktury, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, obowiązek wystawiania faktur w ustawie VAT, dokumentowanie transakcji w obrocie gospodarczym, podmioty obowiązane do wystawiania faktur, Wystawianie faktur przez nabywcę, Podmioty na rzecz których wystawiane są faktury, Przypadki braku obowiązku wystawiania faktur, -Wystawianie faktur na podstawie paragonu fiskalnego
* Rodzaje transakcji dokumentowanych fakturą VAT
* Podstawowy i szczególne terminy wystawiania faktur
* Termin wystawiania faktur a obowiązek podatkowy w VAT
* Treść i forma faktury, - Zasady wystawiania faktur, - Rodzaje i zawartość dokumentów, -Niezbędne dane, -Dokumenty uznawane za fakturę
* E-faktury
* Faktura korygująca
* Nota korygująca
* Duplikat faktury
* Anulowanie faktur
* Faktury zaliczkowe - termin wystawiania faktur zaliczkowych
* Refakturowanie - możliwość i zakres zastosowania
* Faktury wystawiane w obcej walucie - fakturowanie transakcji międzynarodowych
* "Pusta faktura" - konsekwencje podatkowe
3. Deklaracje i zapłata podatku
4. Ewidencje
5. Sankcje
6. Kasy rejestrujące
* - zwolnienia przedmiotowe, - zwolnienia podmiotowe, - zwrot wydatków na zakup
7. Nieściągalność wierzytelności - "ulga na złe długi"

12 dzień - Zagadnienia kompleksowe cz. I

Działania marketingowe - zagadnienia CIT i VAT

1. Reprezentacja i reklama
* a)Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:
o zasady rozliczania i dokumentowania, ustalenie podstawy opodatkowania,
o wydatki na reprezentację i reklamę niepodlegające VAT,
o przekazanie a zużycie towarów na cele reprezentacji i reklamy,
o prezenty o małej wartości, próbki, materiały reklamowe i informacyjne,
o import oraz wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów o charakterze reklamowych, zasady rozliczenia towarów nabytych i przekazywanych nieodpłatnie,
o zakup usług obcych na potrzeby reprezentacji i reklamy,
o refakturowanie zakupionych usług,
o import usług reklamowych, usługi reklamowe nie podlegające VAT,
o zasady potrącania podatku naliczonego, w przypadku świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
2. Wydatki na reprezentację i reklamę w świetle ustawy o podatku dochodowym CIT:
* zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów,
* klasyfikacja wydatków jako wydatki na reklamę lub reprezentację,
* zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na reprezentację, w tym: upominki i poczęstunki dla kontrahentów, posiłki w trakcie konferencji i szkoleń, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych itd,
* podatek VAT należny i naliczony a koszty uzyskania przychodów - zasady zaliczania,
* organizacja szkoleń o charakterze reklamowym i instrukcyjnym,
* reklama a marketing/oferta sprzedaży/informacja handlowa - skutki podatkowe,
* tablice reklamowe, degustacje, upominki reklamowe, plakaty, udział w targach i konferencjach itp. - zasady rozliczeń podatkowych,
3. Premie pieniężne
* Stanowisko Ministerstwa Finansów / organów skarbowych, -Stanowisko sądów krajowych WSA/NSA oraz Trybunału Sprawiedliwości WE w Luksemburgu (ETS)
* Skutki dla podatku VAT oraz podatku dochodowego od 1 stycznia 2008 r.
* Metody optymalizacji
4. Sponsoring
* Rozliczenie sponsoringu na gruncie ustawy VAT.
* Opodatkowanie podatkiem dochodowym stron umowy sponsoringu:
o zasady dokumentowania i zaliczania wydatków sponsora do kosztów uzyskania przychodów,
5. Udział w targach i imprezach reklamowych
6. Organizacja konkursów i turniejów - skutki podatkowe
7. Sprzedaż promocyjna
* Zasady rozliczania sprzedaży premiowej na gruncie VAT:
o warunki uznania sprzedaży za sprzedaż premiową,
o możliwość potrącania podatku naliczonego,
o przypadki niewystępowania VAT należnego,
o rabaty.
* Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych:
o upominki premiowe, nagrody w konkursach i losowaniach opodatkowanie zwycięzców konkursów i promocji - obowiązki płatników - opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Leasing w ujęciu podatkowym - zagadnienia CIT i VAT

1. Umowa leasingu w Kodeksie Cywilnym
* a) Rodzaje umów leasingu,
* b) Strony, cechy i forma prawna umowy, prawa i obowiązki stron,
2. Leasing w podatku VAT
* Klasyfikacja umów leasingu - świadczenie usług czy dostawa towarów,
* Moment powstania obowiązku podatkowego, podstawa opodatkowania - w leasingu finansowym i operacyjnym,
* Leasing a prawo do odliczenia VAT naliczonego przez finansującego,
* Szczegółowe zasady dotyczące leasingu samochodów:
o u leasingodawcy,
o u leasingobiorcy,
* Skutki podatkowe sprzedaży samochodu będącego przedmiotem leasingu
* Leasing w obrocie międzynarodowym - leasing jako usługa transgraniczna,
* Wartość początkowa w leasingu finansowym u podatnika zwolnionego z podatku VAT
3. Leasing a CIT
* Pojęcie umowy leasingu,
o Strony i przedmiot umowy leasingu w ujęciu podatkowym,
o Podstawowy okres umowy,
o Rzeczywista i hipotetyczna wartość netto,
o Spłata wartości początkowej przedmiotu umowy,
* Kryteria umowy leasingu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
* Kryteria umowy leasingu gruntów i podlegających amortyzacji środków trwałych,
* Leasing finansowy
o wartość początkowa,
o ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u korzystającego,
o wygaśnięcie, rozwiązania, zmiana umowy,
o skutki podatkowe sprzedaży przedmiotu leasingu,
* Leasing operacyjny
o ogólne zasady kwalifikowania przychodów oraz kosztów, zasady amortyzowania u finansującego,
o sprzedaż przedmiotu leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy,
o kontynuacja umowy,
* Leasing gruntów - zasady opodatkowania w podstawowym okresie umowy,
* Cesja wierzytelności leasingowych - umowa forfaitingu lub factoringu,
* Leasing samochodów osobowych a koszty uzyskania przychodów,
* Nieodpłatne przeniesienie własności przedmiotu umowy,
* Podatkowe skutki wygaśnięcia lub wypowiedzenia umowy leasingu.
* Umowy niespełniające warunków podatkowej umowy leasingu - najem i dzierżawa - zasady opodatkowania.

13 dzień - Zagadnienia kompleksowe cz. II

1. Rozliczenia podróży służbowych - zagadnienia CIT i VAT
2. Pojęcie podróży służbowych:
* przepisy prawa pracy,
* rozporządzenie regulujące problematykę delegacji krajowych,
* rozporządzenie regulujące problematykę delegacji zagranicznych
3. Rodzaje wyjazdów służbowych.
4. Krajowe podróże służbowe i ich kwalifikacja podatkowa:
* czas pracy a podróż służbowa,
* przychód pracownika z tytułu otrzymanych diet: koszty przejazdu, dojazdów, noclegów oraz inne wydatki
* kwalifikacja podatkowa rozliczania kosztów podróży służbowej: pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów zlecenia lub o dzieło,
* samochód a problematyka podróży służbowych:
o samochody prywatne używane do celów służbowych - jazdy lokalne i wyjazdy służbowe
o delegacje samochodem firmowym,
5. dokumentacja krajowych podróży służbowych,
6. Rodzaje należności pracowniczych przy zagranicznych podróżach służbowych i ich kwalifikacja podatkowa,
* rozliczenie kosztów: czas pracy, diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty leczenia i inne,
* należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe,
* podróże osób nie będących pracownikami (zatrudnionych na podstawie kontraktów menedżerskich, umów zlecenia)
* delegacje zagraniczne dla prowadzących działalność gospodarczą,
* dokumentacja zagranicznych podróży służbowych,
o Oddelegowanie pracownika,
o Wyjazdy pracowników kierowanych przez pracodawców na szkolenia oraz osób innych niż pracownicy,
o Wydatki na rzecz pracowników - zagadnienia CIT i VAT
o Świadczenia na rzecz pracowników w świetle regulacji podatkowych (zagadnienia ogólne):
+ zaliczanie wydatków do kosztów
+ przychód pracownika w świetle regulacji ustawy podatkowej
+ świadczenia na rzecz pracowników w podatku od towarów i usług - VAT należny i VAT naliczony
* Moment zaliczania do kosztów podatkowych wynagrodzeń i wydatki z nimi związane w świetle najnowszych zmian w ustawach o podatkach dochodowych
o Świadczenia finansowane ze środków obrotowych pracodawcy:
+ posiłki i napoje dla pracowników, w tym między innymi posiłki profilaktyczne, dopłaty do posiłków, bony, talony, kupony
+ zakwaterowanie pracowników na koszt pracodawcy
+ dofinansowanie do wynajmu mieszkań
+ ryczałty za używanie samochodu nie stanowiącego własności pracodawcy
+ samochody służbowe do celów prywatnych
+ używanie służbowych telefonów komórkowych do celów prywatnych
+ bony i inne upominki gwiazdkowe
+ upominki reklamowe
+ bale i inne imprezy integracyjne
+ dofinansowanie dokształcania pracowników
+ świadczenia medyczne na rzecz pracowników - zmiany
+ pozostałe świadczenia dla pracowników
* Świadczenia finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
o pożyczki mieszkaniowe z funduszu świadczeń socjalnych
o zapomogi
o imprezy rekreacyjne dla pracowników i ich rodzin
o inne świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych
* Świadczenia rzeczowe dla emerytów i rencistów

14 dzień - Pozostałe obciążenia podatkowe

1. Podatek akcyzowy
* Harmonizacja akcyzy w Unii Europejskiej.
* Wyroby akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane.
* Składy podatkowe i procedura zawiedzenia poboru akcyzy.
* Rozliczenie podatku akcyzowego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca. Dokumenty towarzyszące procedurze zawieszenia poboru akcyzy oraz procedurze z zapłaconą akcyzą (ADT, UDT).
* Organy podatkowe oraz rozliczenie podatku akcyzowego.
* Zawiadomienie o planowanym nabyciu wyrobów akcyzowych.
* Stawki.
* Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania.
* Zwolnienia akcyzowe.
* Zabezpieczenia.
* Znaki akcyzy.
2. Podatek od czynności cywilnoprawnych
* Katalog czynności cywilnoprawnych podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podstawa prawna ich opodatkowania.
* Zależności pomiędzy opodatkowaniem podatkiem od czynności cywilnoprawnych i podatkiem od towarów i usług.
* Obowiązek podatkowy.
* Podstawa opodatkowania (umowa sprzedaży, umowa darowizny, przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania).
* Zwolnienia przedmiotowe.
* Płatnicy.
3. Podatek od nieruchomości
* Zakres podmiotowy i przedmiotowy.
* Zwolnienia z podatku od nieruchomości.
* Obowiązek składania informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.
* Zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości
4. Podatek od środków transportowych
* Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych.
* Zasady deklarowania obowiązku podatkowego oraz zasady wpłaty podatku od środków transportowych.
* Zasady ustalania stawek w podatku od środków transportowych.
* Podstawa opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

Informacje o prelegentach:

Ewa Kilian
Licencjonowany doradca podatkowy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów podyplomowych z zakresu podatków w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wieloletni praktyk w zakresie podatku akcyzowego, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego. Swoje doświadczenie zdobywała głównie w międzynarodowych korporacjach działających w branży FMCG oraz w branży budowlanej. Obecnie jest w trakcie procesu kwalifikacyjnego na biegłego rewidenta.
Paweł Dymlang

doradca podatkowy, doktorant Wydziału Prawa; konsultant ds. podatków w Spółce Doradztwa Podatkowego, wykładowca z zakresu prawa podatkowego, autor artykułów publikowanych m. in. w „Gazecie Prawnej”, Biuletynie VAT, Monitorze Księgowego, Gazecie Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Piotr Wąsowski

doradca podatkowy, prawnik, specjalizuje się w problematyce leżącej na przecięciu prawa podatkowego handlowego oraz bilansowego, jest także specjalistą w zakresie podatku VAT i postępowań sądowych. Były pracownik organów skarbowych (Urząd Kontroli Skarbowej i Ministerstwo Finansów), obecnie prezes Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Autor licznych publikacji z zakresu podatku dochodowego oraz podatku od towarów i usług dla m. in. Rzeczpospolitej, Przeglądu Podatkowego, Doradcy Podatnika, Prawa Przedsiębiorcy.W 2009 roku brał udział w przeszkoleniu pracowników Urzędów Skarbowych w zakresie podatku VAT w ramach projektu realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Wydarzenia towarzyszące:

Specjalista do spraw podatkowych- KURS- Wrocław

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2990 pln

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe; materiały po- szkoleniowe; bufet kawowy; profesjonalny wykładowca

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia i wpłacenie odpowiedniej kwoty do czasu rozpoczęcia szkolenia.

Wydarzenie: Specjalista do spraw podatkowych- kurs- Warszawa