Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-funduszy-unijnych-59920-id5246

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę:
• jak skutecznie przygotowywać dokumentacją aplikacyjną o dofinansowanie - prowadzący którzy są praktykami przekażą swoje opinie i podzielą się doświadczeniami oraz wskażą rozwiązania których nie dowiesz się z żadnych opracowań ani książek
• jak kreować pomysły, które mają największą szansę na otrzymanie dofinansowań
• jakie działania należy wykonać aby stać się profesjonalnym doradcą w zakresie pozyskiwania środków z Unii Europejskiej - szansa na nowy zawód
• jakie programy będą dostępne w perspektywie 7 najbliższych lat - wykorzystanie szans jakie dają najbliższe lata - kto pierwszy ten lepszy
• jak samemu pozyskać środki na swój własny wymarzony biznes i stać się niezależnym.

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby chcące poszerzyć zakres wiedzy oraz przygotować się do samodzielnego pisania wniosków.

Program szkolenia:

Dzień I.

1. Nowa perspektywa budżetowa na lata 2014-2020
- Cele rozwojowe i nowe kierunki interwencji w Polsce na okres 2014-2020
- Wspólne Ramy Strategiczne - cele strategiczne i cele tematyczne
- Wielkość środków z podziałem na obszary interwencji
- Zasady podziału środków finansowych
- Omówienie zmian w aspektach prawnych związanych z aplikowaniem o fundusze unijne

2. Wsparcie na poziomie krajowym z funduszy europejskich na lata 2014-2020
- Wpływ polityki spójności na rozwój kraju
- Charakterystyka programów krajowych: Infrastruktura i Środowisko, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój, Polska Wschodnia, Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna

3. Wsparcie rozwoju regionów z funduszy europejskich na lata 2014 -2020
- Wpływ polityki spójności na rozwój regionów oraz nowe możliwości wsparcia na lata 2014-2020
- Regionalne Programy Operacyjne - omówienie podstawowych założeń oraz rodzajów projektów możliwych do sfinansowania
- Planowany system wdrażania projektów w regionach3. Planowane Instrumenty Wsparcia
- Praktycznie wskazówki na przykładzie przedsiębiorstw oraz jednostek publicznych
- Przykłady dobrych praktyk
- Rodzaje projektów które mają największą szansę na otrzymanie wsparcia

4. Warsztaty: określanie podstawowych założeń projektów w oparciu o kryteria merytoryczne


Dzień II.

1. Podstawowe zasady aplikowania o środki unijne
- Rodzaje wsparcia
- Instytucjonalny system wdrożenia
- Wielkość wsparcia
- Pomoc publiczna
- Zasady kwalifikowalności projektów
- Okres kwalifikowalności projektów

- Trwałość projektów
- Kontrola projektów

2. Planowanie projektów - od pomysłu do realizacji
- Zasady planowania i zarządzania projektami
- Planowania budżetu
- Metodologia tworzenia modelu finansowania z uwzględnieniem rodzajów i form pomocy
- Zasady kwalifikowalności wydatków
- Podstawowe zasady planowania projektów w aspekcie ich późniejszej realizacji
- Najczęściej popełniane błędy na etapie przygotowywania i planowania przedsięwzięć finansowych ze środków unijnych

3. Zasady innowacyjności
- Innowacyjność na poziomie produktu
- Innowacyjność na poziomie rezultatu

4. Projektowanie
- Podstawowe zasady tworzenia matrycy logicznej: definiowanie zadań, określanie produktów, rezultatów, celów, ryzyk, planowanie zasobów, model finansowania
- Warsztaty: przygotowanie matrycy logicznej - kluczowe zasady budowania/planowania projektów na przykładach różnych branż i Beneficjentów

5. Wniosek o dofinansowanie
- Podstawowe zasady przygotowywania wniosku o dofinansowanie
- Generator Wniosków
- Warsztaty: Opracowanie kluczowych i ważnych części wniosku o dofinansowanie
- Najczęściej popełniane błędy


Dzień III.

1. Biznesplan/studium wykonalności
- Podstawowe zasady tworzenia/opracowywania biznesplanu/studium wykonalności

- Struktura biznesplanu/studium wykonalności
- Najczęściej popełniane błędy w zakresie opracowywania biznesplanu/studium wykonalności

2. Analiza ekonomiczno-społeczno
- Podstawowe zasady w tworzeniu analizy społeczno-ekonomicznej
- Analiza kosztów i korzyści

3. Warsztaty - opracowanie analizy ekonomiczno - społecznej na przykładzie wybranych projektów

4. Analiza finansowa
- Założenia do analizy finansowej
- Projekcja przepływów pieniężnych projektu
- Ustalenia poziomy dofinansowania - luka finansowa
- Wskaźniki efektywności inwestycji
- Finansowa trwałość projektu

5. Warsztaty - opracowanie analizy finansowej na przykładzie wybranych projektów

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy ART OF FINANCE byli prekursorami szkoleń z zakresu Funduszy UE w całej Polsce. Pierwsze szkolenia przeprowadzili jeszcze w 2004 roku, kiedy dostępne były jedynie fundusze przedakcesyjne. Do tego czasu szkolą kolejne grupy słuchaczy.

Wydarzenia towarzyszące:

Zarządzanie projektami

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990,00 zł netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i przerwy obiadowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgloszenie mailowe lub telefoniczne

Wydarzenie: Specjalista ds. Funduszy Unijnych