Szkolenie: SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-kadrowo-placowych-62544-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu:
a) podstaw prawa pracy i elementów prawa cywilnego w obszarze:
• Zatrudnianie pracownika
• Zmiana warunków zatrudnienia
• Zwalnianie pracowników
• Sporządzanie świadectw pracy
• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej
• Praw i obowiązków pracodawcy i pracownika
• Urlopów pracowniczych
• Uprawnień związanych z rodzicielstwem
• Rozliczaniem czasu pracy oraz świadczenia usług na podstawie umów cywilnoprawnych
b) z zakresu podstawowych pojęć w obszarze systemu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych: ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe, zdrowotne, fundusze pozaubezpieczeniowe: Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; skala podatkowa, koszty uzyskania przychodu, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, prawnych, świadczenia w naturze, deklaracje podatkowe, zasiłki finansowane z funduszu ZUS, dokumentacja zgłoszenia i rozliczeniowa ZUS oraz PFRON.
c) obsługi Programu Płatnik (warsztaty przy komputerach).

Korzyści z udziału:
Po ukończeniu kursu uczestnicy powinni posiadać praktyczną umiejętność: prowadzenia akt osobowych oraz pozostałej dokumentacji pracowniczej, sporządzenia umowy o pracę i wypowiedzenia umowy o pracę, przygotowania świadectwa pracy oraz ustalania prawa i wymiaru urlopów pracowniczych, rozliczenia czasu pracy, sporządzenia listy płac, ustalania podstaw wymiaru zasiłków, ustalania i naliczania wysokości poszczególnych składników wynagrodzeń, obliczania wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych oraz praktycznego posługiwania się programem PŁATNIK.
Po zakończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 34 poz. 186).
Dodatkowo osoba, która zdała egzamin (min. 60% poprawnych odpowiedzi w teście na zakończenie kursu) otrzymuje zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w obrębie zawodu:
• pracownik ds. osobowych - kod zawodu 441501
• pracownik obsługi płacowej - kod zawodu 431301

Szkolenie skierowane jest do:

Osób zainteresowanych zdobyciem nowego zawodu, podjęciem pracy w działach kadrowo-płacowych lub osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje.

Program szkolenia:

Wprowadzenie – zagadnienia ogólne:
Źródła prawa pracy: powszechnie obowiązujące oraz wewnątrzzakładowe
Osoby fizyczne a osoby prawne
Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy, prawo pracy, stosunek pracy, siedziba pracodawcy, miejsce zamieszkania, stosunki cywilnoprawne (zlecenie, dzieło, świadczenie usług, kontrakt menadżerski)
Zasady prawa pracy
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy
Nawiązanie stosunku pracy:
1. Nabór i selekcja pracownika - zakres żądania dopuszczalnych informacji – ochrona danych osobowych w procesie rekrutacji..
2. List intencyjny i umowa przedwstępna.
3. Umowa o pracę
Rodzaje umów o pracę
Obligatoryjne i fakultatywne składki umowy
Zawarcie umowy
4. Informacja dodatkowa do umowy o pracę
5. Umowy o zakazie konkurencji
Świadczenie pracy na podstawie umów cywilnoprawnych:
Umowa o pracę a umowa zlecenia i umowę o dzieło
Zawarcie umowy zlecenie, o dzieło
Rozwiązanie umowy zlecenia, o dzieło
Formalności i dokumenty związane z zatrudnieniem pracownika – obowiązki pracodawcy:
1. Obowiązki pracodawcy w związku z zatrudnieniem pracownika.
2. Prowadzenie dokumentacji kadrowej:
Akta osobowe
Pozostałe wykazy i ewidencje
Przechowywanie i archiwizowanie
Udostępnianie – ochrona danych osobowych w zatrudnieniu
Zmiana warunków umowy o pracę:
Porozumienie zmieniające
Wypowiedzenie zmieniające
Czasowe powierzenie innej pracy w związku z potrzebami pracodawcy
Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy:
Urlop wypoczynkowy
Urlop bezpłatny
Zwolnienia od pracy: płatne i bezpłatne
Usprawiedliwianie nieobecności w pracy
Czas pracy
Normy czasu pracy, wymiar czasu pracy
Odpoczynek dobowy, tygodniowy
Systemy i rozkłady czasu pracy
Praca zmianowa
Praca w porze nocnej
Praca w niedziela i święta
Godziny nadliczbowe
Obowiązki pracodawcy i pracownika
Obowiązki wynikające z przepisów bhp i przeciwpożarowych
Obowiązki wynikające z praw pracodawcy
Prawa pracownika
Dodatkowe prawa dla młodocianych
Dodatkowe uprawnienia pracowników niepełnosprawnych
Odpowiedzialność pracownika:
- porządkowa,
- materialna,
- karna.
Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem:
Ochrona pracy kobiet
Uprawnienia pracowników w związku z rodzicielstwem
Urlopy macierzyńskie i ojcowskie
Urlop wychowawczy
Bezpieczeństwo i higiena pracy:
-profilaktyczna ochrona zdrowotna,
-szkolenia BHP,
-ocena ryzyka zawodowego,
-wypadki przy pracy i choroby zawodowe.
Rozwiązanie stosunku pracy:
a) sposoby rozwiązania umowy o pracę:
-za porozumieniem stron,
-za wypowiedzeniem,
- bez wypowiedzenia,
- z upływem terminu, na jaki była zawarta umowa,
- wygaśnięcie umowy o pracę,
- z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.
b) świadectwo pracy.
MODUŁ II - PŁACE
Wprowadzenie do wynagrodzeń oraz podstawowe obowiązki pracodawcy związane z wypłatą wynagrodzeń
Systemy wynagradzania
System ubezpieczeń społecznych
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Dokumentacja płacowa
Wynagrodzenie minimalne
Wynagrodzenie, jako dobro osobiste pracownika – zakres ochrony
Wynagrodzenie ze stosunku pracy
Obowiązkowe i nieobowiązkowe składniki wynagrodzenia
Wynagrodzenie za część miesiąca
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy
Wynagrodzenie za pracę w nocy
Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe
Odprawy, odszkodowania i rekompensaty:
Rodzaje
Zasady naliczania
Potrącenia z wynagrodzenia: obowiązkowe i dobrowolne:
Potrącenia obowiązkowe: zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia, inne potrącenia obowiązkowe wynikające z tytułów egzekucyjnych i wykonawczych
Potrącenia dobrowolne: składki na ubezpieczenia grupowe, na związki zawodowe, do kasy zapomogowo-pożyczkowej itp.
Wynagrodzenia wypłacane na podstawie umów cywilnoprawnych
Umowy zlecenia i o dzieło
Wynagrodzenie osób z tyt. zasiadania w organach stanowiących osób prawnych
Pozapłacowe świadczenia pracownicze:
Świadczenie urlopowe
Wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Podróże służbowe
Ryczałt z tyt. używania samochodu prywatnego
Pozostałe świadczenia pozapłacowe
Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń publiczno-prawnych:
Rozliczenia z ZUS
Rozliczenia z urzędem skarbowym
Rozliczenia z PFRON
MODUŁ III - Program PŁATNIK
Program PŁATNIK – warsztaty na komputerach
16 godzin

Informacje o prelegentach:

Zespół trenerów, ekspertów w dziedzinie prawa pracy oraz prowadzenia dokumentacji i rozliczeń kadr.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2160.00 zł netto bez programu PŁATNIK
  • 2880 zł netto całość

Cena zawiera:

• Udział w zajęciach • Materiały szkoleniowe • Test egzaminacyjny na zakończenie zajęć • Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem z Rozporz. Ministra Edukacji Narodowej • Zaświadczenie o uzyskanym kodzie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem. Faktura VAT wysyłana jest poczta tradycyjną.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem

Wydarzenie: SPECJALISTA DS. KADROWO-PŁACOWYCH