Specjalista ds. pozyskiwania funuszy unijnych 2014-2020

O szkoleniu

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020”.
W poprzedniej perspektywie finansowej zorganizowaliśmy blisko 150 edycji szkolenia i wyszkoliliśmy ok. 2.000 osób, które otrzymały od nas certyfikat Specjalisty funduszy unijnych.

DLACZEGO SZKOLENIE SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020?

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet wynoszący 82,5 mld EUR, stanowiący 23% ogólnej puli dla UE na najbliższe 7 lat.
Fundusze te mają trafić zarówno do uczelni wyższych czy administracji publicznej, jak i do przedsiębiorców oraz NGO.
Kto powinien wziąć udział?
Osób, które nie mają doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych i chcą zapoznać z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach, nowej obowiązującej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym:
Osób planujących pracę w zakresie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
­pracowników uczelni wyższych i jednostek naukowych,
­pracowników przedsiębiorstw
­przedstawicieli administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
­przedstawicieli NGO
Osób prywatnych, zainteresowanych zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE
Osób, które aplikowały i pozyskiwały środki unijne w ramach perspektywy 2007-2013 i chcą zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Program szkolenia

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15
Dzień 3: 9.00 – 16.15

DZIEŃ 1

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020.
Cele
Wprowadzenie Uczestników w tematykę funduszy unijnych poprzez:

Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
Zasad i regulacji obowiązujących państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 1:

Co się zmieniło w stosunku do perspektywy 2007-2013? - ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020:
Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
Prawo krajowe
Wytyczne wspólnotowe oraz krajowe
Moduł 2:

Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów - przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe:
Rozporządzenia UE
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107
Ustawa „wdrożeniowa”
Strategia „Europa 2020”
Inteligentne specjalizacje
Umowa Partnerstwa
Kontrakt Terytorialny
Krajowa Polityka Miejska
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Polityki horyzontalne
Moduł 3:

Zasady finansowania projektów
Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania,
Pomoc publiczna w projektach na lata 2014-2020
Wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny
System zaliczek dla beneficjentów
Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków
DZIEŃ 2

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach programów operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.
Cele

Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 4:

Mapa programów na lata 2014-2020, wielkość dostępnej alokacji – na co przeznaczone będą środki?
Charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych:
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Inteligentny Rozwój
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Polska Wschodnia
Regionalne Programy Operacyjne
Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności, wg kluczowych grup odbiorców:
Jednostki naukowe, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu
Przedsiębiorstwa
Administracja publiczna
Przykłady projektów na lata 2014-2020
zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, grupy Beneficjentów, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych – praca warsztatowa z wykorzystaniem Uszczegółowionych Opisów Priorytetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych
DZIEŃ 3

Przedstawienie procedury i zasady wyboru projektów
Cele

Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zasad dotyczących aplikowania w konkursach w perspektywie finansowej 2014-2020.
Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z pracą z Generatorem Wniosków
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 5:

Nowy system wyboru projektów na lata 2014-2020.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów – karta oceny formalnej i merytorycznej
Procedura odwoławcza
Moduł 6:

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
Pomysł a źródło finansowania – gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach
Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie - praca warsztatowa na przykładowym projekcie, z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej.
Moduł 7:

Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa
Zgodność projektu z program operacyjnym
Uzasadnienie, opis i celu projektu
Relacja pomiędzy opisem projektu a wskaźnikami
Zasady konstruowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
Matryca logiczna projektu – logika pozioma i pionowa
Budżet projektu
Trwałość projektu
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
Promocja projektu
Wymagane załączniki
Praca warsztatowa z wykorzystaniem wniosku dostępnego poprzez aplikację Generator Wniosków.

Czas trwania

10.00 - 17.15 - Dzień 1
09.00 - 16.15 - Dzień 2
09.00 - 16.15 - Dzień 3

Prelegenci

Anna Malińska - Łagudza

Od 2002 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych, prowadząc szkolenia i konsultacje zarówno dla sektora MSP jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Kraków

31-532 Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
(dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1350 zł brutto).
1 350
Cena zawiera:
  • koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)
Zapisz się

Organizator

Europoint
31-532 Kraków
ul. Grzegórzecka 33
woj. małopolskie
Firma Szkoleniowo-Doradcza EUROPOINT powstała w 2003 roku i od początku swojej działalności zajmuje się organizacją szkoleń o tematyce unijnej oraz doradztwem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Oferta szkoleniowa została następnie rozbudo...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Europoint
31-532 Kraków ul. Grzegórzecka 33
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!