Szkolenie: Specjalista ds. pozyskiwania funuszy unijnych 2014-2020

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-pozyskiwania-funuszy-unijnych-2014-2020-61649-id172

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. pozyskiwania funuszy unijnych 2014-2020


  ID szkolenia: 61649
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Kraków
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 - 17.15 - Dzień 1
  09.00 - 16.15 - Dzień 2
  09.00 - 16.15 - Dzień 3
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na kolejną edycję szkolenia „Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2014-2020”.
W poprzedniej perspektywie finansowej zorganizowaliśmy blisko 150 edycji szkolenia i wyszkoliliśmy ok. 2.000 osób, które otrzymały od nas certyfikat Specjalisty funduszy unijnych.

DLACZEGO SZKOLENIE SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2014-2020?

Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020, oznacza dla Polski ostatni tak duży budżet wynoszący 82,5 mld EUR, stanowiący 23% ogólnej puli dla UE na najbliższe 7 lat.
Fundusze te mają trafić zarówno do uczelni wyższych czy administracji publicznej, jak i do przedsiębiorców oraz NGO.

Szkolenie skierowane jest do:

Osób, które nie mają doświadczenia związanego z pozyskiwaniem środków unijnych i chcą zapoznać z możliwościami finansowania przedsięwzięć w ramach, nowej obowiązującej perspektywy finansowej 2014-2020, w tym:
Osób planujących pracę w zakresie funduszy unijnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020:
­pracowników uczelni wyższych i jednostek naukowych,
­pracowników przedsiębiorstw
­przedstawicieli administracji publicznej, w tym dla JST/jednostek podległych JST oraz planujące ich rozwój
­przedstawicieli NGO
Osób prywatnych, zainteresowanych zmianą profilu zawodowego w kierunku funduszy UE
Osób, które aplikowały i pozyskiwały środki unijne w ramach perspektywy 2007-2013 i chcą zapoznać się z nowymi zasadami obowiązującymi w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Program szkolenia:

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15
Dzień 3: 9.00 – 16.15

DZIEŃ 1

Wprowadzenie w tematykę zagadnień związanych z funduszami unijnymi oraz zasadami obowiązującymi kraje członkowskie, w tym Polskę, w perspektywie finansowej 2014-2020.
Cele
Wprowadzenie Uczestników w tematykę funduszy unijnych poprzez:

Wyjaśnienie podstawowych zagadnień dotyczących środków unijnych
Zasad i regulacji obowiązujących państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków
Wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 1:

Co się zmieniło w stosunku do perspektywy 2007-2013? - ramy prawne regulujące wydatkowanie środków UE w latach 2014-2020:
Pakiet rozporządzeń wspólnotowych
Prawo krajowe
Wytyczne wspólnotowe oraz krajowe
Moduł 2:

Cele i założenia polityki spójności na lata 2014-2020
Wspólnotowe oraz krajowe uwarunkowania w zakresie tworzenia projektów - przepisy prawne, normy oraz dokumenty programowe:
Rozporządzenia UE
Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – art. 107
Ustawa „wdrożeniowa”
Strategia „Europa 2020”
Inteligentne specjalizacje
Umowa Partnerstwa
Kontrakt Terytorialny
Krajowa Polityka Miejska
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
Polityki horyzontalne
Moduł 3:

Zasady finansowania projektów
Sposoby finansowania projektów: dotacje, pożyczki, gwarancje
Montaż finansowy - poziom dofinansowania,
Pomoc publiczna w projektach na lata 2014-2020
Wymagany wkład własny pieniężny i niepieniężny
System zaliczek dla beneficjentów
Zasady dotyczące kwalifikowalności wydatków
DZIEŃ 2

Nowa perspektywa finansowa UE 2014-2020 w Polsce. Możliwości współfinansowania projektów w ramach programów operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych.
Cele

Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zakresu tematycznego poszczególnych programów operacyjnych
Zapoznanie Uczestników szkolenia z możliwościami realizacji projektów w ramach poszczególnych programów poprzez wskazanie obszarów tematycznych, grup beneficjentów, wysokości wsparcia, rodzaju kosztów kwalifikowanych w ramach poszczególnych priorytetów
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 4:

Mapa programów na lata 2014-2020, wielkość dostępnej alokacji – na co przeznaczone będą środki?
Charakterystyka krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych:
PO Infrastruktura i Środowisko
PO Inteligentny Rozwój
PO Wiedza, Edukacja, Rozwój
PO Polska Cyfrowa
PO Polska Wschodnia
Regionalne Programy Operacyjne
Programy operacyjne na lata 2014-2020, jako źródła wparcia prowadzonej działalności, wg kluczowych grup odbiorców:
Jednostki naukowe, uczelnie i instytucje otoczenia biznesu
Przedsiębiorstwa
Administracja publiczna
Przykłady projektów na lata 2014-2020
zakres wsparcia, stosowane instrumenty finansowe, grupy Beneficjentów, poziom dofinansowania, rodzaje wydatków kwalifikowanych – praca warsztatowa z wykorzystaniem Uszczegółowionych Opisów Priorytetów dla poszczególnych Programów Operacyjnych
DZIEŃ 3

Przedstawienie procedury i zasady wyboru projektów
Cele

Przedstawienie Uczestnikom szkolenia zasad dotyczących aplikowania w konkursach w perspektywie finansowej 2014-2020.
Przekazanie praktycznych umiejętności związanych z pracą z Generatorem Wniosków
ZAKRES MERYTORYCZNY:

Moduł 5:

Nowy system wyboru projektów na lata 2014-2020.
Instytucje zaangażowane we wdrażanie nowej perspektywy
Tryby wyboru projektów
Kryteria oceny i wyboru projektów – karta oceny formalnej i merytorycznej
Procedura odwoławcza
Moduł 6:

Przygotowanie projektu – czyli droga od pomysłu do wniosku o dofinansowanie
Pomysł a źródło finansowania – gdzie szukać informacji o ogłaszanych konkursach
Jakie dokumenty będą wymagane do złożenia wniosku o dofinansowanie - praca warsztatowa na przykładowym projekcie, z wykorzystaniem dostępnej dokumentacji konkursowej.
Moduł 7:

Wniosek o dofinansowanie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 – część opisowa
Zgodność projektu z program operacyjnym
Uzasadnienie, opis i celu projektu
Relacja pomiędzy opisem projektu a wskaźnikami
Zasady konstruowania wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania
Matryca logiczna projektu – logika pozioma i pionowa
Budżet projektu
Trwałość projektu
Zgodność projektu z politykami horyzontalnymi UE
Promocja projektu
Wymagane załączniki
Praca warsztatowa z wykorzystaniem wniosku dostępnego poprzez aplikację Generator Wniosków.

Informacje o prelegentach:

Anna Malińska - Łagudza

Od 2002 roku specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i doradztwie związanym z pozyskiwaniem funduszy unijnych, prowadząc szkolenia i konsultacje zarówno dla sektora MSP jak i instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 + 23% VAT - (dla osób finansowanych w min.70% ze środków publicznych: 1350 zł brutto).

Cena zawiera:

koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad (2 daniowy + deser) wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Wydarzenie: Specjalista ds. pozyskiwania funuszy unijnych 2014-2020