Szkolenie

Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne.

O szkoleniu

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Program szkolenia

Program szkolenia: 
Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

DZIEŃ I 
Źródła informacji o nieruchomości:
księga wieczysta / zbiór dokumentów,
ewidencja gruntów i budynków,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym. 
roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,
obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,
obszar oddziaływania obiektu budowlanego,
rozpoczęcie robót budowlanych,
zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

Procedura ustalania warunków zabudowy: 
zawartość wniosku,
przebieg postępowania,
ustalenia decyzji.
Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego: 
zawartość wniosku,
przebieg postępowania,
ustalenia decyzji;
pojęcie „instytucji celu publicznego” w orzecznictwie NSA.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych. 
pozwolenie na budowę,
zgłoszenie robót budowlanych,
dziennik budowy,
zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Konserwator zabytków a inwestycja budowlana. 
Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
Uprawnienia konserwatora zabytków.
Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.
Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ II 
Przebieg procesu budowlanego. 
wszczęcie inwestycji,
prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy (robót),

istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki),
nakaz wstrzymania robót,
katastrofa budowlana,
zakończenie budowy,
odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Oddanie obiektu do użytkowania. 
zgłoszenie obiektu do użytkowania,
pozwolenie na użytkowanie,
zakres obowiązkowej kontroli,
użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego. 
zgłoszenie,
sprzeciw,
opłata legalizacyjna.

Samowola budowlana i jej konsekwencje. 
budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,
budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,
wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,
wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

Prawo wodne a proces budowlany. 
urządzenia wodne – definicja ustawowa,
pozwolenie wodno prawne – charakterystyka, cel, treść,
samowola budowlana w prawie wodnym,
obowiązki właściciela urządzenia wodnego,
koszty utrzymania urządzenia wodnego,
ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego. 

DZIEŃ III 
Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.
harmonogram robót,
raporty wykonawcy,
protokoły odbioru częściowego i końcowego,
rady budowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania.
kaucja zabezpieczająca,
gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,
weksel,
zastaw.
Dokumentacja powykonawcza.
obmiar powykonawczy,
projekt powykonawczy,
dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.
Reguły FIDIC – zarys zagadnienia.
Opłata adiacencka.
Renta planistyczna. 

Metody pracy: 
Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

Wykładowcy: 
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania. 

Dedykowany trener: 
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie Prawa budowlanego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Zasady uczestnictwa: 
Koszt uczestnictwa: 1690zł netto (+ 23% Vat)
Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl) 
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne. 

Kontakt:
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych 
ul. Grottgera 16/1 
60-758 Poznań
tel.(061) 307 01 49 
fax. (061) 666 15 66
e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Cytat

Wykładowcy: 
Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania. 

Dedykowany trener: 
Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, doktor prawa, radca prawny, ceniony specjalista w zakresie Prawa budowlanego. Autor autorskich projektów szkoleniowych dla pracowników jedostek samorządu terytorialnego jak i przedsiębiorstw prywatnych. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej. Szkolenia prowadzi z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując najnowsze standardy i warsztatową formułę realizacji zajęć.

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 18 grudnia 2020
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Poznań 9 - 11 grudnia 2020
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 7 - 9 grudnia 2020
Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 24 - 27 listopada 2020
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 18 - 20 listopada 2020
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 16 - 18 listopada 2020
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Katowice 4 - 6 listopada 2020
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 21 - 23 października 2020
Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 7 - 9 października 2020
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Kraków 28 - 30 września 2020
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 25 września 2020
Warszawa

Warszawa

woj. opolskie

Gdzie i kiedy

Katowice 21 - 23 września 2020
Katowice

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 9 - 11 września 2020
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 26 - 28 sierpnia 2020
Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 19 - 21 sierpnia 2020
Poznań

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 17 lipca 2020
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Kraków 8 - 10 lipca 2020
Kraków

Kraków

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 1 - 3 lipca 2020
Gdańsk

Gdańsk

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Wrocław 17 - 19 czerwca 2020
Wrocław

Wrocław

woj. dolnośląskie

Weź udział

Cena 1
zł netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • -w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz lunch; -każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;
Weź udział

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań
Grottgera 16/1
woj. wielkopolskie
Szanowni Państwo, Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST to jednostka szkoleniowo-doradcza, której głównym celem programowym jest inicjowanie współpracy w obszarze doradztwa, badań i edukacji w Europie, Ameryce Północnej, Azji oraz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl) 
Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST
60-758 Poznań Grottgera 16/1
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!