Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalista-ds-realizacji-procesu-inwestycyjnego-zgodnie-z-prawem-budowlanym-3-dniowe-warsztaty-praktyczne-mozliwosc-indywidualnych-konsultacji-71907-id802

Informacje o szkoleniu

 • Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.


  ID szkolenia: 71907
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Prawo Budownictwo, architektura
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  -
  Kraków
  Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 3 dni (24h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego i trzeciego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 25 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  harmonogram_szkolenia.jpg
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II i III
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 €“ przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia
 • Organizator szkolenia:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  Libelta 1a/2
  61-706 Poznań
  woj. wielkopolskie
  O firmie Inne oferty firmy
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Grupa docelowa:

Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

Szkolenie skierowane jest do:

Korzyści dla uczestników:

- zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności uczestników procesu inwestycyjnego, ich zadaniami i rolą oraz możliwymi do wystąpienia ryzykami,
- utrwalenie przekazanej wiedzy poprzez ćwiczenia, analizę konkretnych przypadków oraz rozwiązywanie trudności z jakimi spotykają się Uczestnicy w codziennej pracy,
- poznanie trudnych zagadnień zarządzania oraz procedur stosowanych w kontraktach realizowanych według wzorców FIDIC w zrozumiałym i przystępnym przekazie,
- dyskusja moderowana dla zobrazowania najistotniejszych kwestii.

Program szkolenia:

DZIEŃ PIERWSZY

Źródła informacji o nieruchomości:

księga wieczysta / zbiór dokumentów,

ewidencja gruntów i budynków,

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Pojęcia ustawowe w prawie budowlanym.

roboty budowlane: budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont,

obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle,

obszar oddziaływania obiektu budowlanego,

rozpoczęcie robót budowlanych,

zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przeznaczenie, procedura uzyskania, cechy szczególne.

Procedura ustalania warunków zabudowy:

zawartość wniosku,

przebieg postępowania,

ustalenia decyzji.

Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

zawartość wniosku,

przebieg postępowania,

ustalenia decyzji;

pojęcie €žinstytucji celu publicznego w orzecznictwie NSA.

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych szansa na inwestycje niekonwencjonalne.

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.

pozwolenie na budowę,

zgłoszenie robót budowlanych,

dziennik budowy,

zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

Konserwator zabytków a inwestycja budowlana.

Rodzaje ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.

Uprawnienia konserwatora zabytków.

Obowiązki inwestora w kontekście ochrony zabytków.

Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.

DZIEŃ DRUGI

Przebieg procesu budowlanego.

wszczęcie inwestycji,

prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:

inwestor,

inspektor nadzoru inwestorskiego,

projektant,

kierownik budowy (robót),

istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć skutki),

nakaz wstrzymania robót,

katastrofa budowlana,

zakończenie budowy,

odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

Oddanie obiektu do użytkowania.

zgłoszenie obiektu do użytkowania,

pozwolenie na użytkowanie,

zakres obowiązkowej kontroli,

użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe).

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

zgłoszenie,

sprzeciw,

opłata legalizacyjna.

Samowola budowlana i jej konsekwencje.

budowa obiektu bez (z przekroczeniem) pozwolenia na budowę,

budowa obiektu bez zgłoszenia lub pomimo sprzeciwu,

wykonywanie robót budowlanych niezgodnie z przepisami,

wykonywanie robót budowlanych pomimo nakazu ich wstrzymania.

Prawo wodne a proces budowlany.

urządzenia wodne definicja ustawowa,

pozwolenie wodno prawne charakterystyka, cel, treść,

samowola budowlana w prawie wodnym,

obowiązki właściciela urządzenia wodnego,

koszty utrzymania urządzenia wodnego,

ograniczenia korzystania z gruntów w związku z istnieniem urządzenia wodnego.

DZIEŃ TRZECI

Dokumentowanie postępu rzeczowego procesu inwestycyjnego.

harmonogram robót,

raporty wykonawcy,

protokoły odbioru częściowego i końcowego,

rady budowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania.

kaucja zabezpieczająca,

gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa,

weksel,

zastaw.

Dokumentacja powykonawcza.

obmiar powykonawczy,

projekt powykonawczy,

dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne itp.

Reguły FIDIC zarys zagadnienia.

Opłata adiacencka.

Renta planistyczna.

Informacje o prelegentach:

Marcin Rosegnal
Specjalizacja trenerska:

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant - praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, ochrony środowiska oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, ochrony środowiska, postępowania administracyjnego. Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1690 zł netto

Cena zawiera:

-cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 2 doby w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2410 zł netto (+23% Vat)

Zgłoszenie:
Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl).

Wydarzenie: Specjalista ds. realizacji procesu inwestycyjnego zgodnie z prawem budowlanym - 3-dniowe warsztaty praktyczne. Możliwość indywidualnych konsultacji.