Specjalista ds. zamówień publicznych w 2024 r. Praktyczne zagadnienia i najnowsze zmiany z uwzględnieniem orzecznictwa, wyników kontroli i opinii UZP

O szkoleniu

Potrzebujesz konkretnej wiedzy, która zostanie wyjaśniona w najprostszy sposób? Nasza propozycja tego kursu może być rozwiązaniem Twoich codziennych problemów! To tutaj znajdziesz odpowiedzi na najbardziej nurtujące i skomplikowane pytania dotyczącej Prawa zamówień publicznych! To na tym szkoleniu otrzymasz wyjątkową ekspercką wiedzę z najwyższej półki!

Podczas szkolenia zostaną omówione najciekawsze case study, orzecznictwo na podstawie błędów

Kto powinien wziąć udział?
 • specjalistów ds zamówień publicznych
 • osób zajmujących się obsługą prawną zamawiających w zakresie zamówień publicznych
 • wykonawców
 • kontrolerów

Program szkolenia

 

 1. Nowe progi obowiązujące w procedurach zamówień publicznych od 1 stycznia 2024 roku.
 1. Przygotowanie i przekazanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do 1 marca br. w tym:
 1. Zakres informacji przekazywanych w sprawozdaniu;
 2. Jak złożyć sprawozdanie do Prezesa Urzędu?
 3. Kto sporządza sprawozdania o zamówieniach publicznych?
 4. Jak i kiedy aktualizować sprawozdanie?
 5. Wspólne udzielanie zamówień przez kilku zamawiających - kto składa wtedy sprawozdanie?
 6. Najczęściej popełniane błędy.
 1. Tajemnica przedsiębiorstwa w tym:
 1. Czy badanie skuteczności zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa wymaga udokumentowania przez Zamawiającego?
 2. Czy w sytuacji niepełnego wykazania, iż zastrzeżona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy wezwać wykonawcę do jej uzupełnienie?
 3.  Czy uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa może również stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 4. Czy cała oferta i załączone do niej dokumenty mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 5. Czy dane personalne mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
 6. Czy uprawnienie do zastrzeżenia określonych informacji może służyć jako narzędzie uniemożliwiające konkurencyjnym wykonawcom ocenę ofert i dokumentów składanych w postępowaniu?
 1. Ratowanie wykonawców i ich ofert w sytuacjach niezłożenia, złożenia niekompletnych lub zawierających błędy dokumentów i oświadczeń oraz popełnienia omyłek w tym:
 1. Różnica pomiędzy wezwaniem dotyczącym podmiotowych, a przedmiotowych środków dowodowych;
 2. Samodzielne uzupełnienie dokumentów w przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę uchybienia w dokonanej wcześniej czynności;
 3. Przypadki rezygnacji z zapowiedzianego w SWZ wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych;
 4. Poprawienie w ofercie omyłek:

- oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe – definicja, przykłady ich korekty oraz najczęściej popełniane błędy;

- inne omyłki powodujące niezgodność oferty z warunkami zamówienia – granica istotności omyłki, sposób poprawienia, akceptacja wykonawcy.

 1. Poleganie na zasobach/sytuacji podmiotu trzeciego w tym:
 1. Czy podmiot udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na dostawy musi realizować część zamówienia jako podwykonawca?
 2. Czy wykonawca może powierzyć wykonanie całego zamówienia podmiotowi udostępniający zasób doświadczenia w zamówieniu na roboty budowlane?
 3. Czym jest „stosowana sytuacja”, o której mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP?
 4. Jak realnie udostępnić zasób dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej potwierdzany informacją z banku lub SKOKu czy też polisą O

e. Konsultacje, doradztwo, czy podwykonawstwo- jak prawidłowo udostępniać doświadczenie Wykonawcy, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu?
f. Zamiana podmiotu udostępniającego zasoby - kiedy to jest możliwe?
g. Czy można zmienić oświadczenie woli Wykonawcy zawarte w formularzu oferty o samodzielnym wykonaniu zamówienia, na przewidujące powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom, gdy wykonawca polega na doświadczeniu podmiotu trzeciego?

 1. Unieważnienie postępowania ze względu na błędy w opisie przedmiotu zamówienia – kiedy jest dopuszczalne, jaką podstawę prawną należy przywołać i na co zwrócić uwagę w uzasadnieniu faktycznym?
 1. Warunek dotyczący doświadczenia w tym:
 1. Doświadczenie wykonawcy, a osoby wykonującej zamówienie;
 2. Czy wykazywane doświadczenie osoby, którą dysponuje wykonawca może być potwierdzane dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie powierzonych jej zadań?
 3. Wymagane doświadczenie - kiedy jest proporcjonalne do przedmiotu zamówienia;
 4. Doświadczenie oceniane w pozacenowym kryterium oceny ofert;
 5. Doświadczenie w przypadku konsorcjum, w tym:
 • Czy wykonanie zadania przez konsorcjum może oznaczać, że zadanie zostało faktycznie wykonane w całości przez każdego z członków konsorcjum?
 • Czy konsorcjanci mogą powierzyć wykonanie całego zamówienia swoim podwykonawcom?
 • Rola i przypadki wymagające złożenia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenia o podziale prac wykonywanych podczas realizacji zamówienia.
 •  Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym:
 • Jak należy postąpić w sytuacji zgłaszanej przez Wykonawców awarii platformy zakupowej uniemożliwiającej w konsekwencji złożenie oferty?
 • Czy przesłanie prawidłowo podpisanego oświadczenia woli na formularzu ofertowym ze wszystkimi wymaganymi w SWZ dokumentami ale mailem na skrzynkę zamawiającego należy traktować jako ofertę i uwzględniać w zestawieniu z ich otwarcia?
 • Czy oferta złożona na wzorze formularza ofertowego przygotowanym przez Zamawiającego, a jednocześnie niekorelująca z ustalonym w SWZ zakresem informacji niezbędnych do wskazania w tym formularzu podlega odrzuceniu?
 1. Termin realizacji przez wskazanie daty kalendarzowej
 1. Czym jest „obiektywna przyczyna” i czy musi być przywołana w dokumentach zamówienia?
 2. Czy niezgodne z przepisami odstąpienie od zasady ustalania terminu zakończenia zamówienia ilością dni, tygodni, miesięcy lub lat stanowi podstawę do unieważnienia postępowania?
 1. Raport z realizacji umowy w tym:
 1. Jego rola i zawartość;
 2. Przypadki wymagające sporządzenia tego dokumentu przez Zamawiającego;
 3. Zasady udostępniania raportu zainteresowanym podmiotom,
 4. Kiedy umowę uznaje się za wykonaną, gdy przewiduje ona prawo opcji lub wznowienia?

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Prowadził wykłady na Podyplomowych Studiach na Uniwersytecie Ekonomicznym im. Karola Adamieckiego w Katowicach i Politechnice Warszawskiej oraz autorskie zajęcia na Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanym przez ApexNet. Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Autor książek: „Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z dnia 13 kwietnia 2007 r.”, „Protest, Odwołanie, Skarga – praktyczny przewodnik po środkach ochrony prawnej” oraz współautor książki: „100 najtrudniejszych pytań do Prawa zamówień publicznych”. Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

HOTEL DANA

71-500 Szczecin

al. Wyzwolenia 50

woj. zachodniopomorskie

Rejestracja

1399
za osobę
1 399
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 •  Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS,  Materiały z ustawą Pzp w formie książki,  Roczny dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
 • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
 • Kod pocztowy: 02-437
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!