Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/specjalistyczny-certyfikat-w-zakresie-budowania-compliance-w-oparciu-o-rekomendacje-h-knf-71328-id608

Informacje o szkoleniu

 • Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF


  ID szkolenia: 71328
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIE?:

jaki zakres zmian w systemie kontroli wewnętrznej jest wymagany odnośnie compliance w kontekście Rekomendacji H KNF w bankach komercyjnych, a jaki w bankach spółdzielczych
jak prawidłowo usytuować komórkę do spraw zgodności w banku, spełniając wymogi stosownych ustaw i rozporządzeń
jak uregulować stosunki wewnętrzne z zarządem, radą nadzorczą i jej komitetami, a jak z innymi komórkami organizacyjnymi na 1 i 2 linii obrony
jak zapewniać zgodność w podmiotach zależnych i jak współpracować z podmiotem dominującym
jak zapewniać zgodność w banku w ramach tzw. funkcji kontroli,
jak skutecznie i efektywnie dokonywać weryfikacji bieżącej i testowania zarówno poziomego jak i pionowego
jak zarządzać ryzykiem braku zgodności i jak efektywnie łączyć to z zapewnianiem zgodności w ramach funkcji kontroli
jak najbardziej efektywnie prowadzić matrycę funkcji kontroli w obszarze zapewniania zgodności
jak przygotować się do inspekcji obszaru compliance przez UKNF i jak do oceny nadzorczej BION
jak zapewnić spójność implementacji Rekomendacji H w zakresie compliance w kontekście innych wytycznych i regulacji, w tym także tych wydawanych przez KNF

Szkolenie skierowane jest do:

pracowników komórek do spraw zgodności (compliance) w bankach komercyjnych i spółdzielczych
audytorów wewnętrznych i kontrolerów wewnętrznych badających zapewnianie zgodności w bankach
pracowników departamentów: prawnego, ryzyka operacyjnego, AML a także pełniących funkcję ABI, Inspektora zgodności
członków zarządu odpowiedzialnych za nadzorowanie ryzyka braku zgodności
członków komitetu audytu i komitetu ryzyka
pracowników komórek compliance innych branż regulowanych
wszystkich tych, którzy chcieliby budować compliance w oparciu o standardy sektora najbardziej zaawansowanego regulacyjnie

Program szkolenia:

ETAP 1: SZKOLENIE

MODUŁ 1. ORGANIZACJA COMPLIANCE

Compliance a modelowe rozwiązania na świecie
Compliance jako zapewnianie zgodności wg Rekomendacji H KNF
Compliance a trzy linie obrony
Rola zarządu
Rola rady nadzorczej i jej komitetów
Komórka do spraw zgodności
Niezależność komórki do spraw zgodności
Kierujący komórką do spraw zgodności
Pracownicy komórki do spraw zgodności
Zasoby komórki do spraw zgodności
Zasady współpracy z innymi komórkami na 1 i 2 linii obrony
Zapewnianie zgodności w podmiotach zależnych i współpraca z podmiotem dominującym
Raportowanie
Outsourcing compliance
Cele modułu - poznanie:

całościowej koncepcji compliance przyjętej w Rekomendacji H
roli organów banku odnośnie zapewniania zgodności
prawidłowego usytuowania komórki do spraw zgodności w strukturze banku
zakresu polityki zgodności i regulaminu funkcjonowania komórki do spraw zgodności
praw i obowiązków kierującego i pracowników komórki do spraw zgodności
zapewniania zgodności w ramach grup kapitałowych
MODUŁ 2. COMPLIANCE JAKO ELEMENT FUNKCJI KONTROLI

Funkcja kontroli jako ewolucja podejścia KNF
Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności
Stosowanie mechanizmów kontrolnych przez komórkę do spraw zgodności
Zadania dodatkowe komórki do spraw zgodności
Matryca funkcji kontroli a zapewnianie zgodności
Niezwłoczne raportowanie o nieprawidłowościach
Cele modułu - poznanie:

wpisania compliance w funkcję kontroli
przeprowadzania weryfikacji bieżącej pionowej i testowania pionowego
określenie ewentualnych, dodatkowych dopuszczalnych zadań komórki do spraw zgodności
zarządzania matrycą funkcji kontroli
określenie prawidłowego zakresu raportowania o nieprawidłowościach
MODUŁ 3. COMPLIANCE JAKO ZARZĄDZANIE BRAKIEM ZGODNOŚCI

Identyfikacja ryzyka braku zgodności (rola 1 i 2 linii obrony)
Ocena ryzyka braku zgodności (pomiar lub szacowanie)
Kontrola ryzyka braku zgodności (mechanizmy kontroli ryzyka braku zgodności)
Monitorowanie ryzyka braku zgodności (testowanie)
Raportowanie o ryzyku braku zgodności
Zarządzanie ryzykiem braku zgodności a zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

identyfikacji i oceny ryzyka braku zgodności
tworzenia mechanizmów kontroli ryzyka braku zgodności
wykorzystaniu komórek 1 i 2 linii obrony w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
efektywnego wykorzystywania weryfikacji bieżącej i testowania pionowego w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności
określenia zakresu niezbędnego raportowania o ryzyku braku zgodności
MODUŁ 4. COMPLIANCE WG REKOMENDACJI H A INNE WYTYCZNE I REGULACJE

Rekomendacja H a bank, o którym mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,
Rekomendacja H a instytucjonalny system ochrony w bankowości spółdzielczej
Rekomendacja H a whistleblowing
Rekomendacja H a inne Rekomendacje i wytyczne KNF
Rekomendacja H a Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
Rekomendacja H a wytyczne EBA, ESMA, Komitet Bazylejski
Cel modułu - zrozumienie i opanowanie umiejętności:

dostosowania sposobu implementacji Rekomendacji H do innych obowiązujących już wytycznych i regulacji
zapewniania spójności wprowadzonych rozwiązańw obecnym otoczeniu prawnym
wdrażania przyszłych wytycznych i regulacji w oparciu o rozwiązania przyjęte w Rekomendacji H.
ETAP 2: DWA MIESIĄCE PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA PRZEPROWADZANY JEST EGZAMIN.

PO ZDANIU EGZAMINU OTRZYMAJĄ PAŃSTWO CERTYFIKAT WYSTAWIONY PRZEZ STOWARZYSZENIE COMPLIANCE POLSKA.

Informacje o prelegentach:

Dr Łukasz Cichy


Dr Łukasz Cichy jest ekspertem GRC (Governance Risk Compliance) w zespole Ryzyka regulacyjnego i Compliance kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w zagadnieniach corporate governance, kontroli wewnętrznej, compliance, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem i whistleblowingu.
W kancelarii doradza podmiotom z sektora finansowego m.in. we wdrożeniu wymogów regulacyjnych w obszarze szeroko rozumianego zarządzania, w szczególności odnośnie Rekomendacji H, Rekomendacji Z, whistleblowingu, ładu korporacyjnego dla podmiotów nadzorowanych oraz wymogów dotyczących polityki wynagrodzeń.
Jest autorem wielu artykułów i opracowań, w tym m.in. broszury UKNF „Funkcja compliance w bankach”. Wchodzi w skład rady naukowej czasopisma „Compliance” wydawanego przez Instytut Compliance. Jest doświadczonym i cenionym szkoleniowcem mającym na swoim koncie liczne szkolenia i seminaria dla słuchaczy z sektora finansowego.
Współpracował ze Stowarzyszeniem Compliance Polska, Instytutem Compliance, Instytutem Audytorów Wewnętrznych IIA Polska, Polskim Instytutem Dyrektorów, Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem Polrisk. W 2017 r. został nagrodzony wyróżnieniem przez Stowarzyszenie Compliance Polska za działanie na rzecz rozwoju i podnoszenia standardów compliance. Ukończył podyplomowe studia z zakresu zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych w Szkole Głównej Handlowej i studia doktoranckie na WPIA UW.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1970 23% VAT

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby,
materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin
obiad, poczęstunek podczas przerw

Wydarzenie: Specjalistyczny Certyfikat w Zakresie Budowania Compliance w Oparciu o Rekomendację H KNF