Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/spelnienie-wymagan-prawnych-w-zakresie-ochrony-srodowiska-i-ich-wplyw-na-ryzyko-biznesowe-firmy-35777-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie Spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich wpływ na ryzyko biznesowe firmy
Cel: zapoznanie z podstawowymi obowiązkami firmy wynikającymi z aktualnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji ewentualnego ich nieprzestrzegania

Szkolenie skierowane jest do:

Projektu są osoby dorosłe pracujące w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby, filie, oddziały na terenie województwa śląskiego w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnienie, które są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji

Program szkolenia:

Harmonogram szkolenia

Spełnienie wymagań prawnych w zakresie ochrony środowiska i ich wpływu na ryzyko biznesowe
Dzień 1
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. Wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- źródła emisji zanieczyszczeń
- kiedy zgłoszenie lub pozwolenie
3. Gospodarka wodno-ściekowa - pozwolenia wodnoprawne
- wprowadzanie ścieków do wód i do ziemi
- pobór wód
- wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji
4. Wytwarzanie odpadów
- program a informacja o wytwarzanych odpadach
- zezwolenie na prowadzenie gospodarowania odpadami (zbieranie, odzysk, unieszkodliwianie)
- program gospodarki odpadami dla firm serwisowych
5. Kary, grzywny i inne sankcje prawne

Dzień 2

1. Podstawy prawne
2. Zasady prawidłowego prowadzenia Kart przekazania odpadów
3. Zasady prawidłowego prowadzenia Kart ewidencji odpadu
4. Zbiorcze zestawienie odpadów
5. Zasady magazynowania odpadów
6. Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
- źródła powstawania substancji wprowadzanych do powietrza
7. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
- ścieki bytowe
- wody opadowe
8. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami - podstawy prawne
- obowiązek sporządzania raportu o wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji
Test / ankieta ewaluacyjna

Informacje o prelegentach:

mgr Agnieszka Kotlarska

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78.76 w 80% dofinansowane z UE

Cena zawiera:

catering+ materiały szkoleniwe + certyfikat/ zaświadczenie ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 - Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

ADRESATEM Projektu są osoby dorosłe pracujące w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby, filie, oddziały na terenie województwa śląskiego w oparciu o umowę o pracę, samozatrudnienie, które są zainteresowane zdobyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji

Wydarzenie: Spełnienie Wymagań Prawnych w Zakresie Ochrony Środowiska i ich Wpływ na Ryzyko Biznesowe Firmy