STANDARDY US GAAP – PRAKTYCZNE ZAGADNIENIA

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie z koncepcjami rachunkowości, kluczowymi zagadnieniami regulowanymi US GAAP oraz przedstawienie różnic pomiędzy polskim prawem bilansowym/MSSF a US GAAP.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, pracowników działów księgowości raportujących dla inwestorów wg US GAAP, analityków, doradców finansowych oraz inwestycyjnych, inspektorów kredytowych oraz innych użytkowników sprawozdań finansowych sporządzonych wg US GAAP a także wszystkich osób posiadających wiedzę finansową zainteresowanych zagadnieniami regulacji wg US GAAP.

Program szkolenia

1. Ogólna charakterystyka regulacji US GAAP oraz związanych z nimi interpretacji:
a) kluczowe założenia koncepcyjne US GAAP w tym: zakres przedmiotowy i cele rachunkowości, cechy jakościowe informacji finansowej, porównywalność, zasada prawidłowego i rzetelnego obrazu, przewaga treści nad formą, zasada kontynuacji działania, zagadnienia wyceny bilansowej w rachunkowości – koszt historyczny a koszty bieżące oraz inne koncepcje wyceny, zasada współmierności oraz koncepcja zachowania kapitału,
b) składniki sprawozdania finansowego opisujące sytuację finansową (aktywa, zobowiązania i kapitały własne, przychody i koszty),
c) główne różnice w zasadach i podejściu koncepcyjnym między PSR/MSSF a US GAAP,
d) zakres objęty regulacjami, krótka informacja dotycząca SFAS , znaczenie biuletynów np. APB, regulacji SEC,
e) rola polityki rachunkowości grupy kapitałowej, korekty błędów, zmiana polityki rachunkowości – charakterystyka, ujęcie w sprawozdaniu finansowym.

2. Kluczowe obszary różnic w prezentacji sprawozdania finansowego przygotowanego wg PSR/MSSF i regulacji US GAAP:
a) struktura, treść, zasady ogólne i wymogi odnośnie sprawozdania finansowego,
b) prezentacja bilansu tym: układ, agregacja informacji, prezentacja aktywów obrotowych i trwałych, zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym pożyczki, struktura kapitału własnego,
c) sprawozdania dla właścicieli- zestawienie zmian w kapitale własnym (klasyfikacja i charakterystyka), w tym ujęcie niezrealizowanych zysków i strat kapitałowych, transakcji w walutach obcych,
d) raport o wynikach finansowych w danym roku- rachunek operacji (rachunek zysków i strat), w tym: przychody, koszty i wydatki, rodzaje działalności ( działalność kontynuowana i zaniechana),
e) rachunek przepływów środków pieniężnych, w tym prezentacja działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
f) noty uzupełniające do sprawozdania finansowego.

3. Charakterystyka kategorii bilansowych- podstawowe obszary różnić. Ujawnianie, wycena oraz ujęcie w sprawozdaniu finansowym:
a) koncepcja kosztu historycznego jako podstawa wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań,
b) środki pieniężne i ich ekwiwalenty, należności (klasyfikacja, prezentacja, wycena, odpisy) oraz przedpłaty (zasady rozliczenia w czasie),
c) inwestycje krótkoterminowe, w tym instrumenty finansowe oraz transakcje zabezpieczające,
d) zapasy – podstawowe informacje (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
e) długoterminowe aktywa trwałe, w tym:
– środki trwałe: (definicja i klasyfikacja rzeczowych aktywów trwałych, początkowa wycena, aktywa trwałe pozyskane w wyniku transakcji niepieniężnych, ujęcie kosztów finansowania zewnętrznego oraz dalszych nakładów poniesionych na rzeczowe aktywa trwałe, wycena na dzień bilansowy, zasady amortyzacji, odpisy z tytułu utraty wartości, wycofanie z użytkowania, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień),
– wartości niematerialne oraz inne aktywa o charakterze trwałym (definicja i kategorie, wycena bilansowa, ujmowanie w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniu finansowym , nabywanie w ramach transakcji połączeniowych, ujęcie prac badawczych i rozwojowych, zagadnienia dotyczące oprogramowania, okres użytkowania, zasady amortyzacji, zasady wycofania z użytkowania).
f) instrumenty finansowe – podstawowe informacje, klasyfikacja i prezentacja, instrumenty podstawowe i pochodne, wykorzystanie instrumentów pochodnych w rachunkowości zabezpieczeń (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
g) pozostałe inwestycje długoterminowe, w tym wartość firmy, relacje z klientami,
h) zobowiązania krótkoterminowe (rodzaje, klasyfikacja, prezentacja, wycena),
i) zadłużenie o charakterze długoterminowym, w tym pożyczki oraz emisja obligacji i innych papierów dłużnych,
j) rezerwy, w tym rezerwy dotyczące świadczeń pracowniczych (rodzaje, zasady tworzenia, wycena),
k) zagadnienia podatku odroczonego,
l) kapitał własny (klasyfikacja i prezentacja bilansowa),
m) aktywa przeznaczone do zbycia,
n) utrata wartości aktywów, zasady i prezentacja w sprawozdaniu finansowym.

4. Charakterystyka kategorii rachunku zysków i strat:
a) rozpoznawanie i pomiar przychodów i kosztów (wydatków) operacyjnych, zysków i strat, przychodów i kosztów finansowych, w tym sposób ujęcia i moment rozpoznania przychodów np. prowizji i odsetek,
b) ujęcie zdarzeń działalności zaniechanej, zmiana polityki rachunkowości,
c) podatek odroczony,
d) znaczenie szacunków,
e) forma prezentacji,
f) zysk na akcję podstawowy i rozwodniony.

5. Wybrane zagadnienia szczególne:
a) leasing – (rodzaje i formy leasingu, przedmioty leasingu, opłaty leasingowe, możliwość uczestniczenia strony trzeciej w transakcjach, transakcje między jednostkami powiązanymi, subleasing i podobne transakcje, interpretacje FASB , ujęcie transakcji leasingowych w sprawozdaniu finansowym, zakres ujawnień). (ilość tematu do omówienia według potrzeb Zleceniodawcy),
b) ujęcie podatku – podatek stanowiący zobowiązanie podatkowe oraz podatek odroczony (rozpoznawanie, aktywa i rezerwy na podatek, ujęcie w sprawozdaniu finansowym),
c) rachunkowość segmentów (klasyfikacja segmentów, zakres ujawnień),
d) pozycje w walutach obcych – charakterystyka, zasady przeliczania,
e) kapitalizacja odsetek, definicja , struktura i ujecie kosztów finansowania zewnętrznego,
f) zasady rozpoznawania przychodów, ich struktura i moment rozpoznawania, specyfika firm usługowych,
g) krótka charakterystyka zagadnienia ujęcia specyfiki biznesów, w tym czynników ryzyka.

6. Podmioty powiązane, grupa kapitałowa:
a) podmioty powiązane, skonsolidowane sprawozdanie finansowe – (cel i zakres kontroli, grupa kapitałowa, podmiot dominujący, jednostki zależne, stowarzyszone i współzależne, jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe, obowiązek sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wycena zaangażowań w podmioty powiązane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym, metody konsolidacji, kapitały mniejszości, rozliczanie transakcji w grupie, zakres ujawnień),
b) połączenia jednostek – (formy połączenia, metody rozliczania, ewidencja zakupu udziałów, ujęcie w sprawozdaniu finansowym, rozliczanie dodatniej i ujemnej wartości firmy).

Case study
Analiza przykładowego sprawozdania finansowego sporządzonego wg US GAAP na przykładzie wybranej spółki notowanej na rynku amerykańskim (formularz 10-K oraz raport roczny grupy kapitałowej).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum Warszawy lub w siedzibie Akademii Biznesu MDDP

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Grażyna Machula – były dyrektor finansowy w BRE Corporate Finance SA. Opiniodawca na zlecenie Senatu RP projektu ustawy o rachunkowości. Opracowywała analizy makroekonomiczne, analizy finansowe spółek publicznych oraz analizy rynku kapitałowego dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz współpracowała w przygotowaniu regulacji prawnych (Zarządzenia Przewodniczącego KPW) w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości obowiązującej na rynku kapitałowym.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu MDDP

Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Poznań

centrum miasta

woj. wielkopolskie

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

Warszawa

Siedziba Akademii Biznesu lub centrum miasta

woj. mazowieckie

Centrum miasta lub siedziba Akadremii Biznesu

Warszawa

Centrum miasta lub siedziba Akademii Biznesu

woj. mazowieckie

Centrum miasta

Warszawa

Centrum miasta

woj. mazowieckie

Centrum miasta

Warszawa

Centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!