Szkolenie

Statystyczne narzędzia w zarządzaniu jakością - przegląd

O szkoleniu

Przedmiot szkolenia:
Prezentacja metod statystycznych wykorzystywanych w zapewnieniu jakości: metody statystyczne w opisie, nadzorowaniu procesu, jego doskonaleniu oraz w kontroli odbiorczej. Przedstawienie i interpretacja treści zawartych w przewodniku nt. metod statystycznych ISO/TR 10017 Guidance on statistical techniques for ISO 9001:2000. Teoria, przykłady, ćwiczenia praktyczne.
Kto powinien wziąć udział?
• Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie,
• Pracownicy działów zapewnienia jakości, analitycy jakości,
• Osoby z nadzoru technologicznego (technolodzy, kierownicy, mistrzowie),
• Pracownicy kontroli jakości,
• Osoby uczestniczące w pilotażowych wdrożeniach metod statystycznych.

Program szkolenia

• Wprowadzenie. Miejsce metod statystycznych w systemach zarządzania jakością. Metody statystyczne w normach ISO. Charakterystyka Raportu Technicznego PKN-ISO/TR 10017:2003 „Wytyczne dotyczące technik statystycznych odnoszących się do ISO 9001:2001”. Zakres stosowania i krótka charakterystyka metod statystycznych (kontrola odbiorcza-statystyczne plany odbiorcze, statystyczne sterowanie procesem (SPC), nadzorowanie systemów kontrolno-pomiarowych (MSA), doskonalenie procesów, wnioskowanie statystyczne w badaniach laboratoryjnych, ocena niezawodności).Oprogramowanie metod statystycznych wykorzystywanych w zarządzaniu jakością – prezentacja komputerowa wybranych aplikacji (Quantum, QDA). Metody statystyczne w zarządzaniu jakością w Internecie – zasoby , dostęp do zasobów.
• Podstawowa statystyczna analiza danych Proces – przekształcanie wejść w wyjścia (proces produkcyjny, pomiarowy, itd.). Klasyfikacja przyczyn generujących zmienność w procesie: przyczyny zwykłe (przypadkowe), przyczyny szczególne (wyznaczalne). Pojęcia procesu stabilnego (pod kontrolą) i rozregulowanego (poza kontrolą) w znaczeniu statystycznym. Statystyka – sposób na ilościowy opis zmienność, statystyka – nadanie sensu i znaczenia danym. Dane do analizy statystycznej – dane mierzalne, dane atrybutowe. Statystyczny opis zbioru danych (statystyczny opis zmienności) – miary położenia: średnia arytmetyczna, mediana, moda; miary rozrzutu: wariancja, odchylenie standardowe, rozstęp; miary pozycji: kwartyle, percentyle – obliczanie i interpretacja. Graficzne metody prezentacji danych: wykres pudełkowy, histogram (rozkład empiryczny). Rozkład normalny. Reguła trzech odchyleń standartowych. Graficzny test normalności. Wyznaczanie frakcji realizacji poza granicami specyfikacji w przypadku gdy analizowany parametr podlega ze względu na zmienność rozkładowi normalnemu.
• Statystyczne sterowanie procesem (SPC) – kompendium. Ocena zdolności procesu .Podejście klasyczne, idea rachunkowa. Podstawowe współczynniki zdolności jakościowej procesu: Cp, Cpk (zdolność krótkoterminowa, ang. short term capability),Pp, Ppk (zdolność długoterminowa, ang. long term capability) – obliczanie i interpretacja, możliwości praktycznego wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem procesów ciągłych. Współczynniki zdolności maszyny Cm, Cmk – zasada przeprowadzania oceny, interpretacja. Karty kontrolne jako narzędzie monitorowania i doskonalenia procesu. Zasady funkcjonowania kart kontrolnych: metody konstrukcji, wykorzystanie (zbieranie danych, zasady tworzenia próbek, czytanie karty kontrolnej – identyfikacja nieprzypadkowych układów punktów - serie, trendy, obklejanie linii centralnej, obklejanie linii kontrolnych, testy strefowe ...). Rodzaje kart kontrolnych (dla właściwości mierzalnych, według oceny alternatywnej) Konstrukcja kart kontrolnych Shewharta dla cech mierzalnych (wartości średniej i rozstępu, wartości średniej i odchylenia standardowego, mediany i rozstępu, pojedynczych obserwacji i ruchomego rozstępu) i według oceny alternatywnej (liczby jednostek niezgodnych (np), frakcji jednostek niezgodnych (p), liczby niezgodności (c), liczby niezgodności na jednostkę (u)). Zasady optymalnego doboru karty i jej wykorzystania.
• Metody statystyczne w Six Sigma. Kultura organizacyjna Six Sigma – krótka charakterystyka, cechy szczególne , algorytm doskonalenia procesów DMAIC, umiejscowienie określonych metod statystycznych w kolejnych etapach algorytmu doskonalenia. Podstawowe miary jakości w Six Sigma. Liczba defektów na jednostkę (DPU), liczba defektów na sposobność ((DPO), liczba defektów na milion sposobności (DPMO). Sigmowa skala poziomu jakości – geneza, przeliczanie DPMO na skalę sigmową. Pojęcie jakości doskonałej. Wskaźniki wydajności procesu.
• Analiza systemów pomiarowych (MSA) - kompendium. Zmienność w przypadku procesu pomiarowego ( od przyrządu (EV), od operatora (AV) , od procesu tj. od części-do-części (PV), zmienność całkowita (TV) Poprawność (błąd systematyczny, liniowość, stabilność), precyzja (powtarzalność , odtwarzalność). Metody oceny powtarzalności i odtwarzalności – metoda rozstępu R, metoda średniej i rozstępu R&R, metoda ANOVA. Metoda średniej i rozstępu R&R. Kryteria oceny zdatności systemu pomiarowego do nadzorowania procesu z określoną dokładnością. Zdolność systemów pomiarowych, wyznaczanie i interpretacja współczynników Cg, Cgk. Analiza systemów pomiarowych w przypadku oceny atrybutowej – uwagi ogólne (cechy oceny alternatywnej: jednoznaczność (ang. uniformity), skuteczność (ang. effectiveness), przeoczenie (ang. miss), fałszywy alarm (ang. false alarm), błąd systematyczny (ang. bias).
• Statystyczna kontrola odbiorcza – kompendium. Statystyczne plany odbiorcze – zasada funkcjonowania, podstawowe pojęcia i parametry (AQL, LQ, funkcja operacyjno-charakterystyczna planu tj. krzywa OC ), ogólna charakterystyka planów w przypadku oceny alternatywnej oraz cech mierzalnych, zasady doboru planu. Omówienie i interpretacja norm: PN-ISO 2859-1+AC1:1996 „Plany badania na podstawie akceptowalnego poziomu jakości (AQL) stosowane podczas kontroli partii za partią” (norma zgodna z ANSI/ASQ Z1.4-2003 ), PN-ISO 2859-1:2003 „Schematy kontroli indeksowane na podstawie granicy akceptowanej jakości (AQL) stosowane do kontroli partii za partią” ,PN-ISO 2859-2:1996 „Plany badania na podstawie jakości granicznej”PN-ISO 2859-3:1996 „Procedury kontroli skokowej” PN-ISO 3951:1997 „Kontrola wyrywkowa procentu jednostek niezgodnych na podstawie liczbowej oceny właściwości, procedury i nomogramy”
• Metody statystyczne w doskonaleniu procesu – wybór zagadnień. Zasady wnioskowania statystycznego. Analiza wariancji (ANOVA), regresja i korelacja, planowanie eksperymentu (DOE) – zasada metod, możliwości wykorzystania
• Metody statystyczne w niezawodności – wybór zagadnień. Podstawowe pojęcia związane z niezawodnością – układy naprawialne i nienaprawialne, rodzaje układów, wskaźniki niezawodności (średni czas pracy, średni czas pomiędzy awariami), krzywa wannowa, rozkłady wykorzystywane w analizie niezawodności
• Podsumowanie, dyskusja
• Sprawdź się – metody statystyczne w zarządzaniu jakością w 25 pytaniach I 25 odpowiedziach.
Ćwiczenia:
• Podstawowa, statystyczna analiza danych (obliczanie i interpretacja parametrów opisowych, interpretacja histogramu, wykorzystanie reguły trzech odchyleń standartowych.
• Graficzny test normalności (normal probability plot) – interpretacja.
• Wyznaczanie i interpretacja współczynników zdolności procesu Cp, Cpk, Pp, Ppk
• Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta w przypadku właściwości mierzalnych – studium przypadku.
• Konstrukcja i interpretacja kart kontrolnych Shewharta w przypadku oceny alternatywnej – studium przypadku.
• Ocena powtarzalności i odtwarzalności systemu pomiarowego – metoda R&R , obliczanie, interpretacja wyników.
• Ocena zdolności systemu pomiarowego – obliczanie i interpretacja współczynników zdolności systemu pomiarowego Cg,Cgk.
• Zdatności systemu pomiarowego w przypadku oceny alternatywnej (go/ no go) – interpretacja wyników.
• Ocena zgodności ocen – wykorzystanie i interpretacja wyników w przypadku metody Cohena.
• Statystyczne plany odbiorcze – dobór i funkcjonowanie plany w przypadku oceny alternatywnej.
• Statystyczne plany odbiorcze – dobór i funkcjonowanie plany w przypadku cech mierzalnych.
• Dobór planu (według oceny alternatywnej lub na podstawie wartości mierzalnych) na podstawie norm PN-ISO.
• Wykorzystanie testów statystycznych oraz analizy wariancji (ANOVA) w analizie możliwości doskonalenia procesu - studium przypadków.
• Interpretacja wyników analizy wariancji (ANOVA),analizy regresji oraz planowania eksperymentu (DOE).
• Wyznaczanie i interpretacja podstawowych wskaźników niezawodności.

Czas trwania

3 dni x 6 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
zapytaj o cenę

Prelegenci

Cytat
trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie metod statystycznych w zarządzaniu jakością, metod statystycznych w Six Sigma.

Gdzie i kiedy

Kraków 1 stycznia - 31 grudnia 2015
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
12 397 18 81
b.d.
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu.
Weź udział

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!