Stres w miejscu pracy i w życiu prywatnym. Wpływ stresu na zdrowie i jakość życia

O szkoleniu

Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu a także analizie wpływu stresu na zdrowie i jakość życia. Zrozumienie źródeł stresu pozwala na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych a brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym.

Ostatnie dwa lata pokazały nam dobitnie, że kumulacja stresogennych czynników zewnętrznych takich jak pandemia koronawirusa, skutki społeczne i ekonomiczne wojny na Ukrainie oraz wysoka i nadal rosnąca inflacja, z jaką zmagamy się od kilku miesięcy pozostawiają w nas określone doświadczenia i przeżycia a także mogą odciskać określony ślad w postaci negatywnych emocji takich jak zagubienie, niepokój, lęk, obniżony nastrój czy nawet depresja a ich źródłem może być długotrwały stres wynikający z niepewności o własną przyszłość i dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Skutki zdrowotne przewlekłego stresu dla osoby poddawanej różnym - szczególnie długotrwałym – przeciążeniom mogą być bardzo poważne i mogą się odbijać na jej zdrowiu i funkcjonowaniu społecznym. Stres może być bowiem czynnikiem wyzwalającym rozwój wielu dolegliwości a także chorób w tym o podłożu kardiologicznym, gastroenterologicznym, alergologicznym czy dermatologicznym.

Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, może przyjść nagle i nieoczekiwanie ale można nim odpowiednio zarządzać aby nie wyrządzał szkód, które mogą poważnie utrudniać a nawet zagrozić naszemu życiu prywatnemu i zawodowemu.

W efekcie nasilonego stresu organizacyjnego pracownik staje się mniej efektywny, może popełniać błędy a spadek motywacji i towarzyszące mu obniżone poczucie sensu a także własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub zmuszania się do pracy w miejscu, które kojarzy się negatywnie.

Na co dzień 3 dziedziny zajmują się stresem i jego skutkami: medycyna, psychologia i socjologia organizacji. W trakcie tego szkolenia, każda z tych 3 perspektyw zostanie omówiona w praktycznej i przystępnej formie po to by zbudować lub pogłębić świadomość jak skomplikowany i wielopostaciowy może być stres i jakie konsekwencje może nieść dla ludzkiego zdrowia w postaci negatywnych stanów emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych czy rozwoju niektórych chorób a także problemów w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i z najbliższymi.

Siła zależności między nimi może być czasami bardzo silna a brak ich odpowiedniego rozpoznania może nieść niepowetowane straty nie tylko na poziomie jednostkowym ale i większych zbiorowości. 

Dlaczego warto wziąć udział?


Szkolenie koncentruje się na przyczynach, przebiegu i skutkach stresu a także analizie wpływu stresu na zdrowie i jakość życia. Zrozumienie źródeł stresu pozwala na szukanie rozwiązań wyjścia z sytuacji stresogennych a brak tej wiedzy czy świadomości może rodzić kolejne napięcia i przeciążenia, które kanalizują się zarówno w miejscu pracy, jak i naszym życiu osobistym.

Ostatnie dwa lata pokazały nam dobitnie, że kumulacja stresogennych czynników zewnętrznych takich jak pandemia koronawirusa, skutki społeczne i ekonomiczne wojny na Ukrainie oraz wysoka i nadal rosnąca inflacja, z jaką zmagamy się od kilku miesięcy pozostawiają w nas określone doświadczenia i przeżycia a także mogą odciskać określony ślad w postaci negatywnych emocji takich jak zagubienie, niepokój, lęk, obniżony nastrój czy nawet depresja a ich źródłem może być długotrwały stres wynikający z niepewności o własną przyszłość i dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny.

Skutki zdrowotne przewlekłego stresu dla osoby poddawanej różnym - szczególnie długotrwałym – przeciążeniom mogą być bardzo poważne i mogą się odbijać na jej zdrowiu i funkcjonowaniu społecznym. Stres może być bowiem czynnikiem wyzwalającym rozwój wielu dolegliwości a także chorób w tym o podłożu kardiologicznym, gastroenterologicznym, alergologicznym czy dermatologicznym.

Stresu nie da się całkowicie wyeliminować, może przyjść nagle i nieoczekiwanie ale można nim odpowiednio zarządzać aby nie wyrządzał szkód, które mogą poważnie utrudniać a nawet zagrozić naszemu życiu prywatnemu i zawodowemu.

W efekcie nasilonego stresu organizacyjnego pracownik staje się mniej efektywny, może popełniać błędy a spadek motywacji i towarzyszące mu obniżone poczucie sensu a także własnej wartości będą kolejnymi elementami spirali stresu od których już krok do uciekania się do zwolnień lekarskich lub zmuszania się do pracy w miejscu, które kojarzy się negatywnie.

Na co dzień 3 dziedziny zajmują się stresem i jego skutkami: medycyna, psychologia i socjologia organizacji. W trakcie tego szkolenia, każda z tych 3 perspektyw zostanie omówiona w praktycznej i przystępnej formie po to by zbudować lub pogłębić świadomość jak skomplikowany i wielopostaciowy może być stres i jakie konsekwencje może nieść dla ludzkiego zdrowia w postaci negatywnych stanów emocjonalnych, zaburzeń psychosomatycznych czy rozwoju niektórych chorób a także problemów w relacjach ze współpracownikami, przełożonymi i z najbliższymi.

Siła zależności między nimi może być czasami bardzo silna a brak ich odpowiedniego rozpoznania może nieść niepowetowane straty nie tylko na poziomie jednostkowym ale i większych zbiorowości. 

 

Co zyskają uczestnicy szkolenia

Szkolenie pomoże w zbudowaniu lub pogłębieniu nie tylko wiedzy, ale i umiejętności oraz kompetencji w zakresie rozpoznawania, jak i radzenia sobie z sytuacjami, których wspólnym mianownikiem jest stres. Ma charakter interaktywny dzięki czemu jego uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji na temat miejsca i wpływu stresu na ich życie zawodowe i rodzinne a także budowania lub pogłębiania świadomości na temat wzajemnych zależności miedzy nimi.

Ważnym elementem spotkania będą warsztaty w grupie uczestników, których celem będzie omówienie i analiza otaczających ich sytuacji czy procesów po to by lepiej zrozumieć ich szerszy kontekst, znaczenie i wspólnie wypracować strategie, które mogą odgrywać szczególną rolę w środowisku charakteryzującym się nieustającą presją, wieloma równocześnie docierającymi bodźcami a także zmianami, które przedefiniowują w sposób radykalny nasze wcześniejsze życie.

Kształtowanie umiejętności rozpoznawania w porę nadchodzącego kryzysu może się okazać nie do przecenienia w wielu życiowych sytuacjach, z jakimi mamy lub możemy mieć do czynienia. To pierwszy istotny krok by nauczyć się jak można zarządzać stresem. Kolejnym powinna być interwencja czyli działanie nakierowane na eliminację lub złagodzenie stresu a jeśli to niemożliwe to na przyjęcie takiej perspektywy, która pomoże w budowanie odporności na wzmożony stres. 

Kto powinien wziąć udział?

wszystkich osób zainteresowanych tematem zarządzania stresem

Program szkolenia

MODUŁ I. BURZA MÓZGÓW

 1. Jak rozumiemy i odczuwamy stres 
 2. Czy potrafimy radzić sobie ze stresem i co chcielibyśmy z nim zrobić
 3. Stres nasz powszedni - próba spojrzenia z metapozycji 

MODUŁ II. RÓŻNE KONCEPCJE NA TEMAT STRESU: UJĘCIE MEDYCZNE, PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE

 1. Fizjologiczne, psychologiczne i socjologiczne podstawy oraz uwarunkowania stresu
 2. Stresory egzogenne i endogenne 
 3. Wpływ stresu na organizm ludzki oraz dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny

MODUŁ III. STRES JAKO CZYNNIK PRZEŻYWANIA I ROZWOJU CHORÓB 

 1. Choroba w rodzinie, przełomowe wydarzenia i nagłe zmiany osobiste jako czynniki stresogenne
 2. Stres a objawy psychosomatyczne i rozwój wybranych chorób 
 3. Wpływ stresu na stan emocjonalny

MODUŁ IV. KULTURA ORGANIZACJI: KIEDY OBNIŻA A KIEDY PODWYŻSZA POZIOM STRESU

 1. Eustres i dystres w miejscu pracy
 2. Czynniki sprzyjające spadkowi i wzrostowi motywacji
 3. Kiedy może nam grozić wypalenie zawodowe

MODUŁ V. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY STRESEM ORGANIZACYJNYM I W ŻYCIU PRYWATNYM

 1. Kiedy przychodzi nieoczekiwany stres i zmienia nasze życie 
 2. Radykalne zmiany zawodowe, dynamika procesów grupowych i ich wpływ na życie osobiste 
 3. Stres a work-life balance 

MODUŁ VI. WYBRANE STRATEGIE ZARZĄDZANIA STRESEM – WARSZTATY

 1. Fazy procesu zarządzania stresem - jak je wdrożyć
 2. Jak osiągnąć dobrostan w życiu (well-being)
 3. Czy możemy wyjść „poza stres”

Czas trwania

szkolenie online 09:00-15:00szkolenie stacjonarne 09:00-16:00

Prelegenci

DR MACIEJ ROGALA

Praktyk i ekspert rynku medycznego, badacz, konsultant i coach. Specjalizuje się w projektach z obszaru jakości życia związanej ze zdrowiem, zarządzania relacjami ludzkimi i stresem organizacyjnym, rozwijania umiejętności menedżerskich, strategii rozwoju zawodowego i kultury organizacji oraz komunikacji wewnętrznej i z otoczeniem biznesowym.

Wyznaje zasadę, że każdą firmę, grupy pracowników czy konkretne osoby można wyróżnić na rynku w oparciu o jakąś unikalną cechę - w trakcie szkoleń i projektów doradczych pomaga znaleźć tę wartość, odpowiednio ją wyeksponować i sprzedać na rynku.

Z rynkiem ochrony zdrowia związany jest od roku 1999. Posiada wieloletnie doświadczenie menedżerskie, koordynował projekty w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej w obszarze rozwoju biznesu i potencjału ludzkiego, efektywności zarządczej i organizacyjnej, budowania rozpoznawalności marki i public relations. Na co dzień szkoli menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz personel medyczny i administracyjny klinik, szpitali, przychodni i centrów medycznych oraz doradza podmiotom medycznym, jak rozwijać się i stać się konkurencyjną organizacją.

Oprócz branży medycznej, prowadzi zajęcia warsztatowe oraz szkolenia i projekty doradcze dla kadry zarządzającej w sektorze usług, nowych technologii i przemysłu. Specjalizuje się w szkoleniach i projektach doradczych z obszaru kontroli zarządczej i controllingu strategicznego, tworzenia biznes planów i projektów innowacyjnych, strategii rozwoju firmy i instytucji, budowania relacji z klientem, zarządzania stresem i jego wpływem na zdrowie, budowania zespołów zadaniowych i komunikacji wewnętrznej oraz wpływu komunikacji marketingowej na różne grupy interesariuszy. 

Ma na swoim koncie przeszkolonych blisko 3 tysiące osób. Prowadzi warsztaty, szkolenia, także wykłady i seminaria z marszałkami województw odpowiedzialnymi za ochronę zdrowia, prezesami zarządów prywatnych szpitali oraz sieci przychodni, dyrektorami zarządzającymi i medycznymi szpitali klinicznych i specjalistycznych, kierownikami klinik, ordynatorami oddziałów, pielęgniarkami oddziałowymi, menedżerami średniego szczebla oraz personelem medycznym (lekarzami, dentystami, pielęgniarkami, położnymi, rehabilitantami, diagnostami) i administracyjnym (kierownikami, rejestratorkami, pracownikami sekretariatów) w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych. 

Na co dzień pracuje w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania Instytutu Zdrowia Publicznego, Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego-Collegium Medicum w Krakowie. Od wielu lat współpracuje w ramach wspólnych projektów naukowych i badań klinicznych z I Kliniką Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Wydziału Lekarskiego UJ CM oraz  Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii Wydziału Lekarskiego UJ CM działających na bazie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. W ramach tej działalności badawczej kieruje projektami skierowanymi na poszukiwanie czynników, które osłabiają lub wzmacniają przebieg procesu leczenia pacjentów w przebiegu wybranych chorób przewlekłych. 

Pełni funkcję wykładowcy Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, gdzie był odpowiedzialny m. in. za szkolenia z zakresu kontroli zarządczej, zarządzania w podmiotach leczniczych oraz zarządzania finansami w projekcie UE „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych” sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia i realizowanym przez Naczelną Izbę Lekarską w Warszawie skierowanym do 800 przedstawicieli kadry zarządzającej i administracyjnej wszystkich typów podmiotów leczniczych na terenie całej Polski. 
Koordynuje prowadzone w języku angielskim kursy dla studentów medycyny z różnych stron świata studiujących w Szkole Medycznej dla Obcokrajowców UJ CM oraz  uczestników międzynarodowych studiów doktoranckich w UJ CM z zakresu tworzenia biznes planów i przedsiębiorczości. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu wykładów i praktycznych warsztatów dla wyższej kadry zarządzającej na studiach MBA na uczelniach w Krakowie, Warszawie i Toruniu oraz studiach podyplomowych z zakresu ochrony zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim.

Posiada wieloletnie doświadczenie projektowe zdobyte w dziedzinie medycyny i nauk o zdrowiu. Był członkiem zespołu badawczego i trenerskiego w międzynarodowym projekcie: „ProHealth 65+” Health promotion and prevention of risk: actions for seniors” (gdzie m. in odpowiadał za szkolenia dla lekarzy rodzinnych), w zespole eksperckim w ramach analizy perspektyw zastosowania w Polsce metodologii Oceny Skutku Zdrowotnego (Health Impact Assessment - HIA) – w ramach projektu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”, (konsorcjum „Nauka i Zdrowie”) czy w projekcie łączącym biznes z nauką w „Opracowanie nowego kandydata na lek mikrobójczy zapobiegający przenoszeniu wirusa HIV”.
Jest doktorem nauk o zdrowiu. Absolwent UJ, specjalizuje się w dziedzinie zdrowia publicznego. Ukończył europejskie studia menedżerskie typu MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jest absolwentem Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, gdzie ukończył podyplomowe studia z zakresu ekonomiki i zarządzania firmami a na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego - studia podyplomowe z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.
Aktywnie działał w ramach takich organizacji jak: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych, Związek Pracodawców Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia oraz w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online
Hotel***** Radisson Blu

Kraków

Straszewskiego 17

woj. małopolskie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
880
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
 • Rozwiń
Zapisz się
Szkolenie online
po okresie promocji
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się
Szkolenie online - promocja
za zgłoszenia do 28 listopada
590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • Wsparcie poszkoleniowe Trenera
Zapisz się

Organizator

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków
ul. Podłączne 31
woj. małopolskie
Jesteśmy profesjonalną firmą szkoleniową. Nasz profesjonalizm opiera się na wiedzy o prowadzeniu firmy szkoleniowej i umiejętnościach obsługi naszych Klientów. To również otwartość na informacje płynące do nas z zewnątrz, umiejętność słuchania naszyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest uregulowanie płatności do min. 7 dni przed szkoleniem
 • Bezkosztowa anulacja możliwa do 8 dni przed planowanym terminem szkolenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Avenhansen Sp. z o.o.
30-218 Kraków ul. Podłączne 31
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!