Szkolenie: Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w drodze o ubieganie się o dotacje UE - warsztaty.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/studium-wykonalnosci-projektow-inwestycyjnych-w-drodze-o-ubieganie-sie-o-dotacje-ue-warsztaty-24609-id315

Informacje o szkoleniu

 • Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w drodze o ubieganie się o dotacje UE - warsztaty.


  ID szkolenia: 24609
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: UE, projekty unijne
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Łazienkowski
  ul. 29 Listopada 3b
  00-465 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni - 24 godziny
 • Organizator szkolenia:

  HMD Consulting
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedsiębiorstwa i instytucje planujące realizację inwestycji z udziałem środków finansowych UE muszą liczyć się z koniecznością opracowania studium wykonalności.
Jak to zrobić dobrze? Zapraszamy na praktyczne warsztaty wykorzystujące narzędzia IT, które znacznie ułatwiają przeprowadzenia analiz opłacalności projektów infrastrukturalnych JŚT oraz inwestycyjnych w sektorze MŚP !!!

Szkolenie polecamy zarówno osobom o dużym doświadczeniu przy realizacji projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności jak również tym osobom, które w nowej perspektywie budżetowej UE będą starały się o dofinansowanie swoich projektów z funduszy UE. Wiedza oraz doświadczenie nabyte na szkoleniu pozwoli na opracowanie matrycy logicznej oraz studium wykonalności projektu inwestycyjnego w ramach funduszy skierowanych do samorządów i podmiotów prywatnych.

Korzyści dla uczestników:

Zapoznanie się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
Nabycie praktycznej umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
Zapoznanie się z kryteriami i wymogami stosowanymi przez oceniających studium wykonalności,
poznanie najnowszych informacji dotyczących zagadnień Studium wykonalności inwestycji w ramach funduszy UE na lata 2007-2013,
poznanie zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
poznanie dobrych praktyk oraz wymiana doświadczeń w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,
zmotywowanie do przygotowywania studium wykonalności,
zmotywowanie do weryfikacji studium wykonalności opracowanych przez zewnętrznych wykonawców (np. firmy doradcze)
Metody pracy stosowane podczas szkolenia:

Zajęcia prowadzone będą metodą prezentacji teorii i poparcia jej praktyką oraz ćwiczeniami (pracą własną uczestników). Wykład polegać będzie na przedstawieniu materiału teoretycznego z ukierunkowaniem na przekazanie informacji niezbędnych dla praktycznego sporządzenia poszczególnych części studium wykonalności, ze szczególnym uwzględnieniem montażu finansowego wymaganego w projektach inwestycyjnych dofinansowanych ze środków UE.

Zajęcia praktyczne:

ćwiczenia indywidualne i grupowe, prowadzące do pozyskania umiejętności sporządzenia najważniejszych studium wykonalności,
analizy przypadków,
dyskusja nad przedstawionymi opracowaniami,
prezentacja poszczególnych opracowań
Ćwiczenia obejmować będą przeprowadzenie analizy finansowej i ekonomicznej projektu (analiza społecznych kosztów i korzyści) dla przykładowego projektu infrastrukturalnego. Możliwe jest, w przypadku szkolenia zamkniętego, przygotowanie przez uczestników zajęć analizy „własnego” przypadku (wymaga to jednak dostarczenia trenerowi wcześniej materiałów, w celu ich opracowania dla potrzeb prowadzonych zajęć).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie polecamy dla:

Pracowników urzędów samorządowych.
Pracowników podmiotów publicznych podlegających samorządom.
Osób lub instytucji chcących rozwinąć posiadaną wiedzę dotyczącą funduszy UE oraz umiejętności samodzielnego sporządzania aplikacji o dotacje.
Osób posiadających podstawową znajomość funduszy strukturalnych i programów operacyjnych (np. doświadczenia praktyczne lub wcześniejszy udział w szkoleniach, seminariach bądź konferencjach poświęconych w/w problematyce).

Program szkolenia:

Dzień I

Wprowadzenie do projektu inwestycyjnego.
Po co i jak studium wykonalności należy prawidłowo opracować?
Analiza obecnej sytuacji na obszarze objętym planowanym przedsięwzięciem.
Identyfikacja i cele projektu.
Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych. Analiza techniczna.
Jak prognozować, czyli jak bardzo ostrożne/optymistyczne podejście przyjąć?
Typy projektów inwestycyjnych i sposoby ich finansowania – ogólny, tabelaryczny przegląd programów wspierających inwestycje na lata 2007-2013 m.in. -

Regionalny Program Operacyjny;
Program Operacyjny - Infrastruktura i Środowisko 2007-2013,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dzień II

MATRYCA LOGICZNA jako wstęp do logiki interwencji w ramach Studium wykonalności - metodologia opracowania matrycy logicznej.
Praktyczne WARSZTATY dotyczące tworzenia matrycy logicznej projektu inwestycyjnego w ramach projektów realizowanych przez uczestników.

STUDIUM WYKONALNOŚCI - metodologia Studium wykonalności w ramach funduszy UE na lata 2007-2013 z uwzględnieniem różnic wynikających z poszczególnych
Regionalnych Programów Operacyjnych.

STUDIUM WYKONALNOŚCI - metodologia Studium wykonalności:

analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu
logika interwencji
analiza odbiorców projektu
analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora
Analiza ekonomiczna i finansowa – w projektach inwestycyjnych:

Wprowadzenie, różnice pomiędzy analizą finansową i analizą ekonomiczną,

Dzień III

ANALIZA FINANSOWA:

Źródła finansowania projektu,
Projekcja przepływów pieniężnych projektu,
Ustalenie poziomu dofinansowania projektu z funduszy UE – luka finansowa,
Wskaźniki efektywności inwestycji: FNPV/C, FRR/C, B/C-C,
Wskaźniki efektywności finansowej z kapitału własnego: FNPV/K, FRR/K, B/C-K,
Weryfikacja finansowej trwałości projektu.
ANALIZA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA:

Metoda wielokryteriowa,
Analiza kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych,
Wskaźniki efektywności inwestycji z uwzględnieniem kosztów i korzyści : ENPV, ERR.
ANALIZA WRAŻLIWOŚCI/RYZYKA.

WARSZTAT

ANALIZA PRZYKŁADOWYCH STUDIÓW WYKONALNOŚCI W PERSPEKTYWIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW W LATACH 2007-2013.

Informacje o prelegentach:

Aleksandra Klimczuk
Ekonomistka, trener i konsultant zarządzania z licencją Thames Valley University w Londynie. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania zmianą, przywództwa, komunikacji, zarządzania zespołem i przedsiębiorczości. Akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości doradca w zakresie pozyskiwania funduszy strukturalnych na inwestycje. Akredytowany doradca i trener Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu i wdrażaniu projektów inwestycyjnych i szkoleniowych oraz kierowaniu zespołami, w tym m.in. w samorządzie lokalnym. Praktyk w realizacji usług związanych z planowaniem strategicznym i rozwojem przedsiębiorczości.

Dominik Zajk
Trener biznesu w obszarze zarządzania projektami, pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej, przedsiębiorczości, szkoleniach miękkich – szczególnie negocjacje, komunikacja, komunikacja w projektach, skuteczna sprzedaż, obsługa klienta, wystąpienia publiczne.

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami, Wyższej Szkoły Finansów i Rachunkowości, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Dyrektor Zarządzający firmy HMD Consulting, Prezes Zarządu Organizacji Pozarządowej.

Współpracownik i konsultant firm w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Praktyk w zakresie zarządzania nieruchomościami, zarządzania projektami deweloperskimi, wdrażania projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych min. U.E.

Ekspert w ramach Inicjatywy Technologicznej I Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

www.dominikzajk.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 zł Promocja ! 2 os. z jednej firmy 5 % rabatu.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe, catering

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia oraz dokonanie wpłaty w terminie 10 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia na szkolenie do organizatora na nr rachunku bankowego: PKO BP 95 1020 1055 0000 9402 0228 1731 Organizator ma prawo do odwołania lub zmiany terminu szkolenia bez podanie przyczyny. Rezygnacja ze szkolenia przez uczestnika jest możliwa w przypadku odwołania uczestnictwa najpóźniej na 35 dni kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia szkolenia, po tym terminie uczestnik musi opłacić 100 % kosztów szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w komfortowej sali konferencyjnej. Cena szkolenia nie zawiera noclegu. Osoby zainteresowane dokonaniem rezerwacji noclegu proszę o zawarcie tej informacji w polu Uwagi przy dokonywaniu zgłoszenia na szkolenie.

Zgłoszenia na szkolenie można dokonać elektronicznie na stronie www.hmd.pl/szkolenia

W przypadku kłopotów z zamówieniem elektronicznym prosimy pobrać wersje do wydruku i przesłać do Naszego biura faksem na numer (0-22) 427-56-16

Wydarzenie: Studium wykonalności projektów inwestycyjnych w drodze o ubieganie się o dotacje UE - warsztaty.