Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/studium-wykonalnosci-zamawianie-i-odbior-od-wykonawcy-65239-id172

Informacje o szkoleniu

 • Studium wykonalności – zamawianie i odbiór od wykonawcy.


  ID szkolenia: 65239
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Kraków
  Kraków
  31-532 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Dzień 1: 10.00 – 17.15
  Dzień 2: 9.00 – 16.15
 • Organizator szkolenia:

  Europoint
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

DLACZEGO SZKOLENIE „Studium wykonalności–zamawianie i odbiór od wykonawcy.”?

Jakość przygotowania studium wykonalności zazwyczaj decyduje o tym, czy projekt zostanie pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania, natomiast najczęściej przygotowanie studium jest zlecane firmie zewnętrznej w drodze przetargu.

Aby mieć pewność, że otrzymamy dobrą jakość studium wykonalności, już na etapie zlecania należy mieć określone warunki jakościowe studium oraz formę współpracy i odebrania gotowego dzieła. Jest to niezmiernie ważny element, ponieważ jeśli nie zawrzemy tego w umowie z Wykonawcą, najprawdopodobniej otrzymamy od niego słabe studium, które zostanie również słabo ocenione, a co za tym idzie może doprowadzić do tego, że projekt nie otrzyma dofinansowania.

Na naszym szkoleniu uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

jak wybrać właściwego Wykonawcę studium wykonalności?
jak określić w umowie konstrukcję współpracy z wykonawcą, oraz w jaki sposób sprawdzić otrzymane dzieło?
jak ocenia studium Ekspert z Komisji Oceny Projektów - co sprawdza w pierwszej kolejności, jakie wskaźniki muszą mu się zgadzać aby dalej oceniać projekt, w jaki sposób weryfikuje poprawność studium?
Trener prowadzący szkolenie jest Ekspertem od kilkunastu lat oceniającym projekty unijne i studia wykonalności. W trakcie poszczególnych bloków omówione zostaną podstawowe błędy identyfikowane przy konstruowaniu studium wykonalności oraz metody i techniki weryfikacji SW.

Podczas ćwiczeń przy użyciu laptopów uczestnicy nauczą się tworzenia arkuszy analitycznych na przykładzie projektów z wybranych sektorów, oraz zostanie zaprezentowane i omówione przykładowe SW.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób zainteresowanych przygotowaniem, odbiorem oraz oceną studium wykonalności, w szczególności:

Pracowników instytucji publicznych, przedstawicieli JST i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, pracowników szkół wyższych i jednostek naukowych, instytucji kultury, instytucji zdrowia publicznego,
Pracowników, współpracowników organizacji pozarządowych,
Osób, które chcą być zaangażowane w przygotowywanie lub ocenę studium wykonalności

Program szkolenia:

Dzień 1: 10.00 – 17.15
Dzień 2: 9.00 – 16.15

1. Funkcje, cele i logika Studium Wykonalności z perspektywy zamawiającego:

- cel studium wykonalności;
- definicje i podstawowe zasady przygotowania;
- uwarunkowania projektu analizowane w studium wykonalności.

2. Przedstawienie struktury studium wykonalności i omówienie kluczowych zagadnień.
3. Logika i chronologia pracy nad studium wykonalności.
4. Analiza finansowa w ramach studium - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- sporządzanie założeń do analizy finansowej - zakres i źródła założeń w poszczególnych sektorach;
- budowanie projekcji przepływów pieniężnych - wyliczenie zmian wartości pieniądza w czasie;
- tworzenie komputerowego modelu finansowego projektu w arkuszu kalkulacyjnym - zasady i techniki łączenia arkuszy kalkulacyjnych;
- ustalenie poziomu wsparcia projektu ze środków pomocowych z uwzględnieniem wskaźnika luki w finansowaniu zgodnie z wytycznymi dla okresu wdrażania funduszy na lata 2007 – 2013 oraz 2014-2020 - wyliczenie luki w finansowaniu;
- określenie finansowej efektywności inwestycji - wyliczanie NPV i IRR;
- weryfikacja finansowej wykonalności;
- sprawozdania finansowe;
- struktura i weryfikacja bilansu, rachunku wyników i Cash flow.

5. Analiza ekonomiczna projektów w ramach studium wykonalności - zagadnienia praktyczne/ćwiczenia na konkretnych przykładach:

- efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu - proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym - zasadność finansowania środkami publicznymi;
- określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych;
- metody i techniki wyliczania kosztów i korzyści społecznych;
- analiza kosztów i korzyści - prezentacja metody - analiza społeczno-ekonomiczna projektów inwestycyjnych - analiza finansowa projektów inwestycyjnych;
- analiza efektywności kosztowej - prezentacja metody;
- analiza wielokryterialna - prezentacja metody.

6. Analiza ryzyka projektu

- analiza wrażliwości;
- analiza ryzyka - pojęcie ryzyka i wrażliwości, wpływ ryzyka i wrażliwości na proces podejmowania decyzji w studium wykonalności;
- struktura analizy.

7. Decyzja o przystąpieniu do realizacji projektu inwestycyjnego podejmowana w oparciu o informacje wynikające z analizy Studium Wykonalności

- analiza informacji wynikających ze Studium Wykonalności;
- wnioski i zasady ich formułowania;
- zasady podejmowania decyzji przez Inwestorów - ocena projektu inwestycyjnego pod względem jego wykonalności, analiza uzyskanych informacji pod kątem oceny sensowności i zasadności podejmowania inwestycji oraz określenie prawdopodobieństwa, że projekt inwestycyjny zaspokoi potrzeby beneficjentów.

W trakcie poszczególnych bloków omówione zostaną podstawowe błędy identyfikowane przy konstruowaniu studium wykonalności metody i techniki weryfikacji studium wykonalności.

Przeprowadzone zostaną ćwiczenia:

- prezentacja powiązanych arkuszy kalkulacyjnych prezentujących proces podejmowania decyzji w wymiarze finansowym i ekonomicznym;
- praktyczne tworzenie arkuszy analitycznych na przykładzie projektów z wybranych sektorów;
- prezentacja i omówienie przykładowego studium wykonalności.


Ramowy plan dnia:
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 45 min.
Blok szkoleniowy - 1h 30 min.
Przerwa 15 min.

Informacje o prelegentach:

Artur Bartoszewicz

Prezes Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej od 16 lat zajmujący się tematyką pozyskiwania, zarządzania i rozliczania funduszy UE. Członek społecznego Zespołu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej powołanego przy Ministerstwie Gospodarki. Pracował m.in. w Agencji Techniki i Technologii oraz Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1070 netto

Cena zawiera:

Cena zawiera: koszt materiałów szkoleniowych, certyfikat, wyżywienie każdego dnia: obiad wraz z 2 przerwami kawowymi (kawa, herbata, napoje, owoce, ciastka)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie formularza zgłoszeniowego za pomocą faxu lub na adres:
EUROPOINT Group
31-532 Kraków

Wydarzenie: Studium wykonalności – zamawianie i odbiór od wykonawcy.