Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/studium-zamowien-publicznych-xxi-edycja-62662-id8286

Informacje o szkoleniu

 • Studium Zamówień Publicznych - XXI edycja


  ID szkolenia: 62662
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja publiczna
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  GOLDEN FLOOR
  AL. JEROZOLIMSKIE 123 A
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Pięć 2-dniowych Zjazdów
 • Organizator szkolenia:

  APEXnet
  Aleje Jerozolimskie 181
  02-222 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
APEXnet
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CENA STUDIUM : 3990 netto
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chcą się odpowiednio przygotować do na stanowisku specjalisty ds. zamówień publicznych. Celem studium jest Praktyczne ujęcie poszczególnych obszarów Prawa zamówień publicznych ułatwi pracę osobom, które są zobowiązane do stosowania ustawy w departamentach ds. inwestycji, funduszy unijnych, kontroli i audytu. Poszczególne zagadnienia są omawiane na podstawie przykładów.

Szkolenie skierowane jest do:

Studium skierowane jest do osób, które:

pracują, lub zamierzają pracować na samodzielnych stanowiskach związanych z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony Zamawiających, jak i Wykonawców.
pracują w departamentach związanych z inwestycjami, funduszami unijnymi
przygotowują oferty po stronie Wykonawcy

Program szkolenia:

PROGRAM:
ZJAZD I 9-10 PAŹDZIERNIKA - GRZEGORZ CZABAN
• Zagadnienia wprowadzające -Podstawowe pojęcia związane z zamówieniami publicznymi.
• Szczególne zasady udzielania zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym (art. 5 ust. 1 uPzp)
• Rodzaje procedur udzielania zamówień publicznych wg kryterium wartości zamówienia – krótka charakterystyka
• Zalecenia Komisji Europejskiej dotyczące prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (w świetle komunikatu wyjaśniającego 2006/C 179/02)
• Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
• Opis przedmiotu zamówienia
• Ustalenie wartości zamówienia
• Udzielanie zamówień na częściach
ZJAZD II 23-24 PAŹDZIERNIKA - EWARYST KOWALCZYK, GRZEGORZ CZABAN
• Zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zamówieniach publicznych
• Odpowiedzialność za naruszenie przepisów wynikających z ustawy PZP
• Zasady gospodarowania środkami publicznymi
• Zamówienia publiczne w związku z ustawą o finansach publicznych
• Kontrola zamówień publicznych w Polsce
• Tworzenie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
• Opis kryteriów oceny ofert, ustalanie ich znaczenia oraz sposób oceny ofert – ustalamy swoje oczekiwania co do elementów oferty podlegających ocenie
• Uprawnienia Zamawiającego w zakresie ograniczenia podwykonawstwa
• Wyjaśnienie treści SIWZ i wprowadzanie do niej zmian
• Prawo opcji jako instrument optymalizacji wydatków

ZJAZD III 6-7 LISTOPADA - JERZY CZABAN, IWONA HOLKA
• Tryby udzielania zamówień publicznych – przesłanki stosowania oraz przebieg procedur
• Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
• Umowa w sprawie zamówień publicznych
• Postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ochrony podwykonawców –wymagane elementy umowy dotyczące
• Procentowa wartość ostatniej części wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamówienia na roboty budowlane
• Umowy ramowe
ZJAZD IV 20-21 LISTOPADA - ELŻBIETA ZDANOWICZ
• Organizacja zamówień publicznych w jednostkach zobowiązanych do stosowania przepisów ustawy
• E-Procurement: Elektroniczne środki komunikacji i udzielania zamówień publicznych
• Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w świetle obowiązujących przepisów
• Seminarium – powtórzenie całego materiału Studium
ZJAZD V 11-12 GRUDNIA - MICHAŁ RUTKOWSKI, JERZY DYLEWSKI, Ewa Marcjoniak, Grzegorz Czaban
• Zasada konkurencyjności w projektach dofinansowanych ze środków UE
• Zamówienia publiczne na roboty budowlane
• Odpowiedzialność karna i administracyjna w prawie zamówień publicznych
• Obszary szczególnych zagrożeń w zamówieniach publicznych w świetle doświadczeń instytucji
• kontrolujących (Prezes UZP, NIK, RIO, UKS, Instytucje Zarządzające Funduszami Unijnymi)
• Omówienie wypracowanych wzorów SIWZ i umowy w oparciu na omawianych przykładach podczas wszystkich Zjazdów SZP

Informacje o prelegentach:

Grzegorz Czaban, Łukasz Czaban, Jerzy Dylewski, Ewaryst Kowalczyk, Michał Rutkowski, Elżbieta Zdanowicz, Ewa Marcjoniak, Iwona Holka

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3990 -
 • - -

Cena zawiera:

Profesjonalne materiały szkoleniowe oraz wyżywienie, certyfikat ze studium

Dostępne zniżki:

 • 10% cena promocyjna dla odbiorców newslettera:

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Wydarzenie: Studium Zamówień Publicznych - XXI edycja