SZKOŁA CONTROLLINGU

O szkoleniu

Celem Szkoły Controllingu jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu controllingu, finansów i technik zarządzania zgodnie z najnowszymi tendencjami w tej dziedzinie. Zadaniem szkoły jest zapewnienie najwyższych kompetencji w zakresie zastosowań nowoczesnych i zaawansowanych narzędzi controllingu obecnie intensywnie wdrażanych przez polskie przedsiębiorstwa.

Cele szczegółowe:
• pozyskanie wiedzy na temat zadań i organizacji controllingu w organizacjach różnych typów
• zapoznanie z praktyką zastosowań współczesnych narzędzi zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej organizacji
• nabycie kompetencji w obszarze zarządzania strategicznego, w tym wyboru strategii kreowania wartości, opracowywania systemów motywacyjnych ukierunkowanych na pomnażanie wartości przedsiębiorstwa
• poznanie zasad oceny przedsięwzięć biznesowych i projektów inwestycyjnych w tym narzędzi oceny ryzyka i metody jego ograniczania, zasad prowadzenia analiz wrażliwości i analiz typu what-if

Korzyści z uczestnictwa:
• możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Szkoły Controllingu wydanego przez ASAP EDUCATION
• wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
• uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie controllingu
• nabycie praktycznych umiejętności posługiwania się narzędziami controllingu operacyjnego i strategicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na procedury wdrażania tych narzędzi w praktyce gospodarczej oraz korzyści płynące dla przedsiębiorstwa z ich aplikacji
• nabycie wiedzy i umiejętności związanych z posługiwaniem się narzędziami wspierającymi controlling funkcjonalny m in.: controlling inwestycji, personalny, marketingu, logistyki

Certyfikat Szkoły Controllingu:

Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoły Controllingu jest:
• obecność na min. 80% zajęć
• zaliczenie egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi)
Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają świadectwo uczestnictwa w Szkole Controllingu. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają certyfikat Szkoły Controllingu wydany przez ASAP EDUCATION.
Kto powinien wziąć udział?
Szkoła Controllingu adresowana jest do:
• managerów wszystkich szczebli
• specjalistów działów controllingu
• pracowników pionów finansowych
• właścicieli firm
• doradców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą
• pracowników odpowiedzialnych za przygotowanie danych ekonomicznych koniecznych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania

Szeroki i interdyscyplinarny zakres programu powoduje, że szkoła kierowana jest także do:
• menadżerów pionów pozafinansowych
• wszystkich tych, których celem jest zwiększanie wartości zarządzanych przedsiębiorstw
• wszystkich zainteresowanych, którzy chcą doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji zarządczych na podstawie prawidłowych informacji

Program szkolenia

Program szkoły obejmuje 84 godziny dydaktyczne/ 12 dni

Nadzór merytoryczny nad programem Szkoły Controllingu sprawują trenerzy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem.


Moduł I - Organizacja funkcji controllingowej w przedsiębiorstwie

1.Pojęcie, rola i funkcje controllingu w przedsiębiorstwie – wprowadzenie
2.Organizacja controlingu w przedsiębiorstwie

3.Controlling funkcji – zadania i narzędzia
• Obszary controlingu funkcyjnego
• Controlling projektu – metoda EV
• Controlling marketingu
• Controlling personalny
• Controlling logistyki


Moduł II – Controlling operacyjny

1.Koszty, narzędzia kalkulacji i zarządzania kosztami
• Pojęcie i klasyfikacja kosztów przedsiębiorstwa – spojrzenie formalne a zarządcze
• Systemy kalkulacji kosztów
• Ryzyko operacyjne, dźwignia operacyjna czyli rachunek kosztów zmiennych i jego konsekwencje
• Kalkulacje kosztów stosowane w rachunkowości zarządczej

2.Podejście procesowe w rachunkowości zarządczej
• Uwarunkowania zastosowania podejścia procesowego - wady, zalety, korzyści w stosunku do tradycyjnych systemów rachunkowości zarządczej
• Filozofia zarządzania kosztami działań (Activity Based Management)
• Kto, i z jakiego powodu powinien rozważyć wdrożenie ABC/M
• Rachunek kosztów działań - składniki, mechanizm kalkulacji
• Identyfikowanie procesów i działań w przedsiębiorstwie - techniki, projektowanie map procesów
• Metodyka wdrażania podejścia procesowego
• Time Driven Activity Based Costing

3.Budżetowanie jako narzędzie rachunkowości zarządczej
• Fazy tworzenia budżetu, realizacji i kontroli
• Problemy i nieefektywność tradycyjnych systemów budżetowania
• Zasady i rodzaje budżetowania
• Rola i miejsce Komisji Budżetowej w controllingu - alokacja zasobów, motywowanie, skład, narzędzia pracy
• Procedury i instrukcje budżetowania - zawartość, tryb opracowania i wdrażania
• Plan finansowy - sprawozdania finansowe pro forma

4.Analiza finansowa jako narzędzie pracy controllera, czyli dlaczego controller powinien wspierać zarządzanie finansami przedsiębiorstwa a nie jedynie wynikiem finansowym
• Wprowadzenie do analizy finansowej
• Wstępna analiza sprawozdań finansowych
• Analiza wskaźnikowa
• Analiza sytuacji finansowej na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Moduł III – Controlling strategiczny

1.Zwrot, czas i ryzyko czyli filary perspektywy długoterminowej
• Zmienna wartość pieniądza w czasie - konsekwencje dla decyzji długoterminowych
• Koszt kapitału obcego a koszt kapitału własnego (model Gordona, model CAPM, WACC)
• Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu - zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych
• Mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko finansowe

2.Wprowadzenie do controllingu strategicznego
• Value Based Management czyli wartość jako cel istnienia przedsiębiorstwa
• Controlling operacyjny a controlling strategiczny - przegląd zadań
• Cykl controllingu strategicznego
• Narzędzia oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstw, analizy kluczowych czynników przewagi strategicznej

3.Ocena projektów inwestycyjnych
• Modele realizacji inwestycji niefinansowych - poject finance a corporate finance
• Tradycyjne metody oceny projektów inwestycyjnych
• Metody dyskontowe
• Względne decyzje inwestycyjne - indeks rentowności PI, wskaźnik wartości bieżącej netto NPI
• Analizy scenariuszowe i analiza wrażliwości - narzędzia i przykłady analiz
• Ocena projektu inwestycyjnego - warsztaty na przykładzie wybranego przedsięwzięcia inwestycyjnego

4.Zrównoważona karta wyników (balanced scorecard) - czyli jak zarządzać strategią przedsiębiorstwa

© Copyright dr inż. Michał Kowalski

Moduł IV – Controlling personalny
1.Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
2.Efektywność a zarządzanie zasobami ludzkimi
3.Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków
4.Mierniki związane z rozwojem pracowników

© Copyright dr Joanna Mesjasz


Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie http://www.szkolacontrollingu.pl/

Czas trwania

Program szkoły obejmuje 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni

• 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych

Prelegenci

DR INŻ. MICHAŁ KOWALSKI - Ekspert w dziedzinie finansów korporacyjnych. Doświadczony analityk i doradca ekonomiczny. Posiada bogatą praktykę w obszarze finansów przedsiębiorstw. Na co dzień wspiera zarządzanie finansami w dużych strukturach kapitałowych oraz realizuje projekty dla średnich i małych przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach finansów menadżerskich, modelowania finansowego, wycen i zarządzania wartością, transakcji M&A, controllingu strategicznego. Na szkoleniach przedstawia zagadnienia w sposób przystępny, wyjaśniając zawiłe problemy świata finansów. Ceniony trener szkoleń biznesowych mający na swoim koncie kilkadziesiąt szkoleń, w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych.

DR JANUSZ NESTERAK - Ekspert w dziedzinie controllingu i zarządzania finansami. Specjalizuje się we wdrażaniu procesów biznesowych, opartych na controllingu oraz systemów informatycznych klasy Business Intelligence, wspomagających controlling w obszarze hurtowni danych, budżetowania i wielowymiarowej analizy danych. Wieloletni trener szkoleń biznesowych. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, jest współautorem wielu ekspertyz ekonomiczno-finansowych, wycen firm i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych. Szkolenia prowadzi w formie warsztatu, stawiając na praktyczny aspekt przekazywanej wiedzy. Jest aktywnym uczestnikiem życia gospodarczego oraz doradcą zarządów firm w obszarze zarządzania i finansów.

DR KRZYSZTOF BIERNACKI - Ekspert w dziedzinie systemu podatkowego i prawa cywilnego. Doradca podatkowy. Specjalista w zakresie procedury podatkowej oraz podatków dochodowych z uwzględnieniem metod zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Konsultant prawny i podatkowy kilku kancelarii prawnych. Doświadczony wykładowca akademicki. Ceniony trener biznesowy w obszarze podatkowym oraz cywilnoprawnym. Wysoko oceniany przez uczestników za umiejętność jasnego i praktycznego przekazywania wiedzy. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego, m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach.

DR INŻ. ZOFIA KROKOSZ – KRYNKE - Ekspert w dziedzinie zarządzania finansami. Doktor nauk ekonomicznych, MBA International Business na Uniwersytecie Central Connecticut State University, USA. Posiada ponad trzydziestoletnią praktykę dydaktyczną na wyższych uczelniach m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, gdzie prowadzi wykłady z zakresu zarządzania m.in. zarządzania produkcją, rachunku kosztów dla inżyniera, międzynarodowych aspektów zarządzania finansami, zarządzania ryzykiem. Doświadczony praktyk, prorektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, zastępca dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej.

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego i controllingu personalnego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, wówczas koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
7
Cena zawiera:
  • 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych; materiały dydaktyczne; lunch oraz przerwy kawowe; świadectwo uczestnictwa w szkole; certyfikat SC wyd. przez ASAP EDUCATION (po zdanym egzaminie); profesjonalizm trenerów i organizatorów; możliwość indywidualnych konsultacji
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Controlling jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia>>> oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Szkole Controllingu należy dokonać płatności najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkoły. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Controllingu w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami udziału w szkole. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 12 dni przed pierwszym terminem rozpoczęcia szkoły bądź niestawienie się na zajeciach, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkoły.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkoły najpóźniej na 5 dni przed pierwszym terminem szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 745 02 61

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!