SZKOŁA UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH

O szkoleniu

Celem Szkoły Umiejętności Menedżerskich jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnego oraz skutecznego zarządzania. Zadaniem szkoły jest zapewnienie rozwoju kompetencji potrzebnych do pełnienia funkcji menedżerskich i realizowania zamierzonych celów biznesowych.

Cele szczegółowe:
• rozwój umiejętności liderskich, autodiagnoza osobistego stylu przywódczego, jego mocnych i słabych stron oraz konsekwencji dla pracy z zespołem
• zapoznanie się z różnorodnymi stylami zarządzania
• pogłębienie wiedzy z zakresu nawiązywania dobrego, skutecznego kontaktu oraz doskonalenie umiejętności kierowania
• nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności negocjacyjnych
• nabycie umiejętności autoprezentacyjnych oraz skutecznego radzenia sobie z wystąpieniami publicznymi
• wzrost wiedzy z zakresu teorii organizacji, struktury organizacyjnej, projektowania stanowisk pracy oraz komunikacji w organizacji

Korzyści z uczestnictwa:
• możliwość uzyskania prestiżowego certyfikatu Szkoły Umiejętności Menedżerskich wydanego przez ASAP EDUCATION
• wymiana doświadczeń zawodowych pracowników różnych firm i organizacji
• uzyskanie kompleksowej wiedzy i kompetencji menedżerskich z zakresu: wystąpień publicznych, budowania i zarządzania zespołem, motywowania, delegowania, negocjacji oraz skutecznego zarządzania organizacją
• pozyskanie praktycznych umiejętności menadżerskich, niezbędnych do osiągnięcia celów biznesowych i budowania własnej ścieżki kariery
• zwiększenie sprawności i adekwatności działań menedżerskich
• poprawa efektywności pracy oraz skuteczności radzenia sobie w potencjalnie konfliktowych sytuacjach

Certyfikat Szkoły Umiejętności Menedżerskich:

Warunkiem otrzymania certyfikatu Szkoły Umiejętności Menedżerskich jest:
• obecność na min. 80% zajęć
• zaliczenie egzaminu (minimum 50% poprawnych odpowiedzi)
Uczestnicy na zakończenie zajęć otrzymają świadectwo uczestnictwa w Szkoły Umiejętności Menedżerskich. Osoby, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, otrzymają certyfikat Szkoły Umiejętności Menedżerskich wydany przez ASAP EDUCATION.
Kto powinien wziąć udział?
Szkoła Umiejętności Menedżerskich adresowana jest do:
• menedżerów, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy
• liderów zespołów i menedżerów średniego szczebla
• osób, które planują karierę menedżerską i chcą zwiększyć swoją skuteczność
• kadry zarządzającej wyższego i średniego szczebla
• menedżerów, którzy świadomie chcą wykorzystywać wiedzę do efektywniejszego zarządzania
• osób, które chcą rozwinąć swoje kompetencje menadżerskie i realizować zamierzone cele biznesowe

Szeroki i interdyscyplinarny zakres programu powoduje, że szkoła kierowana jest także do:
• osób, które chcą uzyskać gruntowną praktyczną wiedzę oraz umiejętności służące efektywnemu pełnieniu roli menedżera
• osób, które chcą zweryfikować dotychczasową praktykę działania

Program szkolenia

Nadzór merytoryczny nad programem Szkoły Umiejętności Menedżerskich sprawują trenerzy i eksperci z wieloletnim doświadczeniem.

Program szkoły obejmuje 84 godziny dydaktyczne/ 12 dni

Moduł I - Budowanie zespołu
• Wprowadzenie do warsztatu
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu
• Cel - praca na kilku poziomach (jednostki, zespołu, zleceniodawcy)
• Analiza struktury organizacji w kontekście nawiązywania współpracy z poszczególnymi pracownikami
• Spotkania i ich celowość w zarządzaniu
• Relacje a efektywność
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia spotkań
• Sesje informacji zwrotnych w prowadzeniu spotkań
• Role zespołowe
• Praca z osobami, które nie mogą wyjść z jakiejś roli, co uniemożliwia im efektywne działanie
• Proces grupowy (etapy życia zespołu)

Moduł II - Zarządzanie zespołem, kształtowanie umiejętności delegowania i motywowania
• Stosowanie komunikacji jednostronnej oraz dwustronnej - kiedy która jest bardziej skuteczna
• Style zarządzania - przywództwo (ćwiczenie + omówienie + diagnoza własnego stylu)
• Wprowadzenie różnorodnych koncepcji zarządzania
• Delegowanie zadań (ćwiczenie umiejętności delegowania)
• Poznanie czynników blokujących delegowanie - analiza własnych predyspozycji w tym temacie
• Motywowanie
• Zapoznanie się z 13-oma zasadami dobrego motywowania
• Doskonalenie udzielania informacji zwrotnej wg modelu FUKO
• Ranking sposobów motywowania. Co i dlaczego jest skuteczne
• Co „mówią” współczesne badania na temat motywowania, a co „mówi” praktyka.
© Copyright Adam Chmielewski, Maciej Baryłka

Moduł III - Zarządzanie organizacją – perspektywa środowiska wewnętrznego
• Teoria organizacji i zarys strategii organizacyjnej
• Struktura organizacyjna – ujęcie ogólne
• Projektowanie stanowisk pracy – rozwiązanie optymalizujące dopasowanie potrzeb ludzi i organizacji dzięki rozwiązaniom opartym o dobrze zaplanowaną strukturę organizacyjną
• Komunikacja w organizacji – widziana z perspektywy zarówno zasad opartych o kulturę organizacyjną, jak i z perspektywy jednego z ważniejszych podsystemów zarządzania organizacją
- komunikacja jako proces formułowania, przekazywania i odbioru komunikatów – ujęcie psychologiczne
- komunikacja jako system przekazywania i odbioru komunikatów – ujęcie techniczne
© Copyright dr Kinga Padzik

Moduł IV – Negocjacje - sztuka umiejętności negocjacyjnych
• Podstawy kontaktów społecznych
• Style i strategie negocjacyjne
• Fazy prowadzenia negocjacji
• Sztuka przekonywania
• Manipulacje i chwyty w negocjacjach
• Komunikacja w negocjacjach
• Konflikt, napięcie i stres: uwarunkowania konfliktów, ich fazy i techniki kontrolowania
• Zdolności negocjacyjne i cechy osobowości sprzyjające sukcesowi w negocjacjach
© Copyright prof. dr hab. Zbigniew Nęcki

Moduł V – Autoprezentacja i sztuka wystąpień publicznych
1. Aktorstwo w wystąpieniach publicznych – warsztaty z wykorzystaniem kamery
• Wprowadzenie - pokaz niektórych błędów autoprezentacyjnych podczas publicznych wystąpień
• Techniki rozpoczęcia prezentacji – „Jak zacząć?”
• Pierwsze wrażenie. Na co trzeba zwrócić uwagę? (standardowe informacje)
• Ćwiczenia postaw i gestów w zależności od wypowiadanej treści
• Wprowadzenie do technik „wzmacniania” komunikatu

2. Kontrola własnych stanów emocjonalnych - techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem
• Praca z głosem oraz praca nad dykcją
• Ćwiczenia intonacji oraz ćwiczenia z nagraniem – korekty
• Rodzaje wystąpień – cele i style
• Aranżacje przestrzeni i wykorzystanie dystansu
• Symptomy skupienia u słuchaczy - ćwiczenia oceny skupienia słuchaczy
© Copyright dr Jan Franciszek Jacko

Moduł VI - Wyzwania w pracy menedżera - “konflikt oraz negocjacje”
• Praca z konfliktem oraz oporem zespołu
• Poznanie różnorodnych sposobów rozwiązywania konfliktu
• Analiza koła konfliktu
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia negacji w strategii pozycyjnej
• Poznanie i przećwiczenie głównych zasad negocjacji pozycyjnych - techniki ustępstw i inne
• Obrona przeciw sztuczkom manipulacyjnym
• Autodiagnoza własnych predyspozycji negocjacyjnych
• Zapoznanie z etapami negocjacji problemowych i doskonalenie umiejętności ich prowadzenia
• Radzenie sobie ze stresem oraz praca pod presją czasu
© Copyright Maciej Baryłka

Szczegółowy program szkoły znajdą Państwo na stronie http://www.szkolaumiejentnoscimenedzerskich.pl/

Czas trwania

Program szkoły obejmuje 84 godziny dydaktyczne/ 12 dni

• 84 godz. dydaktycznych/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych

Prelegenci

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz w indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem.

ADAM CHMIELEWSKI - Ekspert w dziedzinie zarządzania projektami i zarządzania strategicznego. Konsultant, trener i praktyk biznesu. Certyfikowany Project Manager PMP®, PRINCE2® Approved Trainer. Zajmuje się rozwijaniem i wdrażaniem najlepszych praktyk biznesowych w obszarze umiejętności zarządzania projektami oraz zespołami projektowymi. Realizując szkolenia, ma na celu przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności, wiedzy i kompetencji koniecznych do efektywnego realizowania projektów. Zarządzał oraz uczestniczył w kilkudziesięciu projektach krajowych oraz międzynarodowych. Przeprowadził kilka tysięcy godzin szkoleń w obszarze zarządzania projektami i zarządzania strategicznego.

DR JAN FRANCISZEK JACKO - Ekspert w dziedzinie autoprezentacji i wystąpień publicznych. Aktor, doświadczony praktyk i wieloletni trener komunikacji pozawerbalnej. Autor licznych programów treningowych w dziedzinie autoprezentacji, mowy ciała i erystyki. Realizuje szkolenia o charakterze intensywnego warsztatu mowy ciała w konkretnych sytuacjach związanych z biznesem. Prowadzi badania dotyczące, m.in. pozawerbalnych aspektów autoprezentacji, komunikacji międzykulturowej w biznesie, logiki praktycznej w zarządzaniu, etyki biznesu. Wyniki tych badań wykorzystuje w praktyce szkoleniowej, mającej na celu usprawnienie niewerbalnej komunikacji i ekspresji w różnych dziedzinach.

PROF. DR HAB. ZBIGNIEW NĘCKI - Ekspert w dziedzinie negocjacji i psychologii biznesu. Jeden z najbardziej cenionych w Polsce autorytetów w dziedzinie psychologii społecznej oraz negocjacji biznesowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń menedżerskich i handlowych. W swoich szkoleniach podejmuje problematykę dotyczącą zagadnień związanych z zachowaniami społecznymi w kontekście organizacji formalnych i zachowań interpersonalnych. Jest autorem oryginalnych programów treningowych, m.in. z zakresu rozwijania umiejętności menedżerskich, negocjacji, wywierania wpływu w biznesie, rozwijania i pogłębiania umiejętności dotyczących budowania zespołów pracowniczych.

DR KINGA PADZIK - Ekspert w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania organizacją. Trener i wieloletni konsultant w obszarze rekrutacji, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk oraz organizacji pracy. Swoje doświadczenia i osiągnięcia w zarządzaniu zasobami ludzkimi wykorzystuje realizując autorskie programy szkoleniowe dotyczące dopasowania pracownika do stanowiska pracy, zarządzania kompetencjami, okresowej oceny pracowników oraz planowania rozwoju zawodowego, w tym ścieżek karier itp. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi. Potrafi skutecznie zaangażować i skupić uwagę słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, wówczas koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
7
Cena zawiera:
  • 84 godz. dydaktyczne/ 12 dni/ 6 zjazdów weekendowych; materiały dydaktyczne; lunch oraz przerwy kawowe; świadectwo uczestnictwa w szkole; certyfikat SUM wyd. przez ASAP EDUCATION (po zdanym egzaminie); profesjonalizm trenerów i organizatorów; możliwość indywidualnych konsultacji
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w Szkole Umiejętności Menedżerskich jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia>>> oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w Szkole Umiejętności Menedżerskich należy dokonać płatności najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem szkoły. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w Szkole Umiejętności Menedżerskich w terminie do 12 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami udziału w szkole. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 12 dni przed pierwszym terminem rozpoczęcia szkoły bądź niestawienie się na zajeciach, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkoły.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkoły najpóźniej na 5 dni przed pierwszym terminem szkoły.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 81 745 02 61

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!