Szkolenie 3-dniowe z pomocy publicznej. Modernizacja zasad udzielania pomocy publicznej w perspektywie 2021-2027.

O szkoleniu

Szkolenie 3-dniowe
Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć: identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach, pomoc publiczna na etapie oceny, realizacji oraz cyklu życia projektu, pomoc de minimis na lata 2024-2030, mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027, regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER, pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER, pozostałe przeznaczenie pomocy inwestycyjnej przewidziane w GBER, przypadki występowania lub braku pomocy publicznej w różnych obszarach, usługi w ogólnym interesie gospodarczym, wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu omówimy, przedstawimy i wyjaśnimy:

 • podstawowe pojęcia związane z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis,
 • pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu wspólnotowego prawa konkurencji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na znaczenie rynku,
 • główne przeznaczenia pomocy publicznej, w tym: pomoc regionalną, pomoc horyzontalną na ochronę środowiska i klimatu,
 • warunki dopuszczalności pomocy de minimis,
 • krajowe przepisy proceduralne odnoszące się do pomocy publicznej oraz de minimis,
 • obowiązki podmiotów udzielających pomocy i beneficjentów pomocy publicznej oraz de minimis,
 • praktyczne przełożenie wspólnotowych przepisów dotyczących udzielania pomocy de minimis na instrumenty wsparcia przedsiębiorców.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest do osób, których praca zawodowa związana jest z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, tj. Instytucji Zarządzających oraz Pośredniczących w Programach Operacyjnych, a także do pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

Program szkolenia

DZIEŃ 1 (godz. 10:00-16:00)

 1. Test pomocy publicznej – identyfikacja oraz wykluczanie pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach
 • pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym
 • przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych)
 • przesłanka korzyści gospodarczej (przysporzenia)
 • przesłanka selektywności wsparcia
 • przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową
 • brak wpływu na wymianę handlową – warunki wykluczenia przesłanki
 • poziomy występowania pomocy publicznej: dofinansowanie projektu, dysponowanie przez beneficjenta produktami projektu oraz wykorzystanie produktów projektu
 • pomoc publiczna a pomoc de minimis: rozróżnienie

  2.Pomoc publiczna na etapie oceny, realizacji oraz cyklu życia projektu
 • działalność gospodarcza a pomocnicza działalność gospodarcza – obszary, w których podział ma zastosowanie
 • pojęcie tzw. działalności pomocniczej (działalności gospodarczej nieprzekraczającej ustanowionego przez Komisję Europejską progu) – podstawy prawne, orzeczenia sądów
 • przykłady konstrukcji wskaźnika monitorowania – kryterium ilościowe oraz kryterium jakościowe: praktyczne przykłady oraz plusy i minusy alternatywnych rozwiązań
 • okres monitorowania a okres amortyzacji
 • monitorowanie poziomu prowadzonej działalności gospodarczej oraz mechanizm wycofania
 • mechanizm wyliczania kwoty podlegającej do zwrotu lub legalizacji zwrotowi przez beneficjenta

  3. Pomoc de minimis na lata 2024-2030 – zmiany w porównaniu do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013
 • nowy mechanizm ustalania okresy referencyjnego
 • nowy pułap pomocy de minimis
 • zmiana podejścia do sektora drogowego transportu towarów
 • zwolnienie niewielkiej kwoty pomocy de minimis z obowiązku raportowania
 • omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa wraz z wyjątkami
 • krajowe przepisy proceduralne dotyczące udzielania pomocy de minimis (formularz informacji, zaświadczenie)

DZIEŃ 2 (godz. 9:00-16:00)

 1. Efekt zachęty
 • moment rozpoczęcia realizacji projektu
 • specyfika pomocy regionalnej oraz horyzontalnej na ochronę środowiska
 • zmiany w zakresie finansowym oraz rzeczowym realizowanego projektu
 • orzeczenie sądów wspólnotowych oraz krajowych w kontekście efektu zachęty

  2.Mapa pomocy regionalnej na lata 2022-2027
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. a) Traktatu
 • obszary kreślone w art. 107 ust. 3 lit. c) Traktatu
 • mapa pomocy regionalnej w kontekście pomocy horyzontalnej
 • maksymalne poziomy pomocy, z uwzględnieniem obszarów objętych wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

  3. Regionalna pomoc inwestycyjna określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020
 • obszary wykluczone ze wsparcia
 • demarkacja pomiędzy RPI a pomocą horyzontalną na ochronę środowiska
 • przenoszenie inwestycji a RPI
 • inwestycja początkowa oraz inwestycja początkowa na rozpoczęcie nowej działalności
 • koszty kwalifikowane
 • pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego
 • obowiązek utrzymania inwestycji w regionie
 • intensywność pomocy oraz źródła pochodzenia 25% wkładu własnego beneficjenta
 • relacja pomiędzy RPI (art. 14 GBER) a pomocą inwestycyjną dla MŚP (art. 17 GBER)

  4. Pomoc horyzontalna na ochronę środowiska określona w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: nowe przeznaczenia pomocy horyzontalnej
 • mapa demarkacji pomiędzy różnymi przeznaczeniami pomocy horyzontalnej na ochronę środowiska
 • kontekst inwestycji referencyjnej ze wskazaniem przeznaczeń pomocy zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku jej obliczania
 • pomoc inwestycyjna na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, propagowanie wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na ochronę środowiska, w tym obniżenie emisyjności: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę ładowania lub tankowania: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na zakup pojazdów ekologicznie czystych lub pojazdów bezemisyjnych: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej innej niż w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na remediację, rekultywację, ochronę lub odbudowę bioróżnorodności i wdrażanie rozwiązań w celu łagodzenia zmiany klimatu: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywny energetycznie system ciepłowniczy lub chłodniczy: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na efektywne gospodarowanie zasobami i wspieranie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę energetyczną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm obliczania wartości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą

DZIEŃ 3 (godz. 09:00-15:00)

 1. Pozostałe przeznaczenie pomocy inwestycyjnej przewidziane w GBER
 • zmiany w porównaniu do perspektywy 2014-2020: wskazanie nowych przeznaczeń pomocy
 • pomoc dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność: kwalifikowalność do pomocy, dopuszczalne formy pomocy, maksymalne kwoty lub pułapy pomocy
 • pomoc na infrastrukturę badawczą oraz na infrastrukturę testowo-doświadczalną: różnice w zakresie wsparcia, przeznaczenie, koszty kwalifikowane, maksymalne intensywności pomocy
 • pomoc na kulturę: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną: przeznaczenie, koszty kwalifikowane, mechanizm wycofania oraz monitorowania, maksymalne intensywności lub kwoty pomocy
 • krajowe przepisy proceduralne dot. pomocy publicznej: formularz informacji

  2. Przypadki występowania lub braku pomocy publicznej w różnych obszarach
 • wpływ wyroków w sprawie Leipzig-Halle/Aeroport de Paris na realizację projektów infrastrukturalnych, pojęcie infrastruktury dedykowanej
 • udzielanie pośredniej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z rozporządzenia ogólnego
 • wpływ odpłatności z tytułu wykorzystanie produktów projektu na występowanie pomocy publicznej
 • działalność edukacyjna w ramach organizowanego i finansowanego przez państwo systemu kształcenia z uwzględnieniem opieki nad dziećmi
 • działalność w ramach systemu solidarności społecznej
 • tworzenie oraz eksploatacja infrastruktury sieciowej: w szczególności komunalnej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz komunalnej sieci ciepłowniczej
 • rewitalizacja oraz mieszkalnictwo
 • występowanie pomocy publicznej kontekście projektów proeksportowych.

  3. Usługi w ogólnym interesie gospodarczym
 • oczywisty błąd w zdefiniowaniu usługi użyteczności publicznej
 • zasady wyliczania rekompensaty
 • praktyczne przypadki z transportu oraz gospodarki odpadami
 • demarkacja pomiędzy pomocą de minimis oraz pomocą przyznawaną na podstawie decyzji Komisji lub komunikatu Komisji

  4.Wpływ sytuacji ekonomicznej na możliwość uzyskania pomocy publicznej
 • wskazanie przeznaczeń pomocy publicznej w GBER zwolnionych z obligatoryjnego obowiązku oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy
 • przedsiębiorstwo znajdujące się w trudnej sytuacji w rozumieniu GBER: zmiany w porównaniu z perspektywą 2014-2020
 • wskaźniki finansowe kształtujące sytuację ekonomiczną
 • dane finansowe, mające bezpośredni wpływ na trudną sytuację

  5. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości

Czas trwania

1 dzień: 10.00 - 16.00
2 dzień: 09.00 - 16.00
3 dzień: 09.00 - 15.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Cena standardowa
1 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!