Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szkolenie-obronne-34958-id11

Informacje o szkoleniu

Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

PODSTAWOWE CELE SZKOLENIA:

Uzyskanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego.
Nabycie umiejętności poruszania się w obszarze zadań i procedur obejmujących gotowość obronną państwa.
Kształtowanie umiejętności i nawyków pożądanych w dziedzinie obronności państwa.
Umiejętność współdziałania pomiędzy organami władzy państwowej oraz przedsiębiorcami a jednostkami organizacyjnymi Sił Zbrojnych RP.
Usystematyzowanie posiadanych wiadomości i nabycie umiejętności używania nabytej wiedzy w praktyce.

NAJBLIŻSZE TERMINY:
18 - 20 marca 2019/ Bukowina Tatrzańska
15 - 17 maja 2019/ Zakopane

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób realizujących lub mających realizować zadania obronne, lub chcących uzyskać wiedzę na temat bezpieczeństwa i obronności RP. Szkolenie ma charakter jawny.

Z uwagi, że tematyka szkolenia obejmuje 5 dni szkoleniowych, w czasie pierwszego dnia szkolenia, uczestnicy dokonują wyboru tematów z przedstawionych powyżej na drugi i trzeci dzień szkolenia.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Pracownicy organów administracji rządowej.
Pracownicy organów administracji samorządowej.
Pracownicy przedsiębiorstw.

Program szkolenia:

PROGRAM BĘDZIE REALIZOWANY W FORMIE: prezentacji multimedialnych, wykorzystanie Internetu, dyskusji i pytań.
Wykładowca: insp. Dariusz Deptała
DZIEŃ PIERWSZY
 Do godz. 13.00 – przyjazd do ośrodka
 13.00-14.00 – Obiad
 14.00-14.45 - Otwarcie szkolenia. Zapoznanie się z celami, programem i przebiegiem szkolenia. Informacje organizacyjne. Słownik pojęć i używane skróty. Krótka informacja o organizatorze szkolenia.
 14.45 – 15.30 - Wybrane problemy bezpieczeństwa narodowego.
 15.30 – 15.45 - Przerwa kawowa
 15.45 – 17.15 – System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 17.15 – 17.30 – Przerwa
 17.30 – 18.15 – c.d. System Obrony Państwa (SOP) w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) – wybrane problemy.
 18.15 – 19.00 – Sytuacje i stany nadzwyczajne.
 19.00 – 19.15 – Dyskusja i podsumowanie pierwszego dnia szkolenia.
 19.15 – kolacja
DZIEŃ DRUGI [1]
 7.15 – 8.00 - Śniadanie
 8.00 – 9.30 - Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 9.45 – 10.30 – c.d. Gotowość obronna państwa. System stałych dyżurów.
 10.30 – 11.15 – Zasady przygotowania i funkcjonowania stanowisk kierowania
 11.15 – 11.30 – Przerwa kawowa
 11.30 – 13.00 – Zasady ewakuacji.
 13.00 – 13.15 – Przerwa
 13.15 – 14.45 – Planowanie operacyjne w administracji publicznej i wybranych przedsiębiorstwach.
 14.45 – 15.15 - Dyskusja problemowa, pytania, wymiana poglądów oraz podsumowanie II dnia szkolenia.
 15.15 – Obiad i czas wolny.
 19.00 – Kolacja
DZIEŃ TRZECI [2]
 7.15 – 8.00 - Śniadanie
 8.00 – 9.30 – Zobowiązania przedsiębiorców na rzecz obronności państwa i bezpieczeństwa narodowego. Świadczenia osobiste i rzeczowe
 9.30 – 9.45 – Przerwa kawowa
 9.45 – 11.15 - Obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie w okresie pokoju, kryzysu i wojny.
 11.15 – 11.30 - Przerwa kawowa
 11.30 – 13.00 - System Zarządzania Kryzysowego , jako element obronności i bezpieczeństwa narodowego. Stopnie alarmowe LUB Przygotowanie do militaryzacji LUB Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronności państwa LUB System reklamowania w wojsku i nadawani przydziałów mobilizacyjnych. LUB Dyskusja, wymiana poglądów, pytania.
 13.00 – 13.15 Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 13.15 – 14.00 – Obiad i wyjazd z ośrodka

Informacje o prelegentach:

Dariusz Deptała, inspektor Policji w stanie spoczynku. Ukończył studia o specjalizacji prawno-kryminologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zdobywał pracując między innymi w jednostkach Komendy Głównej Policji: Biurze Dochodzeniowo-Śledczym, Biurze do Walki z Przestępczością Zorganizowaną, Biurze Kryminalnym, Głównym Sztabie Policji. Przez 8 lat był naczelnikiem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego.

Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu szeroko pojętych zagadnień antyterrorystycznych i minersko-pirotechnicznych, min. w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Japonii, Irlandii, Holandii. W Wielkiej Brytanii ukończył szkolenia w Wydziale Antyterrorystycznym, a następnie w Wydziale Specjalnym Scotland Yardu. Jako jeden z niewielu w Polsce ma uprawnienia Scotland Yardu w zakresie wywiadowczych technik śledczych i zwalczania terroryzmu. Wykłada problematykę przestępczości zorganizowanej i terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim.

Ostatnio był Radcą Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a następnie Ministra Spraw Wewnętrznych.

Dariusz Deptała jest również współautorem internetowej witryny rządowej antyterroryzm.gov.pl, projektu Narodowego Programu Antyterrorystycznego Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2012-2016 oraz koncepcji zabezpieczenia EURO przeciwko zagrożeniom CBRN. Obecnie Dyrektor Regionalny w Krajowym Stowarzyszeniu Ochrony Informacji Niejawnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 pok. 1 os. + wyżywienie
  • 1900 pok. 2 os. + wyżywienie

Cena zawiera:

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe, pełne wyżywienie, zakwaterowanie.

Dostępne zniżki:

  • 10% uczestnicy szkoleń KSOIN w 2012 r.
  • 10% czlonkowie KSOIN

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.
Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.
Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO S.A. I O/Katowice, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem 32 206 46 00 lub biuro@ksoin.pl

Wydarzenie: Szkolenie obronne.