SZKOLENIE WYJAZDOWE AKCJA BILANS 2015 RACHUNKOWE I PODATKOWE ZAMKNIĘCIE ROKU ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

DZIEŃ I

Sporządzenie sprawozdania finansowego – aspekty bilansowe

1. Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych:
a) jednostki objęte postanowieniami ustawy w pełnym i niepełnym zakresie,
b) składniki i reguły sporządzania rocznego sprawozdania finansowego,
c) kluczowe daty dla rocznego sprawozdania finansowego,
d) roczne sprawozdanie finansowe większych jednostek,
e) roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro,
f) roczne sprawozdanie finansowe średnich i małych jednostek,
g) roczne sprawozdanie finansowe – łączne,
h) podpisywanie rocznego sprawozdania finansowego,
i) badanie rocznego sprawozdania finansowego,
j) zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
k) udostępnianie rocznego sprawozdania finansowego,
l) przechowywanie rocznego sprawozdania finansowego,
m) odpowiedzialność za roczne sprawozdanie finansowe.

2. Roczne sprawozdanie finansowe – zasady sporządzania:
a) roczne sprawozdanie finansowe i warunki jego przydatności,
b) podstawy sporządzania sprawozdania finansowego,
c) nadrzędne zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego,
d) dane porównawcze i porównywalność.

3. Bilans:
a) bilans i jego budowa,
b) ogólne zasady wyceny,
c) kategorie cen,
d) aktywa trwałe,
e) wartości niematerialne i prawne,
f) rzeczowy majątek trwały,
g) należności, inwestycje oraz inne aktywa długoterminowe,
h) aktywa obrotowe,
i) zapasy,
j) należności krótkoterminowe i roszczenia,
k) inwestycje krótkoterminowe,
l) krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe,
m) kapitał (fundusz) własny,
n) zobowiązania,
o) rezerwy na zobowiązania,
p) zobowiązania,
q) bierne rozliczenia międzyokresowe.

4. Rachunek zysków i strat:
a) ogólna charakterystyka rachunku zysków i strat,
b) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – przychody,
c) wynik ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów – koszty,
d )wynik ze sprzedaży niezakończonych długotrwałych usług,
e) szczególne zasady ustalania wyniku ze sprzedaży,
f) pozostałe przychody i koszty operacyjne,
g) przychody i koszty finansowe,
h) zyski i straty nadzwyczajne,
i) wynik finansowy brutto i netto.

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia:
a) objaśnienia do bilansu,
b) objaśnienia do rachunku zysków i strat,
c) kursy przyjęte do wyceny,
d) objaśnienia do instrumentów finansowych,
e) objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych,
f) objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych,
g) objaśnienie niektórych szczególnych zdarzeń,
h) objaśnienia dotyczące składu grupy kapitałowej,
i) informacje o połączeniu spółek,
j) poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności,
k) inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki,
l) spółki publiczne a dodatkowe objaśnienia.

6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

7. Rachunek przepływów pieniężnych:
a) cel i zakres stosowania standardu,
b) przepływy pieniężne i ich prezentacja,
c) przepływy działalności operacyjnej,
d) przepływy działalności inwestycyjnej,
e) przepływy działalności finansowej,
f) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych.

8. Roczne sprawozdanie finansowe jednostek mikro:
a) informacja ogólna, bilans,
b) informacje uzupełniające, rachunek zysków i strat.

9. Odroczony podatek dochodowy.

10. Przygotowanie do bilansu 2015:
a) harmonogram czynności związanych z zamknięciem roku,
b) poprawne zamykanie roku w księgach, kompletność dokumentacji, kontrola sald w poszczególnych grupach kont, przeliczanie zapisów w walutach obcych, metody wykrywania błędów,
c) inwentaryzacja i jej konsekwencje w sprawozdaniu finansowym, harmonogram i rozliczanie inwentaryzacji dla poszczególnych kategorii aktywów.

DZIEŃ II

Podatek CIT oraz PIT 2015/2016

1. Projektowane zmiany od 2016:
a) rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych,
b) zmiany w zakresie „korekty kosztów”,
c) zmiany w zakresie „korekty przychodów”,
d) implementacja Dyrektyw Rady 2014/48/UE z dnia 24 marca 2014 r.; Dyrektywy Rady 2014/86/UE z dnia 8 lipca 2014 r.; Dyrektywy Rady (UE) 2015/121 z dnia 27 stycznia 2015 r.

2. Syntetyczne podsumowanie zmian w podatku dochodowym na 2015 r.

3. Przychody z działalności gospodarczej w rozliczeniu rocznym:
a) przychody z tytułu dostawy towarów oraz świadczenia usług- przegląd orzecznictwa w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego,
b) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych oraz z tytułu mediów, w tym problematyka refakturowania – porównanie momentów podatkowych na poziomie ustawy o CIT oraz VAT,
c) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
d) przychody z tytułu nieodpłatnych świadczeń, kiedy i na jakich zasadach organy podatkowe uznają świadczenia za nieodpłatne,
e) korekta przychodów w orzecznictwie sądów administracyjnych a projektowane zmiany od 01.01.2016 r.

4. Korekta kosztów.

5. Problematyka kosztów związanych z działalnością operacyjną a zamknięcie roku podatkowego:
a) jak wykazać związek poniesienia wydatku z działalnością gospodarczą w przypadku nietypowych zdarzeń gospodarczych,
b) profil prowadzonej działalności gospodarczej a możliwości zaliczenia w koszty podatkowe,
c) czy wszystkie bilansowe koszty bezpośrednie są ujmowane jako koszty bezpośrednie podatkowo,
d) koszty dotyczące okresu dłuższego niż rok a zasady rozliczania wydatków do celów podatkowych,
e) koszty wsparcia sprzedaży, a reprezentacja i reklama nowe stanowiska sądów administracyjnych i organów podatkowych,
f) minimalizacja kosztów związanych z przychodem z tytułu nieodpłatnych świadczeń po stronie pracowników, zleceniobiorców bądź innych podmiotów,
g) w jakim przypadku straty w środkach trwałych i obrotowych, będą stanowiły koszt uzyskania przychodów,
h) na jakich zasadach należy rozliczyć wierzytelności w kosztach uzyskania przychodów (odpłatne zbycie aport),
i) czy nieściągalne pożyczki można rozliczyć w wyniku podatkowym.

6. Koszty świadczeń na rzecz pracowników:
a) abonamenty medyczne; karnety na basen i do kina, samochody wykorzystywane do celów prywatnych,
b) beneficjent świadczenia – pracownik, zleceniobiorca a członek rodziny,
c) ekwiwalenty i odszkodowania,
d) świadczenia pieniężne i rzeczowe finansowane z funduszu świadczeń socjalnych,
e) dopłaty do wypoczynku,
f) szkolenia pracowników i współpracowników,
g) imprezy integracyjne i jubileuszowe,
h) zakwaterowanie,
i) ubezpieczenie przez pracodawcę,
j) dowóz pracownika do miejsca wykonywania pracy,
k) świadczenia bhp,
l) podróże służbowe w działalności przedsiębiorcy.

7. Inwestycje oraz ich finansowanie w ramach działalności przedsiębiorstwa:
a) finansowanie działalności długiem i jego konsekwencje podatkowe (odsetki, PCC od pożyczek, prowizje bankowe, usługi doradcze i pośrednictwa w pozyskaniu finansowania, koszty wycen rzeczoznawców na życzenie banku, różnice kursowe, pożyczki waloryzowane kursem waluty obcej, umorzenie odsetek, doliczenie odsetek do kwoty głównej),
b) wewnętrzne finansowanie działalności i jego konsekwencje podatkowe (podwyższenie kapitału, dopłaty, cash-pool, leasing zwrotny, konwersja wierzytelności na udziały/akcje),
c) inwestycje w obcym środku trwałym, problematyka niezamortyzowanej części,
d) pokrycie wydatków za kontrahenta bądź użyczenie,
e) zaniechane inwestycje, zaniechanie budowy wartości niematerialnej i prawnej a zaniechanie produkcji w toku, czym jest likwidacja zaniechanej inwestycji.

8. Amortyzacja środków trwałych w 2015 r.
a) środki trwałe a wartości niematerialne i prawne w przedsiębiorstwie,
b) odpisy amortyzacyjne oraz metoda amortyzacji,
c) leasing finansowy a leasing operacyjny,
d) w jaki sposób wykorzystać leasing w działalności operacyjnej przedsiębiorstwa.

9. Podatek u źródła.
a) należności licencyjne oraz odsetki, zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku należności licencyjnych, odsetek oraz innych,
b) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w przypadku przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tj. np. dywidendy, umorzenie udziałów akcji, likwidacja osoby prawnej, wewnętrzne podwyższenie kapitału zakładowego, łączenie oraz podział jednostek gospodarczych,
c) zakres redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikający z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
d) certyfikat rezydencji jako dokument uprawniający do skorzystania z redukcji stawek i/lub zwolnienia ze zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych wynikającego z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

DZIEŃ III

Podatek VAT 2015/2016

1. Zasady ogólne uchwalonych oraz planowanych zmian w 2015 r.:
a) nowelizacja przepisów od 1 stycznia 2015 r.,
b) zmiany od 1 lipca 2015 r.,
c) nowelizacja zasad obliczania proporcji od 1 stycznia 2016 r.
d) przepisy przejściowe związane z nowelizacją VAT w 2015 r.

2. Nowelizacja przepisów w przedmiocie samonaliczenia VAT:
a) towary oraz usługi objęte samonaliczeniem VAT,
b) rozszerzenie katalogu towarów opodatkowanych przez nabywcę,
c) status nabywcy a dokonanie samonaliczenia VAT,
d) weryfikacja statusu nabywcy na potrzeby samonaliczenia VAT,
e) limity kwotowe związane z samonaliczeniem VAT,
f) informacje podsumowujące dotyczące samonaliczenia VAT,
g) powstawanie obowiązku podatkowego w przypadku samonaliczenia VAT,
h) wystawiania faktur w przypadku odwrotnego obciążenia,
i) najczęściej popełniane błędy w przypadku samonaliczenia VAT.

3. Pozostałe zmiany w podatku VAT od lipca 2015 r.:
a) rozszerzenie katalogu tzw. towarów wrażliwych,
b) zmiany związane z kaucją gwarancyjną,
c) zmiany w zakresie ulgi na złe długi,
d) odliczanie VAT od paliwa do pojazdów samochodowych.

4. Zmiany w przedmiocie odliczania VAT i obliczania proporcji sprzedaży:
a) podmioty, które po nowelizacji przepisów powinny odliczać VAT w oparciu o proporcję sprzedaży,
b) przepisy przejściowe dotyczące stosowania znowelizowanych przepisów,
c) rodzaje o obrotów uwzględnianych przy obliczaniu współczynnika sprzedaży,
d) rodzaje obrotów i czynności niemających wpływu na wysokość współczynnika,
e) czy w proporcji sprzedaży należy ująć odszkodowania, kary umowne itp.?
f) pojęcie czynności pomocniczych, których nie uwzględnia się przy wyliczaniu proporcji sprzedaży,
g) obrót nieruchomościami oraz innymi środkami trwałymi a proporcja sprzedaży,
h) ustalanie proporcji w oparciu o propozycje wskazane przez Ministerstwo Finansów.

5. Powstawanie obowiązku podatkowego po ostatnich zmianach w przepisach:
a) zmiana zasady ogólnej ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego,
b) moment dokonania dostawy towarów jako moment powstania obowiązku podatkowego,
c) pojęcie dostawy ciągłej w przypadku dostawy paliw,
d) wystawienie faktury przed dostawą a obowiązek podatkowy,
e) ustalenie powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług,
f) opodatkowanie najmu oraz dzierżawy,
g) usługi ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego,
h) opodatkowanie zaliczek, zadatków oraz innych przedpłat,
i) data wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
j) moment otrzymania zapłaty jako moment powstania obowiązku podatkowego.

6. Zasady dokumentowania obrotu podlegającego opodatkowaniu VAT:
a) ogólne zasady dotyczące wystawiania faktur VAT,
b) poprawna treść faktury,
c) faktura proforma a faktura VAT,
d) możliwość wystawienia faktury przed sprzedażą,
e) brak obowiązku wystawiania faktur w przypadku świadczeń zwolnionych z podatku VAT,
f) terminy na wystawianie faktur VAT,
g) korekty faktur po nowelizacji,
h) wystawianie zbiorczych faktur korygujących,
i) faktury uproszczone oraz faktury elektroniczne,
j) znaczenie faktur otrzymywanych od podmiotów zagranicznych.

7. Rozliczenie refakturowania usług w 2015 r.:
a) pojęcie refakturowania usług wynikające z prawa polskiego oraz prawa unijnego,
b) zastosowanie prawidłowej stawki podatkowej w przypadku refakturowania usług,
c) właściwa stawka VAT w przypadku refakturowania związanego z usługą kompleksową,
d) zastosowanie odpowiedniej stawki VAT w przypadku usług zwolnionych z VAT w sposób podmiotowy,
e) powstanie obowiązku podatkowego w przypadku refakturowania usług,
f) refakturowanie usług a doliczenie marży,
g) refakturowanie usług gastronomicznych oraz noclegowych,
h) refakturowanie mediów w przypadku usług najmu,
i) prawidłowe dokumentowanie refakturowania,
j) możliwość odliczenia VAT w związku z refakturowanymi usługami.

8. Sprzedaż majątku firmowego a możliwość zastosowania zwolnienia z podatku VAT:
a) zmiana zasad zwolnienia dostawy tzw. towarów używanych,
b) konieczność identyfikacji związku sprzedawanych ruchomości ze sprzedażą zwolnioną z podatku VAT,
c) sposoby określenia związku pomiędzy sprzedawaną rzeczą a działalnością zwolnioną z VAT,
d) zmiana przepisów w zakresie zwolnienia sprzedaży samochodów, opodatkowanie sprzedaży gruntów,
e) zwolnienie z tytułu sprzedaży budynków oraz lokali.

9. Odliczenie VAT od pojazdów samochodowych oraz paliwa:
a) zasady ograniczeń w odliczaniu VAT od samochodów, paliwa i innych wydatków od 1 kwietnia 2014 r.,
b) możliwość pełnego odliczenia VAT ze względu na konstrukcję pojazdu,
c) pełne odliczenie VAT od samochodów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej,
d) prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów na potrzeby pełnego odliczenia VAT,
e) nieprawidłowości w prowadzeniu ewidencji przebiegu pojazdu a możliwość odliczenia VAT,
f) korzystanie z samochodu przez pracownika na cele prywatne a możliwość pełnego odliczenia VAT,
g) zmiana prawa do odliczenia VAT w przypadku pojazdów samochodowych,
h) sprzedaż pojazdu samochodowego a korekta VAT,
i) odliczanie VAT w przypadku paliwa.

10. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania VAT transakcji zagranicznych oraz zmiany w przepisach:
a) określenie miejsca dokonania dostawy towarów kluczem do prawidłowego opodatkowania dostawy towarów,
b) opodatkowanie towarów wysyłanych, niewysyłanych, dostawa towarów z montażem,
c) podatnik VAT w przypadku transakcji zagranicznych,
d) znaczenie reguł INCOTERMS dla handlu zagranicznego,
e) zmiany w przedmiocie opodatkowania eksportu towarów,
f) nowelizacja przepisów odnośnie WDT i WNT,
g) zmiany w przepisach dotyczące transakcji łańcuchowych.

11. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa
– jednej osoby 2690 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 2590 zł/os + 23% VAT.

PROMOCJA!
Koszt uczestnictwa przy zgłoszeniu do 30 września wynosi 2390 zł/os. + 23 % VAT

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
– uczestnictwo w 3 dniach zajęć,
– autorskie materiały szkoleniowe,
– pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 24.11.15 do obiadu w dniu 27.11.15,
– przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
– zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 14.00/24.11.15 do godz. 11.00 w dniu 27.11.15 (3 noclegi),
– zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 500 zł (za cały pobyt),
– atrakcje poszkoleniowe:
• możliwość korzystania z Centrum Termalnego na terenie hotelu,
• bilet do strefy relaksu (Terma Białka – 4,5 h),
• śnieżna wyprawa – kulig,
• biesiada przy regionalnej muzyce góralskiej (ognisko),
– certyfikat ukończenia szkolenia,
– ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Miejsce zajęć:
Hotel Bania **** Thermal & Ski
ul. Środkowa 181, Białka Tatrzańska 34-405Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Czas trwania

Zajęcia odbędą się w godzinach: 9:00-15:00

Prelegenci

Gabriela Suski-Borek – ekspert w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, inwentaryzacji rocznej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów.

Sebastian Twardoch – doradca podatkowy, prawnik, ekonomista, wieloletni współpracownik największych firm doradczych. Ekspert w zakresie ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich, w tym między innymi problemów wynikających ze styku prawa pracy oraz prawa handlowego z prawem podatkowym.

Dawid Milczarek – prawnik, ekspert podatkowy, manager w spółce doradztwa podatkowego Martini i Wspólnicy. Specjalizuje się w problematyce podatku VAT oraz postępowań sądowo-administracyjnych. W latach 2004-2007 pracował w Izbie Skarbowej, gdzie odpowiadał za kontrolę instancyjną indywidualnych interpretacji podatkowych. W latach 2007-2010 był asystentem sędziego w Izbie Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, gdzie zajmował się przygotowywaniem projektów orzeczeń kasacyjnych, uchwał oraz pytań prejudycjalnych do ETS w zakresie VAT.

Gdzie i kiedy

Białka Tatrzańska 23 wrzesień 2015
centrum miasta

Białka Tatrzańska

centrum miasta

woj. małopolskie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!