Szkolenie z KPA. Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce – z uwzględnieniem najnowszych zmian prawnych i orzecznictwa sądów administracyjnych

O szkoleniu

Cel szkolenia:

Szkolenie stanowi kompendium wiedzy z zakresu prowadzenia postępowania administracyjnego i jednocześnie praktyczne przygotowanie do prowadzenia postępowań administracyjnych, zgodnie z przepisami k.p.a., zarówno w trybach zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych, a także z uwzględnieniem wszystkich stadiów postępowania administracyjnego.

Coraz więcej kontroli organów nadzorczych wychwytuje błędy urzędnicze w stosowaniu przepisów KPA. W ramach szkolenia przeprowadzimy studium przypadku z uwzględnieniem orzecznictwa sądów administracyjnych.

Szkolenie będzie oparte o najnowsze zmiany przepisów – zwłaszcza o doręczenia elektroniczne. Planowane są także kolejne zmiany KPA - na ten moment są to jednak jeszcze nieuzgodnione projekty i nie jest znany ich ostateczny kształt. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uczestnicy nabędą kompetencje pozwalające im prawidłowo wszcząć, prowadzić i zakończyć postępowanie administracyjne,

 • szkolenie pozwoli zminimalizować ryzyko stwierdzenia nieprawidłowości przez organ wyższego stopnia w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania,

 • wskażemy na najczęściej występujące błędy w praktyce wydawania decyzji administracyjnych,

 • uczestnicy poznają zbiór dobrych praktyk w zakresie KPA oraz otrzymają gotowe rozwiązania najczęściej występujących problemów w procedurze administracyjnej. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest skierowane w szczególności do praktyków, tj. do pracowników urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich i urzędów marszałkowskich, a także organów centralnych i terenowych oraz służb, inspekcji i straży. Zapraszamy także adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych i wszystkie inne osoby zainteresowane zdobyciem aktualnej specjalistycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia postępowań administracyjnych według nowych zasad. 

Program szkolenia

Dzień I

 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego. Forma i zasadność odmowy wszczęcia postępowania.
   

 2. Strona postępowania administracyjnego.
   

 3. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu
   

 4. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu
   

 5. Konsekwencje uchybień w zakresie wyłączeń pracownika / organu
   

 6. Postępowanie wyjaśniające i dowody w postępowaniu administracyjnym
   

 7. Pełnomocnictwa - charakter i ich znaczenie dla dalszego postępowania
   

 8. „Elektronizacja” postępowania i jej konsekwencje
   

 9. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu w sytuacji wniesienia ponaglenia.
   

 10. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu.
   

 11. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.
   

 12. Obliczanie terminów
   

 13. Publiczna usługa hybrydowa i jej wpływ na postępowanie administracyjne
   

 14. Zmiana przepisów dotyczących ponaglenia
   

 15. Zmiana procedury doręczenia właściwego i zastępczego
   

 16. Korzystanie przez organ z bazy adresów elektronicznych
   

 17. Problematyka ustalania skuteczności doręczenia
   

 18. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego
   

 19. Adresy doręczenia

Dzień II

 1. Wezwania
   

 2. Metryka sprawy. Protokoły i adnotacje w KPA
   

 3. Zawieszenie i umorzenie postępowania - problemy praktyczne
   

 4. Mediacja – czy zawsze stosowana?
   

 5. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone
   

 6. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu
   

 7. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki
   

 8. Elementy decyzji – obligatoryjne i fakultatywne
   

 9. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje
   

 10. Wprowadzanie zmian w wydanej decyzji
   

 11. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny – omówienie procedury odwoławczej
   

 12. Decyzje organu odwoławczego
   

 13. Związanie organu decyzją administracyjną
   

 14. Tryby nadzwyczajne jako sposób wzruszalności decyzji: wznowienie postępowania, zmiana / uchylenie decyzji oraz stwierdzenie nieważności decyzji
   

 15. Analiza najczęściej występujących problemów w zakresie wydawania decyzji administracyjnych
   

 16. Odpowiedzi na pytania, dyskusja, wyjaśnianie wątpliwości. 

Czas trwania

I dzień: 10.00-16.00 

II dzień: 9.00-15.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, aktualnie wykładowca akademicki. Trener, prawnik w kancelarii prawnej, inspektor ochrony danych w grupie kapitałowej i spółkach podległych. Specjalizuje się w postępowaniu administracyjnym, sądowym postępowaniu egzekucyjnym i prawie ochrony danych osobowych, a także w prawie pomocy społecznej i szeroko rozumianym prawie socjalnym i opiekuńczym.


Autor licznych publikacji naukowych i opinii prawnych. Wieloletni konsultant i trener firm doradczych. Ceniony dydaktyk i praktyk. Zajmuje się szkoleniami pracowników urzędów administracji publicznej na szczeblu centralnym i terenowym oraz prawników praktyków, a także pracowników przedsiębiorstw i spółek. Specjalista w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz wdrażania standardów ochrony danych osobowych w organizacjach polskich i zagranicznych, gdzie pełni funkcję inspektora ochrony danych.
Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne wielokrotnie nagradzany licznymi stypendiami doktorskimi i motywacyjnymi oraz Nagrodą Rektora UŁ III stopnia. 

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

szkolenie online
1 490
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!