Szkolenie "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – AKTUALNE ZMIANY, NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I PROBLEMY" w Łodzi

O szkoleniu

Zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami na 2014 rok i praktycznymi aspektami udzielania zamówień publicznych oraz skutecznym ubieganiem się o zamówienia.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na najczęściej popełniane błędy oraz problemy związane z zamówieniami publicznymi, zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy.

Szkolenie dostarczy Uczestnikom kompleksowej wiedzy o procedurze przeprowadzania zamówień publicznych oraz zapozna z metodami właściwego reagowania na niespodziewane sytuacje, w jakich znajdują się Zamawiający i Wykonawcy w postępowaniach przetargowych.
Kto powinien wziąć udział?
- prawników,
- radców prawnych,
- członków komisji przetargowych,
- osób zajmujących się przygotowywaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia, jak również osób ubiegających się o nie,
- wszystkich zainteresowanych podniesieniem swojej wiedzy i kompetencji w zakresie Zamówień Publicznych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zamówień publicznych i sygnalizacja „momentów niebezpiecznych" w zamówieniach:
rozwój zamówień publicznych i stan obecny - 2014r.,
najnowsze zmiany w procedurach zamówień publicznych,
ważne zasady udzielania zamówień publicznych i tajemnica przedsiębiorstwa,
elementy i momenty niebezpieczne, skutkujące odpowiedzialnością.

2. Rola wykonawcy i zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego.

3. Praktyczna charakterystyka trybów udzielania zamówienia publicznego ze wskazówkami i lokalizacją najczęściej spotykanych błędów:
przetarg nieograniczony i ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem i bez ogłoszenia,
zapytanie o cenę,
„wolna ręka",
aukcja i licytacja elektroniczna,

4. Ćwiczenia praktyczne - niespodziewane sytuacje w jakich znajdują się Zamawiający i wykonawcy w postępowaniach - rozwiązywane metodą krok po kroku wraz z wnioskami jak ich uniknąć w przyszłości.

5. Oferta w przetargu nieograniczonym - charakterystyka „oferty" w postępowaniu przetargowym - przykładowe formularze ofertowe ze wskazówkami jak uniknąć błędów na etapie składania ofert (Wykonawcy) i na etapie badania ofert (Zamawiający), cena w ofercie wraz ze stawką podatku VAT, podpis czy parafa, inne błędy w ofertach.

6. Załączniki do oferty i błędy w załącznikach - wymagane w przykładowym postępowaniu:
odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
zaświadczenia o niekaralności - zwykłe i dla podmiotów zbiorowych,
koncesje, zezwolenia lub licencje - praktyka w przetargach,
Uprawnienia osób wykonujących zamówienie - dokumenty i problematyka z nimi związana,

7. Ćwiczenia praktyczne - jak unikać błędów :
sposób składania odwołań i „informacji" i liczenia terminów,
kwestia braku żądania dokumentu, zakresu żądania, formy wadium, interesu prawnego,
forma pisemna a elektroniczna,
prawo podejmowania określonych czynności w postępowaniu,
wykaz robót - nieoznaczenie wymaganej wysokości roboty, usługi lub dostawy, dwuznaczność referencji.

8. Próbki w postępowaniach przetargowych - składanie i uzupełnianie,

9. Kryteria inne niż najniższa cena - ocena jakości w praktyce,

10. Dokumenty do oferty najczęściej żądane - cz. I
wykaz osób i podmiotów które będą wykonywać zamówienie - jak uniknąć błędów,
wykaz dostaw/usług/ wykonanych w ciągu trzech lat i referencje,
wykaz robót budowlanych wykonanych w ciągu pięciu lat - zagadnienia praktyczne,

11. Studium przypadku i ćwiczenia praktyczne :
wykluczenie przygotowującego projekt,
poświadczanie z zgodność z oryginałem,
uzupełnianie dokumentów,
interes prawny wykonawcy ze zbyt wysoką ofertą.

12. Jak uchronić się przed błędami - zajęcia praktyczne w postaci postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
„zlokalizowanie" zamówienia - wszystkie możliwe źródła,
analiza ogłoszenia o zamówieniu - czy narusza ono zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - co musi być a czego nie może być w ogłoszeniu?
analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami,
czynności zamawiającego od momentu ogłoszenia do momentu składania ofert i ich prawidłowość pod kątem zgodności z prawem i zasadami udzielania zamówień,
otwarcie ofert i czynności po otwarciu ofert w kontekście zasady jawności,

13. Postępowanie odwoławcze:
jak prawidłowo sporządzić odwołanie - elementy konieczne, podpisanie, termin składania,
skarga do Sądu Okręgowego - co muszą zawierać, forma i wysokości wpisów, kto może wnosić i kiedy.

14. Załączniki do oferty/wniosku - dokumenty potwierdzające wiarygodność finansową wykonawcy:
informacja z banku o zdolności kredytowej i wysokości posiadanych środków,
sprawozdanie finansowe i polisa OC,

15. Właściwe analizowanie oferty - przed składaniem (dla wykonawców) - na etapie sprawdzania (dla Zamawiających).

16. Studium przypadku i zajęcia praktyczne:
wniosek o informację publiczną,
wadium - gwarancja bankowa - sposób liczenia terminu,
sprawozdanie finansowe - ocena,
konsorcjum - podpisywanie oferty i dokumentów,
brak podpisu na dokumencie,
pełnomocnictwo bez opłaty skarbowej.

17. Poprawiać czy nie poprawiać - odpowiedź na przykładach praktycznych odnośnie omyłek i błędów w postępowaniach.

18. Nowelizacja ustawy o dyscyplinie finansów publicznych - odpowiedzialność urzędników za czynności w postępowaniach.

19. Dyskusja i zakończenie szkolenia.

Czas trwania

Liczba godzin zajęć: 16

Prelegenci

mec. Grzegorz Mazurek - Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 2007-2009, adwokat - praktyk w organizacji i występowaniu w przetargach, od grudnia 2009 ekspert ds. zamówień publicznych Bussiness Centre Club, arbiter i obserwator z listy prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007. Praktykę zamówień publicznych zdobywał również jako sekretarz i przewodniczący komisji przetargowej. Obecnie adwokat zajmujący się głównie zamówieniami publicznymi, dochodzeniem należytego wykonania umowy, dyscypliną finansów publicznych. Prowadził wykłady i szkolenia m.in. dla SGH, Akademii im. L.Koźmińskiego (studia MBA), Krajowej Szkoły Sądów i Prokuratury oraz dla wielu Zamawiających i Wykonawców. Posiada praktyczne doświadczenia na wszelkich rodzajach postępowań - zarówno z zakresu informatyki jak i robót budowlanych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Łódź

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
1 200
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały szkoleniowe, certyfikat, lunch i przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
Potwierdzenie i fakturę VAT wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!