Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/szwo-i-f-gazy-najwazniejsze-obowiazki-dotyczace-urzadzen-chlodniczych-i-klimatyzacyjnych-z-uwzglednieniem-ostatnich-zmian-75696-id25

Informacje o szkoleniu

Lubelskie Centrum Doradztwa i Szkoleń
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych dotyczy przedsiębiorców, którzy mają do czynienia z czynnikami chłodniczymi będącymi substancjami kontrolowanymi lub f-gazami. Czynniki takie występują w instalacjach wielkich chłodni magazynowych, ale także w mniejszych urządzeniach jakimi są klimatyzatory czy lodówki. Duża część z tych urządzeń musi posiadać prawidłowo założoną w Centralnym Rejestrze Operatorów (tzw. rejestr CRO) Kartę Urządzenia. Każde urządzenie zarejestrowane w CRO podlega obowiązkowym kontrolom szczelności wykonywanym przez uprawnionych serwisantów. Od 2020 r. wszedł w życie tzw. „zakaz serwisowy” tj. zakaz stosowania niektórych f-gazów do serwisowania i konserwowania, obowiązują także  nowe zakazy dotyczące wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Każdy, kto sprowadza czynniki chłodnicze podlega obowiązkowym rygorom związanym z ilością wprowadzanych gazów tzw. kontyngentom. Podmioty stosujące i wprowadzające do obrotu czynniki chłodnicze są zobowiązane do złożenie rocznego sprawozdania do Bazy Danych Sprawozdań (tzw. baza BDS). Skutkiem nieprzestrzegania przepisów ustawy są kary administracyjne, których stawki wzrosły od ubiegłego roku.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresujemy do pracowników działów ochrony środowiska przedsiębiorstw i organów administracji, pełnomocników ds. jakości i SZŚ, do wszystkich zainteresowanych.

Program szkolenia:

1. Ustawa o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

2. Rozporządzenie 842/2006 + Rozporządzenia Komisji, Rozporządzenie 517/2014 +  Rozporządzenia Komisji – co obowiązuje, a co zostało uchylone

3. Substancja kontrolowana czy fluorowany gaz cieplarniany:
- jakie substancje to SZWO, a jakie to f-gazy,
- czy wszystkie urządzenia chłodnicze/klimatyzacyjne zawierają szwo lub f-gazy,
- czynniki chłodnicze nie podlegające pod te przepisy.

4. Operator urządzeń – kim jest i jakie obowiązki na nim spoczywają

5. Tony ekwiwalentu CO2 – co oznaczają i  jak poprawnie dokonywać ich przeliczenia

6. Obowiązki związane z oznakowaniem tj. etykietowaniem zbiorników urządzeń

7. Serwisanci:
- kto może wykonywać serwis i przeglądy urządzeń, w tym w samochodzie ciężarowym chłodni i przyczepie chłodni,
- zakaz serwisowy od 2020 r. - zabronione jest stosowanie fluorowanych gazów cieplarnianych o współczynniku GWP równym 2500,
- wyposażenie techniczne podmiotów dokonujących kontroli szczelności,
- jak sprawdzić serwisanta czy firmę serwisową.

8. Certyfikaty dla personelu, certyfikaty dla przedsiębiorcy – kogo dotyczą

9. Nowe zakazy wprowadzania do obrotu urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych od 2020 r.

10. Dokumentacja prowadzona przez operatorów urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej:
- Karty Urządzenia, Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej – obowiązkowe dokumenty,
- które urządzenia podlegają obowiązkowi rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej,
- CRO – elektroniczna ewidencja przeglądów szczelności i pozostałych czynności wykonywanych w trakcie serwisu urządzeń.

11. Obowiązkowa kontrola szczelności – kogo dotyczy i jaka częstotliwość – co zmienił koronawirus SARS-CoV-2 w zakresie obowiązkowych kontroli szczelności

12. UDT  jako jednostka certyfikująca personel i przedsiębiorców, jednostka wydająca zaświadczenia o odbytym szkoleniu

13. Sieć Badawcza Łukasiewicza - wyspecjalizowana jednostka – jej prawa i obowiązki

14. Obowiązki podmiotów prowadzących działalność związaną z systemami klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych – co to za pojazdy podlegają pod te obowiązki

15. Rejestr „on-line” przedsiębiorstw i operatorów, którym udzielono autoryzacji na przechowywanie halonów, przedsiębiorstw produkujących, stosujących lub wprowadzających nowe substancje oraz przedsiębiorstw prowadzących niszczenie substancji kontrolowanych

16. Sprawozdawczość:
- baza BDS - kto powinien się zarejestrować, jak dokonać rejestracji i jak złożyć sprawozdanie w tej bazie,
- w zakresie emisji f-gazów lub szwo - opłaty za emisję – jak liczyć, w którym sprawozdaniu wykazywać i kto jest odpowiedzialny do ich ponoszenia.

17. Informacje dotyczące likwidacji urządzeń bądź wymiany czynnika chłodniczego

18. Sprowadzanie czynników chłodniczych – System kontyngentów

19. Kontrola – jakie organy odpowiedzialne za kontrole – WIOŚ/PSP/KAS – za co są odpowiedzialne poszczególne organy

20. Administracyjne kary pieniężne i przepisy karne

21. Rewizja Rozporządzenia 517/2014 przez Komisję Europejską

22. Konsultacje, dyskusja

Informacje o prelegentach:

Inspektor Ochrony Środowiska z Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie kontroli przedsiębiorstw, których działalność powoduje oddziaływanie na środowisko.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 650 zł + 23% VAT za osobę
  • 600 zł + 23% VAT za osobę przy zgłoszeniu powyżej 2 osób oraz dla stałych klientów

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, przerwę kawową, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: SZWO i F-GAZY: Najważniejsze obowiązki dotyczące urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych z uwzględnieniem ostatnich zmian.