Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/taktyka-profesjonalnego-pelnomocnika--metodyka-pracy-pelnomocnika-69964-id156

Informacje o szkoleniu

 • Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika)


  ID szkolenia: 69964
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  budynek Kolmex
  Grzybowska 80/82
  00-844 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  1 dzień, 6 godz.
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem niniejszego szkolenia jest pogłębienie przez słuchaczy wiedzy praktycznej dotyczącej prawidłowego wykonywania zawodu adwokata i radcy prawnego. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zapoznać się z kryteriami jakie sądy powszechne biorą pod uwagę przy ocenie skuteczności i profesjonalizmu działań pełnomocników. W trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie a ponadto analizie poddane zostaną poszczególne sytuacje spotykane w praktyce orzeczniczej. Szkolenie to pozwoli słuchaczom na doskonalenie swoich działań w ceku realizacji najlepiej pojętego interesu swoich klientów.

Szkolenie skierowane jest do:

Wykład adresowany jest głównie do profesjonalnych pełnomocników adwokatów i radców prawnych oraz osób uczestniczących w aplikacjach przygotowujących do wykonywania wskazanych zawodów.

Program szkolenia:

I . Wstęp

Profesjonalny pełnomocnik to pełnomocnik skuteczny ale także przewidujący i nieufny.

II. Pełnomocnictwo

Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania treści pełnomocnictwa.
Wpływ rodzaju pełnomocnictwa na wynagrodzenie pełnomocnika.
Zakres pełnomocnictwa w kontekście możliwości zaskarżenia orzeczeń sądu oraz obowiązek kontroli jego treści przez przeciwnika procesowego.
….2. Treść pełnomocnictwa, a kwestie związane z zarzutem potrącenia.

Posługiwanie się pełnomocnictwem przez pełnomocnika (dołączenie pełnomocnictwa i jego odpisu).
Weryfikacja odpisu pełnomocnictwa.
Brak należytego umocowania, a zarzut nieważności postępowania.
Prawidłowe uwierzytelnienie pełnomocnictwa.
Ograniczenie zakresu pełnomocnictwa.
Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do udziału w spawie.
Wypowiedzenie pełnomocnictwa, a działanie za stronę.
III. Postępowanie pełnomocnika przed złożeniem pozwu.

Argumenty przemawiające za skorzystaniem przez pełnomocnika z mediacji.
Wynagrodzenie pełnomocnika, a mediacja.
Tajemnica mediacji.
IV. Rozróżnienie sprawy cywilnej od sprawy gospodarczej i jej znaczenie z punktu widzenia pracy pełnomocnika.

Wpływ właściwości funkcjonalnej na właściwość miejscową, a spór kompetencyjny. Prawidłowa rola pełnomocnika.
Konstytutywne elementy sprawy gospodarczej.
Definicja przedsiębiorcy.
Działalność gospodarcza a zawodowa.
Kiedy spór pozostaje w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.
V. Kilka uwag odnośnie prawidłowego formułowania pozwu przez pełnomocnika.

Wskazanie podstawy prawnej dochodzonych roszczeń.
Możliwość wskazania kilku ewentualnych podstaw prawnych wraz z uzasadnieniem faktycznym podstawy żądania.
Przytoczenie okoliczności uzasadniających właściwość sądu.
VI. Twierdzenia jakie powinny być składane przez pełnomocników na różnych etapach postępowania w świetle obowiązującego systemu koncentracja materiału dowodowego.

Pozew, a system koncentracji materiału dowodowego.
Ocena pracy pełnomocnika przez pryzmat dobrych obyczajów ( art. 3 kpc). Zakres nadużywania praw procesowych i konsekwencje jego złamania.
Relacja art. 207 § 5 kpc do obowiązków pełnomocnika wynikających z treści art. 132 kpc.
Prawo strony wynikające z treści art. 217 § 1 kpc, a obowiązek sądu pominięcia spóźnionych przytoczeń ( art. 207 § 6 kpc).
Składanie przez pełnomocnika pism procesowych w toku postepowania.
Problematyka zarzutów w postepowaniu cywilnym.
Rola pełnomocnika w przypadku realizowania przez sad obowiązków wynikających z treści art. 210 § 21 kpc oraz art. 212 kpc.
Problematyka późniejszego zgłoszenia twierdzeń i wniosków dowodowych.
Nowe przesłanki umożliwiające uwzględnienie spóźnionych twierdzeń
i wniosków dowodowych i prawidłowe działanie pełnomocnika w tym zakresie ( art. 162 kpc).
VII Ocena profesjonalizmu pełnomocnika przez pryzmat prawidłowego formułowania wniosków dowodowych.

Przesłanki decyzji sądu w zakresie dopuszczenia lub oddalenia wniosku dowodowego jakie powinien znać pełnomocnik.
Prawidłowa reakcja pełnomocnika na dopuszczenie przez sąd dowodu
z urzędu.
VIII. Prawidłowy sposób formułowania przez pełnomocnika zarzutów i wniosków
w środkach odwoławczych i środkach zaskarżenia .

Konieczność zaskarżenia postanowień Sądu I instancji zawartych
w wyrokach (zwłaszcza dotyczących kosztów zastępstwa procesowego)
Granice rozpoznania apelacji, a konieczność podniesienia przez pełnomocnika zarzutu dotyczącego uchybienia przez sąd przepisom procesowym w oparciu o treść art. 162 kpc.
Prawidłowe działanie pełnomocnika w celu kontroli niezaskarżonych orzeczeń Sądu I instancji w ramach art. 380 kpc.
Prawidłowe formułowanie przez pełnomocnika zarzutów naruszenia prawa materialnego i prawa procesowego.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie poprowadzi: Tomasz Chojnacki – sędzia sądu Okręgowego w Poznaniu, wizytator ds. gospodarczych, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 720 zł całkowita

Cena zawiera:

cena zawiera udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Dokonanie zgłoszenia poprzez jeden z poniższych sposobów:
- formularz zgłoszeniowy
- telefonicznie (22) 457 03 01 lub 602-119-518,
- faksem: (22) 457 03 11,
- e-mail: akademia@awuleopard.pl

Po otrzymaniu potwierdzenia o rezerwacji miejsca należy dokonać wpłaty na poniższe konto bankowe (faktury są wydawane uczestnikom podczas szkolenia):

Akademia Wiedzy Użytecznej LeoPard
00-844 Warszawa
Plac Europejski 3
nr rachunku:
PL 62 1440 1101 0000 0000 0233 2345

Wydarzenie: Taktyka profesjonalnego pełnomocnika ( metodyka pracy pełnomocnika)