Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/technologie-sroodwiskowe-i-zrodla-odnawialne-35141-id8229

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie z technologiami środowiskowymi, kierunkami ich rozwoju oraz procedurą certyfikacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim:
- dla firm chcących wdrożyć i / lub certyfikować technologie środowiskowe
- dla osób odpowiedzialnych za wdrażanie źródeł odnawialnych.

Program szkolenia:

Dzień I
1. WPROWADZENIE
1.1 Przedstawienie prowadzących oraz uczestników
1.2 Omówienie przebiegu i zakresu tematyki szkoleni
1.3 Ankieta diagnozująca potrzeby szkoleniowe
2. Technologie środowiskowe
- Techniki i procesy ograniczenia emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- Efektywne wykorzystanie surowców w aspekcie wyboru odpowiednich usług
- Ekoinnowacje - rozwój nowych produktów i procesów
- Czystsze techniki – europejskie standardy zielonych technologii
Przerwa kawowa
3. Uwarunkowania środowiskowe i wykorzystanie OZE w Polsce
4. Energetyka odnawialna
- Produkcja energii z biogazu, biomasy i biopaliw
- Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce - Uwarunkowania prawne i organizacyjne
związane z budową biogazowni
Przerwa obiadowa
Dzień II
1. Efektywność energetyczna
- Założenia ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o efektywności energetycznej
- Krajowy cel oraz plan działań w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
2. Świadectwa efektywności energetycznej
- Audyty energetyczne
- Świadectwo pochodzenia (tzw. certyfikat)
- Zasady i możliwości łączenia certyfikatów
Przerwa kawowa
3. Ograniczenie zużycia energii w budownictwie
- Zmniejszenie zapotrzebowania na energię – ogrzewanie i eksploatacja budynków mieszkaniowych
Test / ankieta ewaluacyjna
Przerwa obiadowa

Informacje o prelegentach:

mgr inż. Arkadiusz Primus

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 78,76 dofinansowane w 80% EFS

Cena zawiera:

catering+ materiały szkoleniowe + certyfikat/ zaświadczenie o odbyciu szzkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 8.1- Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie skierowane jest dla osób samozatrudnionych oraz zatrudnionych o umowę o prace w małych i mikroprzedsiębiorstwach, stowarzyszeniach, fundacjach w województwie Śląskim.

Wydarzenie: Technologie Śroodwiskowe i Źródła Odnawialne