Train The Trainer PREMIUM – 3-dniowy warsztat oraz superwizja

O szkoleniu

Jeżeli prowadzisz szkolenia wewnętrzne, instruktaże, grupy robocze czy projektowe i chcesz rozszerzyć swoje kompetencje, a do tej pory nie miałeś okazji ukończyć metodycznej szkoły trenerów, to szkolenie jest dla Ciebie!

Trening dla trenerów wewnętrznych to 3 dni szkolenia otwartego oraz indywidualna standaryzowana superwizja. Dzięki takiemu układowi nie tylko uporządkujesz swoją wiedzę i przećwiczysz poszczególne kompetencje trenerskie, ale także zyskasz przestrzeń na omówienie osobistych trudności.

WARSZTAT:

intensywny warsztat prowadzony przez metodyka i autora szkoły trenerskiej, przygotowany tak, by każdy uczestnik po jego ukończeniu miał rzeczywiste umiejętności do pracy w obszarze szkolenia i rozwoju; warsztat podzielony jest na kilka części:

 • trenerską,
 • procesową,
 • narzędziową,
 • diagnozy i rozwoju kompetencji osobistych
 • profesjonalizacji umiejętności

SUPERWIZJA:

praca 1:1 z Trenerem w formule online; przestrzeń do przećwiczenia wybranego elementu szkolenia, przeanalizowania przygotowanych przez siebie materiałów czy planu warsztatu pod kątem metodycznym, przeanalizowania napotkanych trudności w pracy z grupą itp.; sam decydujesz kiedy i na co wykorzystasz swój czas

Dlaczego warto wziąć udział?

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • Samodzielnie zaprojektować wydarzenie rozwojowe (jednostkę, cykl, proces szkoleniowy)
 • Dobrać właściwe do programu i angażujące uczestników treści i narzędzia szkoleniowe
 • Samodzielnie poprowadzić szkolenie/ trening/ instruktaż zgodnie z założeniami
 • Ustawić się we właściwej roli wspierającego rozwój uczestników i adekwatnie reagować na ewentualne odchylenia
 • Efektywnie zarządzać projektami szkoleniowymi w organizacjach
 • Diagnozować uczestników także podczas szkoleń i wspierać w roli trenera poszczególne fazy procesu grupowego
 • Zbudować model partycypacji odpowiedzialności za rozwój kompetencji uczestników szkoleń
 • Koordynować przebieg procesu szkoleniowego
 • Zdefiniować korzyści z procesu rozwoju zawodowego pracowników i zaprezentować je w argumentacji podsumowującej proces
 • Umiejętnie zaprojektować i przeprowadzić aktywności ewaluacyjne zgodnie z założeniami projektu
 • Zbudować profesjonalny wizerunek Trenera Eksperta
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie jest adresowane do osób zajmujących się szkoleniami i rozwojem pracowników w organizacjach – zarówno trenerów szkoleń miękkich oraz trenerów/instruktorów zajmujących się obszarem BHP, kompetencji twardych lub szkoleń onboardingowych , jak i osób chcących zyskać trwały fundament wiedzy i umiejętności metodycznych i warsztatowych niezbędnych do efektywnego prowadzenia projektów szkoleniowych.

Program szkolenia

FUNDAMENTY SKUTECZNEGO SZKOLENIA

 1. Efektywne zarządzanie rozwojem pracowników w organizacjach
 2. Wymiary efektywności szkoleń i wydarzeń rozwojowych
 3. Rozwój kompetencji pracowników w oparciu o rezultaty
 4. Rodzaje interwencji rozwojowych dla osób dorosłych w procesach HR w organizacjach
 5. Przegląd koncepcji psychologicznych obrazujących proces uczenia się dorosłych przydatnych w praktyce organizacyjnego zarządzania wiedzą
 6. Trener jako diagnosta – czyli jak stworzyć centrum doradztwa rozwoju dla uczestników interwencji rozwojowych
 7. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
 8. Proces uczenia się i elementy kształcenia – projektowanie sprzyjające płynności transferowej wiedzy i umiejętności uczestników oraz skuteczności przekazu
  • Uczenie oparte na mechanizmach funkcjonowania mózgu
  • Pamięć robocza (krótkotrwała)
  • Pamięć długotrwała
  • „Long life learning”
 9. „Szkolenia oparte na dowodach” – metodologia wspierająca proces dydaktyczny – implementacja praktyk dydaktycznych w rzeczywistość organizacyjną.
 10. Strefa komfortu uczenia się, kiedy próba rozwoju może stać się nieefektywna czyli najczęściej popełniane błędy w procesie transferu wiedzy i umiejętności.

 POTENCJAŁ TRENERA

 1. Model wykorzystywanych ról trenera/prowadzącego projekt/coacha/mentora/instruktora w praktykach organizacyjnych
 2. Kompetencje trenera prowadzącego szkolenia i wydarzenia rozwojowe
 3. Psychometria wspierająca rozwój własny i świadomość roli i zawodu trenera
 4. Strefowanie i kalibracja procesu grupowego w odniesieniu do uzyskania efektywności przepływowej transferu WUP
 5. Narzędzia samokontroli doskonalenia pracy trenera uwzględniające Indeks skuteczności szkolenia
 6. Model CCAF skuteczne narzędzie bieżącego feedbacku szkoleniowego dla trenera
 7. Self-directed learning praktyka samokształcenia poprzez dzielenie się wiedzą, postawą i umiejętnościami

 IDENTYFIKACJA I ANALIZA PROCESÓW i WYDARZEŃ ROZWOJOWYCH

 1. Praktyczne aspekty przeprowadzania IAPR pracowników w kontekście efektywnych szkoleń/zebrań/grup projektowych i/lub eksperckich
 2. Metody, modele, warianty stosowanie w diagnozie potencjału rozwojowego pracowników
 3. Kryteria doboru metod IAPR w użytkowej praktyce trenerskiej
 4. Interesariusze i poziomy potrzeb organizacyjnych w skutecznym doborze właściwej interwencji rozwojowej
 5. Narzędzia, gromadzenie i użyteczność danych, raportowanie
  (warianty wewnątrzorganizacyjny i konsultacyjny)
 6. Wnioski z procesu i raport otwarcia, prezentacja do przełożonych, akcentowanie wytycznych raportu otwarcia w projekcie szkolenia (przełożenie na program, treści i formy pracy)

PROJEKTOWANIE SKUTECZNEGO TRANSFERU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

 1. Model skutecznego transferu wiedzy i umiejętności, czyli jak projektować by spotkanie robocze/ szkolenie służyło uczestnikom, uczącemu i celom biznesowym organizacji
  • Grupowanie, pozycjonowanie i kolejność informacji/ treści przekazywanych uczestnikom
  • Układ powtarzalnych treści
  • Semantyka w procesie uczenia się
  • Angażowanie wyobraźni i emocji uczestników jako akumulatora pamięci
 2. Warianty modeli strukturalnych w projektowaniu szkolenia w zależności od oczekiwanych efektów kształcenia:
  • Model
  • Proces
  • Cykl
  • Level Up
  • Drzewo decyzyjne
  • Trening umiejętnościowy – feedback
 3. Struktura logiczna szkolenia i symulacja zarządzania czasem szkolenia w etapie projektowania
 4. Cele edukacyjne i ich rodzaje w modelu przekazywania wiedzy, umiejętności i postaw wewnątrz organizacji.
  • Zdobycie nowej lub rozwinięcie posiadanej wiedzy i/lub umiejętności (wariant luka lub rozwój dotychczasowego poziomu)
  • Kształtowanie umiejętności proceduralnych (stanowisko pracy, efektywność zadaniowa)
  • Kształtowanie umiejętności strategicznych (zespół/grupa otoczenie pracownika, efektywność organizacyjna)
  • Rodzaje celów szkoleniowych i możliwości ich realizacji u ujęciu celów poznawczych, afektywnych i behawioralnych
 5. Przygotowanie modelu wdrożenia szkoleń wewnętrznych oraz akcentów aktywności szkoleniowych w uzyskaniu kluczowych wskaźników efektywności dla realizacji wybranych procesów organizacyjnych (wraz z rekomendacjami dla prowadzących + dobre praktyki):
  • On-boardingu
  • Instruktaży stanowiskowych
  • Wsparcia on the job podległych pracowników
  • Instruktaży zadaniowych,
  • Szkoleń wewnątrz działowych / zespołów komplementarnych
  • Efektywnych spotkań roboczych
 6. Kwestionariusz Strategic Project matrix jako narzędzie skutecznego projektowania procesu szkoleniowego (jednostki szkoleniowej, cyklu, programu typu akademia) 

PROWADZENIE SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY W FORMULE TRADYCYJNEJ I ON-LINE

 1. Budowanie autorytetu osoby odpowiedzialnej za proces szkoleniowy (transferu wiedzy, postawy i umiejętności)
 2. Specyfika pracy z grupą w różnych typach spotkań – opisy i rekomendacje interwencji prowadzącego
 3. Aktywizujące metody pracy z grupami w formule on line w szkoleniach i cyklach – rozszerzenie procesu na sesje odpraw, aktywności, inkubacji oraz ewaluacji
 4. Narzędzia i formy pracy z zespołem/grupą roboczą – projektową wykorzystywane na salach szkoleniowych – ich adekwatność w wykorzystaniu wewnątrzorganizacyjnym do osiągnięcia zakładanych celów biznesowych
  • Mini wykład, prezentacja
  • Instruktaże narzędziowe i proceduralne
  • Studium przypadku i rozwiązywanie zagadnień problemowych
  • Symulacje zadaniowe, strategiczne
  • Odgrywanie ról
  • Gry szkoleniowe
  • Analiza praktyk organizacyjnych
  • Praca indywidualna
  • Praca grupowa
  • Testy, ankiety, kwestionariusze
 5. Dobór metod szkoleniowych rozwijających potencjał uczestników
 6. Struktura logiczna i dynamiczna sesji szkoleniowej (jednostka, cykl, program akademia)

PROWADZENIE SZKOLENIA – TRENING WŁAŚCIWY W FORMULE TRADYCYJNEJ I ON-LINE (c.d)

 1. „Rytuały szkoleniowe” (elementy stałe wpływające na jakość procesu grupowego) – praktyki trenerów biznesu wspierające jakość transferu
  • Start szkolenia, agenda, kontrakt (R 1 dzień)
  • Start kolejnych dni/ dni w kolejnych cyklach (R 2/n dzień)
  • Rytuały końcowe (ewaluacja trenerska, procesowa, pożegnanie, follow-up, kontakt posesyjny)
  • Kontynuacja procesu szkoleniowego
 2. Treści w przekazie „Sali szkoleniowej” (wyświetlone, przeczytane, omówione, przyswojone)
 3. Style kształcenia dorosłych w praktyce i ich wpływ na efektywność przyjmowanych treści – rekomendacje do stosowania w adekwatnym wyborze stylu do celu i założeń spotkania rozwojowego
  • Styl prezentacyjny
  • Styl sekwencyjny
  • Styl symulacyjny
 4. Wykorzystanie pełnego potencjału poszczególnych stylów kształcenia i przełożenie ich na efektywne dla uczestników metody i formy pracy
 5. Model S.A.F.E model komunikacji wzmacniającej wraz z narzędziami kontrolnymi do pracy zawodowej
 6. Super wizja jako narzędzie wsparcia trenerskiego i doradztwa zintegrowanego na potrzeby realizacji celów szkoleniowych i jakościowych w pracy trenera
 7. Kształtowanie relacji z grupą roboczą w poszczególnych fazach rozwoju grupy i umiejętność płynnego prowadzenia spotkania – formuła tradycyjna i on line
  • Inicjowanie kontaktu z grupą i budowanie autorytetu trenera
  • Diagnoza grupy i ustawienie form współpracy z uczestnikami szkolenia
  • Faza orientacji i zależności
  • Faza buntu i konfliktu
  • Faza spójności i współpracy
  • Faza celowej i świadomej aktywności
  • Zakończenie kontaktu z grupą i relacje poszkoleniowe
 8. Trudności w grupach roboczych/ projektowych na „salach szkoleniowych” – profilaktyka, neutralizacja i wczesne reagowanie
  • Trudne grupy – sposoby postępowania i przygotowania prowadzącego i grupy do wymagającego wydarzenia rozwojowego
  • Trudni uczestnicy – sposoby radzenia sobie z nimi bezpośrednio podczas spotkania
  • Prowokowanie trudności przez prowadzącego (świadome i nieświadome mechanizmy)
  • Aktywności trenerskie ukierunkowane na neutralizowania czynników powodujących trudności
  • Trudności otoczenia szkolenia – lokalizacji, dostępu, sprzętu, połączenia, możliwości technicznych
 9. Skuteczne praktyki w realizacji szkoleń on-line (model otwarty, zamknięty)
 10. Blended learning – zintegrowane rozwiązania rozwojowe
 11. Narzędzia wspierające pracę trenera prowadzącego grupę szkoleniową
  • Podręczniki prowadzącego szkolenie „manual” szkoleniowy
  • Materiały szkoleniowe dla uczestników
  • Dodatkowe arkusze i narzędzia wspierające trenera w procesie szkoleniowym
  • Narzędzia szkoleniowe w formule e-learningu wspierające tworzenie środowiska cyfrowego nauczania

EWALUACJA INICJATYW I PROCESÓW ROZWOJOWYCH

 1. Cele i wymiary ewaluacja procesu szkoleniowego (podczas szkolenia, grupy roboczej – projektowej/eksperckiej, prezentacji, spotkania moderowanego, wydarzenia szkoleniowego)
 2. Efekty i konsekwencje dopasowanej i niedopasowanej ewaluacji – dla prowadzącego, uczestników, działu HR, organizacji.
 3. Narzędzia diagnostyczne i agregacyjne wykorzystywane w procesie ewaluacji procesów organizacyjnych – jak zrobić dobrą ankietę, służącą organizacji oraz jak nie zepsuć postaw uczestników i prowadzącego nietrafionym narzędziem ewaluacyjnym.
 4. Modele ewaluacji Kirkpatricka i Philipsa (zastosowania wewnątrzorganizacyjne) – kiedy, co i komu służy a co nie jest efektywne
 5. Ewaluacja użytkowa czyli jak mierzyć i oceniać efekty pracy trenerskiej
  • Ocena reakcji
  • Ocena efektów uczenia się
  • Ocena umiejętności
  • Ocena postaw
  • Ocena behawioralna
  • Ocena wskaźników organizacyjnych
 6. Model nabywania kompetencji jako wsparcie w wyborze efektywnej i rzetelnej metody ewaluacji
 7. ROI w szkoleniach – sposoby rozliczania efektywności szkoleń (grupa/jednostka/proces)
 8. Odpowiedzialność prowadzącego spotkanie za ewaluację (model pracy)
 9. Rekomendacje dla prowadzących i uczestników aktywności on-line w obszarze treści, doboru metod i narzędzi pracy oraz sposobu prowadzenia i ewaluacji

TRENERSKA INDYWIDIDUALNA KARTA ROZWOJU ZAWODOWEGO – rozwój marki osobistej

 1. Kompetencje osobiste przydatne w procesie grupowym
 2. Umiejętności menadżerskie przydatne w transferowaniu wiedzy i umiejętności
 3. Osobisty sposób przekazywania wiedzy i umiejętności
 4. Autorytet profesjonalny – kontekstowy do celu spotkania
 5. Trener uwarunkowany na program i proces – granica efektywności własnej
 6. Czynniki motywacyjne osoby prowadzącej projekt prowadzenia grupy roboczej
 7. Etyka pracy osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zespołów i grup projektowych
 8. Wyzwania, zagrożenia i rozwój zawodu lub roli organizacyjnej szkoleniowca/ prowadzącego grupy

Czas trwania

24h szkolenia (1 dzień: 09-17, 2 dzień: 09-17, 3 dzień: 09-17) + 3h superwizji online ustalane indywidualnie

Prelegenci

Elżbieta Sucharska
Kompetea

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego. Współtwórca, wykładowca i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych Trenerstwo i Coaching w WSZP w Warszawie. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji. Obszar wiedzy fachowej: Zarządzanie kapitałem pracowniczym, Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje) Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja) Onboarding, projektowanie programów adaptacyjnych, standaryzacja procesu i narzędzi, wdrożenia Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje) Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych Certyfikaty: Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu Management Trainers School MATRIK Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy – szczegóły u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Centrum Konferencyjne w centrum Warszawy - informacja u Organizatora

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
2 890
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 7 dni przed terminem
 • konsultacje indywidualne
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia, którego potwierdzenie przyjęcia przez Kompetea Sp. z o.o. stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu i zobowiązanie do uiszczenia umówionej opłaty z tytułu uczestnictwa.
 2. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) i ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od Kompetea Sp. z o.o. informacji niezbędnych do realizacji szkolenia, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) 
 3. Zgłoszenie się na szkolenie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej ofercie szkoleń i webinarów Kompetea Sp. z o.o., za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz na wykorzystywanie w tym celu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących zgodnie z art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego
 4. W przypadku osób zgłaszających się z ramienia firm i Instytuacji Administracji Publicznej opłata za szkolenie następuje przelewem w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia, na wskazane na fakturze konto bankowe. Fakturę przekażemy zgłaszającemu mailowo po szkoleniu.
 5. Płatność przed szkoleniem obowiązuje w przypadku:

  Osób prywatnych,                                                              Firm, które we wcześniejszej współpracy zalegały z opłatą za faktury,                                                                          Firm i osób widniejących w spisie Krajowego Rejestru Długów                                                                                Zakładów będących w upadłości

 6. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest na 7 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem poinformowania Organizatora o rezygnacji za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Odwołanie uczestnictwa po wskazanym terminie skutkuje naliczeniem pełnej opłaty za szkolenie.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie stanowi odstąpienia od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty pełnej ceny uczestnictwa.
 8. Umożliwiamy bezpłatne jednorazowe przeniesienie zgłoszenia na inny termin tego samego szkolenia (o ile dostępne są wolne miejsca) bądź wykorzystanie wpłaconej kwoty na inne nasze szkolenie pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie. Wpłata nie podlega zwrotowi w części bądź całości.
 9. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania niewielkich zmian w programie szkolenia, a także zmiany terminu i miejsca szkolenia oraz jego odwołania z powodów niezawinionych przez Organizatora (np. siła wyższa, choroba prowadzącego). W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zawiadomimy Zgłaszającego o zmianach na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dokonamy zwrotu wpłaconych kwot w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego zaproponujemy inny termin/miejsce realizacji szkolenia.

KFS, EFS
szkolenie dodane jest w Bazie Usług Rozwojowych

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Kompetea Sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Ludwika Rydygiera 8
 • Kod pocztowy: 01-793
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5223008314

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska Ludwika Rydygiera 8

Organizator

Kompetea Sp. z o.o.
01-793 Warszawa, Polska
Ludwika Rydygiera 8
woj. mazowieckie
MISJĄ naszej firmy jest wpieranie rozwoju przedsiębiorstw poprzez dostarczanie wiedzy i umiejętności w procesie szkoleniowym. Zależy nam na tym, by umiejętności nabywane podczas warsztatów przez pracowników przekładały się na wymierne efekty biznesow...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!