Transgraniczne przemieszczanie odpadów – stosowanie przepisów w praktyce

O szkoleniu

Udział w szkoleniu pozwoli na pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów związanych z transgranicznym przemieszczaniem odpadów a także na zapoznanie się z ostatnimi zmianami w tym zakresie.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresownych

Program szkolenia

Transgraniczne przemieszczanie odpadów – stosowanie przepisów w praktyce

Kod szkolenia:

LS2262

Warszawa, 17 listopada 2022 r.

Formularz online

Formularz pdf

Formularz doc

Prośba o kontakt

 1. Regulacje prawne dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów: Konwencja Bazylejska, Decyzja Rady OECD, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1013/2006 z dnia 14.06.2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów, Ustawa z dnia 29.06.2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów:
  • kluczowe postanowienia aktów, ich wzajemna korelacja,
  • jakich odpadów dotyczą,
  • zastosowanie do przemieszczeń z Polski,
  • do jakich krajów mają zastosowanie,
  • mechanizmy kontroli przemieszczania odpadów w obrębie UE.
   
 2. Zadania i uprawnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska jako krajowego organu odpowiedzialnego za wykonanie rozporządzenia PEiR nr 1013/2006
   
 3. Klasyfikacja odpadów w międzynarodowym przemieszczaniu (lista zielona, bursztynowa, odpady spoza listy, mieszaniny odpadów)
   
 4. Legalne procedury przemieszczania odpadów w ruchu międzynarodowym:
  • procedura informowania – przemieszczanie odpadów z załącznikiem VII do rozporządzenia PEiR nr 1013/2006, jakich odpadów dotyczy, wymagane dokumenty przy transporcie odpadów, realizacja transportu,
  • procedura uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody dla wywozu odpadów z odpadów z kraju, przywozu do Polski, tranzytu przez terytorium kraju – do jakich krajów można przemieszczać i jakie odpady, zakazy w zakresie przemieszczania odpadów do procesów odzysku lub unieszkodliwiania.
   
 5. Omówienie procedury uzyskiwania zezwolenia na międzynarodowe przemieszczanie odpadów – załącznik nr I do rozporządzenia PEiR nr 1013/2006:
  • kto występuje o wydanie zezwolenia na przemieszczanie odpadów,
  • wypełnianie dokumentu zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów – załącznik IA do rozporządzenia 1013/2006,
  • wymagane informacje i dokumenty do notyfikacji w tym: gwarancja finansowa, umowa pomiędzy zgłaszającym a odbiorcą,
  • rodzaje wydawanych decyzji i warunki w nich ustalane – kiedy sprzeciw,
  • procedura uzyskiwania decyzji w GIOŚ – terminy, opinie innych organów.
   
 6. Realizacja przemieszczania odpadów po uzyskaniu decyzji na przywóz i wywóz odpadów:
  • kiedy można rozpocząć przemieszczanie odpadów – prawidłowe wypełnianie dokumentu przesyłania – załącznik IB do rozporządzenia 1013/2006,
  • dokumenty dołączane do transportów odpadów,
  • wykonywanie warunków określonych w decyzji (trasa, ilość przemieszczeń, potwierdzanie kolejnych etapów przemieszczania odpadów),
  • nieudane przemieszczenia – zwrot odpadów i koszty odbioru,
  • SENT – nowy obowiązek od 22 lutego 2022 r.
   
 7. Kontrola transportów odpadów w ruchu międzynarodowym na terenie UE:
  • kontrola przewożonych odpadów przez IOŚ – przepisy prawne, uprawnienia inspektorów,
  • odwrócony obowiązek udowadniania – art. 50 rozporządzenia 1013/2006,
  • procedura postępowania z zatrzymanymi transportami na terenie kraju – art. 24a ustawy o odpadach.
   
 8. Nielegalne przemieszczanie odpadów:
  • rodzaje nielegalnych TPO, jakich odpadów najczęściej dotyczy,
  • odpowiedzialność za zwrot odpadów – wysyłający czy odbiorca,
  • kto ponosi koszty zwrotu nielegalnie przemieszczonych odpadów,
  • procedury postępowania z tymi odpadami.
   
 9. Przepisy karne w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów – przestępstwa dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów, administracyjne kary pieniężne
   
 10. Pytania, dyskusja, analiza przypadków

Czas trwania

Zajęcia w godzinach: 10:00 – 16:00.

Prelegenci

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, posiada bogate (ponad dwudziestoletnie) doświadczenie, zarówno w zagadnieniach dotyczących prowadzenia działań kontrolnych w obszarze ochrony środowiska, jak i w orzecznictwie administracyjnym dotyczącym szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora departamentu w GIOŚ zajmując się zagadnieniami gospodarki odpadami, w tym dotyczącymi międzynarodowego przemieszczania odpadów. Brała czynny udział w pracach nad tworzeniem nowych i zmianami istniejących przepisów ochrony środowiska, w szczególności dotyczących gospodarki odpadami, przygotowując propozycje brzmienia przepisów i uzasadnienia do nich (ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów i akty wykonawcze do niej, ustawa o odpadach, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska). Od kilkunastu lat prowadzi szkolenia wewnętrzne w obszarze gospodarki odpadami dla krajowych organów administracji, organów kontroli i organów ścigania, w tym Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Krajowej Administracji Skarbowej czy Inspekcji Transportu Drogowego, w ramach współpracy w zakresie przeciwdziałania nielegalnym działaniom z odpadami.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Centrum Konferencyjne Golden Floor Plaza (budynek Atlas Tower)

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena szkolenia
650
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Dostępne zniżki:
 • 7.69% przy zgłoszeniu min. 2 osób
Zapisz się

Organizator

AMG Szkolenia
20-576 Lublin
Bursztynowa 8/44
woj. lubelskie
AMG Szkolenia zajmuje się organizacją szkoleń stacjonarnych i online z szeroko rozumianej ochrony środowiska. Rozbudowując swoją bazę szkoleń dokładamy starań by sięgać po aktualne tematy, mogące sprostać realnym potrzebom branży oraz rynku pracy. Na...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie do AMG Szkolenia (Organizatora) prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Organizator potwierdza otrzymanie formularza zgłoszeniowego wysyłając e-mail na adresy podane w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku informacji potwierdzającej w czasie 24 godzin – należy skontaktować się z Organizatorem.
 • Przesłanie do AMG Szkolenia formularza zgłoszeniowego stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy podmiotem zgłaszającym a AMG Szkolenia, jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie, jest podstawą do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Płatność za szkolenie powinna być przekazana w formie przedpłaty w terminie do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia na n/w nr konta.
 • Dokument pro-forma wystawiamy na życzenie. Po uzyskaniu zgody Organizatora istnieje możliwość zapłaty po szkoleniu.
 • Nr konta: 37 1020 3176 0000 5602 0283 5627
 • Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu. Rezygnacja z udziału w szkoleniu odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do   Organizatora najpóźniej na 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania pełnej opłaty.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia z przyczyn organizacyjnych oraz do wyznaczenia równoważnego zastępstwa w przypadku, gdy wykładowca nie będzie mógł prowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku zwrot przedpłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 • Wszystkie informacje dotyczące organizacji szkolenia (potwierdzenie, odwołanie, zmiana terminu itp.) Organizator przekaże w formie pisemnej na adresy e-mail podane na formularzu zgłoszeniowym.
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej AMG Szkolenia, Agnieszka Ochmańska, Grzegorz Ochmański z siedzibą w Lublinie, przy ul. Bursztynowej 8/44, kod pocztowy 20-576. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie w celu zawarcia umowy (formularz zgłoszeniowy) i realizacji szkolenia. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy. Ma Pani/Pan prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia podanych danych.
 • Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. Na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia AMG Szkolenia nie wyraża zgody.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

AMG Szkolenia
20-576 Lublin Bursztynowa 8/44
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!