Transport drogowy: współpraca przewoźnika, zleceniodawcy, załadowcy/odbiorcy (problemy, praktyka, procedury, prawo-porozumienie)

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym i online. Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia.
Dlaczego warto wziąć udział?

Jakie przykładowe umiejętności szkolenie zapewni uczestnikom:

 • poznanie praktycznych sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się przy współpracy przewoźnika ze zleceniodawcą,
 • nabycie umiejętności analizy problemów, gdy załadowca nie jest zleceniodawcą przewoźnika oraz sposobów ich rozwiązywania,
 • przyswojenie zasady i procedury postępowania we współpracy pomiędzy zleceniodawcą (załadowcą / odbiorcą) oraz przewoźnikiem, a także w sytuacji, gdy pomiędzy nimi występuje spedytor,
 • przećwiczenie metod załatwiania roszczeń oraz zasad posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne),
 • poznanie dróg osiągania porozumienia w sytuacjach spornych i reklamacjach.
Kto powinien wziąć udział?

Do kogo kierujemy nasze szkolenie:

 • osoby odpowiadające w przedsiębiorstwie za współpracę z przewoźnikami i spedytorami, w szczególności z działów transportu, logistyki, handlu, zakupów, sprzedaży,
 • pracownicy firm przewozowych w transporcie drogowym,
 • pracownicy firm spedycyjnych zajmujących się transportem drogowym.

Program szkolenia

1. PROBLEMY – ANALIZA TYPOWYCH SYTUACJI SPORNYCH POMIĘDZY UCZESTNIKAMI TRANSPORTU DROGOWEGO – KRAJOWEGO I MIĘDZYNARODOWEGO.

 • Problemy sporne wynikające ze szkód związanych z towarem – utratą, ubytkiem, uszkodzeniem.
 • Spory o niedotrzymanie przez przewoźnika terminu podstawienia samochodu na załadunek.
 • Problem kar umownych i odpowiedzialności za szkodę z tytułu zwłoki w podstawieniu samochodu.
 • Problemy związane z przetrzymaniem przewoźnika na załadunku z różnych powodów.
 • Spory wynikające z ładowania towaru oraz jego mocowania i zabezpieczania.
 • Problemy sporne wynikające z niedotrzymania terminu dostawy towaru przez przewoźnika do miejsca rozładunku.
 • Problemy związane z przetrzymaniem przewoźnika na rozładunku pomimo dotarcia kierowcy na czas do miejsca dostawy.
 • Problemy dotyczące przestoju na granicy, nie spowodowanego winą przewoźnika.
 • Spory wynikające z posługiwania się dokumentami przewozowymi i celnymi przez kierowcę.
 • Problem odpowiedzialności przewoźnika za braki towaru w przypadku dostarczenia zafoliowanych palet.
 • Problemy związane z wykazaniem tzw. „winy umyślnej”, „rażącego niedbalstwa” czy „złego zamiaru” jako przesłanek znoszących limity odpowiedzialności przewoźnika.
 • Różne inne problemy zgłaszane przez uczestników.

2. PRAKTYKA – WYMIANA DOŚWIADCZEŃ ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ POMIĘDZY ZLECENIODAWCĄ (ZAŁADOWCĄ / ODBIORCĄ) A PRZEWOŹNIKIEM.

 • Praktyczne uwagi dotyczące zawierania umowy przewozu w różnych sytuacjach.
 • Praktyka posługiwania się zleceniem przewozowym i umieszczania na nim różnych zapisów, w tym deklaracji wartości towaru czy deklaracji specjalnego interesu w dostawie.
 • Praktyka wystawiania listu przewozowego i problem, która ze stron jest za to odpowiedzialna.
 • Praktyczne uwagi w zakresie posługiwania się listem przewozowym, w tym interpretacja różnych błędów popełnianych przy wystawianiu listu.
 • Praktyka postępowania w sytuacji posługiwania się różnymi wersjami i formami Listu przewozowego CMR.
 • Praktyczne aspekty postępowania podczas załadunku towaru, w tym rola pracowników magazynu załadowcy a rola kierowcy.
 • Praktyczne informacje dotyczące postępowania przy braku zwrócenia egzemplarza Listu przewozowego CMR przez przewoźnika w kontekście dowodu wywozu towaru z kraju.
 • Praktyczna wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia.

3. PROCEDURY – PROCEDURY WSPÓŁPRACY WYNIKAJĄCE Z WYPRACOWANYCH ZWYCZAJÓW W TRANSPORCIE DROGOWYM.

 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawca przewoźnika jest jednocześnie załadowcą.
 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawca przewoźnika nie jest załadowcą, w tym gdy występuje jako odbiorca.
 • Procedury weryfikacji przewoźnika przez zleceniodawcę w celu ograniczenia ryzyk przewozu.
 • Procedury współpracy, gdy zleceniodawcą przewoźnika jest spedytor występujący jako pośrednik.
 • Procedury weryfikacji przewoźnika przez spedytora, konieczne do ew. zwolnienia od odpowiedzialności za przewoźnika i wykazania tzw. „braku winy w wyborze”.
 • Procedury współpracy, gdy spedytor wiezie towar własnymi środkami transportowymi.
 • Procedury współpracy, gdy przewoźnik umowny korzysta z podwykonawców (przewoźników faktycznych).
 • Procedury załadowcy na załadunku towaru.
 • Procedury odbiorcy na wyładunku towaru, w szczególności związane z weryfikacją towaru.
 • Procedury przewoźnika i odbiorcy na wyładunku towaru w sytuacji stwierdzenia uszkodzeń i ubytków.

4. PRAWO – UZASADNIANIE POSTĘPOWANIA ARGUMENTAMI PRAWNYMI Z KONWENCJI CMR, PRAWA PRZEWOZOWEGO I INNYCH USTAW, ROZPORZĄDZEŃ, ORZECZNICTWA.

 • Podstawowe elementy systemu prawa transportowego w transporcie krajowym i międzynarodowym.
 • Zasady pierwszeństwa pomiędzy Konwencją a pozostałymi elementami prawa transportowego.
 • Dobór argumentów prawnych w różnych sytuacjach spornych przez przewoźnika oraz zleceniodawcę.
 • Kluczowe postanowienia Konwencji CMR w zakresie odpowiedzialności zleceniodawcy (załadowcy / odbiorcy).
 • Kluczowe postanowienia Konwencji CMR w zakresie odpowiedzialności przewoźnika drogowego.
 • Wykorzystanie Ustawy prawo przewozowe do doboru argumentacji przy przewozach krajowych i przewozach międzynarodowych.
 • Limity odpowiedzialności przewoźnika i czynności konieczne do ich ew. zniesienia przez zleceniodawcę.
 • Odpowiedzialność spedytora wg. Kodeksu cywilnego (umowa spedycji) oraz warunków OPWS.
 • Nieprzekraczalne terminy na dokonanie różnych czynności związanych z utratą, ubytkiem czy uszkodzeniem towaru oraz niedotrzymaniem terminu dostawy.
 • Warunki niezbędne zlecenia przewozowego (umowy przewozu) wynikające z Kodeksu cywilnego.
 • Problem milczącej akceptacji zlecenia (braku odpowiedzi ze strony przewoźnika).
 • Regulacje dotyczące protokołu szkody czy zasad sporządzania oraz załatwiania reklamacji w aktach wykonawczych do Prawa przewozowego.
 • Orzecznictwo w zakresie szkód transportowych i ich wykorzystanie w procesie załatwiania sporu.

5. POROZUMIENIE – DROGI OSIĄGANIA POROZUMIENIA W SYTUACJACH SPORNYCH I REKLAMACJACH W TRANSPORCIE DROGOWYM.

 • Zasady sporządzania zgodnej z prawem reklamacji, zawierającej wszystkie wymagane elementy.
 • Uzasadnianie swojego stanowiska przez zleceniodawcę oraz dokumenty niezbędne w procesie załatwiania sporu.
 • Zasady sporządzania zgodnej z prawem odpowiedzi na reklamację przez przewoźnika, zawierającej wszystkie wymagane elementy.
 • Wykorzystanie przez przewoźnika zwolnień od odpowiedzialności w transporcie krajowym i transporcie międzynarodowym.
 • Rozstrzyganie sporu, gdy zachodzą przesłanki powołania się na siłę wyższą oraz uzasadnianie przez przewoźnika tego zjawiska powołując się na uznane interpretacje międzynarodowe (ICC).
 • Załatwianie problemów wynikających z załadunku oraz mocowania towaru.
 • Porozumienie z uwzględnieniem „marketingowego” aspektu współpracy, rozumianego jako dbałość o klienta.
 • Osiąganie porozumienia z zaangażowaniem ekspertów.
 • Rozstrzyganie sporów na drodze mediacji.
 • Terminy przedawnienia i decyzje konieczne w celu przerwania ich biegu.
 • Inne metody osiągania porozumienia na drodze pozasądowej.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

dr Wojciech Budzyński

Jest uznanym specjalistą w zakresie stosowania formuł handlowych. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą.

Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej

Gdzie i kiedy

Online 27 maj 2022

Gdzie i kiedy

Katowice 3 czerwiec 2022
Hotel Vienna House Easy

40-086 Katowice

Sokolska 24

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 6 czerwiec 2022
Hotel Mercure Poznań Centrum

68-829 Poznań

Roosevelta 20

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 7 czerwiec 2022
Hotel Ibis Stare Miasto

00-209 Warszawa

Muranowska 2

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Gdańsk 10 czerwiec 2022
Hotel Scandic

Gdańsk

Podwale Grodzkie 9

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Online 28 kwiecień 2022

Rejestracja

Szkolenie online - promocja
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
760
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę po okresie promocji
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne - promoc
za zgłoszenie min. 8 dni przed terminem
860
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie stacjonarne
za osobę po okresie promocji
960
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa
ul. Jana Sebastiana Bacha 2
woj. mazowieckie
ATL „Achievement Through Learning” Sp. z o. o. jest polską firmą szkoleniowo-doradczą, która od 2000 roku prowadzi w całym kraju profesjonalne warsztaty, treningi i seminaria wspierające wysiłki przedsiębiorstw w osiąganiu wysokiej pozycj...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ATL Achievement Through Learning Sp. z o.o.
02-743 Warszawa ul. Jana Sebastiana Bacha 2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!