Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trening-umiejetnosci-menedzerskich-style-zarzadzania-oraz-kompetencje-lidera-36974-id10682

Informacje o szkoleniu

 • TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - STYLE ZARZĄDZANIA ORAZ KOMPETENCJE LIDERA*


  ID szkolenia: 36974
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Kazimierz Dolny
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych

  Przyjazd uczestników w dniu poprzedzającym szkolenie (zakwaterowanie od godz. 15.00)
  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.15 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 13.00 (wyjazd uczestników po obiedzie)
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Pogłębienie umiejętności skutecznego wywierania wpływu na innych, szczególnie w zakresie modelowania konstruktywnych i pożądanych zachowań.

Cele szczegółowe:
• rozwój umiejętności liderskich; autodiagnoza osobistego stylu przywódczego, jego mocnych i słabych stron
• zapoznanie się z różnorodnymi koncepcjami zarządzania
• doskonalenie umiejętności stosowania narzędzi komunikacyjnych sprzyjających budowaniu efektywnych relacji biznesowych

Metody szkolenia
• metody aktywizujące, które odwołują się do wiedzy i doświadczeń uczestników z danego obszaru (wymiana wiedzy w ramach pracy w parach, pracy w mniejszych zespołach, dyskusji moderowanej)
• gry i zadania symulacyjne uruchamiające osobisty potencjał każdego uczestnika w kontekście trenowanych umiejętności
• krótkie wykłady służące usystematyzowaniu wiedzy
• sesje informacji zwrotnych pomagające w klaryfikacji osobistego stylu funkcjonowania w danym obszarze, identyfikacji mocnych stron oraz obszarów do pracy
• narzędzia auto-diagnostyczne

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• zwiększenie sprawności i adekwatności działań liderów
• zwiększenie efektywności w stosowaniu narzędzi skutecznego zarządzania (prowadzenie rozmów dyscyplinujących, zawierania kontraktów, zlecania zadań, motywowania)
• poprawa jakości pracy zespołów zadaniowych oraz skuteczności radzenia sobie w potencjalnie konfliktowych sytuacjach
• zwiększenie sprawności w stosowaniu adekwatnego stylu zarządzania do sytuacji oraz osoby

Szkolenie skierowane jest do:

menedżerów, którzy pragną doskonalić swój warsztat pracy

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do poruszanych zagadnień
• Zawarcie kontraktu oraz jego rola w efektywnym zarządzaniu
• Tworzenie sytuacji sprzyjającej uczeniu się

2. Proaktywne aspekty różnorodnych stylów zarządzania
• Zapoznanie się z podstawowymi koncepcjami zarządzania (Blanchard, Goleman, Blake i McCanse) oraz praktyczne ich przećwiczenie
• Wypracowanie narzędzi komunikacyjnych do wsparcia uczestników w skutecznym zarządzaniu

3. Wpływ struktury komunikacji w zespole na jego efektywność
• Analiza struktury komunikacji w zespole oraz planowanie pożądanej struktury komunikacji

4. Diagnoza własnego stylu zarządzania
• Praca na osobistym potencjale. Jak zarządzać a nie rządzić?

5. Praca z trudnymi sytuacjami
• Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
• Wykorzystanie narzędzi komunikacyjnych sprzyjających efektywnemu rozwiązywaniu sytuacji trudnych

6. Informacje zwrotne
• Zasady udzielania informacji zwrotnych wg modelu FUKO
• Praktyczne zastosowanie modelu

7. Wsparcie a dyscyplina
• Rozmowy coachingowe a rozmowy dyscyplinujące – sztuka ich efektywnego prowadzenia

8. Złote zasady – wypracowanie podsumowania
• Analiza case'ów oraz praca na „materiale” uczestników
• Podsumowanie szkolenia
© Copyright Maciej Baryłka

Informacje o prelegentach:

MACIEJ BARYŁKA - Ekspert w dziedzinie umiejętności menedżerskich. Certyfikowany trener biznesu, psycholog, coach. Specjalizuje się w doskonaleniu umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, negocjacyjnych, budowania oraz zarządzania zespołami, budowania relacji z partnerami biznesowymi. Posiada wieloletnią praktykę w szkoleniach biznesowych, treningach grupowych oraz indywidualnej pracy z przedstawicielami średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. coachingach menedżerskich. W prowadzonych szkoleniach świetnie stymuluje aktywność i zaangażowanie uczestników oraz łączy refleksyjności z praktycznym podejściem. Ekspert i trener Szkoły Zarządzania Projektami i Szkoły Umiejętności Menedżerskich.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 zł/os + 23% VAT* W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; zakwaterowanie w pokoju 2 - osobowym (2 doby, przyjazd na kolację w dzień poprzedzający szkolenie, wyjazd po obiedzie ostatniego dnia szkolenia); pełne wyżywienie oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; integrację; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora

Dostępne zniżki:

 • 1660 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu 3 osób
 • 1610 zł/os + 23% VAT przy zgłoszeniu 5 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: TRENING UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - STYLE ZARZĄDZANIA ORAZ KOMPETENCJE LIDERA*