Szkolenie: TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/trudne-przypadki-z-zakresu-prawa-pracy-i-bhp-na-ktore-nie-ma-odpowiedzi-w-przepisach-71230-id8

Informacje o szkoleniu

 • TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH


  ID szkolenia: 71230
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel
  Głowackiego 22
  30-085 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.11.2019
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:

  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Warsztaty ( case study ), mini prezentacja - studium przypadków.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
- pracodawcy,
- pracownicy działów kadr,
- pracownicy służby bhp oraz osoby wykonujące zadania służby bhp

Program szkolenia:

Podczas szkolenia dowiesz się m.in.:

Czy pracodawca może odsunąć od pracy pracownika z objawami grypy i wydać mu pole-cenie udania się do lekarza?
Czy pracodawca może wprowadzić obowiązkowe szczepienia przeciwko grypie?
Czy można wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi, który w trakcie L-4 chodzi do pracy?
Na jakich zasadach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych badań profi-laktycznych?
Czy skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie ulega przedawnieniu?
Czy kontrolne badania lekarskie mogą być przeprowadzone w ostatnim dniu L-4?
Czy za czas niedopuszczenia do pracy z powodu przeciwskazań lekarskich pracownik za-chowuje prawo do wynagrodzenia?
Czy wstępne szkolenie bhp można przeprowadzić przed zawarciem umowy o pracę?
Kto może prowadzić szkolenie bhp?
Czy pracodawca może narzucić pracownikowi służby bhp obowiązek przeprowadzenie pełnego szkolenia bhp?
W jakich sytuacjach możliwe jest zwolnienie z obowiązku odbycia wstępnych i okreso-wych szkoleń bhp?
Zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy użytkownika w charakterze pracownika ko-deksowego a obowiązek szkolenia bhp?
Czy szkolenie okresowe może trwać kilka dni?
Jaki jest przedmiotowy i podmiotowy zakres szkoleń z zakresu bhp prowadzonych w for-mie e-learningu?
Czy można wydać pracownikowi używaną odzież roboczą jako nowy przydział?
Czy pracodawca może odmówić wydania nowej partii odzieży roboczej, jeżeli posiadana przez pracownika uległa zniszczeniu z jego winy?
Czy pracownik może odmówić pracy w obuwiu ochronnym typ S1 (na hali z wózkami jezdniowymi) z przyczyn zdrowotnych?
Czy pracownik powinien otrzymać ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej za czas nieświadczenia pracy?
Czy pracodawca ma obowiązek zapewnienia defibrylatora?
Czy pracodawca może zabronić używania urządzeń do odtwarzania muzyki przez słu-chawki?
Jak sklasyfikować wypadek, któremu uległ pracownik dostarczający L-4?
Do jakiego wieku dziecka kobieta może korzystać z przerw na jego karmienie piersią?
Czy zobligowanie pracownicy karmiącej dziecko piersią do pracy w trakcie przerwy na karmienie powoduje powstanie pracy nadliczbowej?
Jak ustalić wynagrodzenie za dzień, w którym pracownik po paru godzinach przerwał pra-cę, udał do lekarza a następnie przyniósł zwolnienie lekarskie na parę dni, w tym również na dzień częściowo przepracowany?
Czy pracownik może powrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego?
Czy pracodawca jest zobligowany skierować na kontrolne badania lekarskie pracownicę, która przed porodem przebywała na ponad 30-dniowym zwolnieniu lekarskim, a następnie po porodzie przez rok korzystała z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego?
Czy pracodawca ma obowiązek skierowania pracownika na badania kontrolne i okresowe jeżeli w trakcie ponad 30-dniowego okresu nieobecności w pracy spowodowanego chorobą upływa termin ważności badań okresowych?
Czy pracodawca może odmówić zaakceptowania orzeczenia w przedmiocie badań profi-laktycznych wydanego przez jednostkę medycyny pracy inną niż ta, z którą podpisał umowę w ramach służby medycyny pracy?
Czy pracodawca może wymagać przedłożenia przez pracownika wyników badań laborato-ryjnych, czy psychologicznych?
Czy pracodawca może wprowadzić limit tzw. przerw fizjologicznych?
Kiedy pracodawca jest zobowiązany utworzyć palarnię?
Czy pracownik może palić e-papierosa na stanowisku pracy?
Czy przerwa „na dymka” może zostać odliczona od czasu pracy?
Czy dodatek dla niepalących pracowników może być uznany za przejaw dyskryminacji?
Czy pracodawca może wprowadzić tzw. przerwę lunchową (nie wliczaną do czasu pracy) wbrew woli załogi?
Na jakich warunkach pracownik może zostać poddany kontroli osobistej?
Czy pracodawca może prowadzić profilaktyczne kontrole alkomatem?
Cztery sposoby realizacji zadań służby bhp (przez pracodawcę, w trybie powierzenia do-datkowych obowiązków, przez specjalistę spoza zakładu, przez samą służbę bhp),
W jaki sposób zdobyć staż pracy potrzebny do zajmowania niektórych stanowisk w służbie bhp?
Jakim szkoleniom podlegają pracownicy wyznaczeni do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
Czy podczas 5-minutowej tzw. przerwy „ekranowej” pracownik ma obowiązek świadczyć pracę?
Czy pracownik ma obowiązek zwrotu dofinansowania zakupu okularów korekcyjnych, jeżeli w niedługim czasie po jego otrzymaniu zwalnia się z pracy?
Czy pracodawca ma obowiązek zrekompensować koszt zakupu okularów korekcyjnych pracownikowi świadczącego pracę na laptopie?
Czy wypłata diety z tytułu podróży służbowej zwalnia z obowiązku zapewnienia posiłku regeneracyjnego?
Na jakiej podstawie pracodawca może nakazać pracownikowi zwiększenie dbałości o hi-gienę osobistą?
Czy pracodawca może pobierać od pracowników dane biometryczne na potrzeby zakłado-wego systemu rejestracji obecności i czasu pracy?
Czy podczas 15-minutowej przerwy śniadaniowej pracownik może opuścić zakład pracy w celu udania się do punktu gastronomicznego w celu zakupu posiłku?
Czy pracodawca może zakazać spożywania posiłków na stanowisku pracy w sytuacji, gdy nie utworzył stołówki lub innego pomieszczenia socjalnego?
Czy pracodawca może wprowadzić zakaz prowadzenia w czasie pracy rozmów prywat-nych przez telefony komórkowe?
Czy wypadek pracownika na terenie prywatnej posesji pracodawcy może zostać uznany za wypadek przy pracy?
Jakich prac nie może wykonywać pracownik tymczasowy?
W jaki sposób, w kontekście czasu pracy, rozliczane jest zwolnienie od pracy na święto niebędące polskim świętem ustawowym?
Czy pracownica może wymusić na pracodawcy zmianę oświetlenia ze „względów zdro-wotnych” (jarzeniówki powodujące migrenę)?
Czy pracodawca może zabronić noszenia podczas pracy obrączek, medalików i innej biżu-terii?
Czy pracodawca jest zobowiązany skierować na badania lekarskie osobę skierowaną do niego w celu świadczenia nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności?
Niska/wysoka temperatura na stanowisku pracy a uprawnienia pracownicze,
Czy pracodawca może zakazać pracownicy wyznania islamskiego przychodzenia do pracy w czarczafie, burce, czy hidżabie?
Czy pracodawca jest zobowiązany umożliwić pracownikowi odmówienie modlitwy w go-dzinach pracy (np. Muzułmanin) i jak to wpływa na czas pracy?
Czy pracodawca może skierować pracownika na badania psychiatryczne, w sytuacji, gdy zachodzą ku temu przesłanki?
Czy bezpośrednio po chorobie trwającej ponad 30 dni pracownik może rozpocząć urlop wypoczynkowy bez uprzedniego przeprowadzenia badań kontrolnych?
Czy zleceniobiorcę należy poddać badaniom lekarskim i szkoleniu bhp?
Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę stanu bhp stanowiska pracy telepracowni-ka?
Czy pracodawca może przeprowadzić kontrolę zawartości szafki pracownika?
Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika za surfowanie w internecie w godzi-nach pracy?
Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić monitoring stanowisk pracy?
Czy zapewnienie odzieży reprezentacyjnej (mundur, garnitur) spełnia wymóg zapewnienia odzieży roboczej?
Czy śmierć rodzica pracownika, podczas jego pobytu na urlopie wypoczynkowym przery-wa ten urlop?
Czy matka dziecka może wykorzystać dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodze-nia dziecka po zakończeniu urlopu rodzicielskiego?
Czy pracodawca może zwolnić z pracy pracownika, który w trakcie L-4 wziął ślub?
Czy w czasie urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia lekarskiego pracownik ma obowią-zek odpowiadania na korespondencję od pracodawcy (mail, SMS)?
Czy pracodawca może wprowadzić obowiązek uzyskania jego uprzedniej zgody na podję-cie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika?
Czy pracodawca może powierzyć społecznemu inspektorowi pracy inną pracę na zasadach art. 42 § 4 KP?
Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Doktor nauk prawnych, urzędnik państwowy, wykładowca, szkoleniowiec, były członek Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy, autor książek oraz wielu publikacji ukazujących się w fachowej literaturze prawniczej z dziedziny prawa pracy i prawa spółek, laureat „Złotych Szelek” za wyjaśnianie skomplikowanych problemów prawnych zrozumiałym i klarownym językiem, biegły sądowy z zakresu stosunku pracy z elementem międzynarodowych (międzynarodowe prywatne prawo pracy) i delegowania pracowników do innego państwa celem świadczenia usług w Sądzie Okręgowym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 550 zł + 23% VAT - cena za 1 os.

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.

Szkolenie, kurs: TRUDNE PRZYPADKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY I BHP, NA KTÓRE NIE MA ODPOWIEDZI W PRZEPISACH