Trwałość i zmiany w projektach infrastrukturalnych, luka finansowa, pomoc publiczna Wytyczne w nowej perspektywie 2014-2020

O szkoleniu

CENA SZKOLENIA: 990 netto
Kto powinien wziąć udział?
Czy wiesz, że...
... niemal każdy projekt infrastrukturalny zmuszony jest do ponownego przeliczenia luki finansowej na zakończenie realizacji projektu bądź w okresie trwałości.

Cel szkolenia
Umiejętna aktualizacja analizy w momencie składania wniosku o płatność końcową, która pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji związanych z koniecznością zwracania wypracowanego dochodu proporcjonalnie do dofinansowania i to w bardzo długim horyzoncie czasowym.

Program szkolenia

PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA
1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające
z rozporządzeń unijnych oraz umowy
o dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
 Trwałość (art. 57 rozp. 1083 oraz art. 71 rozp. 1303)
 Dochodowość (art. 55 rozp. 1083 oraz 61 rozp. 1303)
 Archiwizacja dokumentów (art. 90 rozp. 1083 oraz art. 140 rozp. 1303)
2. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu
3. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane
4. Definicja okresu trwałości projektu
w perspektywie 2007-2013 (art. 57 rozp. 1083) oraz 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303)
5. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 oraz art. 61 rozp. 1303
a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
6. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej
 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód z dnia 27 września 2011r.
 Wytyczne Komisji Europejskiej – Komitetu Koordynującego Fundusze (COCOF) - interpretacja zapisów art. 55 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/2006 (COCOF 07/0074/09 z dnia 30 listopada 2010 r.)
 Metodologia przeprowadzania analizy kosztów
i korzyści. Wytyczne, Nowy okres programowania 2007-2013, Dokument roboczy nr 4, Bruksela (ang. Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis)
 Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (ang. Guide to cost-benefit analysis of investment projects)
 Dodatkowe wytyczne, w tym wytyczne JASPERS
7. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020
8. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej
 W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
 Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie
a luka finansowa
 Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania
9. Zasady określenia poziomu dofinansowania
 Wyłączenia ze stosowania luki finansowej modyfikacja art. 55 rozp. 1083/2006 wprowadzona rozp. 1341/2008
 Ewentualne błędy w analizie finansowej
i ekonomicznej
 Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów
10. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020
11. Obowiązki jakie nakłada na Instytucje Zarządzające ust. 3 i 4 art. 55 rozp. 1083 oraz art. 61 rozp. 1303
 Monitorowanie dochodów i kosztów
w projektach, w tym w projektach projektów generujących dochód
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
 Monitorowanie dochodów w przypadku projektów, o których mowa w art. 55 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
(po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 539/2010)
 Monitorowanie kosztów kwalifikowanych
w przypadku projektów generujących dochód
 Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
12. Dochodowość w rozumieniu art. 55 rozp. 1083/2006 a trwałość projektu w rozumieniu art. 57 rozp. 1083/2006
13. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303
a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303
w perspektywie 2014-2020
14. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje
15. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu
do projektów generujących dochody
16. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2007-2013
17. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020
18. Promocja projektów w okresie trwałości

Czas trwania

2 DNI

Prelegenci

Michał Rutkowski

Koordynator Krajowego Systemu Przygotowań
do Funduszy Strukturalnych (KSP). W latach 2001-2003 zarządzał dotacją Banku Światowego
dla Ministerstwa Finansów na stworzenie
w Polsce systemu monitoringu i ewaluacji funduszy Unii Europejskiej po akcesji. Uczestniczy w pracach licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów
i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

GOLDEN FLOOR

Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

GOLDEN FLOOR

02-222 Warszawa

AL. JEROZOLIMSKIE 123 A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe, Dostęp do EDUstrefy, Lunch i poczęstunki w przerwach E-mailową konsultację po szkoleniu Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!
W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!