Tryb podstawowy bez tajemnic i wątpliwości na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem zmian w Pzp i nowych rozporządzeń wykonawczych

O szkoleniu

TRYB PODSTAWOWY BEZ TAJEMNIC I WĄTPLIWOŚCI!

Sprawdź jak przejść bezstresowo pełną procedurę udzielania zamówień uwzględniając nowe rozporządzenia!

Jaka wiedza czeka na Ciebie jeszcze na szkoleniu?

agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
Obowiązki związane z elektromobilnością
Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej
Tego i wiele więcej dowiesz się na szkoleniu.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresujemy do wszystkich osób, które zajmują się zamówieniami publicznymi.

Program szkolenia

Przygotowanie postępowania

Planowanie zamówień:

 • plan postępowań o udzielenie zamówień;
 • plan zamówień publicznych.

Ustalenie wartości:

 • agregacja zamówień – kiedy mamy do czynienia z odrębnymi zamówieniami, a kiedy z zakazanym podziałem?
 • przypadki zamówień nieplanowanych;
 • praktyczne zastosowanie możliwości wynikającej z art. 30 ust. 4 PZP;
 • przykładowe uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.

Sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia i Opisu potrzeb i Wymagań:

 • termin związania ofertą;
 • termin wykonania zamówienia;
 • informacja o możliwości / obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej;
 • podmiotowe środki dowodowe – wariant minimum, pośredni i maksymalny;
 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • informacje o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy oraz podanie nazw proponowanych podwykonawców;
 • elementy wymagane w treści SWZ, a nie wskazane wprost w przepisie art. 281 ustawy.

Przeprowadzenie postępowania

Wszczęcie postępowania;

Otwarcie ofert i zamieszczanie wymaganych informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

 • kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 • zestawienie otwartych ofert wraz z informacją o cenie lub koszcie.

Informowanie Prezesa UZP.

Badanie ofert:

 • weryfikacja przedmiotowych środków dowodowych – etap ich złożenia, stosowanie wezwania do ich ponownego złożenia lub uzupełnienia
 • przesłanki odrzucenia oferty;
 • wyjaśnienia rażąco niskiej ceny;
 • poprawienie omyłek – jak poprawić omyłkę w elektronicznej ofercie, zakres korekty, informowanie wykonawców o tej czynności.

Ocena ofert;

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 • Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 • Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 • Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.

Przebieg procedury w trybie podstawowym

Wybór wariantu trybu podstawowego i przebieg procedury:

 • zamówienie bez negocjacji;
 • zamówienie z możliwymi negocjacjami;
 • zamówienie z obligatoryjnymi negocjacjami.

Zalety i wady poszczególnych wariantów;

Terminy ustawowe

Sprawozdania zamówieniowe

Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach:

 • sposób i forma przekazania;
 • zakres informacji;
 • zmiany wprowadzone nowym rozporządzeniem

Obowiązki związane z elektromobilnością:

 • obowiązek sprawozdawczy dotyczący zamówień na dostawy pojazdów drogowych kategorii M i N i wybrane usługi o charakterze transportowym o wartości równej lub przekraczającej progi unijne (zgłaszanych do bazy TED) oraz usług w zakresie drogowego publicznego transportu zbiorowego o wartości przekraczającej wartość progową określoną w art. 5 ust. 4 Rozporządzenia PE i Rady nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r.;
 • informacje zawarte w sprawozdaniu;
 • forma, sposób i adresat przekazania sprawozdania.

Nowości w zamówieniach

Nowy próg uprawniający do stosowania procedury krajowej;

Rejestr umów zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych:

 • co to jest rejestr umów?
 • od kiedy należy prowadzić rejestr umów?
 • w jakiej formie musi być zawarta umowa, aby zaistniała konieczność zamieszczenia o niej informacji w rejestrze umów?
 • jakie informacje musi zawierać rejestr umów?
 • czy w rejestrze należy zamieszczać informacje o umowach zawartych przed wejściem w życie przepisów o tym rejestrze?
 • od jakiego progu kwotowego należy prowadzić rejestr umów?
 • czy należy podawać do rejestru informacje o uzupełnieniu lub zmianach umów?
 • kto odpowiada za zamieszczanie danych w rejestrze umów?
 • w jakim terminie zamieszcza się informacje w rejestrze umów?
 • kto ma dostęp do informacji zamieszczonych w rejestrze umów?
 • jakie sankcje grożą za niezamieszczenie informacji w rejestrze umów albo podanie w nim danym nieprawdziwych?

 Nowe rozporządzenia budowlane:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454).
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru, sposobu przekazywania oraz sposobu i trybu jego korygowania (Dz. U. poz. 2463).

Zmiany w przesłankach wykluczenia z postępowania.

Czas trwania

2 dni, 9:30-15:30

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 11-12 kwiecień 2022

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; Materiały wraz z nową ustawą Pzp; Dostęp do EduStrefy
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!