TWORZENIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI. Polecamy!

O szkoleniu

Szkolenie ma na celu zdobycie przez kierowników jednostek organizacyjnych wiedzy dotyczącej nadzoru nad dokumentacja i odpowiedzialności karnej za wytwarzaną dokumentacją oraz zbycie przez archiwistów, pracowników administracyjnych umiejętności, prawidłowego trybu i zasad wykonywania czynności kancelaryjnych (biurowości) i archiwizacji dokumentacji, zapewniając tym jednolity sposób - tworzenia, gromadzenia, ewidencjonowania, przechowywania, opracowania, zabezpieczenia, brakowania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkie podmioty wytwarzające jawną, zastrzeżoną dokumentację aktową i techniczną w wersji papierowej i elektronicznej – kierownicy jednostek, archiwiści, sekretarki / asystentki oraz pracownicy administracyjni.

Program szkolenia

ZASADY STOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH WEWNĘTRZNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH:
· „Instrukcji Kancelaryjnej”,
· „Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt”,
· ”Instrukcji organizacji i działania archiwum zakładowego lub składnicy akt”,
· „Instrukcji w sprawie oceny wartości dokumentacji technicznej”,

Program szkolenia obejmuje 2 dni

KANCELARIA - BIUROWOŚĆ
· podstawy odpowiedzialności karnej pracodawcy za całość wytwarzanej dokumentacji w jednostce w wersji pisemnej i elektronicznej,
· odpowiedzialność pracowników za wytwarzaną dokumentację (rozliczanie się z wytworzonej dokumentacji),

PODSTAWY PRAWNE TWORZENIA I OCHRONY DOKUMENTACJI AKTOWEJ
· ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
· ochrona danych osobowych,
· udostępnianie informacji publicznej,
· ochrona informacji niejawnej,
· kodeks postępowania administracyjnego),

ZNACZENIE SŁOWA „ARCHIWUM ZAKŁADOWE” ORAZ „SKŁADNICA AKT” (JAKICH JEDNOSTEK DOTYCZY?),

SPRAWOWANIE KONTROLI I NADZORU NAD ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICĄ AKT (PRZEZ KOGO?),

OBOWIĄZEK PRZEJĘCIA DOKUMENTACJI W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCIOWO Z ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO LUB SKŁADNICY AKT W RAZIE LIKWIDACJI DANEJ JEDNOSTKI

ZASADY ŚCISŁEGO ZWIĄZKU POMIĘDZY STATUTEM DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ A „JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZEM AKT”,

ZASADY ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY „JEDNOLITYM RZECZOWYM WYKAZEM AKT” A ELEKTRONICZNYM OBIEGIEM DOKUMENTACJI ORAZ ELEKTRONICZNYM ARCHIWUM? (NA CZYM POLEGA?)

ZASTOSOWANIE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ PRZEZ:
· przyporządkowanie pism do konkretnych spraw,
· zakładanie spisów spraw,
· spisy spraw, jako rejestry spraw (ćwiczenia)
· zakładanie teczek dokumentacji aktowej i technicznej (opis teczki, nadanie kategorii archiwalnej „A”, lub „Bc”, B…, BE…, BE-50 w zależności od kwalifikacji i klasyfikacji danych spraw na dokumentację archiwalną i niearchiwalną),

PRAWIDŁOWE TWORZENIE N/W DOKUMENTACJI AKTOWEJ I TECHNICZNEJ
· Akt osobowych,
· dokumentacji księgowej (dowodów księgowych, sprawozdań statystycznych okresowych i rocznych, z przeprowadzonych kontroli zewnętrznych i wewnętrznych, list płac, kart wynagrodzeń, wydawanie zaświadczeń itd.),

ZASADY REDAGOWANIA WŁASNYCH AKTÓW NORMATYWNYCH OPARTYCH NA PRAWNYCH ASPEKTACH – UCHWAŁ, ZARZĄDZEŃ, DECYZJI, POSTANOWIEŃ, PROTOKOŁÓW, SPRAWOZDAŃ, NOTATEK, ZAŁĄCZNIKÓW, UPOWAŻNIEŃ.

ZASADY REDAGOWANIA PISM ORAZ KORESPONDENCJI E-MALIOWEJ - FORMY PISM ZGODNIE Z NORMAMI POLSKIMI ORAZ EUROPEJSKIMI,

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI AKTOWEJ DO ZDANIA DO ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO LUB SKŁADNICY AKT PRZEZ CHRONOLOGICZNE UPORZĄDKOWANIE SPRAW WEWNĄTRZ TECZEK, OPISANIE TECZEK ORAZ SPORZĄDZENIE SPISÓW ZDAWCZO – ODBIORCZYCH.

ZASADY I SPOSOBY PORZĄDKOWANIA ZALEGAJĄCEJ DOKUMENTACJI AKTOWEJ NA STANOWISKACH PRACY.

ARCHIWIZACJA
· stanowisko osoby zajmującej się archiwum lub składnicą akt w strukturze organizacyjnej,

ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO LUB SKŁADNICY AKT W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA DOKUMENTACJI AKTOWEJ Z KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH NA PODSTAWIE „INSTRUKCJI ORGANIZACJI I ZAKRESU DZIAŁANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO LUB SKŁADNICY AKT ORAZ ZASAD I TRYBU POSTĘPOWANIA Z WYTWORZONĄ DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE” ORAZ „TERMINARZU” (WPROWADZONEGO ZARZĄDZENIEM),

ZADANIA ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO LUB SKŁADNICY AKT W ZAKRESIE PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NA PODSTAWIE „INSTRUKCJI W SPRAWIE OCENY WARTOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ”,

PROWADZENIE EWIDENCJI DOKUMENTACJI ARCHIWIZOWANEJ TJ. SPISÓW:
· zdawczo – odbiorczych,
· dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania,
· dokumentacji archiwalnej przeznaczonej do przekazania do Archiwum Państwowego,
· kart udostępnień dokumentacji

ZASADY I SPOSÓB PORZĄDKOWANIA ZALEGAJĄCEJ, NIEUPORZĄDKOWANEJ DOKUMENTACJI AKTOWEJ W ARCHIWUM ZAKŁADOWYM LUB SKŁADNICY AKT W ROZBICIU NA ZESPOŁY ARCHIWALNE
· segregacja dokumentacji na kategorie archiwalne A, B25 (dla składnic akt), BE I B
· opisywanie teczek,
· znakowanie dokumentacji

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
· sporządzanie spisów dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania
· powołanie komisji ds. brakowania
· przygotowanie stosownej dokumentacji do archiwum państwowego w celu wydania przez to archiwum zezwolenia na brakowanie,
· procedury postępowania w ewidencji archiwalnej po wydaniu zezwolenia na brakowanie,
· postępowanie z dokumentacją w razie reorganizacji lub likwidacji jednostki organizacyjnej (podstawa prawna),

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Trener posiada wykształcenie administracyjno - prawne, psychologiczne oraz Certyfikaty: EUROPAN CONFERENCE ON ARCHIVES i Ochrony Informacji Niejawnej. Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Archiwista I-go i II-go stopnia Kancelaria – Archiwizacja. Specjalizuje się w wybranych dziedzinach prawa takich jak: archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej w wersji papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów polskich i unijnych, ochrona danych osobowych, ochrona informacji niejawnej, kodeks postępowania administracyjnego oraz komunikacji interpersonalnej. Tworzy akta normatywne dla jednostek organizacyjnych m.in. „Jednolite Rzeczowe Wykazy Akt”, „Instrukcję Kancelaryjną”, „Instrukcję organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją w jednostkach organizacyjnych”. Publikuje artykuły do „Finanse – kariera” - „Zdaniem eksperta”, „Twoja firma”, „Euro bankier”. Posiada ponad 20 – letni staż pracy w administracji samorządowej oraz kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej i podmiotów gospodarczych na terenie całej Polski. Wiedzę swoją pogłębia przez ciągłe dokształcanie się oraz czynny udział w licznych seminariach, konferencjach krajowych i międzynarodowych

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
1 850
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!