Szkolenie: Typowe błędy koordynacji budżetowania zadaniowego

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/typowe-bledy-koordynacji-budzetowania-zadaniowego-44836-id552

Informacje o szkoleniu

Polexpert Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji osób zajmujących się finansami, budżetem, księgowością
i sprawozdawczością budżetową w układzie zadaniowym w zakresie koordynacji wdrożenia budżetu zadaniowego, księgowania wydatków budżetowych w układzie zadaniowym oraz zasad sporządzania sprawozdań:

z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym,
z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego / agencji wykonawczej / instytucji gospodarki budżetowej / państwowej osoby prawnej w układzie zadaniowym.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

1. Idea budżetowania zadaniowego.
2. Zasady budżetowe a formalno-prawne znaczenie budżetu zadaniowego w Polsce.
3. Definicja funkcji państwa, zadań w ramach danej funkcji, podzadań i działań, opis celów zadań, podstawa prawna zadania, mierniki wykonania i ich wartości docelowe, formularze budżetowe w materiałach i załącznikach zawartych w uzasadnieniu ustawy budżetowej na rok 2012 a jego zmiany na rok 2013 oraz ich negatywny wpływ na ciągłość zasad budżetowych.
4. Dublowanie kompetencji wojewodów z ministerstwami i jednostkami samorządu terytorialnego, nieuzasadnione przenoszenia wydatków, zmiany mierników i zmiany numerów oraz nazw działań, nieuzasadnione dodawanie nowych działań w ciągu roku przez służby wojewody i ich wpływ na zarządzanie państwem.
5. Typowe nieprawidłowości związane z doborem miernika jako nośnika wydatków/kosztów (np.: poczucie zadowolenia obywateli czy też odsetek osób pozytywnie oceniających pracę instytucji) uniemożliwiające obliczenie jednostkowych wydatków/kosztów nośnika działania i w efekcie ocenę jego efektywności - pomylenie nośnika z miernikiem.
6. Wydatki a koszty budżetu zadaniowego - negatywne skutki pomieszania treści ekonomicznej wydatków z kosztami układu zadaniowego.
7. Unikanie wydatków/kosztów ramach funkcji 22 i związane z tym naruszenia zasad wyceny wynikające z ustawy o rachunkowości.
8. Niepodanie jednolitej metody rozliczania wydatków/kosztów pośrednich zarówno na etapie planowania jak
i wykonywania budżetu.
9. Ujednolicenie księgowań budżetu zadaniowego w świetle rozporządzenia Ministra Finansów z 19 stycznia 2012 roku zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (...) - konta pozabilansowe jako konta służące do ewidencji specjalnie wyodrębnionych określonych operacji.
10. Powiązanie kont pozabilansowych 980, 981, 982 i 992 z kontem 990, zakres funkcjonowania nowego konta pozabilansowego 990 "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" w roku 2012.
11. Niezbędne rozwinięcia konta 990 w odniesieniu do budżetu państwa, budżetu środków europejskich oraz planu państwowego funduszu celowego, w jednostce budżetowej wykonującej BP, BSE i plan PFC.
12. Rozliczanie wydatków bezpośrednich i pośrednich na funkcje, zadania, podzadania i działania państwa w roku 2012 - ustalenie klucza rozliczeniowego dla planu i dla wykonania oraz wyjaśnienie dlaczego warto stosować funkcję 22.
13. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie planu, jego zmian i wydatków oraz zobowiązań 2012 roku.
14. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ1 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
15. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie planu, jego zmian i wykonania oraz zobowiązań 2012 roku.
16. Zasady wypełniania danych sprawozdania Rb-BZ2 w zakresie celów, nazw mierników ich planu, przewidywanego wykonania za rok i wykonania 2012 roku.
17. Analiza zgodności danych zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań budżetu państwa i budżetu środków europejskich sprawozdania RB-BZ1 ze sprawozdaniami: RB-28, RB-28PROGRAMY, RB-28PROGRAMY WPR, RB-28UE, RB-28UE WPR.
18. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań państwowego funduszu celowego sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-33,RB-40.
19. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań agencji wykonawczej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniami RB-35, RB-40.
20. Analiza zgodności danych w zakresie planu, jego zmian, wydatków oraz zobowiązań instytucji gospodarki budżetowej sprawozdania RB-BZ2 ze sprawozdaniem RB-40.
21. Nadchodzące zmiany w zasadach gospodarki budżetowej wynikające z Dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 roku w sprawie wymogów dla ram budżetowych dla państw członkowskich - czy budżet zadaniowy ma przyszłość?

Informacje o prelegentach:

Tomasz Wojtania - Doświadczony wykładowca z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. W latach 1993-2001 pracownik naukowy Katedry Rachunkowości Instytutu Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Od wielu lat prowadzi szkolenia. W latach 2001-2006 przeprowadzał ok. 100 dni szkoleń rocznie, w latach 2007-2010 przeprowadzał ok. 200 dni szkoleń rocznie. Autor kilkudziesięciu publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, autor podręcznika "Podstawy rachunkowości budżetowej". Pisze dla Rzeczpospolitej i internetowego Biuletynu Finansów Publicznych BDO. Jako konsultant i wykładowca pracował m.in. dla Najwyższej Izby Kontroli, Regionalnych Izb Obrachunkowych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądów i Prokuratur, Urzędów Wojewódzkich, Izb i Urzędów Skarbowych, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojska, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Inspektoratu Weterynarii, Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Urzędów Gmin i Miast, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz podległych im jednostek oświaty, pomocy społecznej, geodezji i innych, w tym jednostek pełniących rolę Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjentów środków unijnych. Pracował również w Programie Partnerstwo dla Samorządu Terytorialnego LGPP oraz w KPRM w zespole Prof. T.Lubińskiej zajmując się tam tematyką budżetu zadaniowego. Przeszkolony w zakresie ochrony informacji niejawnych przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - + 23% Vat

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu autorskie materiały szkoleniowe lunch, serwis kawowy certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.

Wydarzenie: Typowe błędy koordynacji budżetowania zadaniowego