Szkolenie: Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2013r.– w świetle ostatnich nowelizacji

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/ubezpieczenia-spoleczne-i-zasilki-w-2013r-w-swietle-ostatnich-nowelizacji-50162-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – nowe obowiązki pracowników i pracodawców
– obowiązek złożenia oświadczeń przez pracowników do 7 stycznia 2013r.

- 1 stycznia 2013r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych: oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z dnia 6 czerwca 2012 r., poz. 637): przy emeryturze z tytułu pracy w szczególnych warunkach/charakterze (art. 184 ustawy emerytalnej) nie trzeba już rozwiązywać umowy o pracę.

- 1 stycznia 2013r. weszło w życie stopniowe wydłużanie i zrównywanie wieku emerytalnego do lat 67
– tabela wieku emerytalnego i zasady naliczania nowych emerytur.

- planowane od 1 września 2013r. zmiany dotyczące urlopów macierzyńskich-rodzicielskich:
wydłużenie i podstawa wymiaru.

- zapoznanie uczestników szkolenia z systemem e-WUŚ – nowe zasady dotyczące ubezpieczeń
zdrowotnych członków rodziny,

- nowe zasady naliczania emerytur z art. 24 ustawy emerytalnej - zasada pomniejszania podstawy
obliczenia emerytury przysługującej po osiągnięciu wieku emerytalnego,

Szkolenie skierowane jest do:

• Kadra kierownicza, pracownicy działów kadr, rachuby, służb finansowo – księgowych

Program szkolenia:

Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w 2012r. – data wejścia w życie: 9 maja 2012r.
• nowe rozporządzenie zasiłkowe – rewolucja w drukach zasiłkowych od 9 maja 2012r.:
• likwidacja wybranych druków i wprowadzenie nowych,
• nowe wzory druków: ZUS Z3, ZUS Z3a,
• nowe formularze do ubiegania się o zasiłek opiekuńczy oraz o świadczenie rehabilitacyjne – omówienie w/w druków,
• zmiany w urlopach macierzyńskich i „tacierzyńskich” od 01.01.2012r. – z uwzględnieniem zmian zapowiedzianych
• w expose premiera, a możliwość posługiwania się kopią aktu urodzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
• podstawa wymiaru zasiłków – jakich składników wynagrodzenia nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru
• zasiłków - w świetle kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
24.06.2008r.,
• nowa podstawa wymiaru zasiłków chorobowych w świetle kontroli ZUS dotyczącej oskładkowania świadczeń
• socjalnych – wyrok Sądu Najwyższego z 16.09.2009r. (I UK 121/09)

2. ZUS ZLA, ZUS ZLA (K) - nowe druki zwolnień lekarskich od 12.01.2011r. – nasilone kontrole ZUS:
• - omówienie nowych druków zwolnień lekarskich – w świetle nasilonych kontroli ZUS,
• - okresy wyczekiwania na w/w wynagrodzenie, wysokość,
• - podstawa wymiaru zasiłku chorobowego,
• - okresy wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i zasiłku chorobowego,

3. System ubezpieczeń społecznych po 01.01.1999 roku – ostatnie nowelizacje:
• - reforma systemu ubezpieczeń społecznych,
• - omówienie poszczególnych tytułów do ubezpieczeń społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem umowy o pracę
• i umów cywilnoprawnych – zmiany w ubezpieczeniu wypadkowym od 01.01.2010r.,
• - rodzaje ubezpieczeń społecznych,
• - stopa procentowa składek na ubezpieczenia społeczne,
• - zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne,
• - podstawa wymiaru i terminy opłacania składek – zasady podlegania w/w ubezpieczeniom przez pracowników, osoby
• prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zleceniobiorców – kontrole ZUS w zakresie umów cywilnoprawnych – oskładkowanie umów o dzieło w wyniku w/w kontroli,
• - zasady dokonywania zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i przekazywania dokumentów rozliczeniowych i
• zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• - omówienie obowiązków płatników składek w stosunku do ubezpieczonych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
• - rodzaje dokumentów ubezpieczeniowych składanych przez płatników składek: dokumenty zgłoszeniowe – nasilone
• kontrole ZUS i obowiązek zmiany kodu tytułu do ubezpieczeń społecznych za pracujących emerytów w okresie: 08.01.2009r. – 30.09.2011r.
• - zasady opłacania składek na fundusze pozaubezpieczeniowe: Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
• Pracowniczych,
• - zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu,
• - zasady pobierania, obliczania i potrącania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
• - zbieg tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego.

Informacje o prelegentach:

prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wieloletni pracownik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent oraz Wydziału Kontroli Płatników Składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, wykładowca prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu i studiów podyplomowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Polskiej Akademii Nauk, autor książek: „Kontrola ZUS w sektorze finansów publicznych" i „Kontrola ZUS. Skuteczne formy obrony płatników składek", a także ponad 70 artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent, zasiłków; trener i konsultant programów unijnych (EFS, PHARE).

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 430 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Wydarzenie: Ubezpieczenia społeczne i zasiłki w 2013r.– w świetle ostatnich nowelizacji