Udzielanie zamówień publicznych - jak prawidłowo przygotować i przeprowadzić postępowanie. Najczęściej popełniane błędy i naruszenia w procedurach

O szkoleniu

Zagadnienia omawiane na szkoleniu: zakres stosowania ustawy Pzp – najczęściej popełniane błędy, ryzyka i nieprawidłowości w zakresie: przygotowanie postępowania, kwalifikacja podmiotowa wykonawców, składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty, przetarg nieograniczony krok po kroku, tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych, postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, umowa w sprawie zamówienia publicznego według nowej ustawy Pzp, środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp.

Dlaczego warto wziąć udział?

Cele szkolenia:

 • Przekazanie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. stanowiącej podstawę krajowego systemu zamówień publicznych,
 • Wskazanie na najczęściej występujące naruszenia i nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych, w odniesieniu do postępowań finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i unijnych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r.
 • dokonanie analizy najczęściej występujących nieprawidłowości, a także wskazanie, w jaki sposób prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać ryzyk
 • skonfrontowanie praktyk zamawiających w zakresie przygotowania i prowadzenia procedury zamówienia publicznego.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • pracownicy administracji publicznej,
 • pracownicy podmiotów udzielających zamówień publicznych związani z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań przetargowych,
 • radcy prawni obsługujący postępowania przetargowe,
 • przedstawiciele wykonawców ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

DZIEŃ I

 1. Zamówienia podprogowe:
  • agregacja zamówień podprogowych,
  • zamówienia nieplanowane.
    
 2. Przygotowanie postępowania – naruszenia w zakresie:
  • rola kierownika zamawiającego i komisji przetargowej,
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • szacowanie wartości zamówienia,
  • ustalenie niektórych warunków zamówienia,
  • przedmiotowe środki dowodowe,
  • ogłoszenia.
    
 3. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców – naruszenia i nieprawidłowości w zakresie:
  • podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • warunki udziału w postępowaniu,udostępnienie zasobów,podmiotowe środki dowodowe.
    
 4. Składanie, otwarcie, ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty - ryzyka i naruszenia:
  • składanie ofert,
  • otwarcie ofert,
  • ocena ofert,
  • odrzucenie oferty,
  • wybór najkorzystniejszej oferty,
  • środki komunikacji elektronicznej,
  • walidacja podpisu elektronicznego.
    
 5. Przetarg nieograniczony krok po kroku:
  • ogłoszenia,wyjaśnienia i zmiany SWZ,
  • przebieg przetargu nieograniczonego,
  • dokumentowanie postępowania.

DZIEŃ II

 1. Pozostałe tryby udzielania zamówień powyżej progów unijnych – ryzyka i nieprawidłowości:
  • przetarg ograniczony,
  • negocjacje z ogłoszeniem,
  • zamówienia z wolnej ręki.
    
 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy:
  • ogłoszenia,
  • kwalifikacja podmiotowa wykonawców,
  • wybór najkorzystniejszej oferty.
    
 3. Umowa w sprawie zamówienia publicznego:
  • forma umowy,
  • zasady tworzenia umów,
  • obowiązkowe elementy umowy,
  • niedopuszczalne postanowienia umowne,
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zmiana treści umowy,
  • podwykonawstwo, zasady jego powoływania i zmiany.
    
 4. Środki ochrony prawnej według nowej ustawy Pzp:
  • odwołanie do KIO,
  • odwołanie – czy zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi na odwołanie?
    
 5. Pytania, dyskusja, omawianie przypadków, wyjaśnianie wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Ekspert związany z rynkiem zamówień publicznych od ponad 21 lat.
Posiada bogate doświadczenie zdobyte w trakcie obsługi podmiotów zarówno ze strony zamawiających jak i wykonawców, w tym w zakresie reprezentowania wykonawców przed KIO. Prowadzi autorskie szkolenia i warsztaty z zamówień publicznych skierowane do przedstawicieli zamawiających jak i wykonawców. Wykładowca na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Prelegent ogólnopolskich konferencji poświęconych tematyce zamówień publicznych. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!