Udzielanie zamówień publicznych w branży medycznej

O szkoleniu

12 godzinny kurs dedykowany dla branży medycznej!

Jak efektywnie prowadzić zamówienia w placówkach medycznych z uwzględnieniem rejestru umów, polityki zakupowej państwa oraz Polskiego Ładu?

Zapisz się na szkolenie a dowiesz się jakich błędów nie popełniać, co się zmieniło oraz jak profesjonalnie przejść przez nowe przepisy.

Trener poruszy temat jakie najważniejsze elementy są związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia w placówkach służby zdrowia oraz jak wyglądają zamówienia publiczne po wejściu w życie Nowego Ładu.

Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy wszystkich zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych dla branży medycznej.

Program szkolenia

REJESTR UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

 1. Co to jest rejestr umów i gdzie należy go zamieścić?
 2. Data wejścia w życie przepisów – czy umowy zawarte przed 1 stycznia 2022 roku podlegają publikacji w rejestrze?
 3. Forma zawarcia umowa nakładająca obowiązek zamieszczenia informacji w rejestrze – czy umowy ustne zamieszczamy w rejestrze?
 4. Zakres informacji zawarty w rejestrze umów;
 5. Wyjątki przewidziane prawem;
 6. Próg 500 zł to kwota netto, czy brutto i czy można zawrzeć kilka małych umów by uniknąć obowiązku zamieszczania ich w rejestrze?
 7. Osoby wpisujące dane do rejestru umów: czy powinien to być pracownik Wydziału Finansowego, Merytorycznego czy też Zamówień Publicznych?
 8. Sankcje związane z niezamieszczeniem informacji w rejestrze umów albo podaniem w nim danych nieprawdziwych?

ELEMENTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM I PRZEPROWADZENIEM POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W PLACÓWKACH SŁUŻBY ZDROWIA

Planowanie postępowania:

 1. Plan postępowań o udzielenie zamówienia;
 2. Plan zamówień publicznych;

Analiza potrzeb i wymagań:

 1. Wskazówki wprowadzone w ramach polityki zakupowej państwa;
 2. Zawartość;
 3. Cel sporządzenia, osoby odpowiedzialne i forma;
 4. Udostępnienie;
 5. Odstępstwo od obowiązku jej sporządzenia.

Zasady ustalenia wartości zamówienia 

 1. Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw – czy zmiany dotyczące ustalania wartości zamówienia mają wpływ na postępowania dotyczące dostawy leków?;
 2. Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług – czy wszystkie przeglądy techniczne aparatury medycznej należy traktować jako jedno zamówienie;
 3. Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia;
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach; 
 5. ustalenie wartości zamówienia nieplanowanego, wieloletniego, udzielanego w ramach projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – UE czy Polskiego Ładu;
 6. Czy realizacja postępowania bez dopuszczenia składania ofert częściowych lub udzielenia zamówienia w częściach, które stanowią odrębne postępowania wymaga podania uzasadnienia?

Opis przedmiotu zamówienia na dostawy:

 1. Zmiany w zakresie dopuszczalności użycia znaków towarowych, patentów i pochodzenia;
 2. Oferta równoważna;
 3. Przypadki mogące utrudnić uczciwą konkurencję.

Przedmiotowe środki dowodowe:

 1. Składane wraz z ofertą – m.in. karty katalogowe oferowanej aparatury, zaświadczenia o wpisie do Rejestru wyrobów medycznych czy też deklaracje zgodności wyrobu medycznego i certyfikatu wydanego przez jednostkę notyfikowaną;
 2. Wymagania dotyczące ich sporządzenia – kto musi je podpisać, dopuszczalność składania ich w postaci cyfrowego odwzorowania;
 3. Przypadki i warunki ich uzupełnienia na wezwanie zamawiającego – różnice pomiędzy wezwaniem na podstawie art. 107 ust 2, a art. 128 ust. 1;

Weryfikacja podmiotowa wykonawcy:

 1. Nowa, obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania – co zrobić w przypadku postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2022 roku?
 2. Podmiotowe środki dowodowe: rodzaje, moment składania, zasady złożenia, uzupełniania i poprawianie;
 3. Oświadczenie wstępne – kto musi złożyć, kto może podpisać?
 4. Warunki korzystania z podmiotowych środków dowodowych uzyskanych za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych;
 5. Podmiotowe środki dowodowe będące w dyspozycji zamawiającego;
 6. Wymagania co do sposobu sporządzania, podpisania i przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
 7. Które podmiotowe środki dowodowe muszą być złożone z ofertą, a które należy żądać przed udzieleniem zamówienia?
 8. Wymagania przy ofercie wspólnej i korzystaniu z zasobu podmiotu trzeciego. 

Procedura odwrócona:

 1. zasady postępowania według jej reguł;
 2. przypadki zwalniające ze złożenia wraz z ofertą oświadczenia na formularzu JEDZ;
 3. czy zamawiający żądając złożenia oświadczenia JEDZ wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona musi żądać złożenia również oświadczenia potwierdzającego aktualność zawartych w nim informacji?

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, A POLSKI ŁAD

Termin wszczęcia postępowania:

 1. przekazanie BGK potwierdzenia ogłoszenia postępowania zakupowego w wymaganym terminie;
 2. przypadek unieważnienia postępowania i przekroczenie terminu w promesy przy wszczęciu kolejnego.

Zasada jeden wniosek o dofinansowanie – jedno postępowanie zakupowe;

obowiązek ustanowienia nadzoru inwestorskiego dla inwestycji;

Obowiązek przewidzenia polubownego rozwiązania sporów:

 1. Mediacja;
 2. Inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

Reguły wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w przypadku umowy realizowanej w okresie:

 1. nie dłuższym niż 12 miesięcy;
 2. dłuższym niż 12 miesięcy.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

ŁUKASZ CZABAN

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: tysiące szkoleń i godzin wykładowych z zamówień publicznych.

Uczestnik prac sejmowej Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy PZP. Reprezentant stron przed Krajową Izbą Odwoławczą, autor wielu opinii dotyczących stosowania przepisów ustawy PZP oraz stanowisk w postępowaniach kontrolnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą; 30 dni dostępu do nagrania szkolenia; aplikację mobilną z Kodeksem Pracy na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy; paczka wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!