Szkolenie

Udzielanie zamówień publicznych z uwzględnieniem specyfiki uczelni wyższych i instytutów badawczych

O szkoleniu

Zapraszamy na wyjątkowe szkolenie specjalistyczne dedykowane uczelniom wyższym i instytutom badawczym.

Trener przedstawi najczęściej popełniane błędy w świetlne doświadczeń kontrolnych i najnowszego orzecznictwa. Dzięki szkoleniu nauczysz się bezbłędnie przeprowadzać postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Co ważne... poznasz największe zmiany w zakresie zamówień z dziedziny nauki oraz główne zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.
Kto powinien wziąć udział?

Odbiorcy szkolenia

 • Pracownicy uczelni wyższych, PAN,
 • instytutów badawczych pracujący w Wydziałach Zamówień Publicznych
 • oraz Wydziałach Merytorycznych uczestniczących w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Program szkolenia

CO SIĘ ZMIENIA W ZAKRESIE ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI?

Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, wyłączone z reżimu ustawy Pzp.

 1. Pojęcie badań naukowych i prac rozwojowych
 2. Co to są zamówienia przedkomercyjne (PCP)?
 3. Co to są innowacje w świetle nowej ustawy PZP?
 4. Usługi badawcze i rozwojowe wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 5. Kiedy zamówienie nie jest w całości opłacone przez Zamawiającego?
 6. Kiedy korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności?
 7. Obowiązki Zamawiającego dotyczące sprawozdawczości zamówień na usługi w zakresie badan naukowych i prac rozwojowych

Zasady udzielania zamówień o wartości niższej od progów unijnych, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych.

Możliwość przeprowadzenia kontroli uprzedniej dokumentów zamówienia na wniosek zamawiającego, w przypadku zamówień które obejmują aspekty związane z innowacyjnością lub których przedmiotem jest produkt innowacyjny.


PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - analiza porównawcza obowiązków zamawiającego wg nowej ustawy PZP

Nowa reguła udzielania zamówień - zasada efektywności ekonomicznej.

 1. Państwo jako wymagający klient
 2. Efekty społeczne, środowiskowe i gospodarcze w praktyce (przykłady klauzul dotyczących zrównoważonych zamówień publicznych)

Analiza potrzeb i wymagań.

 1. Wymagana zawartość
 2. Kiedy należy sporządzić APiW?
 3. Co powinna zawierać APiW przy zakupie aparatury do badań naukowych, komputerów, odczynników?

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę.

Opcje oraz wznowienia jako narzędzia usprawniające zamawianie dostaw, usług oraz robót budowlanych.

 1. Jak skonstruować prawidłową klauzulę dotyczącą opcji w SWZ?

Szacowanie wartości zamówienia publicznego.

 1. Co to są podobne dostawy?
 2. Modele szacowania wartości zamówień na usługi
 3. A co z pracami remontowymi, sumować ich wartość czy nie?
 4. Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach

Specyfikacja Warunków Zamówienia, jako dokument zastępujący dotychczasowy SIWZ oraz Opis Potrzeb i Wymagań (OPiW).

 1. Wymagana zawartość w postępowaniu o zamówienie o wartości mniejszej oraz równiej i przekraczającej progi UE
 2. Jak prawidłowo określić warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe?
 3. Jak prawidłowo określić wykaz przedmiotowych środków dowodowych?
 4. Na co zwrócić uwagę kształtując zapisy SWZ dotyczące kryteriów oceny ofert?

Strona internetowa prowadzonego postępowania.

 1. Co to jest strona internetowa prowadzonego postępowania?
 2. Jakie informacje się na niej zamieszcza?
 3. Na czym polega dostępność cyfrowa strony internetowej prowadzonego postępowania?

 

PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WG NOWEJ USTAWY PZP

Tryb podstawowy w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości niższej niż progi unijne.

 1. Wymagane zapisy SWZ w trybie podstawowym z możliwością negocjowania - przykłady
 2. Przebieg postępowania w każdym wariancie, wady i zalety.

Tryby udzielania zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne - omówienie zmian.

 1. Wszczęcie postępowania
 2. Kolejność zamieszczania ogłoszeń oraz zmian treści SWZ
 3. Wyjaśnienia treści SWZ
 4. Zasady wyznaczania terminów
 5. Procedura odwrócona - na czym polega, przykładowe zapisy SWZ

Uproszczenia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie w każdym postępowaniu.

 1. W jakim terminie należy przesłać informację, jak i ile razy?

Nowe zasady składania, uzupełniania i poprawiania przedmiotowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń.

Poprawianie omyłek w ofertach w nowej ustawie Pzp - omówienie zmian.

Nowe podstawy odrzucenia oferty.

 1. oferta spóźniona
 2. oferta złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
 3. oferta sporządzona lub przekazana w sposób niezgodny z wymaganiami technicznymi lub organizacyjnymi określonymi przez zamawiającego,
 4. brak pisemnej zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą
 5. złożenie oferty bez przeprowadzenia wizji lokalnej

Nowa procedura badania rażąco niskiej ceny.

Procedura postępowania w sytuacji upływu terminu związania ofertą przed wyborem oferty.

 

ZAWARTA UMOWA I CO DALEJ?

Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia

 1. Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 2. Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 3. Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 4. Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 5. Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

Jak prawidłowo skonstruować klauzulę waloryzacyjną dotyczącą zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy spowodowaną zmianą ceny materiałów i kosztów związanych z realizacją zamówienia (art. 439 Pzp).

Raport z realizacji zamówienia:

 1. Kiedy Zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 2. Wymagana zawartość raportu z realizacji zamówienia
 3. Czy raport z realizacji umowy stanowi załącznik do protokołu postępowania?
 4. Kto winien sporządzić raport z realizacji zamówienia?

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

GRZEGORZ CZABAN

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

Online 12 - 13 października 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 października 2021
Atlas Tower

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Szkolenie stacjonarne
za osobę
995 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1495 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!