Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna

O szkoleniu

Na szkoleniu omawiamy: identyfikacja pomocy państwa, pomoc publiczna czy pomoc de minimis, test prywatnego wierzyciela, stopa referencyjna.

Ustawa o finansach publicznych, ordynacja podatkowa, ustawa o podatkach i opłatach lokalnych oraz Kodeks Postępowania Administracyjnego to cztery podstawowe instrumenty na podstawie których organy publiczne, a także przedsiębiorstwa publiczne, mogą wspierać przedsiębiorstwa poprzez rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności ich zobowiązań.

W większości przypadków takie działanie będzie wiązało się z udzielaniem pomocy państwa. W tej sytuacji beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków: od identyfikacji występowania pomocy państwa począwszy, a na kwestia formalnoprawnych skończywszy.

Cel szkolenia:
Poszerzenie wiedzy uczestników, którzy zawodowo zajmują się przypadkami udzielania pomocy państwa w formie ulgi w spłacie zobowiązań.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy ulga w spłacie zobowiązań nie stanowi pomocy państwa,
 • jak powinien postąpić Organ, kiedy wnioskodawca nie wskazuje o jaką ulgę wnosi,
 • w jaki sposób wybrać właściwe przeznaczenie pomocy,
 • jakich dokumentów finansowych można żądać od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • jak i na jakiej podstawie wyliczyć ekwiwalent dotacji brutto?,
 • kiedy należy pobrać opłatę prolongacyjną,
 • czy należy stosować przepisy o pomocy państwa jeśli strona utraciła przymiot przedsiębiorstwa?
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • centralna administracja rządowa,
 • terenowa administracja rządowa (urzędy wojewódzkie) wraz z inspekcjami (np. Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Weterynaryjna) oraz urzędami (np. Urząd Dozoru technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny),
 • przedsiębiorstwa publiczne (np. spółki skarbu państwa).

Program szkolenia

 1. Ulgi przewidziane w Ordynacji podatkowej.
 2. Ulgi przewidziane w ustawie o finansach publicznych.
 3. Ulgi przewidziane w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.
 4. Ulgi przewidziane w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.    
 5. Pomoc państwa: warunki występowania.
 6. Pomoc publiczna czy pomoc de minimis.
 7. Ulga w spłacie zobowiązań niestanowiąca pomocy państwa.
 8. Test prywatnego wierzyciela.
 9. Metodologia ustalania stopy referencyjnej.
 10. Regulacje dotyczące pobierania opłaty prolongacyjnej.
 11. Sposoby określania wartości pomocy, z uwzględnieniem specyficznych form ulgi w spłacie.
 12. Dopuszczalność udzielania pomocy de minimis: rodzaje, limity, formalności.
 13. Wybrane przeznaczenia pomocy publicznej: pomoc antykryzysowa, pomoc regionalna.
 14. Omawianie przykładów, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Online 16 listopad 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 14 wrzesień 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Online 12 maj 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!