Ulgi w spłacie zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych a pomoc publiczna

O szkoleniu

 • Ustawa o finansach publicznych,
 • ordynacja podatkowa,
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego

to cztery podstawowe instrumenty, na podstawie których organy publiczne i przedsiębiorstwa publiczne mogą wspierać przedsiębiorstwa. Stosują w tym celu rozkładanie na raty lub odraczanie terminu płatności ich zobowiązań.

W większości przypadków wiąże się to z udzielaniem pomocy państwa. W związku z tym beneficjenci pomocy oraz podmioty udzielające pomocy muszą spełnić szereg warunków: od identyfikacji występowania pomocy państwa po kwestie formalnoprawne.

Cel szkolenia:

Poszerzenie wiedzy uczestników, którzy zawodowo zajmują się przypadkami udzielania pomocy państwa w formie ulgi w spłacie zobowiązań.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu odpowiemy na pytania:

 • kiedy ulga w spłacie zobowiązań nie stanowi pomocy państwa,
 • jak powinien postąpić Organ, kiedy wnioskodawca nie wskazuje o jaką ulgę wnosi,
 • w jaki sposób wybrać właściwe przeznaczenie pomocy,
 • jakich dokumentów finansowych można żądać od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • jak i na jakiej podstawie wyliczyć ekwiwalent dotacji brutto?,
 • jak określić kategorię ratingu,
 • kiedy należy pobrać opłatę prolongacyjną,
 • czy należy stosować przepisy o pomocy państwa jeśli strona utraciła przymiot przedsiębiorstwa?
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne (w tym powiatowe oraz wojewódzkie urzędy pracy),
 • centralna administracja rządowa,
 • terenowa administracja rządowa (urzędy wojewódzkie) wraz z inspekcjami (np. Inspekcja Handlowa, Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Weterynaryjna) oraz urzędami (np. Urząd Dozoru technicznego, Urząd Regulacji Energetyki, Transportowy Dozór Techniczny),
 • przedsiębiorstwa publiczne (np. spółki skarbu państwa).

Program szkolenia

 1. Ulgi w polskich przepisach:
   
  1. kontekst ustawy o finansach publicznych: ulgi publicznoprawne oraz cywilnoprawne (istotne różnice w kontekście pomocy publicznej),
  2. kontekst ustawy Ordynacja Podatkowa,
  3. kontekst ustawy o podatkach i opłatach lokalnych,
  4. kontekst kar administracyjnych w ustawie Kodeks Postępowania Administracyjnego.
    
 2. Pomoc publiczna – warunki występowania:
   
  1. art. 107 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej,
  2. relacja dłużnik a przedsiębiorca,
  3. ocena występowania korzyści gospodarczej.
    
 3. Ulga w spłacie zobowiązań niestanowiąca pomocy publicznej:
   
  1. stopa referencyjna,
  2. opłata prolongacyjna oraz odsetki ustawowe oraz za opóźnienie,
  3. test prywatnego wierzyciela w kontekście umorzeń zobowiązań publicznoprawnych.
    
 4. Metodologa ustalania stopy referencyjnej:
   
  1. rating przedsiębiorstwa: kontekst analizy wskaźnikowej oraz dyskryminacyjnej,
  2. wpływ poziomu zabezpieczenia na wysokość stopy referencyjnej,
  3. udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  4. praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora ratingu.
    
 5. Obliczanie ekwiwalentu dotacji brutto:
   
  1. rozłożenie zobowiązań na raty (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
  2. odroczenie terminy płatności zobowiązania (przed upływem terminu płatności, po upływie terminu płatności lub gdy termin płatności nie jest wskazany),
  3. umorzenie części lub całości zaległości,
  4. praca na rzeczywistym przykładzie z wykorzystaniem kalkulatora EDB.
    
 6. Warunki udzielania nowej pomocy de minimis (rozporządzenie Komisji nr 2023/2831):
   
  1. dokumenty wymagane na etapie wniosku o ulgę,
  2. uzupełnianie treści wniosku (podstawa prawna oraz terminy),
  3. zaświadczenie o pomocy de minimis,
  4. sprawozdanie z udzielonej pomocy de minimis,
  5. pomoc de minimis w „okresie przejściowym”,
  6. pomoc de minimis na startych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013,
  7. pomoc de minimis na nowych zasadach – stosowanie rozporządzenia Komisji (UE) nr 2023/2831.
    
 7. Omawianie przykładów, wyjaśnianie wątpliwości, odpowiedzi na pytania.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!