Umowa o roboty budowlane – jak zabezpieczyć interesy stron i zminimalizować ryzyko związane z prowadzoną inwestycją

O szkoleniu

Na szkoleniu będziemy omawiać: rodzaje umów o roboty budowlane, przykładowe klauzule umowne i sporne zapisy, wynagrodzenie i zasady rozliczeń, odpowiedzialność solidarna inwestora i wykonawcy, odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawców, zabezpieczenia w umowie, ubezpieczenie, odpowiedzialność stron, w tym kary umowne, odstąpienie, zasady dochodzenia roszczeń.

Celem szkolenia jest zdobycie i ugruntowanie wiedzy z zakresu przepisów mających zastosowanie do umów o roboty budowlane wraz z omówieniem kontrowersyjnych postanowień takich umów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Na szkoleniu uczestnicy:

 • zdobędą wiedzę niezbędną przy przygotowywaniu, negocjowaniu i zawieraniu umów o roboty budowlane,
 • poznają kontrowersyjne postanowienia umów o roboty budowlane najczęściej pojawiające się w praktyce, a także sformułowania zapisów umownych korzystne dla inwestora/ wykonawcy/ podwykonawców, wraz ze wskazaniem jakie rodzą one ryzyko prawne dla drugiej strony,
 • poznają najważniejsze zasady dochodzenia roszczeń z takich umów, w przypadku ich naruszenia przez drugą stronę.
Kto powinien wziąć udział?

Uczestnicy procesu inwestycyjnego po stronie inwestora, wykonawcy, przedstawiciele podwykonawców, osoby zaangażowane w proces przygotowywania, negocjowania, zawierania i realizacji umowy o roboty budowlane.

Program szkolenia

Dzień I:

 1. Rodzaje umów o roboty budowlane (umowa o generalne wykonawstwo, umowa o wykonawstwo częściowe i umowa podwykonawcza, umowa o zastępstwo inwestycyjne). Umowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
 2. Ogólne warunki umowne, w tym warunki kontraktowe FIDIC. Forma umowy.
 3. Odpowiedzialność wykonawcy za dokumentację projektową i teren budowy.
 4. Sporne zapisy w umowach o roboty budowlane – przykładowe klauzule umowne:
  • oświadczenia i zapewnienia wykonawcy,
  • właściwe określenie przedmiotu umowy,
  • terminy wykonania i harmonogram,
  • wynagrodzenie i warunki jego płatności (wynagrodzenie ryczałtowe a kosztorysowe, waloryzacja i indeksacja wynagrodzenia, dodatkowe koszty),
  • doprecyzowanie obowiązków stron,
  • roboty dodatkowe,
  • ustalenie zasad odbiorów.
 5. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy – jak zabezpieczyć się w umowie o roboty budowlane. Odpowiedzialność wykonawcy za działania i zaniechania podwykonawcy i dalszych podwykonawców.
 6. Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy. Zastrzeżenie kar umownych – kontrowersyjne zapisy umowne. Siła wyższa i nadzwyczajna zmiana stosunków.

Dzień II:

 1. Zabezpieczenia w umowie o roboty budowlane (kaucja, gwarancja bankowa / ubezpieczeniowa, inne):
  • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
  • zabezpieczenie usunięcia wad,
  • zabezpieczenie zwrotu zaliczki,
  • zabezpieczenie zapłaty wynagrodzenia.
 2. Ubezpieczenie przedmiotu umowy o roboty budowlane.
 3. Prawa autorskie do dokumentacji projektowej.
 4. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. Umowne modyfikacje odpowiedzialności.
 5. Odstąpienie od umowy o roboty budowlane przed zakończeniem inwestycji. Rozliczenia stron.
 6. Zasady dochodzenia roszczeń z tytułu umowy o roboty budowlane, w tym roszczeń opartych o warunki FIDIC. Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane.
 7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja i pytania.

Czas trwania

10.00-16.00 i 9.00-15.00

Prelegenci

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycyjnego procesu budowlanego, transakcji nieruchomościowych i bieżącej obsłudze działalności gospodarczej.

Wspiera klientów przy wyborze nieruchomości pod planowane inwestycje, przeprowadzaniu analizy prawnej wybranej nieruchomości, uzyskaniu tytułu prawnego do nieruchomości na cele budowlane. Sporządza, opiniuje i negocjuje w imieniu klientów umowy z zakresu realizacji inwestycji (umowy o roboty budowlane, umowy o prace projektowe, umowy o zastępstwo inwestycyjne i pełnienie nadzoru inwestorskiego, umowy dostawy).

Wspiera klientów przy uzyskiwaniu decyzji administracyjnych warunkujących realizację inwestycji (m.in. warunków zabudowy, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie) oraz reprezentuje uczestników procesu budowlanego w sporach z organami administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz w sporach sądowych i pozasądowych z innymi uczestnikami procesu budowlanego.

Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów regulujących gospodarkę nieruchomościami. Jest autorką licznych publikacji, w tym dwóch książek, o tematyce prawnej z zakresu swojej specjalizacji. Posługuje się biegle językiem angielskim.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom
Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Platforma Zoom

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne (hybrydo
za osobę
1 790
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej i papierowej
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • bezpłatne anulowanie zgłoszenia do 5 dni przed terminem
 • Rozwiń
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska Olesińska 21

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa, Polska
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!