Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-handlowe-b2b-70929-id608

Informacje o szkoleniu

 • Umowy handlowe B2B


  ID szkolenia: 70929
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  MsMermaid - Conference Center
  Wioślarska 8
  00-411 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-16.00
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel / misja warsztatów:

bezpośrednie wsparcie w zakresie konstruowania najbardziej korzystnych umów dla organizacji,
optymalizacja ryzyka i zabezpieczanie celów transakcji w procesie kupna zakupu,
wprowadzanie zaawansowanych klauzul umownych zabezpieczających transakcje i ułatwiających dochodzenie praw,
poznanie najefektywniejszych na rynku praktyk kontraktowania

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do:

Kierowników działów umów
Menedżerów i specjalistów ds. umów
Kierowników i specjalistów ds. prawnych
Dyrektorów ds. handlowych
Kierowników projektów
Kierowników i specjalistów ds. zakupów
Wszystkich osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności w zakresie zawierania bezpiecznych kontraktów

Program szkolenia:

Dzień I

09.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

PODSTAWY PRAWNE, REPREZENTACJA W UMOWIE I BADANIE KONDYCJI KONTRAHENTA
Jak zabezpieczyć interesy firmy w procesie przedkontraktowym?

Jakie przepisy reguluję kwestie umów między spółkami?
Jakie dokumenty pozyskać od partnera handlowego przed podpisaniem umowy
Kto może reprezentować spółkę i jakich dokumentów wymagać aby potwierdzić reprezentację?
Prawidłowa reprezentacja stron w umowie handlowej
Jaka jest odpowiedzialność członkowie zarządu, pełnomocników, prokurentów podpisujących umowę?
W jaki sposób napisać pełnomocnictwo aby było ważne?
Negocjacje warunków kontraktu - jak zabezpieczać od strony prawnej?
Jakie są konsekwencje niezachowania lojalności na etapie negocjacji warunków umowy?
Na jakich warunkach udostępnić informacje przyszłemu kontrahentowi?
Umowa przedwstępna
JAK KONSTRUOWAĆ UMOWĘ I ZAŁĄCZNIKI KONTRAKTOWE?
Struktura umowy

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnej a zawieranie umów
Skutki braku lub ograniczenia zdolności prawnej
Czynności prawne w kontraktowaniu
Jakie są stałe elementy umów?
Komparycja umowy – prawidłowy opis
Co pojawia się w dobrych umowach?
Słowniczek i preambuła umów
Język umów, formy zawierania umów
Określanie obowiązków i uprawnień stron
Jakie błędy najczęściej zawierają umowy?
Kto podpisuje umowy?
Kiedy umowa jest ważna i kiedy wchodzi w życie?
Załączniki w umowach
Case study: Skutki zawarcia umowy. Jakie rozwiązania stosować?

WYKORZYSTANIE RÓŻNEGO RODZAJU UMÓW
Jaka jest praktyka kontraktowa w zakresie form stosowanych umów?

Rodzaje umów oraz analiza ich zastosowania
Case study: umowy ramowe, sprzedaży, dostawy, o świadczeniu usług, o współpracy itp.
E-umowa:
forma elektroniczna dokonywanej czynności prawnej
w jaki sposób zabezpieczać umowy zawierane elektronicznie?
elektroniczne oświadczenie woli – warunki ważności
Umowa ostateczna – cechy szczególne
Dokumenty, które powinny stanowić załącznik do umowy w zależności od rodzaju umowy
PRZECIWDZIAŁANIE ZAKAZANYM KLAUZULOM I NIEDOZWOLONYM PRAKTYKOM KONTRAKTOWANIA
Jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi zapisami?

Czym są niedozwolone postanowienia umów według przepisów prawnych?
Kiedy zapis jest niezgodny z prawem?
W jaki sposób zwalczać niedozwolone klauzule?
Do jakich przepisów odwoływać się?
Rejestr klauzul niedozwolonych
Niedozwolone praktyki windykatorów
16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

KLAUZULE ZABEZPIECZANIA KONTRAKTÓW
Jak tworzyć zapisy zabezpieczające wykonanie umowy?

Ogólne zasady i skutki wpisywania klauzul dotyczących zabezpieczenia wykonania umów
Klauzule określające sposób zabezpieczenia: poręczenie, gwarancja bankowa, przystąpienie do długu, weksle, rygory egzekucyjne, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, zastaw, odsetki, kary umowne, zaliczka, zadatek
Klauzule dotyczące szczególnych możliwości „rozliczenia” umowy
Jak określić w umowę jasne i proste zasady dotyczące gwarancji i reklamacji?
Klauzule bezpieczeństwa – ograniczenie i wyłączenie odpowiedzialności, wyłączność, kontrola zakładu kontrahenta
Klauzule poufności
Wprowadzanie nowych klauzul uzależnionych od celów głównych i pośrednich transakcji
WYKONANIE/NIEWYKONANIE UMÓW
Jak nadzorować przebieg procesu kontraktowego?

Umowa skutecznie zawarta
Problemy aktualizujące się wraz z trwaniem umowy
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
Sposób wykonania umowy, czas wykonania
Osoby uczestniczące w wykonaniu umowy
Dowody wykonania zobowiązania
Wyjątki określone ustawowo
KLAUZULE DOTYCZĄCE WPROWADZANIA ZMIAN DO UMÓW WYKONYWANYCH, RENEGOCJOWANIE WARUNKÓW
Jak przeprowadzić skutecznie zmianę w umowie?

W jaki sposób przebiega tzw. uzdrawianie umowy?
Jakie są regulacje prawne dotyczące wprowadzaniu zmian?
Kiedy przeprowadza się uzdrawianie umów?
Klauzule dotyczące zmian do aktualnie wykonywanej umowy – aneksowanie, klauzule
Jak renegocjować warunki kontraktu?
KLAUZULE DOTYCZĄCE ROZWIĄZANIA UMÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Jak skutecznie rozwiązać umowę?

Kiedy umowa zostaje uznana za nienależycie wykonaną?
W jaki sposób zakończyć umowę: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie?
Kiedy umowa zostaje uznana za rozwiązaną?
Klauzule dotyczące rozwiązania umów i ich skutki prawne
W jaki sposób i kiedy dochodzić ewentualnych roszczeń?
Konstrukcja roszczenia i problem przedawnienia
Wybór drogi dochodzenia roszczeń: sąd czy arbitraż?
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1670 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 14.05.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Umowy handlowe B2B