Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/umowy-handlowe-skuteczne-zabezpiecznie-interesow-firmy-35514-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Umowy handlowe - skuteczne zabezpiecznie interesów firmy


  ID szkolenia: 35514
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Prawo
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00-15.00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z zawieraniem umów handlowych ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeniem interesów firmy. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu jak najszersze zapoznanie uczestników z tematyką zawierania umów od strony praktycznej (orzecznictwo sądów, najczęściej występujące błędy, zagrożenia i odpowiedzialność). W czasie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąco rozwiązywać zadania i ćwiczenia związane z omawianą tematyką.

Szkolenie skierowane jest do:

szkolenie skierowane jest do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób, które zainteresowane są pozyskaniem bieżących informacji związanych z zawieraniem umów cywilnoprawnych oraz umów w obrocie gospodarczym, a także wszystkich osób zainteresowanych szkoleniem.

Program szkolenia:

„Umowy handlowe – skuteczne zabezpieczenie
interesów firmy”

1. Informacje niezbędne przy zawieraniu umów:
- Oświadczenie woli, oferta, formy czynności prawnych
- Podpis elektroniczny, umowa zawarta na odległość
- Pełnomocnictwo a prokura
- Sposoby zawierania umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje).
- Szczególne regulacje dotyczące zawierania umów z przedsiębiorcami
- Prawa i obowiązki stron prowadzących negocjacje w przedmiocie zawarcia
umowy
2. Sposób reprezentacji przedsiębiorców:
- Osoby uprawnione do reprezentacji spółek i innych przedsiębiorców
3. Typowy schemat budowy umowy – elementy
- Oznaczenie stron
- Przedmiot umowy
- Realizacja umowy
- Cena/wynagrodzenie – ustalenia
- Zasady płatności
- Czas trwania umowy
- Rozwiązywanie umowy
- Zasady dokonywania zmian umowy
4. Prawne formy zabezpieczania należności z umów w obrocie handlowym w chwili
zawarcia umowy
- Hipoteka
- Zastaw zwykły i rejestrowy.
- Przewłaszczenie na zabezpieczenie
- Zabezpieczenia związane z rachunkiem bankowym
- Weksel i poręczenia wekslowe
- Poręczenie cywilne
- Gwarancja bankowa
- Przelew wierzytelności na zabezpieczenia
- Poddanie się egzekucji w akcie notarialnym
5. Różnice w umowach dotyczących obrotu konsumenckiego i obrotu pomiędzy
przedsiębiorcami.
6. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania umów.
- Odpowiedzialność odszkodowawcza
- Okoliczności, za które strony nie ponoszą odpowiedzialności (wina,
siła wyższa)
- Kary umowne
- Rękojmia i gwarancja, niezgodność towaru z umową
7. Przedawnienie roszczeń oraz okoliczności przerywające bieg terminu przedawnienia

Informacje o prelegentach:

Radca prawny, doświadczony trener oraz ekspert z zakresu prawa i zarządzania, wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, doktorant w Kolegium Zarządzania i Finansów w SGH w Warszawie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 360 zł netto od osoby

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zapoznanie
się z Zasadami organizacji szkoleń, a następnie o przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia uczestnictwa: faxem 32/ 35-111-86
lub e-mailem: szkolenia@rig.katowice.pl
do 6 lutego 2012r.

materiały dostępne na stronie RIG

Wydarzenie: Umowy handlowe - skuteczne zabezpiecznie interesów firmy