Szkolenie

Umowy handlowe w obrocie gospodarczym - zmiany od 1 stycznia 2021 roku

O szkoleniu

Od 1 stycznia 2021 roku uważaj na umowy zawierane z małymi firmami (jednoosobowe działalności gospodarcze i spółki cywilne). Dlaczego? Mali przedsiębiorcy mogą być traktowani jak konsumenci: W ciągu 14 dni mogę odstąpić od umowy. W przypadku złożonej przez nich reklamacji masz 14 dni na odpowiedź. Jak się spóźnisz reklamacja jest uznana! W razie sporu mogą zaskarżyć stosowane w umowach postanowienia jako nieuczciwe, abuzywne. Przygotuj się na zmiany, które wejdą w życie w styczniu 2021 roku. Zabezpiecz swoją firmę już dziś! Szkolenie Umowy handlowe w obrocie gospodarczym zabezpieczy Twoją firmę na etapie zawierania umowy przed szkodliwymi postanowieniami! Poznaj zmiany, które wchodzą w życie 1 stycznia 2021 roku i mogą mieć poważny wpływ na zawierane umowy przez Twoją firmę. Poznaj zmiany w kodeksie cywilnym, które w poważny sposób wpływają na proces zawierania umów handlowych w obrocie gospodarczym! Dowiedz się jak pisać umowy korzystne dla firmy! Sprawdź jak powinna wyglądać dobrze skonstruowana i zawarta umowa! Dopytaj jak czytać i gdzie szukać pułapek w umowach handlowych przygotowanych przez kontrahentów! Dowiedz się jak zawrzeć ważną umowę bezpośrednio i na odległość? Zbierz informacje jakie znaczenie dla prawidłowego zawarcia umowy mają nagrania rozmów telefonicznych, wiadomości e-mail, sms, pliki komputerowe? Bądź o krok przed konkurencją!
Kto powinien wziąć udział?
 • Kierowników i specjalistów działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • Kierowników i specjalistów działów prawnych i przetargów
 • Dyrektorów handlowych i finansowych
 • Członków zarządów przedsiębiorstw
 • Osób odpowiedzialnych za prawidłowe sporządzanie, zawieranie umów oraz egzekwowanie roszczeń w sprawach spornych

Program szkolenia

I. Etap pierwszy
Z perspektywy ochrony interesów przedsiębiorcy najważniejszy jest etap przed zawarciem umowy. Wtedy można sprawdzić wiarygodność kontrahenta, przemyśleć ryzyka związane z daną umową, zastanowić się nad treścią przyszłej umowy, zabezpieczeniem interesów firmy, czy wreszcie zapoznać się z propozycją umowy przedstawianą przez partnera i przedstawić własne kontrpropozycje.

Przed zawarciem umowy
Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku i mogą mieć wpływ na Twoje umowy. Powiemy jak się do nich przygotować, a wręcz jak ich uniknąć!

1. Z kim chcę zawrzeć umowę?

 • Jak sprawdzić kontrahenta w oparciu o KRS, CEiDG?
 • Na co zwracać uwagę gdy nie ma możliwości wyboru innego partnera?
 • Jakie mogą być pułapki przy wyborze kontrahenta zagranicznego?

 2. Kto będzie zawierać umowę?

 • Kto może zawrzeć umowę w imieniu kontrahenta?
 • Jaka jest rola pełnomocnika? I jak go ustanowić?
 • Jaka jest rola prokurenta?
 • Co to jest reprezentacja łączna?
 • Co się stanie jeżeli umowę zawrze osoba nieuprawniona?

3. Gdzie i kiedy będzie umowa zawarta?

 • Jakie ma znaczenie miejsce i czas zawarcia umowy?

4. W jaki sposób umowa zostanie zawarta?

 • Czy któryś z kontrahentów wykorzystuje wzory umów, ogólne warunki?
 • Czy warto samemu przygotować ogólne warunki dostawy/sprzedaży/usługi?
 • Czy i kiedy takie wzorce są wiążące?
 • Co w sytuacji gdy obie strony posługują się ogólnymi warunkami?
 • Czy kieruję oferty do swoich kontrahentów?
 • Kiedy umowa jest zawarta przez ofertę?
 • Jak długo oferta wiąże?
 • Czy ofertę można zmienić/ wycofać/ odwołać?
 • Jakie znaczenie mają reklamy czy cenniki?
 • Czy prowadzę negocjacje z klientami?
 • Kiedy negocjacje są wiążące?
 • Jak wygląda odpowiedzialność za zerwanie negocjacji?
 • Zawieranie umów przez aukcję przetarg, platformy.
 • Jakie ma znaczenie list intencyjny?
 • Jakie ma znaczenie zawarcie umowy przez Internet?

5. W jakiej formie mam zawrzeć umowę?

 • Czy wystarczy zawrzeć umowę ustnie?
 • Jakie ma znaczenie mail, faks, rozmowa telefoniczna?
 • Kiedy trzeba zawrzeć umowę na piśmie? I jak to zrobić?
 • Nowości prawne w obszarze zawierania umów handlowych.
 • Co prawo rozumie pod pojęciem dokumentu?
 • Jakie znaczenie ma mail lub SMS?
 • Jakie są skutki zawarcia umowy drogą elektroniczną?
 • Czy ustna umowa wystarczy?
 • Kiedy mail jest formą pisemną?
 • Kiedy trzeba udać się do notariusza?

6. Czy i kiedy warto zawrzeć umowę przedwstępną?

 • Czy trzeba spisać umowę przedwstępną?
 • Co w sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy przyrzeczonej?

7. Kiedy warto wykorzystać umowę ramową?

8. Kiedy warto wykorzystać umowę na wyłączność?

II. Etap drugi

Spisujemy umowę – czyli co w niej zawrzeć by się chronić?

1. Jakie klauzule warto zawrzeć w umowie dla ochrony swoich interesów?

2. Co daje przedsiębiorcy a czym grozi

 • Kara umowna
 • Odsetki umowne
 • Klauzula o odstąpieniu
 • 3. Czy warto i kiedy zamieszczać klauzule nadzwyczajne

 • Klauzula waloryzacyjna
 • Klauzula nadzwyczajnej zmiany okoliczności
 • Jakie klauzule warto wpisać do umowy a jakich unikać?
 • Jak sformułować poszczególne klauzule umowy? (co do ceny, towaru, usługi i wiele innych).

4. Zadatek a zaliczka – czym się w praktyce różnią?

5. Jak można zabezpieczyć realizację umowy?

 • Czemu służy poręczenie?
 • Po co są gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe i kiedy z nich korzystać?
 • Czym jest przewłaszczenie?
 • Czy warto korzystać z weksla?
 • Na czym polega oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji?
 • Czemu służy zastaw a czemu hipoteka?
 • Czym jest siła wyższa?

6. Na co zwracać uwagę w umowach z partnerami zagranicznymi?

 • Jaki sąd będzie rozstrzygał spór?
 • Jakie prawo znajdzie zastosowanie?
 • Jakie znaczenie mają wersje językowe umowy?

III. Etap trzeci

Realizujemy umowę, jej wykonanie

1. Jakie są zasady wykonania umowy?

2. Jak należy postępować jeżeli jest więcej długów lub dłużników?

3. Jakie są terminy realizacji umowy, zwłaszcza zapłaty?

4. Czy zawsze trzeba wykonać swoją część umowy?

5. Co zrobić jeżeli kontrahent nie chce wykonać umowy?

6. Kiedy i na jakich zasadach się należy odszkodowanie?

7. Jak się ma odszkodowanie do kary umownej?

8. Jakie są zagrożenia przy zastrzeganiu kary umownej?

9. Czy można wpływać na wysokość kar umownych?

9. Na jakich zasadach odpowiada sprzedawca?

10. Na jakich zasadach odpowiada producent/importer?

11. Na jakich zasadach odpowiada usługodawca?

12. Na jakich zasadach odpowiada wykonawca dzieła?

13. Na jakich zasadach odpowiada się w umowach z kontrahentem zagranicznym?

IV. Etap czwarty

Wprowadzamy zmiany do umowy

1. Jak wprowadza się zmiany do treści umowy?

2. Czy potrzebna jest szczególna forma zmian w umowie?

3. Czym różni się aneks od nowej umowy?

4. Jakie są sposoby utrzymywania umowy w mocy bez zmian lub z jak najmniejszymi zmianami?

5. Do czego służy tzw. klauzula salwatoryjna?

V. Etap piąty

Zakończenie umowy

1. Jakie są sposoby zakończenia umowy?

2. Kiedy i na jakich zasadach możliwe jest:

 • Wypowiedzenie
 • Odstąpienie
 • Rozwiązanie
 • Czym różni się wypowiedzenie od odstąpienia?
 • Czy każdą umowę można rozwiązać?

3. Jak wyglądają zasady rozliczania się między kontrahentami?
Czy trzeba zastrzegać w umowie odsetki?
4. Kiedy i na jakich zasadach może dojść do zmiany kontrahenta?

Czas trwania

8.30 – 9.00 Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9:00 – 10:30 Zajęcia
10:30 – 10:45 Przerwa
10:45 – 12:15 Zajęcia
12:15 – 12:30 Przerwa
12:30 – 14:45 Zajęcia

Prelegenci

Cytat

Monika Jagielska

Profesor Prawa, Ekspert prawa reklamacyjnego i gospodarczego w Polsce, uczestnik zespołu ds. umów Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, zaangażowana w tworzenie najnowszej nowelizacji kodeksu cywilnego dotyczącej zmian w prawie sprzedaży, a także w prace nad nową ustawą o ochronie praw konsumentów, które zaczęły obowiązywać w grudniu 2014 roku.

Doświadczony trener i doradca wielu firm w Polsce. W okresie od grudnia 2014 roku do czerwca 2015 roku przeszkoliła i doradzała w sprawach wdrożenia nowych przepisów reklamacyjnych przeszło 1500 firm z różnych branż m.in. PEUGEOT POLSKA Sp. z o.o./CITROEN POLSKA Sp. z o.o (200 osób), Mazda Motor Logistics Europe Sp. z o.o., jeden z największych dystrybutorów energii w Polsce (400 osób), Spółdzielnia Meblarska RAMETA Zakład Pracy Chronionej, Atlas Copco Polska Sp. z o.o., Rovese S.A. Centrum Dystrybucji JYSK, CCC Spółka Akcyjna, BRW Sp. z o.o., Samsung Electronics Polska Sp. z o.o., PKN Orlen S.A., Vision Express SP Sp. z o.o., Tele-Fonika Kable S.A., Michelin Polska S.A., Trade Stomil Sp. z o.o., Global Cosmed Group S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o., Valvex S.A., Hager Polo Produkcja Sp. z o.o., Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o. Kulinaria S.A., Dan Cake Polonia Sp. z o.o., Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Spółka Komandytowa, Telepizza Poland Sp. z o.o., Nutricia Polska Sp. z o.o., Bosch Rexroth Sp. z o.o., Polski Ogród Sp. z o.o., itp.

Autorka publikacji naukowych i poradnikowych z zakresu odpowiedzialności za wady rzeczy. Posiada doświadczenie praktyczne związane z pełnieniem funkcji arbitra Polubownego Sądu Konsumenckiego i Sądu Arbitrażowego.

Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie oceny projektów europejskich.

Publikacje dotyczące zawierania umów i reklamacji w sprzedaży:

 • Konwencja wiedeńska o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
 • Międzynarodowe prawo handlowe
 • UNIDROIT – Reguły międzynarodowych kontraktów handlowych
 • Niedozwolone klauzule umowne: nowelizacja kodeksu cywilnego
 • Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość
 • Skutki wpisu postanowienia wzorca umownego do rejestru niedozwolonych postanowień
 • Prawo zobowiązań
 • Sprzedaż, wada, reklamacja: odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy poradnik konsumenta i sprzedawcy wybrane przepisy i orzecznictwo wraz z omówieniem
 • Odpowiedzialność za produkt w Unii Europejskiej : uwagi na tle 15 lat funkcjonowania dyrektywy 374/85
 • Polskie prawo konsumenckie na tle wspólnotowym
 • Implementacja prawa konsumenckiego w Polsce
 • Dostosowanie prawa wewnętrznego państw Unii Europejskiej do wymogów Dyrektywy o odpowiedzialności za wadliwe produkty
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy w prawie austriackim: wzorzec dla polskiego ustawodawcy?
 • Ochrona konsumenta jako zagadnienie kodyfikacyjne w prawie międzynarodowym prywatnym
 • Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego : wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe
 • Ewolucja ochrony konsumenta w prawie kolizyjnym Unii Europejskiej w zakresie zobowiązań umownych

Gdzie i kiedy

Online 20 listopada 2020

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
490 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia online dostępnego na górze strony. Skontaktujemy się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!